Met de drietand in de rug ! Het Algemeen Boerensyndicaat en de doorbraak van het direct agrarisch syndicalisme in Vlaanderen (1962-1969). (Bart Coppein)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Bronnen en werken worden in de oorspronkelijke spelling geciteerd en geannoteerd in het corpus en het voetnotenapparaat.

 

1. Archivalische bronnen

 

LEUVEN. Kadoc.

 

Archief van de centrale bestuurs- en adviesorganen van de Belgische Boerenbond (CBA)

 

Hierbij werd de ordening gevolgd van DEMEYER, M. Inventaris van het archief van de centrale bestuurs- en adviesorganen van de Belgische Boerenbond 1890-… (KADOC-Inventarissen en repertoria XIX). Leuven, 1987.

 

2.3.1 Uitgave statuten Belgische Boerenbond. Brochure 1955.

2.3.3 Herstructurering van de BB. 1966-1971.

2.3.4 Uitgave van de statuten van de Belgische Boerenbond en van de modelstatuten van de landelijke gilden. Vakgroepen 1972.

 

6.3.1 Algemene vergadering /

6.3.1.1 Verslag 21 juni 1962 tot en met 6.3.1.6 Verslag 23 mei 1967.

6.3.2 Bondsraad /

6.3.2.1.1 Ledenlijsten van Hoofdbestuur en Bondsraad 1955-1969.

6.3.2.2 Verslagen van de Bondsraad: 6.3.2.2.1 Beknopte verslagen 1955-1961 tot en met 6.3.2.2.14 Verslagen 1974.

6.3.2.3 Vergaderstukken van de Bondsraad: 6.3.2.3.1 Vergaderstukken januari 1955-oktober 1964 tot en met 6.3.2.3.5 Vergaderstukken 1969.

6.3.3 Hoofdbestuur /

6.3.3.1 Verslagen van Hoofdbestuur: 6.3.3.1.1 Verslagen 1955 tot en met 6.3.3.1.15 Verslagen 1969.

6.3.3.2 Vergaderstukken van Hoofdbestuur: 6.3.3.2.1 Verslagen 1956-1960 tot en met 6.3.3.2.7 Verslagen 1969.

6.3.3.3 Dossier “Hoofdbestuur” van E. Van Dievoet.

 

8.1 Leden Hoofdbestuur / C. Boon en J. Hinnekens

 

22.2.3 Algemene vergaderingen Centraal Comité Land- en Tuinbouwbelangen.

 

Aanvullingen bij het archief van de centrale bestuurs- en adviesorganen van de Belgische Boerenbond (CBA Aanvullingen)

 

57.32 Lijsten voorzitters, ondervoorzitters, etc. 1904-1981.

 

71 Documentatie Algemeen Boerensyndicaat. 1965-1980.

 

49 A UPA Drietand 1962-1964.

48 A ABS West-Vlaanderen 1970-1985.

 

LEUVEN. Boerenbond.

 

Infodoc

 

62 Het Boerenfront.

127 Algemeen Boerensyndicaat.

276 A II Pacht. Officiële stukken.

281 C I Pacht- en grondprijzen. Algemeen dossier.

281 D Pacht- en grondprijzen. Onze werking.

457 Officiële vertegenwoordiging van de landbouw in België.

684 Landbouwersvereniging Redt U Zelven uit Aalst.

1168 Eigenaars- en landbouwersbond Brugge.

1585 Landbouwverenigingen België.

 

BERLARE. Albert Persoon.

 

Algemeen reglement Algemeen Boerensyndikaat, s.d.

Statuut van de algemene voorzitter, 8 augustus 1968.

Werkregeling van de provinciale sekretarissen, 15 januari 1968.

 

 

2. Interviews en correspondentie

 

Interview met Jan Hinnekens, 29 november 2001.

Brief van Jan Hinnekens, 27 januari 2002.

 

Brief van Jos Nooyens, 27 december 2001.

 

Interviews met Albert Persoon, 19 februari en 7 september 2001.

Telefoongesprek met Albert Persoon, 2 augustus 2001.

Brieven van Albert Persoon, 11 januari, 3 september, 14 november 2001 en 8 januari 2002.

 

Interview met Willy Persyn, 8 oktober 2001.

Brief van Willy Persyn, 10 oktober 2001.

 

Gesprek met Valère Quaghebeur, 14 oktober 2000.

Interviews met Valère Quaghebeur, 8 september en 1 december 2001.

 

Brief van Carl Vandoorne, 6 december 2000.

 

 

3. Pers

 

3.1 Ledenbladen en landbouwpers

 

ABS-Vlaanderen (1971-1974).

ABS-West-Vlaanderen (1969-1971).

De Boer (1956-1969).

De Drietand (1963-1970).

Landbouwleven (1962-1969).

 

3.2 Algemene pers[818]

 

De Morgen, 20 maart 2002. DEVREESE, R. “Boerenverdedigers of boerenverraders”.

 

De Standaard, 4 september 1962. BOON, C. “Waarom manifesteren de boeren?”.

De Standaard, 25 april 1968. “LVV-kandidaten bijten op de kom”.

De Standaard, 26 april 1968. “LVV behaalt halve overwinning”.

De Standaard, 3 januari 1998. SCHROOTEN, L. “Boerenleider ABS loodste woelig ABS naar overleg”.

 

Gazet van Antwerpen, 19 januari 1995. VAN GEYTE, J. “Antichrist in boerenland”.

 

Het Nieuwsblad, 27 februari 2001. “Betogende boeren leggen Brussel lam. Wij zijn de slachtoffers”.

 

Pleinchamp, 10 januari 2002. KERSTEN, B. “Un an de Pleinchamp, un siècle de presse agricole”.

 

Knack, 31e jaargang nr. 9, 28 februari 2001. GOOSSENS, P. “De vloek op de boerenstand”.

Knack, 31e jaargang nr. 11, 14 maart 2001. DESPIEGELAERE, G. “Hard labeur”.

 

4. Andere uitgegeven bronnen en werken

 

“Adriaens, Camiel”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I (1998) 225.

 

ADRIAENSEN, K. Het gezinsbedrijf in de landbouw tussen realiteit en ideaalbeeld: onderzoek naar de visie van de Boerenbond, het Boerenfront, het Algemeen Boerensyndicaat en Landbouwleven. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Dept. geschiedenis, 1999.

 

ALDEBERT, J. e.a. Geschiedenis van Europa. Lier, Den Bosch, 1992.

 

ASBEEK BRUSSE, W. “Modernisering en plattelandsontwikkeling in Europa: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap” in: H. DIEDERIKS e.a. Het platteland in een veranderende wereld. Boeren en het proces van modernisering. Hilversum, 1994, 317-332.

 

BALTHAZAR, H. “De welvaartsstaat en de sociale contestatie” in: 1951-1991. Een tijdsbeeld. Brussel, 1991, 172-179.

 

BEDDEGENOOTS, M. “De sociologische toestand van de Belgische Landbouwersstand” in: De Belgische landbouw (CEPESS-Documenten I-2). Brussel, 1962, 10-26.

 

BEDDEGENOOTS, M. en DE SMET, R. Sociale problematiek van boer en tuinder. Verslag van een sociaal onderzoek van de Boerenbond en de Boerenjeugdbond bij Vlaamse land- en tuinbouwers. Leuven, 1963.

 

BLOMME, J. The Economic Development of Belgian Agriculture 1880-1980. A quantitative and qualitative analysis. Leuven, 1993.

 

BOCKSTAELE, L. en LONCKE, A. en BRUTSAERT, A. (red.) 50 jaar land- en tuinbouwbeleid. S.l. [Brugge], Provincie West-Vlaanderen, 1976.

 

BODDEZ, G. Actuele landbouweconomische problematiek (LEI-Nota’s 1). Brussel, Ministerie van Landbouw, LEI, 1964.

 

BOGAERT, R. Deposito, krediet en geldhandel door de eeuwen heen. Antwerpen, 1988.

 

BOUDENS, R. “Coppieters, Honoré”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I (1998) 794-795.

 

BOUDENS, R. en GEVERS, L. “Roey, Ernest-Joseph van”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, III (1998) 2637-2641.

 

BOVET, E. “Le syndicalisme agricole et la société industrielle”. Sociologia Ruralis, VIII (1968) 142-160.

 

BREPOELS, J. Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. 2 delen, Leuven, 1981.

 

BUBLOT, G. “De structurele evolutie van de Belgische landbouwproductie 1950-1960” in: De Belgische landbouw (CEPESS-Documenten I-2). Brussel, 1962, 27-42.

 

BUBLOT, G. “Structuur en structurele problemen van de Belgische landbouw” in: De Belgische landbouw in Europees perspectief (CEPESS-Documenten IX-2 en 3). Brussel, 1970, 7-21.

 

BUELENS, H. “Landbouwrevolutie en structuurpolitiek” in: De Belgische landbouw in Europees perspectief (CEPESS-Documenten IX- 2 en 3). Brussel, 1970, 76-98.

 

BURGER, A. Voor boerenvolk en vaderland. De vorming van het EEG-landbouwbeleid 1959-1966 (Documenten en onderzoek PSCW). Amsterdam, 1993.

 

BUYST, E. Economische geschiedenis van de Nieuwste tijd. Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, Dept. Geschiedenis, 2001-2002.

 

CLOET, M. (red.) Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis. 2e druk, Gent, 1992.

 

CRAEYBECKX, J. “De agrarische depressie van het einde der XIXe eeuw en de politieke strijd om de boeren”. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, IV (1973) 191-230 en V (1974) 181-225.

 

CRAEYBECKX, J. “Les attitudes de la paysannerie de la fin du XVIIIe siècle à nos jours”. Cahiers internationaux d’histoire économique et sociale, (1976) 182-225.

 

DEBATISSE, M. La révolution silencieuse. Le combat des paysans (Questions d’actualité). Voorwoord van F. BLOCH-LAINE. Parijs, 1963.

 

DE BRABANDER, G. “Economische transitie” in: De fitfties in België. Sint-Niklaas, 1988, 104-121.

 

“Debré Michel Jean-Pierre”. Dictionnaire de la politique française, IV (1967) 338-339.

 

DE CAUWER, P. De reaktie van de Vlaamse boerenwereld op de landbouwcrisis na het faillissement van de Middenkredietkas (1935-1940). De akties en de politieke betekenis van het Boerenfront. Licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, Dept. Geschiedenis, 1982.

 

DEKKER, J.C. Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, 1892-1950. Overleven door samenwerking en modernisering. Een mentaliteitsstudie. Middelburg, 1996.

 

DELFOSSE, P. La politique agricole de l’Etat belge en période de crise au XIXe siècle: les rapports de force dans une société en transition vers le capitalisme industriel. Louvain-la-Neuve, 1983.

 

DENECKERE, G. Geuzengeweld. Antiklerikaal straatrumoer in de politieke geschiedenis van België, 1831-1914. Brussel, 1998.

 

DENECKERE, G. Sire, het volk mort. Sociaal protest in België 1831-1918. Antwerpen, Gent, 1997.

 

DE PAEPE, M.; DE VROEDE, M. en SIMON, F. Geen trede meer om op te staan. De maatschappelijke positie van onderwijzers en onderwijzeressen tijdens de voorbije eeuw. Kapellen, 1993.

 

DE PAEPE, M. en SIMON, F.“Social characteristics of Belgian primary teachers in the twentieth century”. Cambridge Journal of Education, 27 (1997) 3, 391-404.

 

DE SCHRYVER, R. “Algemeen Boerensyndicaat”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I (1998) 241-242.

 

DE SCHRYVER, R. “Vleeschauwer (Van Braekel), baron Albert de”. Nieuwe Encylopedie van de Vlaamse Beweging, III (1998) 3513.

 

“De sociale toestand van de Belgische landbouw”. Landbouwtijdschrift, 21 (1968) nrs. 7-8.

 

DE STOOP, C. De bres. Amsterdam, 2000.

 

DE TROCH, W. “Boerenmarkten: heimwee of weerbaarheid?”. De nieuwe maand, 24 (1981) 9, 647-657.

 

DE TROCH, W. “Het verhaal van boerke naarstig”. De nieuwe maand, 24 (1981) 9, 658-671.

 

DE WEERDT, M. Inventaris van de betogingen in België 1953-1974 (Dokumentatiebundel 3). Leuven, 1975.

 

DE WEVER, B. “Paep, Gerard de”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II (1998) 2386-2387.

 

DE WEVER, B. “Persyn, Willy”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II (1998) 2463.

 

DE WEVER, B. “Poma, Karel”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II (1998) 2494-2495.

 

DEWULF, M. “Het Belgisch landbouwbeleid sedert 1950” in: De Belgische landbouw (CEPESS-Documenten I-2). Brussel, 1962, 68-69.

 

DUFFHUES, T. Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin. 1896-1996 (KDC Bronnen en Studies 29). Nijmegen, 1996.

 

DUFFY, E. Heiligen en zondaars: een geschiedenis van de pausen. Tielt, 1998.

 

EVERAET, H. Boer en beroepsorganisatie. Een onderzoek naar de participatie aan de beroepslandbouworganisaties (LEI-Schriften 193 / Reeks research 159). Brussel, Ministerie van Landbouw, LEI, 1977.

 

EVERAET, H. De afvloeiing der bedrijfshoofden uit de landbouw. Samenvattend rapport van vier sociale enkwesten in het Vlaamse land (Landelijk sociologisch onderzoek 1). Leuven, 1964.

 

EVERAET, H. De landbouwersvrouw in heden en verleden. Een sociologische verkenning van haar deelneming aan de arbeid op het bedrijf (LEI-Schriften 139 / Research resultaten 117). Brussel, Ministerie van Landbouw, LEI, 1972.

 

EVERAET, H. en LENDERS, S. En wat denkt de boer erover? Een sociologisch onderzoek naar de houding van de Belgische bedrijfsleiders tegenover hun beroepssituatie (LEI-publikaties 586 – Studies 76). Brussel, Ministerie van Middenstand en Landbouw, LEI, 1996.

 

Evolutie van de land- en tuinbouweconomie (1963-1964). Verslag van de Regering (LEI-Schriften 33/ PR 2). Brussel, ministerie van Landbouw, LEI, 1965.

 

Evolutie van de land- en tuinbouweconomie (1969-1970). Verslag van de Regering (LEI-Schriften 132 / PR 12). Brussel, ministerie van Landbouw, LEI, 1971.

 

FAURE, M. Les paysans dans la société française (Collection U/Société politique). Parijs, 1966.

 

GOVAERTS, S. “Le Plan lisier en Flandre”. Courrier hebdomadaire du CRISP, 1998, nrs. 1593-1594.

 

GUBBELS, R. La grève, phénomène de civilisation (Etudes d’économie sociale). Brussel, 1962.

 

HELLEMANS, S. en HOOGHE, M. “Veel volk, niet zoveel macht. Nieuwe sociale bewegingen en de transformatie van de Belgische politiek” in: S. HELLEMANS en M. HOOGHE. (red.) Van ‘mei 68’ tot ‘Hand in Hand’. Nieuwe sociale bewegingen in België. 1965-1995. Leuven, Apeldoorn, 1995, 9-27.

 

HENDRICKX, J. «Landbouwfinanciering en schaalvergroting» in: De Belgische landbouw in Europees perspectief (CEPESS-Documenten IX/ 2-3). Brussel, 1970, 90-98.

 

HERMAN, F. “Le malaise agricole en Belgique”. Courrier hebdomadaire du CRlSP, (1962) nrs. 166 en 167.

 

HEYRMAN, P. Voor eigen winkel. Honderd jaar middenstand en middenstandsbeweging in Oost-Vlaanderen (Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd VII). Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1991.

 

HEYRMAN, P. Zelfstandigen in beweging. Middenstandsorganisatie in de provincie Antwerpen 1854/1994. Antwerpen, 1994.

 

Het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de landbouwersvereniging Redt U Zelven gesticht te Aalst ten jare 1919. Voorwoord van O. CAUDRON, Aalst, 1929.

 

HOLVOET, L. “De betoging als produkt van een mobilisatieproces”. Res Publica, 20 (1978) 611-645.

 

HOOGHE, M. en JOORIS, A. Golden Sixties. België in de jaren zestig. 1958-1973. Brussel, Gent, 1999.

 

HOOGHE, M. Met vlag en spandoek. Over hedendaagse actiegroepen. Groot-Bijgaarden, 1996.

 

HOPPENBROUWERS, P.C.M. (red.) Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland. Groningen, 1991.

 

HUBSCHER, R. en RINAUDO, Y. “France. L’Unité en Péril” in: B. HERVIEU en R.-M. LAGRAVE (red.) Les syndicats agricoles en Europe (Alternatives rurales). Parijs, 1992, 93-113.

 

HUYSE, L. e.a. De niet-aanwezige staatsburger. De politieke apathie sociologisch in kaart gebracht. Antwerpen, Rotterdam, 1969.

 

JACOBS, D. en ROEBROEK, J. Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen en Nederland. Antwerpen, 1983.

 

«Jacquerie». Dictionnaire d’histoire de France Perrin, (1981) 511-512.

 

KEERSMAEKERS, A. en GUNST, P. “Boerenkrijg”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I (1998) 526-529.

 

KLATZMANN, J. L’agriculture française (Collection Points E10). Parijs, 1978.

 

KORSTEN, J. Standhouden door veranderingen: de Limburgse Land- en Tuinbouwbond als behartiger van agrarische belangen 1896-1996. Nijmegen, 1996.

 

LERMYTE, J.-M. en DE SCHRYVER, R. “Schollaert, Frans V.”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, III (1998) 2716-2717.

 

Les organisations agricoles en Belgique”. Courrier hebdomadaire du CRISP, (1963) nrs. 183 en 209; (1968) nr.422.

 

LUYKX, T. en PLATEL, M. Politieke geschiedenis van België van 1789 tot 1985. Deel 2, 5e uitgave, Antwerpen, 1985.

 

MALLET, S. Les paysans contre le passé. Parijs, 1962.

 

MATHY, C. “De sociale omgeving van de landbouwers” in: De Belgische landbouw in Europees perspectief (CEPESS-Documenten IX-2 en 3). Brussel, 1970, 46-63.

 

MENDRAS, H. en TAVERNIER, Y. «Les manifestations de juin 1961». Revue française de science politique, XII (1962) 3, 647-651.

 

MENDRAS, H. La fin des paysans. Changements et innovations dans les sociétés rurales françaises (Collection U2). Parijs, 1970.

 

MEYNAUD, J. en LADRIERE, J. en PERIN, F. (red.) La décision politique en Belgique. Le pouvoir et les groupes (Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques 138). Parijs, 1965.

 

MORMONT, M. en VAN DONINCK, B. “Belgique. L’hégémonie du Boerenbond” in: B. HERVIEU en R.-M. LAGRAVE (red.) Les syndicats agricoles en Europe (Alternatives rurales). Parijs, 1992, 25-47.

 

MUTTON, J. “Het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen” in: De sociale pensioenen (CEPESS-Documenten I-3). Brussel, 1962, 74-88.

 

NEVILLE-ROLFE, E. The Politics of Agriculture in the European Community (Studies in European Politics). Londen, 1984.

 

NOEL, G. «La politique agricole commune (PAC). Ruptures et continuïté dans l’histoire de l’Europe rurale». Histoire et Sociétés rurales, IV (1997) 8, 121-145.

 

NUYENS, I. “Pressiegroepen in aktie”. Res Publica, 88 (1966) 336-355.

 

PARODI, M. «Agriculteurs menacés et agriculteurs menaçants. L’incertitude économique des agriculteurs français» . Etudes rurales, (1964) 12, 5-55.

 

«Pisani, Edgard Edouard Marie Victor». Dictionnaire de la politique française, IV (1967) 856.

 

PUTMAN, E. e.a. ABB, een geschiedenis van verzekeren. Tielt, 1997.

 

QUAGHEBEUR, P. (red.) en SCHOKKAERT, L. en VAN MOLLE, L. 100 jaar Boerenbond in beeld. Leuven, 1990.

 

RAEMAEKERS, H. M. Ontwikkeling in agrarische organisaties. Organisatieontwikkeling in standsorganisaties en coöperatieve verenigingen. Doctoraal proefschrift, Landbouwhogeschool Wageningen, 1983.

 

RUYS, M. “Spaak, Paul-Henri”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, III (1998) 2796-2797.

 

SCHURMANS, I. De zuivelcoöperatieven van het Algemeen Verbond der Coöperatieve Zuivelfabrieken. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Dept. Toegepaste Economische Wetenschappen, 1985.

 

SEBERECHTS, F. “Sels, Ludo”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, III (1998) 2731.

 

SEBERECHTS, F. “Volksunie”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, III  (1998) 3547-3555.

 

SIMON-MATHY, C. Les problèmes du monde agricole belge (1958-1972). Perspectives d’une organisation syndicale: L’Alliance agricole belge. Louvain-la-Neuve, 1976.

 

SLEDSENS, A. “Het Landbouw-Economisch Instituut” in: De Belgische landbouw (CEPESS-Documenten I-2). Brussel, 1962, 90-100.

 

SLEDSENS, A. “Sociale aspecten van de ontwikkeling in de landbouw” in: De Belgische landbouw in Europees perspectief (CEPESS-Documenten IX-2 en 3). Brussel, 1970, 31-45.

 

SMITS, J. Democratie op straat. Een analyse van de betogingen in België. Leuven, Amersfoort, 1984.

 

SMITS, J. “Eyskens, Gaston”, Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I (1998) 1101-1103.

 

SMITS, J. Inventaris van de betogingen in België 1960-1974 samengesteld op basis van het rijkswachtarchief en de dagbladen De Standaard, Het Laatste Nieuws, La Libre Belgique, Le Soir en Le Peuple (Dokumentatiebundel 11). Leuven, 1982.

 

SMITS, M. Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. 1896-1996 (KDC Bronnen en Studies 27). Nijmegen, 1996.

 

SNAET, J. De Belgische Boerenbond en het Europees landbouwbeleid. Enkele krachtlijnen uit de communicatie van de bond naar zijn leden. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Instituut voor sociologie, 1969.

 

TAVERNIER, Y. «Le syndicalisme paysan et la politique agricole du gouvernement juin 1958- avril 1962». Revue française de science politique, XII (1962) 3, 599-646.

 

TINDEMANS, L. C. “Een nieuwe landbouwpolitiek” in: De Belgische landbouw (CEPESS-Documenten I-2). Brussel, 1962, 121-135.

 

TRACY, M. Agriculture in Western Europe. Challenge and response 1880-1980. Londen, 1982.

 

TROOST, A.S. “De boerenopstand”. De gids op maatschappelijk gebied, LXII (1971) 6, 541-560.

 

TROOST, A. [S.] “Wederwoord op wederwoord”. De gids op maatschappelijk gebied, LXII (1971) 11, 898-900.

 

VAN DE PERRE, M. Redt en Helpt U Zelven en Elkander of hoe de daensistische beweging de sociale problemen bestreed (Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd XIV). Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Aalst, Daensarchief en museum van de Vlaamse Sociale Strijd, 1997.

 

VAN DER WOUDE, R. Op goede gronden: geschiedenis van de Christelijke boeren- en tuindersbond (1918-1995). Hilversum, 2001.

 

VAN DIJCK, J. “De integratie van de Belgische landbouwer in de samenleving”. De gids op maatschappelijk gebied, LXII (1971) 7-8, 639-672.

 

VAN HAEGENDOREN, M. en VANDENHOVE, L. “Le monde catholique flamand (3)”. Courrier hebdomadaire du CRISP, 1985, nrs. 1084-1085.

 

VAN HAEGENDOREN, M. en VANDENHOVE, L. “Le poids des partis politiques dans la vie sociale du Limbourg”. Courrier hebdomadaire du CRISP, 1982, nrs. 971-972.

 

VAN HULLE, A. “Afzet en coöperatie” in De Belgische landbouw (CEPESS-Documenten I-2). Brussel, 1962, 101-113.

 

VAN MOLLE, L. 100 jaar Ministerie van Landbouw. Het Belgisch landbouwbeleid in de wisselwerking tussen economische en sociale toestanden, politiek en  administratie 1884-1984 (Historica lovaniensa 173). Leuven, 1984.

 

VAN MOLLE, L. “Boerenbond”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I (1998) 524-526.

 

VAN MOLLE, L. “Boerenfront”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I (1998) 526.

 

VAN MOLLE, L. “De landbouwersorganisaties” in: P. VAN DEN EECKHOUT en G. VANTHEMSCHE (red.) Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de-20ste eeuw. Brussel, 1999, 845-854.

 

VAN MOLLE, L. Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990  (KADOC-Studies 9). Leuven, 1990.

 

VAN MOLLE, L. “Innovation technologique et changement social: le cas de l’agriculture belge, XIXe et Xxe siècles” in: G. KURGAN-VAN HENTENRYK, G. en J. STENGERS (eds) L’innovation technologique. Facteur de changement (XIXe-XXe siècles). Brussel, 1986, 153-184.

 

VAN MOLLE, L. “La peur du rouge dans le monde paysan, 1880-1914” in: P. DELWIT en J. GOTOVITCH La peur du rouge (Histoire, économie, société). Brussel, 1996, 27-38.

 

VAN MOLLE, L. “Le milieu agricole belge face à la ‘concurrence européenne’: 1944-1958” in: M. DUMOULIN (ed.) La Belgique et les débuts de la construction européenne de la guerre aux traités de Rome (Histoire de notre temps). Louvain-la-Neuve, 1987, 119-143.

 

VAN MOLLE, L. “Voorstellingen van de agrarische samenleving in België rond 1900” in: L. PIL (ed.) Boeren, burgers en buitenlui. Voorstellingen van het landelijk leven in België vanaf 1850 (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis Series B/ Vol.8). Leuven, 1990, 113-130.

 

VAN MOL, P. Imago-onderzoek van de landbouworganisaties. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Dept. Toegepaste Economische Wetenschappen, 1984.

 

VERBEEK, H. In boerenhanden. Antwerpen, 1989.

 

VERBRUGGEN, P. “Acker, Achille van”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I (1998) 201-202.

 

VERDOODT, F.-J. “Daens, Adolf”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I (1998) 842-844.

 

VERDOODT, F.-J. “Daensistische beweging”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I (1998) 845-856.

 

VERMEIRE, M. Geschiedkundige schets van West-Vlaanderens landbouw en van den Eigenaars- en Landbouwersbond. 1885-1935. Brugge, 1935.

 

VERMEULEN, H. W. Europees landbouwbeleid in de maak: Mansholts eerste plannen 1945-1953. Groningen, 1989.

 

VOS, L. “Meuwissen, Piet”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II (1998) 2048-2049.

 

WILS, L. “Helleputte, Joris”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II (1998) 1419-1421.

 

WITTE, E. en CRAEYBECKX, J. en MEYNEN, A. Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. 6e herziene uitgave. Antwerpen, 1997.

 

WOESTENBORGHS, B. Van aankoopafdeling tot klantenkring. Geschiedenis van de coöperatieve klantenstructuur in AVEVE. Leuven, 1994.

 

WOUTERS, N. “Vanaudenhove, Omer”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, III (1998) 3146-3147.

 

WOUTERS, N. “Verhofstadt, Guy”. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, III (1998) 3238-3239.

 

ZWAENEPOEL, O. “Het gezinsbedrijf in de landbouw: vooral verdienstelijk voor de gemeenschap” in Landbouw 1980 (CEPESS-Documenten XVII – 6). Brussel, 1978, 19-29.

 

ZWAENEPOEL, R. Ekonomische beoordeling pro en contra het Europees landbouwbeleid en het Mansholtplan. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Instituut voor ekonomische wetenschappen, 1971.

 

 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

De lijst is alfabetisch geordend. Meestal is tussen haakjes een algemene omschrijving weergegeven.

 

ABS = Algemeen Boerensyndicaat (Vlaamse landbouworganisatie)

AAB = Alliance Agricole Belge (Waalse landbouworganisatie)

ABB = Assurantie van de BB (Economische afdeling van de BB)

ABVV = Algemeen Belgisch Vakverbond (Socialistische vakbond)

AC = Actiecomité (Spontane groepering landbouwers tijdens drietandacties)

ACV = Algemeen Christelijk Vakverbond (Katholieke vakbond)

ALMANIJ = Algemene Maatschappij voor Nijverheidskrediet (Holding boven Kredietbank)

ASLK = Algemene Spaar- en Lijfrentekas

ASPEA = Action syndicale des Petits Exploitants Agricoles (Waalse landbouworganisatie)

AVCZ = Algemeen Verbond van Coöperatieve Zuivelfabrieken (BB-koepel van coöperatieve zuivelfabrieken)

AVV = Aan- en Verkoopvennootschap van de BB (Economische afdeling van de BB, thans AVEVE)

 

BA MK = Boerenactie Maas en Kempen (Eén van de voorlopers van het OBSL)

BB = Belgische Boerenbond (Vlaamse landbouworganisatie)

BJB = Boerenjeugdbond (Jeugdafdeling van de BB)

BF = Boerenfront (Vlaamse landbouworganisatie)

BS = Boerensyndicaat (Afscheuring van het ABS in 1985)

BTK = bijzonder tijdelijk kader

BTW = belasting op de toegevoegde waarde

BWP = Belgische Werkliedenpartij (Voorloper van de Belgische Socialistische Partij)

 

CBA = Archief van de Centrale Bestuurs- en Adviesorganen van de BB (Annotatie van het BB-archief in voetnotenapparaat)

CBTB = Christelijke Boeren- en Tuindersbond (Nederlandse landbouworganisatie)

CKL = Centrale Kas voor Landbouwkrediet (Economische afdeling van de BB, opvolger van de Middenkredietkas, wordt vanaf 1970 CERA)

CMVB = Christen Middenstandsverbond van België (Voorloper van NCMV)

CNJA = Centre (later Cercle) National des Jeunes Agriculteurs (Jeugdafdeling FNSEA)

COPA = Comité des Organisations Professionnelles Agricoles (Europese koepel landbouworganisaties)

CSAB= Centraal Sociaal Agrarisch Bureau (Studiedienst ABS-West-Vlaanderen)

CVP = Christelijke Volkspartij

 

DVT = Dienst voor Toezicht (Dienst van de BB die plaatselijke gildewerking stuurt en controleert)

 

EEG = Europese Economische Gemeenschap

EGKS = Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

ELB = Eigenaars- en Landbouwersbond van Brugge (Vlaamse landbouworganisatie)

EOGFL = Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw

 

FASASA = Fonds d’action sociale pour l’améliorisation des structures agricoles (Franse tegenhanger van Belgische Saneringsfonds Van Hemelrijck)

FORMA = Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles (Franse tegenhanger van Belgische Landbouwfonds)

FNSA = Fédération Nationale des Syndicats Agricoles (Waalse landbouworganisatie)

FNSEA = Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (Franse landbouworganisatie)

FWA = Fédération Wallonne de l’Agriculture (Enige Waalse landbouworganisatie sinds 2000)

 

GLB = Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Europees landbouwbeleid sinds 1958)

 

INFODOC = Informatie- en Documentatiecentrum van de BB

IPR = Interprovinciale Raad (Hoogste bestuursorgaan van het ABS)

 

JABS = Jongeren van het ABS (Jeugdafdeling van het ABS)

JAP = Fédération Nationale des Jeunes Alliances Paysannes (Jeugdafdeling van de UPA)

 

KADOC = Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum

KLJ = Katholieke Landelijke Jeugd (opvolger van de BJB)

KNBTB = Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (Nederlandse landbouworganisatie)

KVLV = Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (Vrouwenafdeling van de BB, opvolger van de Boerinnenbond)

 

LAB = Ligue Agricole Belge (Voorloper van de AAB)

LEI = Landbouw-Economisch Instituut

LIF = Landbouwinvesteringsfonds

LLTB = Limburgse Land- en Tuinbouwbond (Nederlandse landbouworganisatie)

LTO = Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (Enige Nederlandse landbouworganisatie vanaf 1995)

LVV = Liberaal Vlaams Verbond

 

MAP = Mestactieplan

MDP = Mouvement de Défense Paysanne (Waalse landbouworganisatie)

MRBB = Maatschappij Roerend Bezit Boerenbond (Overkoepelende holding van de BB)

 

NAC = Nationaal Agrarisch Centrum (ABS-dienst voor naschoolse vorming landbouwers)

NCB = Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (Nederlandse landbouworganisatie)

NCMV = Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (Opvolger van de CMVB)

NDALTP = Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwproducten

NILK = Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet

NLVC = Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (Zorgde tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de voedselbevoorrading en –verdeling in België)

 

OBSL = Onafhankelijk Boerensyndicaat Limburg (Voorloper ABS tijdens drietandacties)

OKK = Onderlinge Kas voor Kindertoeslagen (Sociale afdeling van de BB)

 

PSC = Parti Social-Chrétien (Waalse tegenhanger van de CVP)

PLP = Parti pour la Liberté et le Progrés (Waalse tegenhanger van de PVV)

PVV = Partij voor Vrijheid en Vooruitgang

 

RUZ = Redt U Zelven (Vlaamse landbouworganisatie)

 

SAFER = Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Franse dienst belast met structuurbeleid)

SPJA = Service Professionnel de la Jeunesse Agricole (Jeugdafdeling van de AAB)

SNAP = Syndicat National d’Action Paysanne (Fictieve landbouworganisatie – kwakkel De Standaard)

 

UBZ = Unie der Belgische Zuivelindustrie (Vereniging Belgische niet-coöperatieve zuivelfabrieken)

UDEF = Union des Exploitants Familiaux (Samensmelting ASPEA, MDP en FNSA in 1972)

UNAB = Union Nationale des Agriculteurs Belges (Deelorganisatie van FNSA)

UPA = Fédération Nationale des Unions Professionnelles Agricoles (Waalse landbouworganisatie)

 

VABS = Vrouwen van het ABS (Vrouwenafdeling van het ABS)

VAC = Vlaams Agrarisch Centrum (Vormingsinstituut geliëerd aan BS, zou later naam van de landbouworganisatie zelf worden)

VEV = Vlaams Economisch Verbond

VNV = Vlaams Nationaal Verbond

VTU = Vlaamse Tuinbouw Unie (Nevenorganisatie van ABS voor tuinbouw)

VU = Volksunie

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[818] Onder deze hoofding zijn enkel de kranten- en tijdschriftartikelen opgenomen die zich niet in de archiefmappen bevonden.