Van nationale overkoepeling naar klein-linkse vakbond: De Vereniging van Vlaamse studenten 1974-1983. (Bregt Henkens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE.

1. ARCHIVALIA.

 

 Het archief van de Vereniging van Vlaamse Studenten is niet gebundeld maar zit verspreid over het AMVS, het ARUG en het AVVS. In het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC, Antwerpen) en het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB, Gent) zijn ook nog knipsels en dokumenten over de VVS terug te vinden, maar slechts in verwaarloosbare hoeveelheden. Op het sekretariaat van de Leuvense Sociale Raad ten slotte heb ik vooral materiaal gevonden over de VSF en over allerhande regeringsmaatregelen. Over de VVS is er enkel informatie tot 1970 en weer vanaf 1986. Buiten deze archieven heb ik ook nog materiaal van enkele geïnterviewden (Manu Gerard, Jo Algoed, Stef Debusschere) mogen inkijken. De drie voornaamste archieven bespreek ik even wat diepgaander.

 

 A. ARCHIEF EN MUSEUM VAN HET VLAAMSE STUDENTENLEVEN

 (Leuven).

 

 Op het einde van het akademiejaar 1975-1976 werd door de toenmalige leiding van de VVS het grootste deel van het archiefmateriaal dat op het sekretariaat lag aan het AMVS overgemaakt. Het gaat vooral om materiaal uit de maoïstische periode van de VVS (1969-1974). Oudere informatie over deze vereniging (waarop De Wachter en Vlayen zich hebben kunnen beroepen) is ook daar te vinden. Uit de periode na 1974 vinden we er vooral pamfletten en persknipsels, maar ook vrij veel informatie over het Nationaal Aktiekomitee: "Neen aan VVS" en het DSF. Er is een begin gemaakt met de klassering van dit archief, maar het meeste materiaal is nog ongeordend. Na 1976 is er ook nog geregeld informatie over de VVS binnengedruppeld. Interessant daarvan is b.v. de doos met archiefmateriaal van Marc Derez (lid N.P. VVS in 1977). Ook is er een dokumentatiemap over de OVVS terug te vinden.

 

 B. ARCHIEF VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GENT.

 

 Hier ligt het materiaal opgeslagen dat bij de verhuis van het VVS-sekretariaat in 1990 werd afgestaan. Omdat dit archief nog zo recent is binnengekomen ("in enkele vuilniszakken"), heeft men nog nauwelijks de tijd gehad om met de ordening te beginnen. Alleen de meeste verslagen (tot 1980), de tijdschriften en de brochures zijn reeds geklasseerd. In de berg ongeklasseerd materiaal vinden we mappen met informatie over de KSS, de meeste akties, tal van werkgroepen, regionale en nationale verslagen en dergelijke. Daarnaast zijn er nog verscheidene dozen met allerlei losse informatie.

 

 C. ARCHIEF VAN HET VVS-SEKRETARIAAT (Brussel).

 

 In de archiefkasten op het VVS-kantoor zit dan nog de informatie die noch naar Gent, noch naar Leuven is verhuisd. Het gaat vooral om jaarverslagen, persmededelingen, mappen met informatie over losse werkvlakken en studentenverenigingen. Ook heel wat brochures en studententijdschriften zijn hier terug te vinden. Het gaat om beperktere informatie dan die in de hogerstaande archieven, maar het is dan toch bruikbare informatie.

 

 

2. PERS.

 

 A. DAGBLADEN.

 

 Persknipsels over de VVS, over de Belgische onderwijspolitiek, over studentenakties en over allerlei maatschappelijke tema's werden in de periode 1972-1991 systematisch bijgehouden op het VVS-sekretariaat. Het was een onmisbare hulp om de geschiedenis van het studentenprotest in deze periode te rekonstrueren. Ook in het AMVC zijn persknipsels over de VVS terug te vinden, maar dat is slechts een erg summiere kollektie.

 

 B. STUDENTENTIJDSCHRIFTEN.

 

- Berichtenblad. VVS-tijdschrift, jg. 1 (1967-'68) - jg. 2 (1968-'69).

- De Bokkerijder. Blad van SOWEGE (SVB-geschiedenis), jg. 1 (1979-'80) - jg. 6 (1984-'85).

- De Crootklant. Berichtenblad over de aktie tegen De Croo- Humblet, jg. 1 (1975).

- Deze Tijd. Tijdschrift van VVS, jg. 3 (1957-'58) - jg. 5 (1959-60) en jg. 9? (1963-'64) - jg. 10? (1964-'65).

- D.B.-N.B. Tijdingen. Tijdschrift van het Dagelijks Bestuur en het Nationaal Buro van de VVS, zonder jg. (1972).

- Infoblad van de Vereniging van Vlaamse Studenten, jg. 1 (1978-'79) - jg. 8 (1985-'86).

- Infonuho. VVS-tijdschrift, jg. 1 (1969-'70).

- Informatieblad VVS-Gent, jg. 1 (1977-'78) - jg. 5 (1981- '82).

- Informatieblad Werkgroep Landbouw, jg. 1 (1977-'78) - jg. 4 (1980-'81).

- Kontaktblad Sociale Scholen, jg. 1 (1975-'76) - jg. 2 (1976- '77).

- KRAB. Kritisch Aktieblad. Tijdschrift van de Kritische Aktiegroep Staats- en Sociale (KRASS), jg. 1 (1982-'83).

- KRAPP. Informatieblad. Tijdschrift van de Kritische Aktie- groep Psychologie en Pedagogiek (KRAPP), jg. 2 (1976-'77).

- Lastig. Maandblad van SVB, jg. 1 (1979-'80).

- Regionaal Aktiekomitee Gent, jg. 1 (1981-'82).

- De Roje Reu. Tijdschrift van VVS, jg. 1 (1976-'77) - jg. 5 (1980-'81).

- De Roje Reu. Intern bulletin van de VVS, zonder jg. (1972).

- De Roje Woef. Tweewekelijks infoblad VVS-SVB, jg. 1 (1980- '81) - jg. 5 (1984-'85).

- De Rooie Reu. Tijdschrift van VVS, zonder jg. (1975-'76).

- Het Rooi Woefke. VVS-studieteksten, jg. 1 (1976-'77) - jg. 4 (1979-'80).

- Socia Info. Driewekelijks tijdschrift VVS-Brussel, jg. 1 (1969-'70).

- SOWEGE-infoblad, zonder jg. (1973-'74).

- Tijden. Maandblad VVS-studentensyndikaat, jg. 1 (1966-'67).

- Tijdschrift. Tweewekelijks bulletin van VVS-SVB Kern PPW, zonder jg. (1979-'80).

 

Al deze tijdschriften zijn terug te vinden in het ARUG.

Naast deze bladen heb ik ook de jaargangen 6 (1974) tot 14 (1982) van het trotskistische weekblad Rood onderzocht en de jaargangen 4 (1976) tot 7 (1979) van Arbeid, het tijdschrift van de gelijknamige werkgroep. Eerder sporadisch heb ik ook nog verscheidene nummers van Veto (ASR) en Ons Leven (KVHV) geraadpleegd.

 

3. INTERVIEWS.

(kronologisch volgens de periode die besproken werd, met toenmalige funktie, plaats en datum van het interview)

 

- Dany Jacobs (sekretaris VVS 1974-'75 en 1976-'77)

 Maastricht, 7 april 1993.

- Manu Gerard (initiatiefnemer DSF 1974-'75)

 Leuven, 4 mei 1993.

- Louis Van Dievel (voorzitter VVS 1976-'77)

 Brussel, 9 april 1993.

- Jo Algoed (voorzitter VVS 1977-'78)

 Leuven, 18 februari 1993.

- Stef Debusschere (voorzitter VVS 1978-'79)

 Brussel, 19 februari 1993.

- Bruno Monteyne (lid Nationale Ploeg VVS 1978-'79 en '79-'80)

 Brussel, 3 maart 1993.

- Philippe Berger (voorzitter VVS 1980-'81 en '81-'82)

 Hansbeke, 5 mei 1993.

- Johan Dhondt (voorzitter VVS 1982-'83)

 Gent, 14 april 1993.

 

Daarnaast waren er nog korte telefonische gesprekken met Tuur Devens (voorzitter VVS 1974-'75) en Bart Van Der Moere (voorzitter KVHV-Antwerpen 1975-'76 en 1976-'77).

 

4. GEDRUKTE BRONNEN EN LITERATUUR.

 

 A. PLUBIKATIES STUDENTENVERENIGINGEN.

 

- Appel '80. Verslag van de werkgroep Nationaal Onderwijsbe-      leid en Sociale Selectie. z.pl., 1980.

- ASB-Programma. ASB, ed. Leuven, 1977.

- Demokratisch Onderwijs! 10.000 Nooit! Een overzicht 1978- '79. VVS, ed. Brussel, 1979.

- Ervaringen uit twee jaar strijd te Leuven. VVS, ed. Brussel, 1968.

- Frontprogramma. MLB, ed. z.pl., 1977.

- Geen bureaukratie maar strijd. Omtrent de samenwerking van de RUG met de industrie. Over het Inter-fak.-Orgaan. VVS- SVB, ed. Gent, 1980.

- Glaverbel-Gilly. Arbeidersstrijd en overlegekonomie. VVS, ed. Brussel, 1975.

- Informatiebrochure over de antikrisiswet. Nationaal Aktieko- mitee tegen de 10.000, ed. z. pl., 1978.

- Ludiek tot keihard: studenten voor demokratizering, akade- miejaar '78-'79. Berchem, 1980.

- Neen aan het ontwerp-De Croo-Humblet, aan de programmawet. ASR, ed. Leuven, 1975.

- Onderwijsgrieven. Regionale Koördinatie van de Werkgroepen, ed. Leuven, (1977).

- Over het medebeheer. Regionale Koördinatie van de Werkgroe- pen, ed. Leuven (1977).

- Onderwijsmanifest '82. Nationaal Aktiekomitee voor demokra- tizering van het onderwijs, ed. Brussel, 1982.

- Politiek en Syndikaal Programma (PSP). Voor een brede een- heid. MLB, ed. Gent, 1978.

- Een progressieve eenheidsorganizatie. MLB, ed. z.pl., z.d.

- Programmabrochure ASB. Leuven, 1977.

- Programma voor de verdere uitbouw van VVS tot Studentenvak- beweging. z.pl., 1979.

- RVB-Programma VVS-SVB. Geen Bureaukratie maar Strijd. VVS- SVB, ed. Gent (1979).

- Studenten zijn geen kriminelen. Nationaal Aktiekomitee tegen de 10.000, ed. Gent, 1979.

- Studiebeurs, een recht! Drie teksten van W. Bosmans. VVS, ed. Brussel, (1979).

- Tendensprogramma. Naar een nieuwe studentenbeweging. z.pl., 1978.

- Tendensprogramma. Op weg naar een politieke massa-organiza-     tie van de studenten. z.pl., 1977.

- Tendens voor een demokratische organizatie van de Vlaamse studentenbeweging. Kongres 1976. Analyse, programma, evalua tie. VVS, ed. [Leuven], 1976.

- VVS...Info. Vereniging van Vlaamse studenten, jouw studen-      tenvakbeweging! VVS, ed. Brussel, 1986.

- Wetenschappelijk onderzoek. VVS, ed. Brussel, (1980).

- Wetsontwerp Aggregatiestudies. VVS, ed.Brussel, (1980).

- Wie stemt wordt getemd. VVS-SVB, ed. Gent, 1981.

 

 B. OVERIGE.

 

- ALLERBECK, K.R. e.a. Alternative explanations of participa- tion in student movements: generation conflict. Brussel, 1970.

- BECKER, H.A. en VAN SNIPPENBURG, L.B., ed. Generaties en hun  cohorten. Sociologische Gids, IV. Boom, 1991, 209-315. - BLOK, H. Studentenbeweging en universiteit 1953-1978 : de veranderingsprocessen van een drukingsgroep. Licentiaats-

 verhandeling, R.U.Gent, fak. Sociale Wetenschappen, 1981.

- BOEDTS, J. "Stilte op de campus". De Standaard, jg. 54 (1977), nr. 39 (8 feb.) dl. 1; nr. 40 (9 feb.) dl. 2; nr. 41 (10 feb.) dl. 3; nr. 421 (11 feb.) dl. 4.

- BONTE, E. en LAMBRECHT, A. "Sociale sektor: hakbijlkomitee staat klaar". De Morgen, jg. 3 (1981-'82) extra nr. (studen- tenkrant) (1981), 2.

- BONTE, E. "De aloude strijd is nog niet gestreden". Knack, jg. 9 (1979), 21 november 1979, 51-54.

- BONTEMPS, M. "Als je de studenten sociaal kan beperken, dan krijg je betrouwbare afgestudeerden". Links, jg. 20 (1978) nr. 47, 5-6.

- BOSMANS, W. Het systeem der studietoelagen en de demokrati- sering van het universitair onderwijs (of waarom de 10.000 onverantwoord zijn). Leuven, (1979).

- BRENTJENS, H.J.H. Visies op jeugd. Een systematische verge-

 lijking van theorieën over jeugd en maatschappij. Deventer, 1978. - CANTOR, N. The age of protest. Dissent and rebellion in the

 twentieth century. Londen, 1970. - CLAEYS, P. "Gelijke kansen in het onderwijs". De gids op maatschappelijk gebied, jg. 62 (1971) nr. 9, 719.

- COENEN, H. e.a. Tussen wetenschapsbeoefening en belangenbe-     hartiging. De studentenbeweging van binnenuit gezien. Gro- ningen, 1985.

- CREVITS, L. "International Union of Students. International Students Conference". Tijden, jg. 1 (1966-'67) nr. 1, 5-6.

- DAEMS, W. "We shall overcome?". Spectator, jg. 16 (1977), nr. 44, 31-37.

- DE CLERCQ, B.J. "Het lot van de idealen en idolen der zesti- ger jaren". Kultuurleven, jg. 45 (1978) nr. 5, 426-434. - DE HAAS, G.C. Beknopte jeugdkunde. Sociaal-culturele ontwik-

 kelingspsychologische en sociaal-psychologische aspecten van

 de jeugd. Alphen a.d. Rijn-Brussel, 1978.

- DE KESEL, I. De roerige en oproerige jaren '55-'75. Brussel, 1975.

- DE LANOO, I. Sociale herkomsttrends in de Belgische Leuvense studentenbevolking, periode 1964-1980. Leuven, 1982.

- DE MAN, J. Het gevecht met de mammon. Intervieuws met kon-

  testerende studentenleiders in West-Europa. Brussel - Den Haag, 1968.

- DE MOOR, R.A. Studentenprotest en universiteit. Rotterdam, 1970.

- DE RIDDER, H. Veertien kampagnes. Verkiezingen 1946-1985. Brussel,1986.

- De Universiteit te Leuven, 1425-1985. Leuven, 1986.

- DE VISSCHER, J. "De kontestatie in een provinciestad

 (GENT)". Kultuurleven, jg. 45 (1978) nr. 5, 391-395.

- DEVILLE, R. Ontwikkeling van de universitaire democratise-      ring in Vlaanderen (1960-1982). Licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, fak. Sociale Wetenschappen, 1984.

- DE WACHTER, A. De Vereniging van Vlaamse Studenten tijdens

 de periode 1959-1966. De groei van een studentensyndikaat. Licentiaatsverhandeling, V.U. Brussel, dept. Geschiedenis, 1984.

- DEWEERDT, M. Inventaris van de betogingen in België 1953-

 1974. Leuven, 1975.

- "De doodsstrijd van de VVS: Vereniging van de Vlaamse Stu- denten". Ons Leven, jg. 87 (1975-'76) nr. 6, 6.

- Een eeuw Vlaamse studentenbeweging te Leuven. Catalogus van

 de tentoonstelling 16 februari-2 april 1976. Leuven, 1976. - GERARD, M. "VVS, een karikatuur". Ons Leven, jg. 86 (1974- '75) nr. 9, 12-13.

- FEUER, L. The conflict of generations: the character and

 significance of student movements. Londen, 1969. - GROEN, B. en DE BUCH, L. De verbeelding aan de macht: revo-

 lutie in een industriestaat. Utrecht, 1968. - HARMSEN, G. "Studenten- en arbeidersbeweging". Te elfder

 ure. jg. 18 (1971) nr. 9-10, 425-512; nr. 11, 513-612. - HEER, F. Jeugd in beweging. Den Haag, 1972.

- HOLVOET, L. "De filozofie van de aktiegroepen". Kultuurle-

 ven, jg. 45 (1978) nr. 5, 444-453. - HUYSE, L. "Meer dan een voetnoot in de geschiedenisboeken? Enkele losse bedenkingen over de studentenrevolte in België". De Nieuwe Maand, jg. 21 (1978) nr. 4, 182-183. - HUYSE, L. en VANDEKERCKHOVE, L. In de buitenbaan; arbeiders-

 kinderen, universitair onderwijs en sociale ongelijkheid. Antwerpen, 1977.

- INGLEHART, R. The Silent Revolution. Changing Values and

 Political styles among Western Publics. Princeton, 1977. - JANSSEN, J. en VOESTERMANS, P. Studenten in beweging. Poli- tiek, universiteit en student. Nijmegen, 1984.

- JONCKHEERE, W. en TODTS, H. Leuven Vlaams.Splitsingsgeschie-    denis van de katholieke Universiteit Leuven. Leuven, 1979.

- KENNAN, G. Democracy and the student left. Londen, 1968. - Kongres universiteit en vakbeweging. Utrecht, 1975. - De Leuvense geschiedenisstudenten en hun Kring. 1935-1985. Catalogus bij de tentoonstelling "Vijftig jaar Historische Kring". Leuven, 1985.

- LUYKX, T. en PLATEL, M. Politieke Geschiedenis van België. Antwerpen, 2 dln., 1985. - MAREELS, G. Demokratisering van het hoger onderwijs. Brus- sel, 1984. - MARTENS, L. en MERCKX, K. Dat was 1968. Berchem, 1978.

- PEETERS, F. "Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS), quo vadis?" in: De waarheid heeft ook haar rechten; convoluut. Antwerpen, 1967, 5-20.

- RASKIN, B. "Probleemgevoeligheden van dit ogenblik". Kul-

 tuurleven, jg. 45 (1978) nr. 5, 435-443. - REGTIEN, T. Universiteit in opstand. Europese achtergronden en de Nederlandse situatie. Amsterdam, 1969.

- ROSZAK, T. De opkomst van een tegenkultuur: bespiegelingen

 over de technokratische maatschappij en haar jeugdige be-

 strijders. Amsterdam, 1972. - RUBBENS, A. "SVB: houzee". De Wesp, jg. 1 (1980) nr. 1, 21- 22.

- SCOTFORD ARCHER, M. Students, university and society: a

 comparative sociological review. Londen, 1972. - Student political involvement in the 1970's, J.P. SEGALL, en R.M. PICKETT, ed. Washington-New York, 1979. - SMITS, J. Inventaris van de betogingen in België, 1960-1974. Leuven, 1982. - SOETE, L. "NUHO en VVS". Tijden, jg. 1 (1966-67) nr. 2, 7-8. - STATERA, G. Death of a Utopia. The Development and Decline of Student Movements in Europe. New York, 1975.

- "Studentenbeweging zoekt aarzelend nieuwe bedding". De Morgen, jg. 1 (1979) nr. 291, 2.

- TER HOEVEN, P.J.A. Studenten in de aanval. Alphen a.d. Rijn, 1970.

- TIELEN, R. Onderwijs en demokratisering. 25 jaar Sociale

 Raad aan de K.U. Leuven, 1964-1989. Leuven, 1990. - 20 jaar RUG-studenten in aktie. 1968-1988. Gent, 1988. - ULBURGHS, J. "Wereldscholen in Vlaanderen, een overzicht". Brandnetel. Krant voor Politizerend Vormingswerk, jg. 2 (1974) nr. 1, 1-4.

- De Universiteit te Leuven, 1425-1985. Leuven, 1986. - VAN DE KERCKHOVE, J. "Studentenvakbeweging (SVB)" in: Ency-

 clopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 2, 1527-1530. - VANDENBERGHE, L. en VANDEWALLE, E. "Studentenbeweging 1945- '75" in: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 2, 1520- 1527. - VAN DER STEEN, W. De studentenbeweging aan het ST.-Ignatius- Instituut doorheen de jaren '60 (1960-1973). Licentiaatsver- handeling, KU.Leuven, dept. Mod.gesch., 1982.

- VANHOVE, W. "Studenten ontwaken uit winterslaap". Vooruit, 1978, 7 dec., dl. 1; 8 dec., dl. 2; 11 dec., dl. 3.

- De verbeelding aan de macht? '68-'88. BINNEMANS, R. e.a., ed. Antwerpen, 1988.

- VERMEERSCH, A. Studentenvakbeweging. Eindverhandeling SHISS Gent, 1981.

- "Vervolg: neen aan VVS". Ons Leven, jg. 86 (1974-'75) nr. 17, 11-13.

- VERVOORT, C. Onderwijs en maatschappij. Nijmegen, 1975.

- VLAYEN, M. De evolutie van de Vereniging van Vlaamse Studen-

 ten: 1938-1962. Licentiaatsverhandeling, K.U. Leuven, dept. Geschiedenis, 1982. - VOS, L. "Het failliet van de linkse studentenbeweging". De Nieuwe, jg. 11 (1974) nr. 523, 16.

- VOS, L. "De K.U. Leuven en de stoute jaren". Akademische

 Tijdingen, jg. 22 (1988) nr. 18-19, 31-33. - VOS, L. "Leuvense studenten in beweging". Acco-Aktueel, jg. 1 (1988) nr. 3, 8-12; nr. 4, 12-18; nr. 5, 3-6. - VOS, L. "De nieuwe studentenbeweging. Welvaart en mentali- teit in de jaren zestig" in: Bewogen en Bewegen. Liber

 Amicorum Prof. Dr. H.F.J.M. Van Den Eerenbeemt. Tilburg, 1986, 393-409.

- VOS, L. e.a. De Stoute Jaren. Studentenprotest in de jaren

 zestig. Tielt, 1988. - VOS, L. "Terugblik op de roerige jaren. De Leuvense studen- tenbeweging sinds de jaren zestig". Onze Alma Mater, jg. 32 (1978) nr. 4, 223-242. - "VVS? DSF!" Ons Leven, jg. 86 (1974-'75) nr. 18-19, 7.

- WITTE, E.; CRAEYBECKX, J. en MEYNEN, A. Politieke Geschie-

 denis van België van 1830 tot Heden. Antwerpen, 1990. - WOOD, J.L. Political conciousness and student activism. Beverly Hills, 1974. - "Zijn studentenleiders dieven?" Ons leven, jg. 80 (1967- 1968) nr. 20, 10-17.

 

 

LIJST VAN AFKORTINGEN.

 

A.V.: Algemene Vergadering

ABN: Algemeen Beschaafd Nederlands

ABVV: Algemeen Belgisch Vakverbond

ACOD: Algemene Centrale der Openbare Diensten (ABVV)

ACV: Algemeen Christelijk Vakverbond

ACW: Algemeen Christelijk Werknemersverbond

AEEF: Association des Etudiants d'Expression Française

AFF: Anti-Fascistisch Front

AIB: Anti-Imperialistische Bond (gelieerd met AMADA)

AIEF: Anti-Imperialistisch Eenheidsfront

AKO: Aktiegroep Kritisch Onderwijs

ALS: Aktief Linkse Studenten (gelieerd met de BSP)

AMADA: Alle Macht Aan De Arbeiders

AMVC: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven

AMVS: Archief en Museum van het Vlaamse Studentenleven

ARUG: Archief van de Rijksuniversiteit Gent

ASB: Algemene Studentenbond

ASK: Antwerps Studentenkorps

ASK: Antwerps Studentenkorps

ASR: Algemene Studentenraad (KUL)

AVHV: Algemeen Vlaams Hoogstudentenverbond

AVVS: Archief van het VVS-sekretariaat

BAR: Bureau Akademische Raad

BKS: Beweging van Kristenen voor het Socialisme

BSG: Brussels Studentengenootschap (VUB)

BSP: Belgische Socialistische Partij

BTK: Bijzonder Tijdelijk Kader.

CAK: Centraal Aktiekomitee

CCOD: Christelijke Centrale van Openbare Diensten (ACV)

CDS: Christen-demokratische Studenten (gelieerd met de: CVP)

CIE: Confédération Internationale des Etudiants

CSV: Christen Studentenvereniging

CVA: Centrum voor Vorming en Aktie

D.B.: Dagelijks Bestuur

DSF: Demokratisch Studentenfront

DWB: Derde Wereld Beweging

FAK: Fakultair Aktiekomitee

FEF: Front des Etudiants Francophones

FK: Fakulteitenkonvent

FSB: Federatie van Studenten in België

FSS: Front van Sociale Scholen

GIST: Geëgageerde Ingenieursstudenten

GKK: Gents Koördinatiekomitee

GSC: Gents Studentencorps

HIVT: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (Antwerpen)

IPSOC Instituut voor Psycho-Sociale Opleiding (Kortrijk)

KB: Koninklijk Besluit

KDF: Komitee voor een Demokratisch Federalisme

KIB: Kring voor Internationale Betrekkingen

KK: Kultureel Konvent

KP: Kommunistische Partij

KRAPP Kritische Aktiegroep Psychologie en Pedagogiek

KRASS Kritische Aktiegroep Staats- en Sociale

KRIRA: Kringraad (KUL)

KRIWEGE: Kritische Werkgroep Germaanse

KS: Kommissie Sociaal

KSS: Kontaktgroep Sociale Scholen

KUC: Katholiek Universitair Centrum

KUL: Katholieke Universiteit Leuven

KULAK Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk

KVHV: Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond

KvL: Komitee van Leiding

KVS: Kristenen voor het Socialisme

KWWET: Kritische Werkgroep Wetenschappen

LSC: Leuvens Studentencorps (KUL)

LUC: Limburgs Universitair Centrum

LVSV: Liberaal Vlaams Studentenverbond (gelieerd met de: PVV)

MLB: Marxistisch-Leninistische Beweging (gelieerd met: AMADA)

MUBEF Mouvement des Universitaires Belges d'Expression: Française

N.K.: Nationaal Kongres

N.P.: Nationale Ploeg

NAK: Nationaal Aktiekomitee

NAVO: Noordatlantische Verdragsorganisatie

NJR: Nationale Jeugdraad

NKK: Nationaal Koördinatiekomitee

NSF: Nationaal Studentenfront

NSV: Nationalistische Studentenvereniging

NUHO Niet-Universitair Hoger Onderwijs

O.P.: Organizatorisch Platform

P.P.: Politiek Platform

PAS: Progressieve Antwerpse Studenten

PK: Politiek (en Filozofisch) Konvent (RUG)

PKA: Projektgroep Kulturele Animatoren

PMS: Politieke (soms ook permanente) Massa-organizatie: van de Studentenbeweging

POLEK Politieke Ekonomie

POWEGE: Politieke Werkgroep Germaanse

PSP: Politiek en Syndikaal Programma (MLB)

PVDA: Partij Van De Arbeid (van België)

R.K.: Regionaal Kongres

R.P.: Regionale Ploeg

RAL: Revolutionaire Arbeidersliga

RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverze: kering

RKW: Rechtskritische Werkgroep

RUCA: Rijksuniversitair Centrum Antwerpen

RUG: Rijksuniversiteit Gent

RVA: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

RvB: Raad van Beheer

SAP: Socialistische Arbeiderspartij

SARUG Studentenwerkgemeenschap Alternatief Rijksuniversi: teit Gent

SAS: Socialistische Antwerpse Studenten

SBV: Socialistische Beweging Vlaanderen

SCOCO: Studenten Coördinatie Commissie

SDS: Sozialistischer Deutscher Studentenbund

SHISS: Stedelijk Hoger Instituut voor Sociale Studie

SHOKT: Sociaal Hoger Onderwijs van het Korte Type

SJW: Socialistische Jonge Wacht (gelieerd met de RAL)

SK: Seniorenkonvent

SK: Seniorenkonvent

SMW: Socio-Medische Werkgroep

SOJUWE: Socio-Juridische Werkgroep

SORA: Sociale Raad (KUL)

SOWEGE: Sociale Werkgroep Geschiedenis

SVB: Studentenvakbeweging

SVM: Socio-Vitaal Minimum

SWG: Studentenwerkgroep

TAK: Taal-Aktiekomitee

UCL: Université Catholique de Louvain

UCOD: University Clearing Office for Developing countries

UFSAL Universitaire Fakulteiten Sint-Aloïsius Brussel

UFSIA Universitaire Fakulteiten St.-Ignatius Antwerpen

ULB: Université Libre de Bruxelles

ULg: Université de Liège

UNEB: Union Nationale des Etudiants Belges

UNEF: Union Nationale des Etudiants de France

USNSA United States National Students Association

UW: Universitaire Werkgemeenschap

UWW: Universitaire Werkgroep Wereldwinkels

VDS: Verenigingde Demokratische Studenten (gelieerd met: de CVP)

VEK: Vlaamse Eendrachtskommissie

VEV: Vlaams Ekonomisch Verbond

VH: Verontruste Historici

VKSB: Vlaamse Kommunistische Studentenbeweging

VLIR: Vlaamse Interuniversitaire Raad

VMO: Vlaamse Militantenorde

VNSU: Vlaams-Nationale Studentenunie

VO: Studiekring Vrij Onderzoek

VUB: Vrije Universiteit Brussel

VUJO: Volkunie-jongeren

VVB: Vlaamse Volksbeweging

VVS: Vereniging van Vlaamse Studenten

WEK: Werkgroep Ekonomie

WELA: Werkgroep Landbouw

WERO: Werkgroep Romaanse

WIM: Werkgroep Ingenieur-Maatschappij

WK: Werkgroepenkonvent

 

 

Alle overige afkortingen werden gehanteerd naar de voorschriften van de Afkortingenlijst van de Nederlandse Taal. H.J.Boef, ed. Apeldoorn, 1989.

 

 

HERKOMST VAN DE AFBEELDINGEN.

 

Afb. 1:  Vlayen, o.c., z.p.

Afb. 2:  Tielen, o.c., 53.

Afb. 3:  20 jaar RUG-studenten in aktie, 11.

Afb. 4:  Tendensbrochure kongres 1976, 18.

Afb. 5:  Glaverbel-Gilly, voorpagina.

Afb. 6:  De Crootklant, jg. 1 (1974-'75) nr.3, voorpagina.

Afb. 7:  Tendensbrochure kongres 1976, 24.

Afb. 8:  20 jaar RUG-studenten in aktie, 15.

Afb. 9:  Tendensprogramma kongressen 1977, 9.

Afb. 10: ASB-programmabrochure (1977), 4.

Afb. 11: Roje Reu, jg. 2 (1977-'78) nr. 5, voorpagina.

Afb. 12: AVVS. Affiche Tendens (1978).

Afb. 13: Van ludiek tot keihard, z.p.

Afb. 14: AVVS. Medebeheer-brochure (z.d.), z.p.

Afb. 15: Rood, jg. 12 (1980) nr. 11, 9.

Afb. 16: ARUG. Informatietekst VVS-Leuven "de tesisdoppers worden geschorst", (z.d.), voorpagina.

Afb. 17: SVB-Blad, jg. 6 (1981-'82) onthaalnr., voorpagina.

Afb. 18: SVB-Blad, jg. 6 (1981-'82) nr. 5-6, voorpagina.

Afb. 19: SVB-Blad, jg. 7 (1982-'83) nr. 6, 4.

Afb. 20: SVB-Blad, jg. 7 (1982-'83) nr. 1, 4.

Afb. bij motto: Een VVS-militant aan het werk tijdens de Gentse maartrellen. Van ludiek tot keihard, z.p.

Alle afbeeldingen staan onder copyright. Vraag toestemming aan Bregt Henkens indien u die wenst te gebruiken.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende