De weg naar het Hof. De activiteiten van 43 grafelijke ambtenaren in Den Haag aan het eind van de Middeleeuwen (1483-1506). (Serge ter Braake)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Geraadpleegde archieffondsen

 

Nationaal Archief, Den Haag

 

Haags Gemeentearchief

 

Archiefdienst Kennemerland, Haarlem

 

Gemeentearchief Leiden

 

 

Geraadpleegde Databank

 

 

Geraadpleegde literatuur en bronnenuitgaven

 

* Die Cronycke van Hollant, Zeelant, ende Vrieslant (Dordrecht 1591).

* Aa, A.J. van der, Biografisch woordenboek der Nederlanden I-XXVI (Haarlem 1852-1878).

* Al, N. en P. van Cruyningen,' Een schout in opspraak. De carrière van een ambtenaar aan het eind van de vijftiende eeuw', Holland 24 (1992) 130-145.

* Allen, P.S. en H.M. Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami 12 dl. (Oxford 1906-1958).

* Andries, J.C., e.a.., Inventaris en beschrijving van de processtukken (dossiers) behorende tot de beroepen uit Holland berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Algemeen Rijksarchief Brussel. I-VI (Amsterdam 1965-1969).

* Baelde, M., 'Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden', Tijdschrift voor geschiedenis (1967) 39-51.

* Bailly, M.-C. Le, Recht voor de Raad. Rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de vijftiende eeuw (Hilversum 2001).

* Balen, M., Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1677).

* Bietenholz, P.G. en T.B. Deutscher ed., Contemporaries of Erasmus. A bibliographical register of the renaissance and reformation. 3 vols. (Toronto, Buffalo, London 1985-1987).

* Blécourt, A.S., de, en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa. Uitgegeven en van een inleiding voorzien door A.S. de Blécourt en E.M. Meijers. Deel I (Haarlem 1929).

* Blok, P.J., Molhuysen, P.C., e.a., Nieuw Nederlands biografisch woordenboek I-X (Leiden 1911-1937).

* Blockmans, W. en W. Prevenier, De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid 1384-1530 (Amsterdam 1997).

* Blockmans, W.P., 'Corruptie, patronage, makelaardij en venaliteit als symptomen van een ontluikende staatsvorming in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden', Tijdschrift voor sociale geschiedenis 11 (1985) 231-247.

* Blockmans, W.P., 'Mobiliteit in stadsbesturen 1400-1550' in: D.E.H. de Boer en J. Marsilje eds., De Nederlanden in de late Middeleeuwen (Utrecht 1987) 236-260.

* Boer, D.E.H. de, 'Die politische Elite Leidens am Ende des Mittelalters. Eine Zwischenbilanz' in: H. Schilling en H. Diederiks ed., Bürgerliche Eliten in der Niederlanden und in Nordwestdeutschland. Studien zur Sozialgeschichte des europäischen Bürgertums im Mittelalter und in der Neuzeit (Keulen 1985) 85-109.

* Boheemen, F.C. van, en Th.C.J. van der Heijden, Met minnen versaemt. De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Bronnen en bronnenstudies (Delft 1999).

* Boheemen, F.C. van, en Th.C.J. van der Heijden, Retoricaal memoriaal. Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkerskamers van de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw (Delft 1999).

* Boitet, R., Beschryving der stadt Delft (Delft 1729).

* Boom, H. ten, en J. van Herwaarden ed., 'Rotterdamse kroniek. Aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499' in: Nederlandse historische bronnen II (Den Haag 1980) 1-102.

* Boone, M. en H. Brand, 'De ondermijning van het Groot Privilege van Holland, Zeeland en West-Friesland volgens de instructie van 21 december 1477', Holland 24 (1992) 2-21.

* Bos-Rops, J.A.M.Y., 'The power of money. Financial officials in Holland in the late 15th and early 16th century' in: R. Stein ed., Powerbrokers in the late Middle Ages (Turnhout 2001) 47-66.

* Brand, H., Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510) (Leuven-Apeldoorn 1996).

* Brandeler, P. van den, De Groote- of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage ('s-Gravenhage 1893).

* Brinkman, H., Dichten uit liefde: literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen (Hilversum 1997).

* Brokken, H.M. ed., Heren van stand. Van Wassenaer 1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis (Zoetermeer 2000).

* Carasso-Kok, M., 'Der stede scut. De schutterijen in de Hollandse steden tot het einde der zestiende eeuw' in: eadem ed., Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad (Zwolle 1988) 16-35.

* Cools, H., Mannen met macht. Hoge adel en de moderne staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen, ca. 1475- ca. 1530 (proefschrift Amsterdam 2000).

* Couquerque, L.M.R., 'Klachten van bewoners van het Haagsche Binnen- en Buitenhof', JDH (1900) 77-94.

* Dam, P.J.E.M van, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530 (Hilversum 1998).

* Damen, M.J.M., De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2000). 

* Damen, M., 'Taxation for princes and officers. The council of Holland and the aides in the Burgundian period' in: R. Stein ed., Powerbrokers in the late Middle Ages (Turnhout 2001) 27-46.

* Dek, A.W.E., 'Het nageslacht van Filips van Duivenvoorde eerste heer van Polanen', OV 38 (1983) 97-134.

* Dinther, N.L. van, 'Repertorium op de lenen van de hofstad te Werve te Rijswyk 1468-1725', OV 37 (1982) 556-563.

* Dorp, J. van, 'Hotel des Indes, Lange Voorhout 54-56, Den Haag. Geschiedenis en voorgeschiedenis', JDH (1981) 82-137.

* Drie, R.J.F. van, 'Inhoud en gebruik van de begrippen ridderschap en ridderhofstad in het Nedersticht gedurende de 16e eeuw', JBCG 40 (1986) 67- 100.

* Fölting, H. P., 'De landsadvocaten en raadpensionarissen der Staten van Holland en West-Friesland, 1480-1795. Een genealogische benadering,' JBCG (1973) 294-343.

* Fölting, H.P., De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795 (Pijnacker 1985).

* Fruin, R., De leenregisters van Bewesten-Schelde (1470-1585) (Den Haag 1911).

* Fruin, R. ed., Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daermee te reguleren de nyewe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV (Leiden 1866).

* Fruin, R., 'Korte Autobiographie van Mr. Floris Oem van Wijngaerden' in: E.J. Brill ed., Handelingen en mededeelingen van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden (1866) 143-153.

* Gelder, H.E. van, 'De broederschap der schutters van Sint Joris te 's Gravenhage', JDH (1916) 9-137.

* Gelder, H.E. van, ’s-Gravenhage in zeven eeuwen (Amsterdam 1937).

* Gelder, H.E. van, 'Het bestuur van Den Haag in de Middeleeuwen', JDH (1919-1920) 1-82.

* Gent, M.J. van, ‘Pertijelike saken’. Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk (Den Haag 1994).

* Glaudemans, C., 'De hand van de dode; een onderzoek naar doodslag, eigenrichting, vete en verzoening in laat-middeleeuws Den Haag', JDH (2000) 10-81.

* Gouthoeven, W. van, D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht (Dordrecht 1620).

* Grijpink, P. M. e.a., Register op de parochiën, altaren, vicarieën en bedienaars, zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom.dl. 5 (Haarlem 1934).

* Hardenberg, H., 'De hofstede van Rijswijk', JDH (1953) 128-155.

* Hart, G. 't en H.F.W.P. Fischer, Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609 (Utrecht 1963).

* Herwaarden, J. van, e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Hilversum 1996).

* Heussen, H.F. van, De oudheden en gestichten van Delft en Delfland mitsgaders 's Gravenhage. Uyt het latijn vertaald en met aantekeningen verhelderd door H.v.R. (Hendrik van Rijn) (Leiden 1720).

* Hoek, C., 'Acten betreffende De Lier, Maasland en Schipluiden', OV  46 (1991) 7-53, 204-235.

* Hoek, C., 'Acten betreffende Schieland en Oost-Delfland ca. 1413-1499', OV 42 (1987) 618-660, 676-689, 751-776.

* Hoek, C., 'Acten uit de archieven van Delftse Geestelijke Stichtingen, betrekking hebbende op de omgeving van Rotterdam', OV 18 (1963) 13-20.

* Hoek, C., 'De leenkamers van  de heren van Wassenaar', OV 33 (1978) 53-144, 149-233, 461-557, 561-665.

* Hoek, C., 'Lenen van de proosdij van Oud-Munster, gelegen in Zuid-Holland', OV 37 (1982) 577-624.

* Hoek, C., 'Repertorium op de grafelijke lenen in Maasland (1258-1648)', OV 25 (1970) 81-136.

* Hoek, C., 'Repertorium op de grafelijke lenen te Akkersdijk, Berkel, Pijnacker en Ruiven (1266- 1648)', OV 38 (1983) 135-151.

* Hoek, C., 'Repertorium op de lenen van de Hofstad Egmond in Delfland, Schieland, Putten en Ysselmonde', OV 31 (1976) 85-117.

* Hoek, C., 'Repertorium op de lenen van de Hofstad Poelgeest te Koude-kerk (1307-1690)', OV 31 (1976) 149-200.

* Hoek, C., 'Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, op het eiland IJsselmonde en in de Lek (13e eeuw-1650)', OV 35 (1980) 457-461; OV 37 (1982)129-189, 193-246.

* Hoek, C., 'De verpachting van grafelijke domeinen te Maasland en Schipluiden (1316-1607)', OV 41 (1986) 671-716.

* Hoek, C., 'Het voorgeslacht van heer Cornelis Musius Pater van het Sint Agatha convent te Delft', JBCG 43 (1989), 45-52.

* Hoek, C., 'De voormalige hofstad Steenhuizen in Vlaardingerambacht', OV 20 (1965) 33-43.

* Hofmeister, A., Die Matrikel der Universität Rostock, (Nendeln 1976).

* Janse, A., 'Het leenbezit van de Hollandse ridderschap omstreeks 1475. Een analyse van het register Valor Feodorum' in: B.J.P. van Bavel e.a. ed., Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis 1 (Hilversum 1998) 163-204.

* Janse, A., Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen (Hilversum 2001).

* Jongkees, A.G., Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen 1425-1477 (Groningen en Batavia 1942).

* Kan, F. van, 'De Haagse politieke elite in de Middeleeuwen', JDH (2000) 83-95.

* Kan, F.J.W. van, 'Het middeleeuwse riddermatige geslacht van Zwieten (eerste stuk)' JCBG 37 (1983) 43-70.

* Kan, F.J.W. van, 'Het middeleeuwse riddermatige geslacht van Zwieten (tweede stuk)' JCBG 38 (1984) 49-96. 

* Kan, F. van, 'Om zalicheyt zynre siele. Het stichten van memoriediensten in middeleeuws Den Haag', JDH (1996) 11-27.

* Kan, F. van, 'Rondom Sint Joris. Voorrang tijdens de samenkomsten van de schutters van St. Joris', JDH (1995) 8-17.

* Kerckhoffs-de Heij, A.J.M., De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531 (I) met biografieën van Raadsheren (II) (Amsterdam 1980).

* Keussen, H. e.a. ed., Die Matrikel der Universität Köln 1389-1559, vol. 1-2 (Düsseldorf 1979).

* Kluit, A., Historie der Hollandsche staatsregering tot aan het jaar 1795 V (Amsterdam 1805).

* Knevel, P., Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700 (Hilversum 1994).

* Kokken, H., Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494) (Den Haag 1991).

* Kort, J.C., 'Lenen van Arnout Spiering van Well, 1450-1649', OV 48 (1993) 222-239.

* Kort, J.C., 'Repertorium op de grafelijke lenen in de Krimpenerwaard, 1220 - 1650', OV 42  (1987) 324- 346.

* Kort, J.C., 'Repertorium op de grafelijke lenen in Kennemerland 1203-1650', OV 44 (1989) 58-94.

* Kort, J.C., 'Repertorium op de grafelijke lenen in Rijnland, 1222-1650', OV 42 (1987) 546-560, 690-721; 43 (1988) 331-347; 44 (1989) 353-382; 45 (1990) 103-182.

* Kort, J.C., 'Repertorium op de grafelijke lenen in Rijswijk, 1281-1650', OV 39 (1984) 540-571.

* Kort, J.C., 'Repertorium op de lenen van de hofstede Altena, 1232-1650', OV 40 (1985) 175-213.

* Kort, J.C., 'Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel en Haastrecht, gelegen benoorden de Lek, 1253-1649', OV 38 (1983) 161-192, 219- 222.

* Kort, J.C., 'Repertorium op de lenen van de Hofstede Teilingen 1258-1650', OV 40 (1985) 651-659.

* Kort, J.C., 'Repertorium op de lenen van de hofstede Velsen, afkomstig van de Heren van Waterland, 1248-1650', OV 41 (1986) 189-211.

* Kort,  J. C., 'Repertorium op de lenen van Oudheusden, Emmikhoven en Giessen, 1382-1762', OV 32 (1977) 133-160.

* Lans, C.C.J., 'Krimpenerwaard-nummer', OV 12 (1957) 23-37.

* Man, J.P. de, 'Bloempjes uit den Hof van Holland. De broedermoorder. (Jan van Rietvelt en zijn geslacht)', De Nederlandsche Leeuw 58 (1940) 76-79.

* Moor, G. de, 'Hendrika 'Oude'-Jansdr. Oem van Wijngaarden, religieuze in Koningsveld', OV 50 (1995) 479-490.

* Moor, G. de, 'Magister Jacob Ruysch. De Haagse mini-Granvelle (ca. 1440-1519)' in: F.A. van Lieburg e.a. ed., Heidenen, papen, libertijnen en fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden (Delft 1994) 83-106.

* Moor, G. de, 'Schenkers van glasramen aan de abdij Leeuwenhorst bij Noordwijk(erhout) in de zestiende eeuw', JBCG 45 (1991) 41-98.

* Mulder, A., 'De kloosterkerk te 's-Gravenhage', JDH (1907) 359-439.

* Nierop, H.F.K. van,  Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw (Amsterdam 1990).

* Nierop, H.F.K. van, 'Adellijke bastaarden in de zestiende eeuw' in: S. Groeneveld e.a. ed.: Bestuurders en geleerden.Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden (Amsterdam, Dieren 1985) 11-22.

* Pabon, N.J., De Hofboeken van 's-Gravenhage 1458-1561 ('s-Gravenhage 1937).

* Pas, W. van de, 'Rekenkamer van Holland (1447-1585)' in: De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) II (Brussel 1994) 633-646.

* Penninck, J., 'Genealogie- de Veer', De Navorser 64 (1915) 256-261.

* Plomp, N., 'Legitimaties in de Noordelijke Nederlanden in de Bourgondische en Habsburgse tijd', JBCG 41 (1987) 81- 136.

* Prins, E.C.M., 'De grafzerken uit de voormalige Hofkapel te 's-Gravenhage', De Nederlandsche Leeuw 77 (1960) 453-463.

* Prins, I., Het Faillissement der Hollandsche Steden: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494, uit de wordingsgeschiedenis van den Nederlandschen Staat toegelicht door Mr. Izak Prins, advocaat en procureur (Amsterdam 1922).

* Ramakers, B.A.M., 'Het eeuwige leven van de rederijkerij', Madoc 10 (1996) 277-285.

* Ramakers, B.A.M, Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd (Amsterdam 1996).

* Ridder-Symoens, H. de, C.M. Ridderikhoff en D. Illmer, Premier Livre des Procurateurs de la nation germanique de l'ancienne Université d'Orléans 1444-1546. 2e partie: Biographies des Etudiants, vol. I, 1444-1515 (Leiden 1978).

* Ridder-Symoens, H. de, 'Studenten uit het bisdom Utrecht aan de rechtenuniversiteit van Orléans 1444-1546. Een overzicht' in: M. Bruggeman e.a. ed., Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A. Th. van  Deursen (Amsterdam 1996) 70-96.

* Ridderikhoff, C.M., 'De studenten en het universitaire onderwijs', Varia Historica Brabantica VI-VII (1978) 3-20.

* Riemer, J. de, Beschryving van 's-Gravenhage (Delft 1730-1739).

* Rooijen, F.J. van, '16de eeuwse overlijdensdata van inwoners van 's-Gravenhage', OV 43 (1988) 231-233.

* Schillings, A., Matricule de l'université de Louvain vol. 3 (Brussel 1958-1962).

* Schotel, P., 1481. Dordrecht veroverd door Jan van Egmond. Een episode uit de tijd van de Hoeken en de Kabeljauwen (Dordrecht 1981).

* Smidt, J.Th. de, en T. Lindijer, Haarlemmers voor de Grote Raad van Mechelen 1458-1578. Gebaseerd op Algemeen Rijksarchief Brussel fonds Grote Raad en Stadsarchief van Haarlem (Haarlem 1999).

* Smidt, J.Th., e.a., Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën en procesbundels (dossiers) berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen I-II (Amsterdam 1966, 1971).

* Smit, J., 'De kerkinventaris van de voormalige Hofkapel in Den Haag', Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem 41 (1923) 1-57.

* Stal, C.J.J., 'Van stinkput tot stokerij. Uit de geschiedenis van de huizen in de Oude Molstraat 20, 22, 24, 30, 32, 40', JDH (1981) 37-81.

* Stal, K., Den Haag in kaart gebracht. 750 jaar groei in plattegronden uit het Gemeentearchief (Den Haag 1998).

* Tervoort, A.L., The Iter Italicum and the Northern Netherlands. Dutch students at Italian Universities and their role in the Netherlands' society (1426-1575) (Proefschrift 2000. Department of History & Civilisation. European University Institute).

* Tilmans, K., Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988).

* Toepke, G. ed., Die Matrikel der Universität Heidelberg, 1386-1847, 7 vols. (Heidelberg 1884-1916).

* Tracy, J.D., A financial revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and renteniers in the county of Holland 1515-1565 (Berkely etc. 1985).

* Tracy, J.D., Holland under Habsburg rule, 1506-1566. The formation of a body-politic (Berkely etc.1990).

* Unger, W.S. ed., Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd I-III (Den Haag 1923-1931).

* Verbeek, A.M., 'Register van den Vonnissen van Mynen Heeren die Edele Wel-geboren Hooge Heemraden van Schielandt 1490-1553', OV 22 (1967)  161-224, 225-288, 289-353.

* Verbeek, A.M., 'Register van den vonnissen ende consenten van Mijnen Heeren die edele welgeboren Hooge Heemraden van Schielant 1461-1490', OV 22 (1967)  161-224, 225-288, 289-353; OV 32 (1977) 1-110.

* Verwijs, E., J. Verdam e.a, Middelnederlandsch woordenboek I-XI (Den Haag 1885-1952).

* Wijnaendts, H., 'Geslacht de Veer', De Nederlandsche Leeuw 53 (1935) 344-347.

* Wils, J. ed., Matricule de l'université de Louvain vol. 2 (Brussel 1946-1954).

* Wüstenhoff, D.J.M., 'Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Pijns, Pijnssen', De wapenheraut 7 (1903) 430-436.

 

 

Gebruikte afkortingen

 

AGH

NA, Archief Graven van Holland

AL

NA, Kloosters en andere stichtingen in Delfland: Abdij Loosduinen

ASH

NA, Archief Staten van Holland

Beroepen

J. C. Andries e.a., Inventaris en beschrijving van de  processtukken (dossiers) behorende tot de Beroepen uit Holland berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen I-VI (Amsterdam 1964-1969)

Chronologische lijsten

J. Th. de Smidt e.a., Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën en procesbundels (dossiers) berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen I-II (1966, 1971)

DHHG

Haags Gemeentearchief, Archief van de Tafel van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage

DHKV

Haags Gemeentearchief, Archief van de Kerkvoogdij van de Nederlandse hervormde gemeente

DHMM

Haags Gemeentearchief, Archief van de Parochie van de Heilige Jacobus de Meerdere (memoriemeesters)

DHOA

Haags Gemeentearchief, Gemeentesecretarie, 'Oud archief'

DHSJ

Haags Gemeentearchief, Archief van de Confrerie van den ridder Sint Joris

DHSN

Haags Gemeentearchief, Archief van het Sint-Nicolaasgasthuis

f.

folio('s)

Divisiekroniek

Die Cronycke van Hollant, Zeelant, ende Vrieslant  (Dordrecht 1591)

Haarlemmers

J. Th. de Smidt en T. Lindijer, Haarlemmers voor de Grote Raad van Mechelen 1458-1578. Gebaseerd op Algemeen Rijksarchief Brussel fonds Grote Raad en Stadsarchief van Haarlem (Haarlem 1999)

HvH

NA, Archief Hof van Holland

inv. nr.

inventarisnummer(s)

JBCG

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie

JDH

Jaarboek Die Haghe

KSE

NA, Kloosters en andere stichtingen in Delfland: Klooster Sint Elisabeth

MR

A.S. De Blécourt, E.M. Meijers ed., Memorialen van het hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa I-III (Haarlem/Leiden 1929)

NA

Nationaal Archief Den Haag

nr.

nummer(s)

OV

Ons Voorgeslacht

p.

pagina('s)

procurateurs

H. de Ridder-Symoens, C.M. Ridderikhoff en D. Illmer, Premier livre des procurateurs 1444-1546. 2e partie: Biographies des étudiants, vol. I, 1444-1515 (Leiden 1978)

RekReg

NA, Archief Grafelijkheidsrekenkamer, Registers

RekRek

NA, Archief Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen

SAH

Archiefdienst Kennemerland, Stadsarchief Haarlem

SAL

Gemeentearchief Leiden, Secretarie-archief I

sen.

sententie

vol.

volumes

Vre

NA, Familiearchief Van Vredenburch, Persoonlijk Gedeelte

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende