Een onderzoek naar de vele facetten
van het beroep van de Leuvense landmeter
tijdens de Oostenrijkse Nederlanden.

 

Dirk Van Nijverseel

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. E. Van Ermen

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Tot Lof van de Meetkonst

 

Hoe heeft dien grooten Archimeed,

Tot Onsen dienst zijn tijdt besteed

Hoe heeft, Pythagoras beneven

Den wijsen Euclid, in zijn leven

Geyvert: om dees Wijse - konst

Den nazaet (uyt een pure gonst)

Klaer en volkomen naer te laten,

Tot voordeel aller werelts staten.

Want al de regels die by haer

Gesmeed sijn, gaan soo wis en waer

Dat al de werelt schoons on - eens is,

Nochtans in dese konste eens is.

Want hier door d’ Hemel meten kan

Een Grond - vest vinden, die hem van

Des Hemels loop geeft wisse leere

Om sien wat dat sigh rust of keere.

Oock kan hier door een Veldt of landt,

Revier, of Meyr oock Zéé, en strandt,

Na rechte waerheydt uyt - gebeeldt zyn,

En oock haer grootheydt med’ gedeelt zyn.

Een bouwheer vint hier ruyme stof,

Om deftigh eenigh huys of Hof,

Meet en Bouwkunstigh te verçieren,

In’t kort geseydt dees gulde swieren

Zyn al de werrelt wonder nut

En sonder haer hoe vondt men stut

Om ’s werelts wijsheydt te bekomen?

Och dit recht wierd waer genomen.

 

Mattheus van Nispen.

 

Voorwoord

 

Algemene Inleiding

 

Hoofdstuk 1: De institutionele inrichting van het beroep van de “landtmeter”

    1. Inleiding

    2. De inrichting van het beroep van de “Geswoorne Landt-ende Edificiemeters”

a. Ordonnantie van de aartshertogen Albrecht en Isabella gegeven te Brussel op 2 juni 1618 geldig voor het Hertogdom Brabant en het land over de Maas

b. Ordonnantie uitgevaardigd door Philips V op 16 januari 1705 betreffende het opmeten van zowel “landen” als “edificien”

c. “Statuyt ofte ordonnantie in der stadt ende vryheydt van Loven.”

    3. Besluit

 

Hoofdstuk 2: Een reconstructie van de activiteiten der landmeters tijdens de Oostenrijkse Nederlanden in de regio Leuven

    Deel 1: Een overzicht van de landmeters die actief waren in de regio Leuven

        1. Inleiding

        2. De Leuvense landmeter

a. Corthout, Natalis Josephus

b. Gens, Alexander.

c. Heeren, Guillielmus

d. Hustin, Antoine

e. Joris, Jan-Baptist

f. Wirix, Romuldus

        3. Occasionele landmeters

a. Beckers, Gerardus

b. Bodumont, Joannes

c. De Becker, Joannes Baptiste

d. De Becker, Petrus Carolus

e. De Roubaix, P

f. Josephus Carolus Everaert

g. Mans, Joannes Baptista

h. Meulemans, Albertus

i. Meulemans, Joannes

j. Naveau, Joannes Carolus Franciscus

k. Nihoul, Joannes Carolus

l. Van Accoleyen, Joannes

m. Van der Sijpen, Joannes Baptista

n. Vander Straeten, Franciscus

o. Van Nieuwenhuysen, Joannes Baptista

 

    Deel 2: De onteigening van gronden voor de Leuvense vaart

        1. De voorgeschiedenis van het kanaal Leuven – Mechelen, of de “Leuvense vaart”

        2. De incorporatie van gronden in de Leuvense vaart

a. De eerste onteigening

b. De Tweede onteigening

    Deel 3: Besluit

 

Hoofdstuk 3. De Landmeetkunst, van opmeting tot kaart

        1. Inleiding

        2. De theoretische kennis

        3. Het Landmetergereedschap

a. Het “Winckel-kruys”

b. De meetketting

c. De meetlat

d. Andere meetmethoden

e. Meetpennen

f. Jalons

g. Het ‘Memory – boeck’   

        4. Werkwijze in de praktijk

        5. De kartering

        6. Besluit

 

Hoofdstuk 4. De Leuvense Maat

        1. Inleiding

        2. De verschillende lengte - en oppervlaktematen

a. De Duim

b. De voet

c. De Roede

d. De Dagwand

e. De Bunder

        3. Een reconstructie van het gebruik der oude landmaten

a. De roede op basis van 15 en ¾ Leuvense voeten

b. De roede op basis van 15,9 Leuvense voeten

c. De roede op basis van 16 Leuvense voeten

d. De roede op basis van 16 en ½ Leuvense voeten

e. De roede op basis van 17 en ½ Leuvense voeten

f. De roede op basis van 18 Leuvense voeten

g. De roede op basis van 18 en 1/3 Leuvense voeten

h. De roede op basis van 18 en ½ Leuvense voeten

i. De roede op basis van 19 en 1/3 Leuvense voeten

j. De roede op basis van 19 en ½ Leuvense voeten

k. De grote roede op basis van 20 Leuvense voeten

        4. Besluit

 

Algemeen Besluit

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende