Congo 1955-1960

De aanloop naar de onafhankelijkheid.

Een analyse van de berichtgeving in drie Vlaamse kranten:

De Standaard, Vooruit, Het Laatste Nieuws.

 

Isabelle Ferrand

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. L. François

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

I. INLEIDING

    1. PROBLEEMSTELLING

    2. VERANTWOORDING BRONNEN EN METHODE

    3. PRESENTATIE VERHANDELING

 

II. BRONNEN

    1. DE PERS

        1.1. Inleiding

        1.2. Massacommunicatie: enkel karakteristieken

        1.3. De macht en onmacht van de pers

            1.3.1. Invloed op de pers

                II.1.3.1.1. Economische druk

                II.1.3.1.2. Politieke druk

                II.1.3.1.3. Technische druk

                II.1.3.1.4. Interne druk op journalisten

            1.3.2. Pers en ideologie

        1.4. De derde wereld in de kijker

    2. INFORMATIE OVER DE GESELECTEERDE KRANTEN

        2.1. De Standaard

        2.2. Vooruit

        2.3. Het Laatste Nieuws

 

III. METHODE

    1. KWALITATIEVE ANALYSE

        1.1. Inleiding

        1.2. De linguïstische pragmatiek van  Blommaert en Verschueren

        1.3. Discourse analysis

            1.3.1. Critical discourse analysis (Fairclough)

            1.3.2. Discourse analysis (Van Dijk)

                III.1.3.2.1. Inleiding

                III.1.3.2.2. Analysemethode

    2. KWANTITATIEVE ANALYSE

    3. EIGEN ANALYSE

        3.1. Kwantitatieve analyse

        3.2. Kwalitatieve analyse

 

IV. VOORGESCHIEDENIS

    1. LEOPOLDS DROOM

    2. EEN KOLONIE VOOR BELGIË

        2.1. Het Koloniaal Charter

        2.2. De koloniale triniteit

    3. DE POLITIEKE SITUATIE IN DE NAOORLOGSE WERELD

        3.1. De nationale situatie

        3.2. De Congolese situatie

        3.3. De internationale situatie

            3.3.1. De Koude Oorlog

            3.3.2. De Verenigde Naties

            3.3.3. De dekolonisatie

    4. DE DEKOLONISATIE VAN CONGO: EEN SITUATIESCHETS

        4.1. De eerste bedenkingen, manifesten (1945-1956)

        4.2. Verkiezingen (1957)

        4.3. Het sleuteljaar 1958

        4.4. De nieuwe Congo-politiek van Van Hemelrijck (14 januari tot 3 september 1959)

        4.5. De overname van de Congo-politiek door A.E. De Schrijver (4 september 1959 tot januari 1960)

        4.6. Naar het einde van een kolonie

 

V. KWANTITATIEVE ANALYSE

    1. PRAKTISCHE INFORMATIE

    2. ANALYSE

        2.1. Aantal artikels

        2.2. Type artikel

        2.3. Bronnen

        2.4. Illustraties

        2.5. Conclusie

 

VI. KWALITATIEVE ANALYSE

    1. DE KONINKLIJKE REIS NAAR CONGO: 15 MEI TOT 12 JUNI 1955

        1.1. Historiek

        1.2. Analyse

            1.2.1. Inleiding

            1.2.2. Sociale verhoudingen

            1.2.3. De schoolstrijd

            1.2.4. Situatie en toekomstvisie

            1.2.5. Beeldvorming

        1.3. Conclusie

    2. “MANIFESTE” DE CONSCIENCE AFRICAINE: 30/6/1956; “CONTRE-MANIFESTE” VAN ABAKO: 23/8/1956

        2.1. Historiek

        2.2. Analyse

        2.3. Conclusie

    3. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN (LEOPOLDSTAD, ELISABETHSTAD, JADOTSTAD): DECEMBER 1957

        3.1. Historiek

        3.2. Analyse

            3.2.1. Verkiezingen in Leopoldstad

            3.2.2. Verkiezingen in Elisabethstad

            3.2.3. Jadotstad

        3.3. Conclusie

    4. PAN-AFRIKAANSE CONFERENTIE IN ACCRA: 5 TOT 13 DECEMBER 1958

        4.1. Historiek

        4.2. Analyse

        4.3. Conclusie

    5. DE RELLEN IN LEOPOLDSTAD: 4 TOT 10 JANUARI 1959

        5.1. Historiek

        5.2. Analyse

            5.2.1. Impact op de publieke opinie

            5.2.2. De oorzaken

            5.2.3. De oplossingen

            5.2.4. Beeldvorming

        5.3. Conclusie

    6. AANHOUDINGEN: 5 JANUARI TOT HALF MAART 1959

        6.1. Historiek

        6.2. Analyse

        6.3. De Aanhouding van de Abako-leiders

        6.4. Conclusie

    7. DE REGERINGSVERKLARING: 13 JANUARI 1959

        7.1. Historiek

        7.2. Analyse

        7.3. Conclusie

    8. HET OVERBRENGEN VAN DE GEVANGEN ABAKO-LEIDERS NAAR BRUSSEL: 14 MAART 1959

        8.1. Historiek

        8.2. Analyse

        8.3. Conclusie

    9. CONGRES VAN CONGOLESE POLITIEKE PARTIJEN IN LULUABURG: 9 TOT 12 APRIL 1959

        9.1. Historiek

        9.2. Analyse

        9.3. Conclusie

    10. RELLEN IN STANLEYSTAD: 30 OKTOBER 1959

        10.1. Historiek

        10.2. Analyse

        10.3. Conclusie

    11. DE VERKIEZINGEN VOOR DE GEMEENTE- EN GEWESTRADEN: DECEMBER 1959

        11.1. Historiek

        11.2. Analyse

            11.2.1. Verkiezingen in Leopoldstad

            11.2.2. Verkiezingen in het algemeen

        11.3. Conclusie

    12. HET CONGRES IN KISANTU: 24 TOT 27 DECEMBER 1959

        12.1. Historiek

        12.2. Analyse

        12.3. Conclusie

    13. DE WETGEVENDE EN PROVINCIALE VERKIEZINGEN: 11 TOT 25 MEI 1960

        13.1. Historiek

        13.2. Analyse

        13.3. Conclusie

    14. DE REGERINGSVORMING: JUNI 1960

        14.1. Historiek

        14.2. Analyse

            14.2.1. Lumumba wordt aangesteld tot informateur: 13 tot 17 juni 1960

            14.2.2. Kasavubu wordt aangesteld tot formateur: 17 tot 21 juni

            14.2.3. Lumumba wordt formateur en de goedkeuring van de regering-Lumumba: 21 tot 24 juni 1960

            14.2.4. Kasavubu wordt tot staatshoofd verkozen: 24 juni 1960

        14.3. Conclusie

    15. NAAR DE ONAFHANKELIJKHEID: ENKELE REACTIES

        15.1. Historiek

        15.2. Analyse

        15.3. Conclusie

 

VII. CONCLUSIE

 

VIII. BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGE (pdf)

 

 

home lijst scripties inhoud volgende