Overzicht van de neo-Assyrische administratie op municipaal, provinciaal en centraal niveau ten tijde van de dynastie der Sargonieden ( 722 - 610 bc ). (Toni De Winne)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Als student in de Klassieke Geschiedenis, geïnteresseerd in de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten, waren wij uiteraard ten zeerste verheugd dat wij voor onze dissertatie de kans kregen uit te wijken naar de Vakgroep Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika. De praktische moeilijkheden die deze overstap met zich mee bracht, hadden niet overwonnen kunnen worden zonder de uitgebreide steun van onze promotor, Prof. Dr. M. Tanret. In de eerste plaats zijn we Prof. Dr. M. Tanret veel dank verschuldigd voor zijn nuttige suggesties bij het vinden van een geschikt onderwerp. Daarnaast leverden de verschillende keuzevakken die door hem gesuggereerd werden onmisbare achtergrondinformatie in verband met de bestudeerde periode, zodanig dat we deze dissertatie met een grondige voorkennis terzake konden aanvatten. Tenslotte dienen we onze dankbaarheid te betuigen voor de bereidwilligheid waarmee al onze mogelijke vragen beantwoord werden.

 

Verder willen we het zeker niet nalaten een woord van dank te richten aan de velen, zowel studenten als assistenten en professoren, die ons op één of andere manier geholpen hebben wegwijs te geraken in de werking van het Seminarie voor Spijkerschriftfilologie en Assyriologie.

 

Ook de vele vrienden en vriendinnen, die, hetzij door intensief naleeswerk, hetzij door het ter beschikking stellen van computer en/of ander materiaal, elk hun steentje bijgedragen hebben in de totstandkoming van deze dissertatie, verdienen onze welgemeende dank. Tenslotte richten we nog een oprecht woord van dank aan onze ouders, zonder wiens steun, zowel financiële als morele, onze studies, en bijgevolg ook deze scriptie, nooit voltooid hadden kunnen worden
 

home lijst scripties inhoud vorige volgende