Minder rechten voorbehouden? Het muziekauteursrecht geplaatst in het licht van het gedachtegoed van Creative Commons in het algemeen, en de Creative Commons Licenties in het bijzonder. (Pieter van Os)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Een woord van dank

 

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om een aantal mensen te bedanken in verband met de totstandkoming van de voorliggende scriptie. Allereerst wil ik mijn aanvankelijke scriptiebegeleider Philomeen Lelieveldt bedanken. Zij heeft mij geholpen met de eerste aanzetten tot het schrijven van een scriptie die betrekking heeft op het muziekauteursrecht. Door omstandigheden kon zij het begeleiderschap helaas niet voortzetten.

            Dan is er natuurlijk Rien van Beusichem. Uiteindelijk heeft hij mij bij het schrijven van deze scriptie begeleid. Het is geenszins overdreven om te stellen dat zonder hem deze scriptie er niet had gekomen. Eind december 2006 e-mailde hij me een recent onderzoeksrapport dat betrekking heeft op de vraag welke rol Creative Commons Licenties op het gebied van cultureel erfgoed zouden kunnen vervullen. In die e-mail schreef hij dat hij zich afvroeg of de genoemde licenties een rol zouden kunnen vervullen op het gebied van muziek. Naar aanleiding van het rapport en Riens vraag, ben ik onderzoek gaan verrichten. Deze scriptie vormt de weerslag van dat onderzoek. Bij dezen wil ik Rien van harte bedanken voor zijn enthousiasmerende ondersteuning bij mijn onderzoek en het schrijven van de scriptie, en de kritiek en het constructieve commentaar waarvan hij mij gedurende dat proces voorzag. Ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren en heb het als een voorrecht beschouwd om van zijn jarenlange wetenschappelijke ervaring en kennis te kunnen profiteren.

            Verder wil ik langs deze weg ook Emile Wennekes bedanken. Als tweede lezer heeft hij het concept van deze scriptie van kritisch commentaar voorzien. Ik ben er dankbaar voor dat hij zich, met zijn kennis en ervaring, heeft ingezet voor mijn afstudeerwerk.

            Ten slotte nog een woord van dank in de richting van mijn familie en vrienden. Hun niet aflatende steun, in het bijzonder die van mijn ouders, heeft zonder meer bijgedragen aan de totstandkoming van het laatste wapenfeit van mijn studie Muziekwetenschap te Utrecht.

 

Naaldwijk, april 2007

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende