Inventaris van het "Oud archief van de Schepenbank " van Lokeren (ca. 1550 – 1795). (Véronique Bonkoffsky)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

INVENTARIS (u kan deze inventaris ook in pdf-versie bekijken)

 

ARCHIEFSCHEMA

 

 

Nummers

 

I. ALGEMEEN

 

 

A. GRONDGEBIED

1-6

 

B. PERSONEEL

7-18

 

C. ARCHIEF

 

19-24

 

 

II. DE SCHEPENBANK ALS BESTUURLIJK ORGAAN

 

 

 

A. WETGEVING EN ALGEMEEN BESTUUR

 

           

            1. Octrooien en ordonnanties uitgevaardigd door hogere instanties

 

                        a. Algemeen geldend

25-76

b. Geldend voor de gemeenten en steden van het Land van Waas

77-80

c. Specifiek met betrekking tot Lokeren

81-92

2. Resoluties

93-114

3. Briefwisseling

 

115-140

 

B. FINANCIËN

 

           

            1. Beheer van de inkomsten

 

                        a. Quoteboeken

141-228

Algemeen

142-144

Bijzonder

145-227

b. Ommestellingen op de tienden

229-309

c. Ommestellingen van ‘pointhinge en zettinghe’

310-362

d. Ommestellingen op de ‘gestaetheyd’

363-374

e. Processen-verbaal van en stukken betreffende de verpachting van de belastinginning

 

375-386

           

            2. Beheer van de uitgaven

 

a. Stukken betreffende interne gemeentelijke uitgaven

387-421

b. Renten

422-423

c. Staten van oorlogslasten

424-435

                        d. Staten van gerechtskosten in processen van de schepenbank

436-438

           

            3. Verantwoording van het beheer

 

a. Parochierekeningen

439-656

b. Algemene rekeningen van het beheer van de ‘Fabricque’

657-667

c. Algemene rekeningen van het beheer van de Lokerhoutbrug

 

668-689

 

C.  TOEZICHT OP OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 

690-692

 

D. TOEZICHT OP EN BEHEER VAN OPENBARE WERKEN

 

 

1. Schouwingen van verkeerswegen en waterlopen

693-773

2. Andere stukken betreffende verkeerswegen, bruggen en openbare

    gebouwen

 

a. Heirbrug

774-780

b. Andere

 

781-787

 

E. BEVORDERING VAN HET ECONOMISCH LEVEN

 

788-793

 

F. ZORG VOOR HET ALGEMEEN WELZIJN

 

794-796

 

 

III. DE SCHEPENBANK ALS GERECHTELIJK ORGAAN

 

 

 

A.WILLIGE RECHTSPRAAK (VOLUNTAIRE RECHTSPRAAK)

 

 

1. Bekrachtiging van akten

 

797-898

2. Aflevering van attesten

 

a. Verlening van attestaties en paspoorten

blanco nr.

                        b. Toestemming tot collocatie

899-900

            3. Toezicht op het beheer van goederen door particulieren

 

a. Staten van goed 

901-1003

b. Betwistingen over inboedels van sterfhuizen

1004-1009

            4. Voogdij over wezen

1010-1173

 

B. RECHTSPRAAK IN GESCHILLEN (CONTENTIEUZE RECHTSPRAAK)

 

 

1. Ferieboeken

1174-1181

2. Sententies

1182-1183

3. Adviezen van hogere instanties

1184-1210

4. Gerechtelijke onderzoeken en aanverwante procedurestukken

1211-1298

5. Furnissementen

1299-1301

6. Namptissementen

1302-1304

7. Klachten en saisissementen

1305-1308

8. Verbaalboeken

1309-1310

9. Enkwesten

1311-1338

10. Procuraties

1339

11. Procesdossiers of processtukken m.b.t. civiele zaken

 

11.1) Processtukken waarvan de procespartijen en het voorwerp van proces gekend zijn

1340-1354

11.2) Processtukken waarvan de procespartijen, maar niet het voorwerp van proces gekend zijn

1355-1360

11.3) Staten van gerechtskosten bij processen waarvan de procespartijen, maar niet het voorwerp van proces gekend zijn

1361-1365

11.4) Processtukken waarvan noch de procespartijen noch het voorwerp van proces gekend zijn

 

1366

 

 

IV. STUKKEN ZONDER MERKBAAR VERBAND MET HET ARCHIEF

 

 

 

1367-1381

 

I. ALGEMEEN

 

A.  GRONDGEBIED

 

1.         Verbaal van de vergadering gehouden op 29 juni 1676 tussen de schepenen van Lokeren en de schepenen van het Beverse over de grenzen van hun grondgebied.

            1676.                                                                                                            1 stuk

 

2.         Stukken betreffende het opmeten en het in kaart brengen van de parochie van Waasmunster teneinde de grens tussen de parochie van Waasmunster en de parochie van Lokeren vast te leggen.

            1772-1773.                                                                                                   1 omslag

 

3.         Dossier inzake het proces voor het Hoofdcollege van het Land van Waas van de schepenbank van Lokeren en Daknam tegen de prelaat van de abdij van Drongen als heer van de heerlijkheid van ’sGravenstalle, enclave binnen de parochie van Lokeren omtrent de grenzen van hun jurisdictie.[84]

            1772-1780, 1784.                                                                                         2 pakken

 

4.         Dossier inzake het proces van de keure van Lokeren tegen de hertog van Arenberg en Aarschot, heer van de heerlijkheid van het Beverse, de baljuw, de burgemeester en schepenen van het Beverse over de grenzen van hun grondgebied.

            1772-1783.                                                                                                   1 pak

            Met 3 kaarten van het Beverse in Lokeren in de buurt van de Vierschaarstraat.

 

5.         ‘Transactien’, minnelijke schikkingen van processen voor de Raad van Vlaanderen tussen de schepenen van Lokeren en de schepenen van het Beverse betreffende de deelname aan processies, militaire inkwartieringen, recht van pointingen in domiciliaire lasten en andere zaken.

            1775-1783.                                                                                                   1 deel

 

6.         Stukken betreffende het opmeten en het in kaart brengen van de parochie van Lokeren, inclusief de enclaves gelegen op haar grondgebied.

            1783, 1784, 1797.                                                                                        1 omslag

            De omslag bevat ook een aantal niet gedateerde stukken.

 

B.  PERSONEEL

 

---       Akten van eedafleggingen van schepenen.

1684-1719 (met hiaten).

Zie inv. nrs. 1179 (f°1 r – f°2 v) en 1180 (f°1 r – f°2 v).

 

---       Akten van eedafleggingen van officieren.

1670-1673, 1683-1739 (met hiaten).

Zie inv. nrs. 1178 (niet gefolieerd), 1179 (f°4 r – f°4 v), 1180 (f°6 r – f°6 v) en 1181 (f°2 r).

 

7.         Akten van aanstellingen van schepenen.

            1725-1794.                                                                                                   1 lias

            Ontbreken: 1790 en 1793.

 

8-11.    Stukken betreffende het particulier gebruik van gronden door de postmeester en hun vrijstelling van belastingen.

                        1738-1794.                                                               

            8.         1738-1739.     Johannes Wilhelmus.                                                   1 omslag

            9.         1764-1778.     Paulus Timmermans.                                                   1 omslag

                        Met gegevens over zijn beheer en gebruik tot 1785.

            10.       1783.               Arnoldus Heusdens.                                                    1 stuk

            11.       1794, z.d.        Jan Van Petegem.                                                       1 omslag          Met gegevens uit de periode van 1782 tot 1797.

 

12.       Register houdende verklaringen van ontvangers over het in rekening brengen van geldsommen. 

            1746-1798.                                                                                                   1 deel

                Achteraan: registratie van opgelichte penningen vanaf 1746-1756.

 

13.       Akte inhoudende de aanstelling van Reynier Michael Van Acker met het

schoutambt op 3 november 1763.

            1763.                                                                                                            1 stuk

 

14.       Decreet van 13 februari 1767 ‘raeckende de vrijdommen vande posthauders’ met begeleidend schrijven van de hoofdschepenen en de hoogbaljuw van het Land van Waas.

            Afschrift, 22 okt. 1767.                                                                                  2 stukken

           

15.       Lijst van wijkmeesters en leden van de raad van gegoeden.

            1771, 1773-1796.                                                                                         1 lias

            Ontbreken: lijst van gegoeden voor 1790, 1791, 1792, 1795, 1796.

 

16.       Dossier inzake het proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Augustinus Nicolaus Bauwens, procureur te Lokeren, en de schepenbank van Lokeren en Daknam omtrent de revocatie van A.N. Bauwens als procureur van Lokeren.

1792.                                                                                                            1 omslag

 

17.       Specificaties van diensten en salarissen verdiend door en brieven aan de burgemeester van Lokeren inzake het toekennen van opdrachten tot betalingen vanwege meier Van Vlierberghe.

1795-1796.                                                                                                   1 lias

 

18.       Akten van aanstellingen van hoofdschepenen van het Land van Waas onder Lokerse vooraanstaanden. 

            Z.d..                                                                                                              2 stukken

 

 

C. ARCHIEF

 

19.       Inventarissen van processen, zaken en debatten gepatrocineerd door de procureurs van de schepenbank van Lokeren en andere stukken betreffende de oprichting van een rechtbank van eerste aanleg te Lokeren.

            mrt. - apr. 1787.                                                                                            1 omslag

 

20.       Inventaris van alle documenten en meubelen aanwezig in het koninklijk tribunaal van eerste aanleg.

            24 dec. 1787.                                                                                                2 stukken

                       

21.       ‘Inventaire des archives de la ville de Lokeren dressé conformement à l’article 100 de la loi communale du 30 mars 1836’ door H. Raepsaet.

            1842, 1857. 5 exemplaren.                                                                            1 stuk

 

22.       ‘Inventaris der handvesten der stad Lokeren opgemaakt overeenkomstig artikel 100 der gemeentewet van 30 maart 1836’ door L. Van Brabant.

            1917.                                                                                                             1 stuk

 

23.       ‘Inventaire sommaire des archives seigneuriales et communales de Lokeren’ door R. Schoorman.

            1922.                                                                                                             1 stuk

 

24.       Inventaris van het oud archief door V. Verstegen.

            Z.d..[85]                                                                                                            1 omslag

 

II. DE SCHEPENBANK ALS BESTUURLIJK ORGAAN

 

A. WETGEVING EN ALGEMEEN BESTUUR

 

1. Octrooien en ordonnanties uitgevaardigd door hogere instanties

 

a. Algemeen geldend[86]

 

25.       Ordonnantie betreffende de verbetering van het ambigue beheer van juridische aange-legenheden.

            12 jul. 1611. Gedrukt.                                                                                   1 stuk

 

26.       Edict betreffende de reglementering van de jacht.

            31 aug. 1613. Gedrukt.                                                                                  1 stuk

 

27.       Edict betreffende een oproep aan de vazallen en onderdanen tot het leveren van financiële bijdragen aan en militaire bevoorrading van de troepen.

            20 mrt. 1652. Gedrukt.                                                                                  1 stuk  

 

28.       Edict betreffende het reglement voor de uitbetaling van militairen.

20 dec. 1678. Gedrukt.                                                                                 1 stuk

 

29.       Edict en ordonnanties betreffende het reglement voor de provincie Limburg en de Landen van Overmaas naar aanleiding van tekortkomingen in de rechtspraak en de verdeling van publieke lasten.

            6 feb. 1680. Gedrukt.                                                                                    1 stuk

 

30.       Edict betreffende het reglement voor de controle van de exploten van deurwaarders, notarissen en anderen.

Feb. 1696. Gedrukt.                                                                                      1 stuk

 

31.       Edict betreffende de oprichting van een ‘grande Maîtrise General et Souveraine, avec un Armorial general ou depost public des armes et blasons etc.’

            20 nov. 1696. Gedrukt.                                                                                  1 stuk

 

32.       Edict betreffende de oprichting van de raadsheren-zegelbewaarders in de koninklijke justitie.

            27 nov. 1696. Gedrukt.                                                                                  1 stuk

 

33.       Ordonnantie betreffende het herstel van orde en discipline onder de officieren en de troepen.

            18 dec. 1701. Gedrukt.                                                                                 1 stuk

34.       ‘Translaet van ´t reglement raeckende de generale directie van de subsidien van de Provincie van Vlaenderen gemaeckt den 6. october 1706’. 

            6 october 1706. Gedrukt.                                                                              1 stuk

 

35.       Statuten van het Vredesverdrag van 6 maart 1714 te Rastadt.

            15 apr. 1714. Gedrukt.                                                                                  1 stuk

 

36.       ‘Tractaet van peys’ tussen Karel VI en Ahmed Han, keizer van de Ottomanen, van Azië en Griekenland, ondertekend te Passarovitz op 21 juli 1718.

            21 jul. 1718. Gedrukt.                                                                                   1 stuk

 

37.       Octrooi voor de oprichting van de Koninklijke Oostendse Companie.

            19 dec. 1722. Gedrukt.                                                                                 1 stuk

 

38.       Octrooi voor de inning en de constitutie van erfelijke en persoonlijke renten op de inkomens van de koninklijke domeinen in Brabant en Henegouwen.

            18 jun. 1735. Gedrukt.                                                                                              1 stuk

 

39.       Edict betreffende het reglement van de militaire rechtspraak van 3 maart 1736 en van 20 maart 1739.

            3 mrt. 1736 en 20 mrt. 1739. Gedrukt.                                                          1 stuk

 

40.       Octrooi voor de inning en de constitutie van erfelijke en persoonlijke renten op de inkomens van de koninklijke domeinen in Brabant en Henegouwen.

            27 jun. 1736. Gedrukt.                                                                                  1 stuk

 

41-61.  Ordonnanties, plakkaten en edicten uitgevaardigd tijdens de regering van Maria Theresia (1740-1780).

            1749, 1751, 1754, 1755, 1764-1780. Gedrukt.                                             21 omslagen

            41.       1749.                                                             

            42.       1751.                                                             

            43.       1754.                                                             

44.       1755.  

45.       1764.                                                             

            46.       1765.                                                             

            47.       1766.                                                             

            48.       1767.                                                             

            49.       1768.                                                 

            50.       1769.                                                             

            51.       1770.                                                             

            52.       1771.                                                             

            53.       1772.                                                             

            54.       1773.                                                             

            55.       1774.                                                             

            56.       1775.                                                             

            57.       1776.                                                             

            58.       1777.                                                             

            59.       1778.                                                             

            60.       1779.                                                             

            61.       1780.                                                             

 

62-70. Ordonnanties, placcaten en edicten uitgevaardigd tijdens de regering van Jozef II (1781- 1789).

            1781-1789. Gedrukt.                                                

            62.       1781.                                                                                                 1 omslag

            63.       1782.                                                                                                 1 omslag

            64.       1783.                                                                                                 1 omslag

            65.       1784.                                                                                                 1 omslag

            66.       1785.                                                                                                 1 omslag

            67.       1786.                                                                                                 1 pak

            68.       1787.                                                                                                 1 pak

            69.       1788.                                                                                                 1 omslag

            70.       1789.                                                                                                 1 omslag

           

71.       Ordonnanties en edicten uitgevaardigd door de Staten van Vlaanderen ten tijde van het regime van de Verenigde Belgische Staten.

            1789-1790. Gedrukt.                                                                                    1 omslag

 

72.       Besluiten van de constituante met betrekking tot de wet op het aantekenrecht van akten en van bewijzen van eigendom (19 december 1790), de wet op het zegelrecht (11 februari 1791), en met de toevoegingen aan beide wetten.

            5 dec. 1790, 7 feb. 1791. Gedrukt.                                                                1 stuk

 

73.       Ordonnanties en edicten uitgevaardigd  ten tijde van de Oostenrijkse Restauratie onder keizer Leopold II.

            1791-1792. Gedrukt.                                                                                    1 pak

 

74.       Ordonnanties, proclamaties en aankondigingen tijdens de Franse Republiek.

            3 jan. - 11 mrt. 1793. Gedrukt.                                                                      1 omslag

 

75.       Ordonnanties, plakkaten en edicten uitgevaardigd tijdens de Tweede Oostenrijkse Restauratie onder de regering van keizer Frans II.

            10 apr. 1793 - 26 feb. 1794. Gedrukt.                                                                      1 omslag

                       

76.       ‘Besluyt der representanten van het volk, gesonden bij de Legers van den Noorden ende van Sambre en Maeze.’ uit de Franse Republiek.

            14 aug. 1794. Gedrukt.                                                                                  1 stuk

 

 

b. Geldend voor de gemeenten en steden van het Land van Waas

 

77.       Ordonnanties, statuten en voorgeboden uitgevaardigd door de hoofdbaljuw en de hoofdschepenen van het Land van Waas.

            1619-1699.                                                                                                   1 band

Een aantal ordonnanties in deze band is niet gedateerd.

78.       Circulaire uitgaande van de hoogbaljuw en de hoofdschepenen van het Land van Waas betreffende de invoering van de verpachtingsvoorwaarden van de pointingen.

29 okt. 1764. Gedrukt.                                                                                  1 stuk

 

79.       Circulaire uitgaande van de hoogbaljuw en de hoofdschepenen van het Land van Waas betreffende de verpachtingsvoorwaarden van de pointingen.

15 nov. 1764.                                                                                                1 stuk

 

80.       ‘Reglement voor de prochien ende inclavementen van den Lande van Waes, van den 14 meye 1784’ en bijhorende stukken.

            1784, 1785, 1787.                                                                                         1 omslag

 

 

c. Specifiek met betrekking tot Lokeren

 

81.       Octrooi voor het houden van een wekelijkse vrije markt te Lokeren.

            mei 1555. Perkament.                                                                                    1 stuk

 

82.       Octrooi betreffende de verlenging van het recht tot het innen van doorgangsrechten op de Lokerhoutbrug. 

            30 okt. 1598. Perkament.                                                                              1 stuk

 

83.       Octrooi voor het innen van doorgangsrechten over de Heirbrug met het oog op het bekostigen van het plaveien van de markt en omliggende straten.

            [?] 1613. Afschrift.                                                                                        1 stuk

 

84.       Octrooien betreffende de verlenging van het recht op het heffen van belastingen op de metingen van textiel ten profijte van de Armentafel. 

            1672, 1679, 1693, 1699, 1709, 1722. Afschriften.                                        1 omslag

 

85.       Octrooi betreffende de verlenging van het recht tot het heffen van belastingen op de verkoop van beesten.

18 jun. 1728. Perkament.                                                                               1 stuk

 

86.       Octrooien betreffende de verlenging van het recht tot het innen van doorgangsrechten op de Lokerhoutbrug.  

            1734, 1741. Afschrift.                                                                                    2 katernen

 

87.       Octrooi betreffende de verlenging van het recht tot het heffen van belastingen op de verkoop van beesten.

            1741. Afschrift.                                                                                              1 stuk

 

88.       Octrooi betreffende de verlenging van het recht tot het innen van overzetgelden op de nieuwe Heirbrug.

            15 okt. 1778. Afschrift.                                                                                  1 katern

89.       Octrooi voor de aanleg van de weg Gent-Antwerpen over Lokeren en betreffende de bouw van de Heirbrug en het heffen van doorgangsrechten op deze brug.

3 feb. 1787. Origineel op perkament.                                                             1 stuk

 

90.       Octrooi voor de aanleg van de weg Gent-Antwerpen over Lokeren en betreffende de bouw van de Heirbrug en het heffen van doorgangsrechten op deze brug.

3 feb. 1787. Afschrift.                                                                                    1 katern

 

91.       Octrooi verleend aan P.F. De Wilde voor het bouwen van een rosmolen voor de productie van olie en graan voor privé-gebruik.

            1 feb. 1794. Perkament.                                                                                 1 stuk

 

92.       Octrooi verleend aan P.F. De Wilde voor het bouwen van een rosmolen voor de productie van olie en graan voor privé-gebruik.

            1 feb. 1794. Afschrift.                                                                        1 stuk

 

 

2. Resoluties

 

93-94. Memoriaalboeken.

            1636-1795.                                                                                                   2 delen

            Met index van de opgetekende stukken.

            93.       1636 - 18 apr. 1716.  

            94.       25 jun. 1716 - 24 okt. 1795.  

 

95-97.   Resolutieboeken van de deputaties van de schepenen en de griffier.

1649-1695.                                                                                                  3 delen

            95.       22 sept. 1649 - 25 mrt. 1658.                                    

            96.       28 mrt. 1658 - 11 dec. 1675.                                    

97.       21 dec. 1675 - 29 mei 1695.                                                 

 

98-110.           Notitieboeken (Resolutieboeken).[87]

                        1673-1796.                                                                                      

98.       13 mrt. 1673 - 24 nov. 1679.                                                             1 deel  

99.       25 nov. 1679 - 31 aug. 1689.                                                             1 deel

            100.     3 sept. 1689 - 30 aug. 1696.                                                              1 deel

            101.     1 sept. 1696 - 31 aug. 1709.                                                              1 deel

            102.     1 sept. 1709 - 23 apr. 1731.                                                              1 deel

            103.     23 apr. 1731 - 31 dec. 1746.                                                             1 deel

104.     1 jan. 1747 - 31 dec. 1757.                                                               1 deel

            105.     1 jan. 1758 - 29 jul. 1772.                                                                 1 deel

            106.     1 aug. 1772 - 22 jun. 1787.                                                                1 deel

107.     23 jun. 1787 - 22 dec. 1795.                                                             1 deel

            108.     26 nov. 1792 - 4 apr. 1793.                                                               1 deel

            109.     30 jul. 1793 - 25 feb. 1794.                                                               1 katern

            110.     22 dec. 1795 - 21 feb. 1796 (2 ventose jaar IV).                               1 deel

 

111-114.                  Kladboeken van resoluties.[88]

1749-1778.                                                                                       4 delen

111.     Recto:

a. Kladboek met minuten van acta en brieven: 23 aug. 1749 - 23 dec. 1760.

b. Sententies: 24 jan. 1750 - 7 apr. 1753.

c. Projecten van staten van lasten: 1749-1760.

Verso:

d. Kladboek met minuten van acta en brieven: 4 jan. 1750 - 24 mrt. 1761.

e. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ‘Fabricque’ en de

Lokerhoutbrug: 1752-1761.

            f. Sententies: 16 okt. 1751 - 10 sept. 1763.               

112.     Recto:

a. Kladboek met minuten van acta en brieven: 5 apr. 1761 - 29 sept. 1771

met willekeurig tussen de acta en brieven:

b. Projecten van staten van lasten: 1761-1771.

c. Lijst van soldaten en hun oversten van het eerste bataillon van prins Waldeck en van inkwartieringen op 9 mei 1762.

d. Sententies: 14 jan. 1764 - 14 sept. 1771.   

Verso:

e. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ‘Fabricque’ en de

Lokerhoutbrug : 1761-1778.              

113.     Recto:

a. Kladboek met minuten van acta en brieven: 1 okt. 1771 - 2 nov. 1778.     

            b. Sententieboek: 26 okt. 1771 - 18 jan. 1772.

c. Projecten van staten van lasten: 1772-1778.

d. Lijst van herbergen voor de inkwartiering van het eerste bataillon van het eerste regiment van Waldeck op 16 apr. 1776.

e. Lijst van de staf van het tweede bataillon van Wailbourg op 15 apr. 1774, van de herbergen waar men gelogeerd was en van inwoners die het transport van de bagages gedaan hebben.

f. Lijst van inkwartieringen van het tweede bataillon van het regiment Waldijck op 13 apr. 1774.

g. Lijst van herbergen voor de inkwartiering van het 2e bataillon van het regiment van Zandwijck: [apr. 1774].

Verso:

h. Sententies: 29 feb. 1772 - 14 nov. 1772.    

            114.     a. Kladboek van resoluties: 4 feb. 1772 - 18 mrt. 1777.

 

3. Briefwisseling

 

115-117.         Rekesten van de schepenbank aan hogere instanties.

                        1712-1751.                                                                                       3 omslagen

115.     Rekesten aan de bisschop van Gent, graaf van Evergem.

            1712-1751.                                                                                                  

116.     Rekesten  aan de hoofdschepenen van het Land van Waas.

            1742-1748.                                                                                                  

117.     Rekest aan de koning om het edict van 20 juli 1779 betreffende de openingsuren van de herbergen te versoepelen.

            Z.d..                                                                                                             

Het gaat om één  rekest waarvan een  aantal kladversies is bewaard gebleven.

 

118-119.         Registers houdende minuten van uitgaande brieven.[89]  

1773-1793.                                                                                       2 delen

118.     13 apr. 1773 - 16 dec. 1778.                                                

Met afschriften van akten van certificatie van paspoorten: 31 jul. 1773 – 30 aug. 1779.                     

119.     29 jul. 1779 - 4 mrt. 1793.

Met afschriften van akten van certificatie van paspoorten: 24 sept. 1792 – 28 sept. 1793.                

                                                                           

120-122.         Registers houdende afschriften van inkomende brieven.

1794-1795.                                                                                       3 delen

120.     24 sept. 1794 - 9 nov. 1794.

            121.     12 nov. 1794 - 12 jan. 1795.                                     

            122.     12 jan. 1795 - 16 feb. 1795.                                      

 

123-140.         Briefwisseling.

1778-1795.                                                               

            123.     1778.                                                                                                 1 stuk

            124.     1779.                                                                                                 1 pak

            125.     1780.                                                                                                 1 omslag

            126.     1781.                                                                                                 1 omslag

            127.     1782.                                                                                                 1 omslag

            128.     1783.                                                                                                 1 pak

            129.     1784.                                                                                                 1 pak

            130.     1785.                                                                                                 1 pak

            131.     1786.                                                                                                 1 omslag

            132.     1787.                                                                                                 1 pak

            133.     1788.                                                                                                 1 pak

            134.     1789.                                                                                                 1 pak

            135.     1790.                                                                                                 1 pak

            136.     1791.                                                                                                 1 pak

           

 

137.     1792.                                                                                                 1 pak

            138.     1793.                                                                                                 1 pak

            139.     1794.                                                                                                 3 pakken

            140.     1795.                                                                                                 2 pakken

 

B. FINANCIËN

 

1. Beheer van de inkomsten

a. Quoteboeken

 

141-227.         Quoteboeken, genaamd ‘Prisieboucken’. 

1600, 1606, 1616, 1635, 1644, 1656, 1686, 1728, 1779.[90]              87 delen

Behalve waar expliciet aangegeven, is elk deel voorzien van een alfabetische index op voornaam.  In de kohieren van het afdreft zijn alfabetische indices per afdreft gemaakt.

 

Algemeen

141.     1600.

Index ontbreekt.                 

142.     1606.

Index ontbreekt.

143.     1616.

Index ontbreekt.                 

 

                       Bijzonder

144-153. 1635.

144.    Dorp.

                        145.     Bergendries.    

                        146.     Bokslaar.

                        147.     Everslaar.        

                        148.     Hillare.

                        149.     Naastveld.      

                        150.     Nieuwpoort-Oudenbos.          

                        151.     Rozen.

                        152.     Staakte.                      

153.    Afdreft.[91]

Index grotendeels beschadigd.      

            154-164. 1644.

154.    Dorp.

                        155.     Bergendries.

Index ontbreekt.

                        156.     Bokslaar.

                        157.     Everslaar.

                        158.     Hillare.

Index ontbreekt.                                                                                               

159.    Naastveld.

160.    Nieuwpoort-Oudenbos.

Index ontbreekt.

161.    Puttenen.

Index ontbreekt.

162.    Rozen.            

                        163.     Staakte.

Index ontbreekt.

                        164.     Afdreft.

Index ontbreekt.

            165-176. 1656.

                        165.     Dorp.              

                        166.     Bergendries.    

                        167.     Bokslaar.        

                        168.     Everslaar.        

                        169.     Heiende.         

                        170.     Hillare.            

                        171.     Naastveld.      

                        172.     Nieuwpoort-Oudenbos.          

                        173.     Puttenen.         

                        174.     Rozen.            

                        175.     Staakte            .          

                        176.     Afdreft.

            177-188. 1686.

177.    Dorp.              

                        178.     Bergendries.    

                        179.     Bokslaar.        

                        180.     Everslaar.        

                        181.     Heiende.         

                        182.     Hillare.            

                        183.     Naastveld.      

                        184.     Nieuwpoort-Oudenbos.          

                        185.     Puttenen.         

                        186.     Rozen.            

                        187.     Staakte.                      

                        188.     Afdreft.

            189-200. 1728: klad-exemplaren.

                        189.     Dorp.              

190.    Bergendries.    

191.    Bokslaar.        

                        192.     Everslaar.        

                        193.     Heiende.         

194.    Hillare.            

195.    Naastveld.      

                        196.     Nieuwpoort-Oudenbos.          

            197.     Puttenen.         

                        198.     Rozen.            

                        199.     Staakte.                      

                        200.     Afdreft.

            201-212. 1728: net-exemplaar.

                        201.     Dorp.              

                        202.     Bergendries.

Index ontbreekt.

203.    Bokslaar.

Index ontbreekt.

204.    Everslaar.

                        205.     Heiende.

Index ontbreekt.

                        206.     Hillare.

                        207.     Naastveld.

                        208.     Nieuwpoort-Oudenbos.

209.    Puttenen.

Index ontbreekt.

210.    Rozen.

                        211.     Staakte            .

                        212.     Afdreft.

Index ontbreekt.

213-227. 1779.

                        213.     Dorp: deel 1.   

                        214.     Dorp: deel 2.   

                        215.     Bergendries.    

                        216.     Bokslaar.        

                        217.     Everslaar.        

                        218.     Heiende.         

                        219.     Hillare.            

                        220.     Naastveld.      

                        221.     Nieuwpoort.[92]             

                        222.     Oudenbos.                  

            223.     Puttenen.         

                        224.     Rozen.            

                        225.     Staakte.                      

                        226.     Afdreft: deel 1.

                        227.     Afdreft: deel 2.

 

228.     Advertissementen uit het proces voor de Raad van Vlaanderen van de schepenen van Lokeren tegen de afdrijvers van de parochie omtrent achterstallige betalingen van de grondbelastingen.

            1680-1686.                                                                                                   1 omslag         

 

b. Ommestellingen op de tienden

 

229-287.         Tiendenrekeningen

1676-1766.                                                                                       59 katernen

Ontbreken: 1677, 1686-1688, 1721-1742, 1744-1749, 1764.

            229.     1676.                                                                        

            230.     1678.                                                                        

            231.     1679.                                                                        

            232.     1680.                                                                        

            233.     1681.                                                                        

            234.     1682.                                                                        

            235.     1683.                                                                        

            236.     1684.                                                                        

            237.     1685.                                                                        

            238.     1689.                                                                        

            239.     1690.                                                                        

            240.     1691.                                                                        

            241.     1692.                                                                        

            242.     1693.                                                                        

            243.     1694.                                                                        

            244.     1695.                                                                         

            245.     1696.                                                                        

            246.     1697.                                                                        

            247.     1698.                                                                        

            248.     1699.                                                                        

            249.     1700.                                                                        

            250.     1701.                                                                        

            251.     1701: afschrift van de tiendenrekening van 1701 voor de rendant.[93]                             252.     1702.                                                                         

            253.     1703.                                                                        

            254.     1704.                                                                        

            255.     1705.                                                                        

            256.     1706.                                                                        

            257.     1707.                                                                        

            258.     1708.                                                                        

            259.     1709.                                                                        

            260.     1710.                                                                        

            261.     1711.                                                                        

            262.     1712.                                                                        

            263.     1713.                                                                        

            264.     1714.                                                                        

            265.     1715.                                                                        

            266.     1716.                                                                        

            267.     1717.                                                                        

            268.     1718.                                                                        

            269.     1719.                                                                        

            270.     1720.                                                                        

            271.     1743.                                                                        

            272.     1750.                                                                        

            273.     1751.                                                                        

            274.     1752.                                                                        

            275.     1753.                                                                        

            276.     1754.                                                                        

            277.     1755.                                                                        

            278.     1756.                                                                        

            279.     1757.                                                                        

            280.     1758.                                                                        

            281.     1759.                                                                        

            282.     1760.                                                                        

            283.     1761.                                                                        

            284.     1762.                                                                        

            285.     1763.                                                                        

            286.     1765.                                                 

            287.     1766.

           

288.     Staat van ontvangsten van Ambrosius Georgius Van Der Sare, stadhouder van Lokeren, uit de verkoop van verschillende lenen en van de tiendepenningen.

            16 okt. 1692.                                                                                                1 stuk

 

289-302.         ‘Tiende pointingrollen’.[94]

1737, 1763-1768, 1771-1780.                                                                     14 katernen

            289.     1737.                                                                        

            290.     1763.                                                                        

            291.     1764.                                                                        

            292.     1765.                                                                        

            293.     1766.                                                                        

            294.     1767-1768.                                                               

            295.     1771-1772.                                                               

            296.     1773-1774.                                                               

            297.     1775.                                                                        

            298.     1776.                                                                        

            299.     1777.                                                                        

            300.     1778.                                                                        

            301.     1779.                                                                        

            302.     1780.              

 

303.     Dossier inzake het proces voor de Raad van Vlaanderen van de schepenen van Lokeren en Daknam tegen de abdis van het klooster van Nieuwenbos te Gent omtrent de quotisatie van de tiendepacht en het innen van tienden op tiendevrije landen.

1762-1763.                                                                                                   1 pak

 

304.     Dossier inzake het proces voor de Raad van Vlaanderen van de schepenen van Lokeren en Daknam tegen de bisschop van Doornik, de prelaat van de abdij van Boudelo te Gent en de abdis van het klooster van Nieuwenbos te Gent en andere grote tiendeheffers omtrent de tiendenrechten.

            1767.                                                                                                             1 omslag

 

305.     Akten van eedaflegging van de tiendestekers.[95]

            1767-1789.                                                                                                   1 omslag

 

306.     Dossier inzake het proces voor de Raad van Vlaanderen van de schepenen van Lokeren en het Beverse tegen de prelaat van de abdij van o te Gent omtrent de betaling van de weddde van de onderpastoor. [96] 

1768-1773.                                                                                                   1 omslag

 

307.     Dossier inzake het proces voor de Raad van Vlaanderen van de pastoor, schepenen en ingezetenen van Lokeren en van het Beverse tegen de bisschop van Doornik, de prelaat van de abdij van Boudelo te Gent en de abdis van het klooster van Nieuwenbos te Gent omtrent de bekostiging van het vergroten van de kerk en het onderhoud en het hergieten van de tiendenklok.

1770-1794.                                                                                                   1 omslag

 

308.     Dossier inzake het proces voor de Raad van Vlaanderen van Dionisius en Laurentius Staessens, Johannes De Loose en andere ingezetenen van Lokeren tegen de schepenen van Lokeren, de bisschop van Doornik, de prelaat van de abdij van Boudelo te Gent en de abdis van het klooster van Nieuwenbos te Gent omtrent het heffen van tienden op tabak, raapzaad, mosterdzaad en sperziezaad.

1774-1778.                                                                                                   1 pak

 

309.     ‘Tiende oncostrolle’ voor de wijken Heiende, Nieuwpoort, Oudenbos en de afdreften Kalken en Zeveneken.

            1794-1795.                                                                                                   2 katernen

 

c. Ommestellingen van ‘pointhinge en zettinghe’

 

310-361.         ‘Pointingrollen’.

1733-1796.                                                                          

Ontbreken: 1734-1742, 1745-1747, 1749.

310.     1733.                                                                                                 1 katern

311.     1743.                                                                                                 1 katern

312.     1744.                                                                                                 1 katern

313.     1748.                                                                                                 1 katern

314.     1750.                                                                                                 1 katern

315.     1751.                                                                                                 1 katern

316.     1752.                                                                                                 1 katern

317.     1753.                                                                                                 1 katern

318.     1754.                                                                                                 1 katern

319.     1755.                                                                                                 1 katern

320.     1756.                                                                                                 1 katern

321.     1757.                                                                                                 1 katern

322.     1758.                                                                                                 1 katern

323.     1759.                                                                                                 1 katern

324.     1761.                                                                                                 1 katern

325.     1762.                                                                                                 1 katern

326.     1763.                                                                                                 1 katern

327.     1764.                                                                                                 1 katern

328.     1765.                                                                                                 1 katern

329.     1766.                                                                                                 1 band

330.     1766.                                                                                                 1 katern

331.     1767.                                                                                                 1 katern

332.     1768.                                                                                                 1 katern

333.     1769.                                                                                                 1 katern

334.     1770.                                                                                                 1 katern

335.     1771.                                                                                                 1 katern

336.     1772.                                                                                                 1 katern

337.     1773.                                                                                                 1 katern

338.     1774.                                                                                                 1 katern

339.     1775.                                                                                                 1 katern

340.     1776.                                                                                                 1 katern

341.     1777.                                                                                                 1 katern

342.     1778.                                                                                                 2 katernen

343.     1779.                                                                                                 1 katern

344.     1780.                                                                                                 1 katern

345.     1781.                                                                                                 1 katern

346.     1782.                                                                                                 1 katern

347.     1783.                                                                                                 1 katern

348.     1784.                                                                                                 1 katern

349.     1785.                                                                                                 1 katern

350.     1786.                                                                                                 1 katern

351.     1787.                                                                                                 1 katern

352.     1788.                                                                                                 1 katern

353.     1789.                                                                                                 1 katern

354.     1790.                                                                                                 1 katern

355.     1791.                                                                                                 1 katern

356.     1792.                                                                                                 1 katern

357.     1793.                                                                                                 2 katern

358.     1794.                                                                                                 4 katern

359.     1795.                                                                                                 4 katernen

360.     1796.                                                                                                 1 band

Met index per straat voor het dorp en per wijk.

            361.     1796.                                                                                                 15 katernen

 

362.     Dossier inzake het proces voor het Hoofdcollege van het Land van Waas van de schepenbank van Lokeren en Daknam tegen Pieter Stevens, landsman te Lokeren, om-trent het ontduiken van de pointingbelastingen.

1771-1773.                                                                                                   1 pak

 

d. Ommestellingen op de ‘gestaetheyd’

 

363-374.         Lijsten van gestaetheyde, ‘gestaetheyde rolle’.[97]

1734, 1766, 1785-1795.                                          

            363.     1734.                                                                                                 1 katern

            ---       1766.

                        Zie inv. nr. 329.

            364.     1785.                                                                                                 1 lias

            365.     1786.                                                                                                 1 lias

            366.     1787.                                                                                                 1 lias

            367.     1788.                                                                                                 1 lias

            368.     1789.                                                                                                 1 lias

            369.     1790.                                                                                                 1 lias

            370.     1791.                                                                                                 1 lias

            371.     1792.                                                                                                 1 lias

            372.     1793.                                                                                                 1 lias

            373.     1794.                                                                                                 1 lias

            374.     1795.                                                                                    5 katernen en 1 lias     

 

e. Processen-verbaal van en stukken betreffende de verpachting van de

belastinginning

 

375.     Processen-verbaal van de verpachting van de graanmaat.

            1692, 1710, 1722, 1723.                                                                               1 omslag

 

376.     Processen-verbaal en andere stukken in verband met de verpachting van ‘opgedragen en geabandonneerde’ gronden.[98]

            1703-1764 (met hiaten).                                                                                1 lias

 

377.     Processen-verbaal  van de verpachting van het meetrecht van textielgoederen. 

1710-1797                                                                                                    1 pak

Zie inv. nr. 383: 1762, 1768. 

                       

378.     Processen-verbaal  van de verpachting van het recht tot toekenning van staanplaatsen op de markt en tot het innen van de staangelden.

1711-1770, 1791.                                                                                         1 pak

                                               

379.     Processen-verbaal van de verpachting van het recht tot het ophalen van het huisvuil (mest).

            1732-1737, 1771-1778.                                                                                1 omslag

 

380.     Stukken betreffende de verpachting van het boekhouden en het verkopen van vis bij openbaar opbod.

1732, 1749, 1788.                                                                                        1 omslag

           

381.     Omzettingstabellen van munten gebruikt bij de pointingen.[99]

1746, 1769-1799 (met hiaten).                                                                      1 omslag

           

382.     Processen-verbaal van de verpachting van doorgangsrechten op de Lokerhoutbrug en het brughuis. 

            1761, 1765, 1768, 1778, 1779, 1782, 1784, 1789, 1795.                            1 omslag

 

383.     Processen-verbaal van de verpachting van het meetrecht voor textiel, van het recht tot het verkopen van beesten en doorgangsrechten over de Lokerhoutbrug.

            Resp. 1762 en 1768, 1760 en 1761, 1685-1759.                                          1 lias

 

384.          Processen-verbaal van de verpachting van het recht tot het verkopen van beesten.     

1763-1775, 1778, 1780, 1782, 1784, 1788.                                                 1 omslag

Zie inv. nr. 383: 1760, 1761.           

 

385.     Processen-verbaal bij de verpachting van de pointingen.[100]

1764-1796.                                                                                                                                                                                                           1 pak

            Vanaf 1785 verschijnen de voorwaarden in gedrukte vorm.

                                                                                                         

386.     Processen-verbaal van de verpachting van het recht tot het innen van overzetgelden op de Heirbrug.

            1779, 1782, 1785, 1792, z.d..                                                                                   1 omslag

 

 

2. Beheer van de uitgaven

 

a. Stukken betreffende interne gemeentelijke uitgaven

 

387-392.         Rekeningen van domiciliaire lasten.

                        1654-1795.                                                                                       6 katernen

---        1654-1680, 1682-1684, 1687-1688, 1690-1701, 1703-1706, 1708-1795.

Zie inv. nrs. 467-492, 496-498, 501-502, 504-515, 517-520, 522-610. 

387.     1681: met purgatieve rekening.                                   

388.     1685: met purgatieve rekening.                                  

389.     1686.                                                                                    

390.     1689.                                                                                    

391.     1702.                                                                                    

392.     1707.                                                                                    

 

---       Rendantrekeningen van de domiciliaire lasten.

1668, 1670, 1672, 1686, 1695, 1696, 1699, 1703, 1705, 1707, 1723, 1794.[101]

Zie inv. nrs. 612-618, 620-624.

 

393-419.         Bewijsstukken bij de rekeningen van de domiciliaire lasten.

                        1761, 1767-1795.                                                     

                        Ontbreken: 1762-1766, 1774, 1782.

393.     1761.                                                                                                 1 lias

---       1767.[102]          

               Zie inv. nr. 627.                   

394.     1768.                                                                                                 1 lias

395.     1769.                                                                                                 1 lias

396.     1770.                                                                                                 1 lias

397.     1771.                                                                                                 1 lias

398.     1772.                                                                                                 1 lias

399.     1773.                                                                                                 1 lias

400.     1775.                                                                                                 1 lias

401.     1776.                                                                                                 1 lias

402.     1777.                                                                                                 1 lias

403.     1778.                                                                                                 1 lias

404.     1779.                                                                                                 1 lias

405.     1780.                                                                                                 1 lias

406.     1781.                                                                                                 1 lias

407.     1783.                                                                                                 2 liassen

408.     1784.                                                                                                 1 lias

409.     1785.                                                                                                 1 lias

410.     1786.                                                                                                 1 lias

411.     1787.                                                                                                 1 lias

412.     1788.                                                                                                 1 lias

413.     1789.                                                                                                 1 lias

414.     1790.                                                                                                 1 lias

415.     1791.                                                                                                 1 lias

416.     1792.                                                                                                 1 lias

417.     1793.                                                                                                 1 pak

418.     1794.                                                                                                 1 omslag

419.     1795.                                                                                                 1 omslag

 

420.     Register van afrekeningen (liquidaties) tussen de schepenbank van Lokeren en de schepenbank van het Beverse.

            1727-1793.                                                                                                   1 deel

 

421.     ‘Register van ordonnanties’, mandatenboek. 

            1774-1787, 1793-1794                                                                                 1 deel

            Ordonnantie is een verouderd synoniem voor betalingsopdracht.

 

b. Renten      

 

422.     Register houdende renten en obligaties ten laste van de schepenbank.

            1697.                                                                                                            1 deel

            Met aflossingen en aanvullingen tot 1719.

 

423.     Schuld- en rentebrieven ten laste van de schepenbank.

            1777, 1780, 1784, 1794.                                                                               1 omslag

 

c. Staten van oorlogslasten

 

424.     Staten van de inkwartieringen van troepen van de hertog Van Wittenberg.                  

1654.                                                                                                            1 katern

 

425.     Onkosten voor het onderhoud van de hoofdofficieren van 2 compagnieën.      

            1658.                                                                                                             1 katern

 

426.     Rekening betreffende een deel van de contributie van 90.000 guldens die de gemeente moest betalen aan de Franse bezetter.

1676-1677.                                                                                                   1 band

 

427.     Staten van kosten voor het inkwartieren van Franse troepen.

1678.                                                                                                            1 katern

 

428.     ‘Factum en deductie van rechten ende van aude observantie’ voor de burgemeester en schepenen van Lokeren, impetranten in materie van revisie tegen de burgemeester en schepenen van Beveren, Temse, Bazel en anderen omtrent de kosten ten gevolge van militaire inkwartieringen.

[17e eeuw]. Gedrukt.                                                                                     1 stuk

 

429.     Rekening betreffende een contributie aan de Staten van de Verenigde Nederlanden.    1702.                                                                                                            1 katern

 

430.     Processen-verbaal, staten van lasten en andere stukken betreffende militaire opeisingen. 

            1704-1713, 1792-1797.                                                                               1 pak

 

431.     Staten van vergoeding aan een aantal inwoners van Lokeren en het Beverse voor het inkwartieren van en leveringen aan troepen. 

            1743, 1744, 1752, 1755, 1759, 1774, 1776, 1779.                                      1 omslag

 

---        Lijsten van soldaten en officieren en van herbergen waar soldaten gelogeerd waren.

1762, 1774, 1776.

Zie inv. nrs. 112 (c) en 113 (d, e, f, g).                            

 

432.     Lijsten van herbergen en huizen waar soldaten gelogeerd waren.

            1762, 1779, 1783, z.d.                                                                                              1 omslag

 

433.     Staten van onkosten voor militaire leveringen en inkwartieringen in dienst van de Verenigde Belgische Staten voor het feest naar aanleiding van de publicatie van het Manifest van Vlaanderen (18 jan. 1790) en staten van geïnde boetes voor oproerige acties tijdens de Brabantse Omwenteling.

            1789-1791.                                                                                                   1 omslag

 

434.     Processen-verbaal en bekendmakingen aan de burgers van militaire opeisingen vanwege het Franse leger.

            1794-1795.                                                                                                   1 lias

 

435.     Staat van gemaakte schulden door de gemeente in verband met militaire leveringen en             inkwartieringen.

            1795.                                                                                                             1 katern

 

                        d. Staten van gerechtskosten in processen van de schepenbank

 

436.     Staten van salarissen, vacaties en voorschotten gedaan bij de procureur P. F. Van Remoortere, in processen van de schepenen van Lokeren énerzijds tegen de prelaat van de abdij van Drongen als heer van de heerlijkheid van ´sGravenstalle, tegen de schepenen van Waasmunster, tegen Daniël Bruno van Breuzegem te Zeveneken, tegen de heer en schepenen van het Beverse en tegen de contribuanten van de bekostiging van het leggen van nieuwe kasseien vanaf de stenen brug tot aan de heerweg anderzijds.

            1763, 1771, 1772, 1774, 1778.                                                                     1 lias

437.     Minuten van staten van salarissen, vacaties en voorschotten gedaan bij P. F. Van Remoortere in de voornoemde processen (nr. 436).

1763, 1771, 1772, 1774, 1778.                                                                    1 omslag

 

438.     Specificaties van honoraria gemeriteerd bij de advocaat Gaspard Buysse te Gent in processen waarbij de schepenbank van Lokeren betrokken was.

10 nov. 1792 - 7 feb. 1796.                                                                           1 omslag

 

3. Verantwoording van het beheer

 

a. Parochierekeningen

 

439-466.                  Deelrekeningen

1624-1634, 1637-1647, 1649-1653.[103]

Ontbreken: 1635-1636, 1643, 1648.

439.     1624.                                                                                                 2 katernen

440.     1625.                                                                                                 2 katernen

441.     1625-1630.                                                                                       1 deel

442.     1626.                                                                                                 4 katernen

443.     1627.                                                                                                 6 katernen

444.     1628.                                                                                                 4 katernen

            445.     1629.                                                                                                 4 katernen

446.     1630.                                                                                                 6 katernen

447.     1631.                                                                                                 2 katernen

448.     1631-1634.                                                                                        2 katernen

449.     1632.                                                                                                 2 katernen

450.     1633.                                                                                                 1 katern

451.     1634.                                                                                                 1 katern

452.     1637-1638.                                                                                       1 katern

            453.     1638.                                                                                                 1 katern

454.     1639.                                                                                                 2 katernen

455.     1640.                                                                                                 6 katernen

456.     1641.                                                                                                 1 katern

457.     1642.                                                                                                 1 katern

            458.     1644.                                                                                                 1 katern

459.     1645.                                                                                                 2 katernen

            460.     1646.                                                                                                 1 katern

461.     1647.                                                                                                 1 katern

462.     1649.                                                                                                 1 katern

            463.     1650.                                                                                                 1 katern

            464.     1651.                                                                                                 1 katern

            465.     1652.                                                                                                 2 katernen

            466.     1653.                                                                                                 2 katernen

 

467-610.         Jaarrekeningen

1654-1795.

Ontbreekt: 1655.

De jaarrekeningen lopen telkens van 1 mei tot 30 april.[104]       

467.     1654.                                                                                                 1 band

            468.     1656.                                                                                                 1 katern

            469.     1657: met purgatieve rekeningen uit 1655,1656,1657.                         1 band

            470.     1658.                                                                                                 1 band

            471.     1659.                                                                                                 1 band

            472.     1660.                                                                                                 1 band

            473.     1661.                                                                                                 1 band

            474.     1662.                                                                                                 1 band

            475.     1663: met purgatieve rekening van het betreffende jaar.                       1 band

476.     1664.                                                                                                 1 band

               Grotendeels onleesbaar door waterschade.

            477.     1665.                                                                                                 1 katern

            478.     1666: met purgatieve rekeningen.                                                       1 band

            479.     1667: met purgatieve rekening van het betreffende jaar.                       1 band

            480.     1668.                                                                                                 1 band             481.     1669.                                                                                                 1 band

            482.     1670.                                                                                                 1 band

            483.     1671.                                                                                                 1 band

            484.     1672: met purgatieve rekening van het betreffende jaar.                       1 band

            485.     1673.                                                                                                 1 band

486.     1674: met purgatieve rekening van het betreffende jaar.                       1 band

            487.     1675.                                                                                                 1 band

            488.     1676: met purgatieve rekening van het betreffende jaar.                       1 band

489.     1677: met purgatieve rekeningen van het betreffende jaar.                   1 band

            490.     1678.                                                                                                 1 band

            491.     1679.                                                                                                 1 band

            492.     1680.                                                                                                 1 band

            493.     1681.                                                                                                 1 band

            494.     1681: met purgatieve rekening.                                                1 katern

            495.     1681: met purgatieve rekening.                                                1 katern

            496.     1682.                                                                                                 1 band

            497.     1683: met purgatieve rekeningen van het betreffende jaar.                   1 band

498.     1684.                                                                                                 1 band

            499.     1685: met purgatieve rekening van het betreffende jaar.                       1 band

            500.     1686.                                                                                                 1 band

501.     1687.                                                                                                 1 band

502.     1688.                                                                                                 1 band

            503.     1689.                                                                                                 1 band

504.     1690.                                                                                                 1 band

505.     1691.                                                                                                 1 band

506.     1692.                                                                                                1 band

507.     1693.                                                                                                 1 band

508.     1694.                                                                                                 1 band

509.     1695.                                                                                                 1 band             510.     1696.                                                                                                1 band

511.     1697.                                                                                                1 band

512.     1698.                                                                                                 1 band

513.     1699.                                                                                                 1 band

Licht beschadigd door water.

514.     1700.                                                                                                 1 band

515.     1701.                                                                                                 1 band

516.     1702.                                                                                                 1 band

517.     1703.                                                                                                 1 band

            518.     1704.                                                                                                 1 band

519.     1705.                                                                                                 1 band

520.     1706.                                                                                                 1 band

521.     1707.                                                                                                 1 band

            522.     1708.                                                                                                 1 band

523.     1709.                                                                                                 1 band

524.     1710.                                                                                                 1 band

525.     1711.                                                                                                 1 band

526.     1712.                                                                                                 1 band

527.     1713.                                                                                                 1 band

528.     1714.                                                                                                 1 band

529.     1715.                                                                                                 1 band

530.     1716.                                                                                                 1 band

531.     1717.                                                                                                 1 band

532.     1718.                                                                                                 1 band

533.     1719.                                                                                                 1 band

534.     1720.                                                                                                 1 band

            535.     1721.                                                                                                 1 band

536.     1722.                                                                                                 1 band

537.     1723.                                                                                                 1 band

538.     1724.                                                                                                 1 band

539.     1725.                                                                                                 1 band

540.     1726.                                                                                                 1 band

541.     1727.                                                                                                 1 band

542.     1728.                                                                                                 1 band

543.     1729.                                                                                                 1 band

544.     1730.                                                                                                 1 band

545.     1731.                                                                                                 1 band

546.     1732.                                                                                                 1 band

547.     1733.                                                                                                 1 band

548.     1734.                                                                                                 1 band

            549.     1735.                                                                                                 1 band

            550.     1736.                                                                                                 1 band

            551.     1737.                                                                                                 1 band

            552.     1738.                                                                                                 1 band

            553.     1739.                                                                                                 1 band

            554.     1740.                                                                                                 1 band

            555.     1741.                                                                                                 1 band

            556.     1742.                                                                                                 1 band

            557.     1743.                                                                                                 1 band

            558.     1744.                                                                                                 1 band

            559.     1745.                                                                                                 1 band

            560.     1746.                                                                                                 1 band

            561.     1747.                                                                                                 1 band

            562.     1748.                                                                                                 1 band

            563.     1749.                                                                                                 1 band

            564.     1750.                                                                                                 1 band

            565.     1751.                                                                                                 1 band

            566.     1752.                                                                                                 1 band

            567.     1753.                                                                                                 1 band

            568.     1754.                                                                                                 1 band

            569.     1755.                                                                                                 1 band

            570.     1756.                                                                                                 1 band

            571.     1757.                                                                                                 1 band

            572.     1758.                                                                                                 1 band

            573.     1759.                                                                                                 1 band

            574.     1760.                                                                                                 1 band

            575.     1761.                                                                                                 1 band

            576.     1762.                                                                                                 1 band

            577.     1763.                                                                                                 1 band

            578.     1763: met purgatieve rekeningen.                                                        1 katern

            579.     1764.                                                                                                 1 band

            580.     1765.                                                                                                 1 band

            581.     1766.                                                                                                 1 band

            582.     1767.                                                                                                 1 band

            583.     1768.                                                                                                 1 band

            584.     1769.                                                                                                 1 band

            585.     1770.                                                                                                 1 band

            586.     1771.                                                                                                 1 band

            587.     1772.                                                                                                 1 band

            588.     1773.                                                                                                 1 band

            589.     1774.                                                                                                 1 band

            590.     1775.                                                                                                 1 band

            591.     1776.                                                                                                 1 band

            592.     1777.                                                                                                 1 band

593.     1778.                                                                                                            1 band

            594.     1779.                                                                                                 1 band

            595.     1780.                                                                                                 1 band

            596.     1781.                                                                                                 1 band

            597.     1782.                                                                                                 1 band

            598.     1783.                                                                                                 1 band

            599.     1784.                                                                                                 1 band

            600.     1785.                                                                                                 1 band

            601.     1786.                                                                                                 1 band

            602.     1787.                                                                                                 1 band

            603.     1788.                                                                                                 1 band

            604.     1789.                                                                                                 1 band

            605.     1790.                                                                                                 1 band

            606.     1791.                                                                                                 1 band

            607.     1792.                                                                                                 1 band

            608.     1793.                                                                                                 1 band

            609.     1794.                                                                                                 1 katern

            610.     1795.                                                                                                 1 katern

 

611-624.         Rendantrekeningen van de algemene rekeningen.

                        1642-1794 (met hiaten).         

611.     1642.                                                                                                 1 katern

612.     1668.                                                                                                 1 band

613.     1670.                                                                                                 1 band

614.     1672.                                                                                                 1 band

615.     1686.                                                                                                 1 band

616.     1695.                                                                                                 1 band

617.     1696.                                                                                                 1 band

618.     1699.                                                                                                 1 band

619.     1701.                                                                                                 1 band

620.     1703.                                                                                                 1 band

621.     1705.[105]                                                                                             1 katern

622.     1707.[106]                                                                                             1 band

623.     1723.                                                                                                 1 band

624.     1794.                                                                                                 1 katern

                                              

625-655.         Bewijsstukken bij de parochierekeningen.

                        1760-1795.                                                                           

            Ontbreken: 1764-1766.

625.     1760-1761.                                                                                       1 lias

626.     1762.                                                                                                 1 lias

627.     1767.                                                                                                 1 lias

628.     1768.                                                                                                 1 lias

629.     1769.                                                                                                 1 lias

630.     1770.                                                                                                 1 lias

631.     1771.                                                                                                 1 lias

632.     1772.                                                                                                 1 lias

633.     1773.                                                                                                 1 lias

634.     1774.                                                                                                 1 lias

635.     1775.                                                                                                 1 lias

636.     1776.                                                                                                 1 lias

637.     1777.                                                                                                 1 lias

638.     1778.                                                                                                 1 lias

639.     1779.                                                                                                 1 lias

640.     1780.                                                                                                 1 lias

641.     1781.                                                                                                 1 lias

642.     1782.                                                                                                 1 lias

643.     1783.                                                                                                 1 lias

644.     1784.                                                                                                 1 lias

645.     1785.                                                                                                 1 lias

646.     1786.                                                                                                 1 lias

647.     1787.                                                                                                 1 lias

648.     1788.                                                                                                 1 lias

649.     1789.                                                                                                 1 lias

650.     1790.                                                                                                 1 lias

651.     1791.                                                                                                 1 lias

652.     1792.                                                                                     4 liassen en 1 pak

653.     1793.                                                                                     1 lias en 2 pakken

654.     1794.                                                                                     1 lias en 3 pakken

655.     1795.                                                                                 2 liassen en 3 pakken

 

656.     Formulier voor de parochierekeningen.

            Z.d..  Gedrukt.                                                                                               1 katern

 

                        b. Algemene rekeningen van het beheer van de ‘Fabricque’[107]

 

657-667.         Rekeningen van het beheer van de ‘Fabricque’.

1669-1789.

Ontbreken: 1673-1680, 1687-1692, 1708-1715, 1721-1730 en 1741-1751.

                                    657.     1669-1672.                                                                                       1 katern

658.     1681-1686.                                                                                       1 katern

659.     1693-1696.                                                                                        1 katern

            660.     1697.                                                                                                 1 katern

            661.     1697-1699.                                                                                       1 katern

            662.     1700-1703.                                                                                       1 katern

            663.     1703-1707.                                                                                       1 katern

            664.     1716-1720.                                                                                       1 katern

            665.     1731-1736.                                                                                       1 katern

            666.     1736-1740.                                                                                       1 katern

---       1752-1780

Zie inv. nrs. 111 (e), 112 (e) en 689.

      667.     1777-1789.                                                                                       1 deel

 

 

c. Algemene rekeningen van het beheer van de Lokerhoutbrug

 

668-689.          Rekeningen van het beheer van de Lokerhoutbrug en het brughuis.

1650-1780.                                                                                       22 katernen

Ontbreken: 1678-1679, 1690-1715, 1721-1729, 1736-1739 en 1743-1757.

Wanneer niet uitdrukkelijk vermeld, is de rekening van de verpachting van het brughuis inbegrepen in de rekening van de brug zelf.

668.     1650-1658.                                                               

            669.     1650-1658: kopie voor de rendant.                            

            670.     1659-1666: rekening van de brug zelf.                        

            671.     1659-1666: rekening van het brughuis.

            672.     1659-1666: kopie voor de rendant.                             

            673.     1659: purgatieve rekeningen.

674.     1659: kopie voor de rendant.

            675.     1666-1670.                                                               

            676.     1670-1673: rekening van de brug zelf.                                                            677.     1670-1673: rekening van het brughuis.                                 

            678.     1670-1673: kopie voor de rendant.                

            679.     1674-1677.                                                               

            680.     1680.                                                                        

            681.     1681-1685.                                                               

            682.     1686-1689.                                                               

            683.     1716-1717.                                                               

            684.     1718-1720.                                                               

            685.     1730-1732.                                                               

            686.     1733-1735.                                                               

            687.     1740-1742.                                                               

---       1752-1778

Zie inv. nrs. 111 (e) en 112 (e).

688.     1758-1778.                                                               

            689.     1779-1780: inkomsten van en uitgaven aan de brug en van de ‘Fabricque’.

 

C.  TOEZICHT OP OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 

690.     Dossier inzake het proces voor de Raad van Vlaanderen van de schepenbank van Lokeren en Daknam tegen Augustinus Van Hese, koopman te Lokeren, omtrent beledigingen en scheldwoorden aan het adres van de stadhouder en een aantal schepenen.

            1780-1781.                                                                                                   1 pak

 

691.     Lijst van zaken aangetroffen tijdens huiszoekingen bij de inwoners van Lokeren verricht op bevel van de Verenigde Belgische Staten naar aanleiding van de plunderingen in Gent tijdens de Brabantse Omwenteling.

            Dec. 1789.                                                                                                    1 katern

692.     Dossier inzake de plunderingen in de nacht van 11 op 12 november 1792 ten huize van schepene Tack en in de herbergen van Dominicus Poppe en van Pieter Raemdonck en inzake de eis tot schadeloosstelling vanwege Pieter Raemdonck.

            1792-1822.                                                                                                   1 pak

 

D. TOEZICHT OP EN BEHEER VAN OPENBARE WERKEN

 

1. Schouwingen van verkeerswegen en waterlopen

 

693-769.          Processen-verbaal van schouwingen van waterlopen, dammen, dijken, beken,  bruggen en wegen.

1650-1800 (met hiaten).                                

            693.     1650:   wegen.                                                                                   1 katern

            694.     1656:   bruggen en waterlopen.                                                           1 katern

            695.     1657-1659: Heirbrug.                                                                         1 katern

            696.     1658:   wegen en waterlopen.                                                             1 katern

            697.     1658:   beken, bruggen, dijken, dammen.                                            1 katern

            698.     1659:   wegen, dijken, dammen en waterlopen.                                   1 katern

            699.     1663:   geen specificatie.[108]                                                                 1 katern

            700.     1666:   wegen, dammen en bruggen.                                                   1 katern

            701.     1668:   wegen, beken en dammen.                                                      1 katern

            702.     1674:   wegen en dammen.                                                                 1 katern

            703.     1679:   wegen, dijken en dammen.                                                      1 katern

            704.     1681:   straten, dijken en dammen.                                                      1 katern

            705.     1684:   geen specificatie.                                                                     1 katern

            706.     1700:   wegen, waterlopen en de Durme.                                            1 katern

            707.     1702:   wegen, dammen en bruggen.                                                   1 stuk

            708.     1709:   wegen.                                                                                   1 katern

            709.     1710:   wegen.                                                                                   1 katern

            710.     1711:   wegen.                                                                                   1 katern

            711.     1713:   Heirbrug.                                                                                1 stuk

            712.     1714:   wegen, dammen, bruggen.                                                       1 katern

            713.     1716:   wegen, dammen, bruggen en waterlopen.                                1 katern

            714.     1718:   wegen dammen, bruggen en waterlopen.                                 1 katern

            715.     1731:   schouwing van hagen en bomen om rupsenplaag uit te

roeien.                                                                                   1 katern

            716.     1732:   Durme.                                                                       1 katern

            717.     1732:   Durme.                                                                       1 katern

            718.     1732:   Durme.                                                                       1 katern

719.     1735:   wegen, dammen, bruggen en    waterlopen.                             1 stuk  

            720.     1735:   kopie.                                                                                     1 katern

            721.     1738:   beken, riolen en waterlopen.                                                   1 katern

            722.     1756:   beken en waterlopen.                                                              1 katern

            723.     1757:   wegen en bruggen.                                                                  1 katern

            724.     1760:   wegen.                                                                                   1 katern

            725.     1761:   wegen                                                                                     1 katern

            726.     1761:   de Kerkweg (‘Den Dam’).                                                      1 stuk

            727.     1762:   buitengewone schouwing van de Kerkweg en de Heirbrug.      1 stuk

            728.     1762:   wegen.                                                                                   1 katern

            719.     1762:   wegen.                                                                                   1 katern

            730.     1764:   wegen.                                                                                   1 katern

            731.     1765:   wegen.                                                                                   1 katern

            732.     1766:   wegen.                                                                                   1 katern

            733.     1766:   wegen, beken, waterlopen.                                                     1 katern

            734.     1766:   beken en waterlopen.                                                              1 katern

            735.     1766:   Durme.                                                                        1 stuk

            736.     1767:   Durme en waterlopen.                                                             1 katern

            737.     1769:   wegen, beken, waterlopen.                                                     1 katern

            738.     1769:   Durme.                                                                       1 stuk

            739.     1769:   waterlopen, beken, grachten en molens.                                  1 katern

            740.     1770:   wegen.                                                                                   1 katern

            741.     1770:   Durme.                                                                       1 stuk

            742.     1770:   buitengewone schouwing van de Luikstraat.                             1 stuk

            743.     1770:   waterwegen, grachten, beken en riolen.                                   1 katern

            744.     1770:   wegen.                                                                                   1 katern

            745.     1770:   buitengewone schouwing enkele straten.                                  1 stuk

            746.     1771:   buitengewone schouwing van de Drongenstraat.                      1 stuk

            747.     1771:   Durme.                                                                       1 stuk

            748.     1771:   buitengewone schouwing van Bounte en de Gaverstraat.          1 stuk

            749.     1771:   buitengewone schouwing dorpsweg van Waasmunster.            1 stuk

            750.     1771:   waterlopen, beken, riolen en grachten.                         1 katern

            751.     1772:   waterlopen, beken, riolen en grachten.                         1 katern

            752.     1772:   straten.                                                                                   1 katern

            753.     1772:   buitengewone schouwing van de Heirweg                                1 stuk

            754.     1772:   buitengewone schouwing van de Daknamstraat.                       1 stuk

            755.     1772:   de Kerkstraat.                                                                        2 stukken

            756.     1772:   Durme.                                                                       1 katern

            757.     1773:   buitengewone schouwing van de straat achter het huis

van Pieter Keuleman.                                                             1 stuk

            758.     1773:   Durme.                                                                       1 katern

            759.     1774:   de Kerkstraat.                                                                        1 stuk

            760.     1774:   buitengewone visitatie van een waterloop achter

de kazerne.                                                                            1 stuk

            761.     1774:   buitengewone schouwing van een waterloop.               1 stuk

            762.     1775:   wegen, beken, waterlopen.                                                     1 katern

            763.     1776:   wegen.                                                                                   1 katern

764.     1786:   straten.                                                                                   1 katern

765.     1788:   Durme, beken en waterlopen.                                                1 katern

766.     1788:   buitengewone schouwing van de wegen.                                  1 katern

767.     1790:   buitengewone schouwing van een voetweg.                             1 stuk

768.     1795:   buitengewone schouwing van een waterloop achter

de kazerne.                                                                            1 stuk

769.     z.d.:      wegen en waterlopen.                                                             1 omslag

 

770-773.          Registers houdende processen-verbaal van schouwingen van wegen en water-lopen.[109]         

                        1764-jaar VIII (1800).                                                                                  4 delen

770.     1764-1779.                                                               

771.     1780-1788 .   

772.     1789-1793.    

773.     1794-jaar VIII (1800).

 

2. Andere stukken betreffende verkeerswegen, bruggen en openbare gebouwen

 

                        a. Heirbrug

 

774.     Lijst van personen belast met het onderhoud van de Heirbrug.

            13 jan. 1633.                                                                                                 1 katern

 

775.     Notitie betreffende de verdeling van de onderhoudslasten van de Heirbrug en de aanstelling van een brugmeester.

            4 okt. 1645.                                                                                                  1 katern

 

776.     Rekeningen betreffende het onderhoud van en de reparaties aan de Heirbrug.

            1760-1771.                                                                                                   1 omslag

 

777.     Dossier inzake de afbraak van de Heirbrug, de bouw van een veer en de verpachting van het overzetrecht.

            1778-1779.                                                                                                   1 omslag

 

778.     Voorwaarden voor de aanbesteding van de bouw van het ponthuis aan de Heirbrug.

4 jun. 1785.                                                                                                   1 omslag

 

779.     Bestek opgemaakt door J. F. Van Praet voor herstellingen aan de Heirbrug.

            12 jul. 1785.                                                                                                  1 stuk

 

780.     Plannen en plattegronden voor de bouw van een ponthuis aan de Heirbrug getekend door Joannes Van Kerckhove.           

            1785.                                                                                                            1 omslag

 

                       

 

b. Andere

 

781.     Dossier inzake de bouw van het parochiehuis.

            1723-1761.                                                                                                   1 pak

 

782.     Dossier inzake de heropbouw van de Lokerhoutbrug en de bekostiging ervan.

            1740-1785.                                                                                                   1 omslag

            Met kaart van de Lokerhoutbrug.

 

783.     Dossier inzake het proces voor het Hoofdcollege van het Land van Waas van de schepenen van Waasmunster tegen de schepenen van Lokeren en Daknam omtrent het recht van schouwing van de Durme tot aan de Lokerbeek.

1763.                                                                                                            1 omslag

 

784.     Dossier inzake het proces voor het Hoofdcollege van het Land van Waas van de schepenbank van Lokeren en Daknam tegen de schepenen van het Beverse omtrent de vereffening van gemene lasten betreffende openbare werken onder andere aan de Lokerhoutbrug.

1772-1775.                                                                                                   1 pak

 

785.     Dossier inzake de oprichting van een kapel op de wijk Hillare.

1775-1780.                                                                                                   1 omslag

 

786.     Dossier inzake het proces voor het Hoofdcollege van het Land van Waas van Judocus De Roover en Pieter Van Hese tegen de  schepenbank van Lokeren en Daknam  omtrent de onteigening van een stuk grond in de buurt van de Lokerhoutbrug.

1783-1787.                                                                                                   1 pak

 

787.     Dossier inzake de aanleg van de steenweg van Sint-Niklaas naar Gent door Lokeren.

            1786-1787.                                                                                                   1 omslag

            Met kaart.

 

 

E. BEVORDERING VAN HET ECONOMISCH LEVEN

 

788.     Reglement voor de beurtschippers van Lokeren op Antwerpen, Gent en Brussel.

            3 jul. 1682.                                                                                                    1 katern

 

789.     ‘Remarques provisionnelles de la part des grands baillis et Hauts-Echevins de Pays de Waes et de Termonde, sur la réponse du magistrat de la Keure de la ville de Gand du 24 septembre 1765, au mémoire imprimé du 20 juillet de la même année, constatant l’avantage de la sortie du lin’.[110]

[Na 1765]. Gedrukt.                                                                                      1 stuk

790.     Adviezen op vraag van de Raad van Vlaanderen door de schepenen van Lokeren betreffende het houden van een wekelijkse markt te Waasmunster.[111]

            1787.                                                                                                            2 stukken

 

791.     Staat van het aantal inwoners per gezin op het grondgebied van de parochie.

            8 sept. 1794.                                                                                                 1 katern

 

792.     Staat van het aantal inwoners per gezin op het grondgebied van de parochie.

            8 sept. 1794. Klad.                                                                                        1 katern

 

793.     Stukken betreffende tellingen van het aantal haarden, het aantal mannelijke inwoners, l weduwen en weduwenaars, ongehuwden en gehuwden, lasten en inkomens, marktprijzen en hoeveelheden granen, stukken vee en andere dieren, braakliggende gronden, het aantal paarden van de postmeester.

            1795, z.d..                                                                                                     1 omslag

 

F. ZORG VOOR HET ALGEMEEN WELZIJN

 

794.     Rekest aan de schepenen van Lokeren van Ph. L. Pinte betreffende de oprichting van een Franse school.

            1719.                                                                                                            1 stuk

 

795.     Lijst van religieuze orden en armenscholen vrijgesteld van de betaling van taksen op verbruiksgoederen.

28 mei 1725. Gedrukt.                                                                                   1 stuk

 

796.     Formulier van een onderzoek de commodo et incommodo betreffende een aangevraagde vergunning in verband met de bestemming van een stuk grond.

            [1794-1795].                                                                                                1 stuk

 

 

III. DE SCHEPENBANK ALS GERECHTELIJK ORGAAN

 

A. WILLIGE RECHTSPRAAK (VOLUNTAIRE RECHTSPRAAK)

 

1. Bekrachtiging van akten

 

797-851.         Registers houdende wettelijke passeringen.

1558-1795.                                                                                       55 delen

Ontbreken: 1566-1571, 1583-1584, 1607-1611 en 1632-1633.

Een index is voorhanden telkens wanneer niet expliciet wordt aangegeven dat deze ontbreekt.

797.     1558-1565.

Index ontbreekt.

            798.     1572-1579.

Index ontbreekt.

799.     1579-1582.

Index ontbreekt.

               Waterschade aan de eerste bladzijden.

800.     1585-1598.

Index ontbreekt.

            801.     1598-1606.

Index ontbreekt.

            802.     1612-1619.

Index ontbreekt.

            803.     1619-1627.

Index ontbreekt.

            804.     1627-1631.

Index ontbreekt.

            805.     1634-1638.

            806.     1638-1642.

            807.     1642-1645.

Index ontbreekt.

Waterschade aan de eerste bladzijden.

            808.     1645-1649.

809.     1648-1652.

810.     1651-1656.

            811.     1657-1659.

            812.     1659-1664.

            813.     1665-1667.

814.     1667-1671.

815.     1671-1675.

816.     1675-1679.

            817.     1679-1689.

            818.     1683-1687.

            819.     1687-1694.

            820.     1694-1699.

            821.     1698-1705.

            822.     1704-1709.

            823.     1709-1714.

            824.     1714-1717.

            825.     1717-1720.

            826.     1720-1723.

            827.     1722-1726.

            828.     1726-1729.

            829.     1729-1734.

            830.     1734-1738.

            831.     1737-1744.

            832.     1744-1749.

            833.     1749-1754.

            834.     1754-1759.

Index van de renteconstituties ontbreekt.                                                                                  

835.     1759-1764.

            836.     1764-1767.

            837.     1767-1769.

            838.     1769-1771.

            839.     1771-1774.

            840.     1774-1776.

            841.     1776-1778.

            842.     1778-1780.

            843.     1780-1781.

            844.     1782-1784.

            845.     1784-1786.[112]                        

846.     1784-1790: register van renteconstituties.

            847.     1786-1788: register van erfenissen en andere wettelijke contracten.    

            848.     1788-1790: register van erfenissen en andere wettelijke contracten.

            849.     1791-1795: register van erfenissen en andere wettelijke contracten.    

            850.     1789-1796: register van renteconstituties.       

851.     7 mrt. 1795 - 27 sept. 1795.

Index ontbreekt. 

 

852-897.         Minuten van wettelijke passeringen.

1585-1793 (met hiaten).                                            

            852.     1585, 1589-1614.                                                                             1 lias

853.     1585, 1589, 1590, 1594-1610           .                                                          1 lias

854.     1589, 1598, 1608-1629.                                                                   1 lias

            855.     1610-1639.                                                                                       1 lias

856.     1620-1636, 1639-1640, 1650-1655.                                                1 lias

857.     1644-1651.                                                                                       1 lias

858.     1650-1653.                                                                                       1 lias

            859.     1656-1657.                                                                                       1 lias

Met sporen van waterschade.

                860.     1663-1664.                                                                                       1 lias

            861.     1665.                                                                                                 1 pak

            862.     1697.                                                                                                 1 pak

            863.     1698.                                                                                                 1 pak

            864.     1699.                                                                                                 2 pakken

            865.     1700.                                                                                                 2 pakken

            866.     1701-1704.                                                                                       1 lias

            867.     1704-1706.                                                                                       1 lias

            868.     1707.                                                                                                 2 pakken

            869.     1708-1709.                                                                                       1 lias

            870.     1709-1710.                                                                                       1 lias

            871.     1710-1711.                                                                                       1 lias

            872.     1712.                                                                                                 1 pak

873.     1713.                                                                                                 1 omslag

            874.     1714.                                                                                                 1 pak

            875.     1715.                                                                                                 1 pak

            876.     1717-1718.                                                                                       1 lias   

Met sporen van waterschade.

            877.     1718.                                                                                                 1 pak

Met sporen van waterschade.

            878.     1719.                                                                                                 1 pak

Met sporen van waterschade.

            879.     1721.                                                                                                 1 omslag

            880.     1722.                                                                                                 1 omslag

            881.     1723.                                                                                                 1 omslag

            882.     1724.                                                                                                 1 omslag

            883.     1726.                                                                                                 1 omslag

Met sporen van waterschade.

            884.     1727.                                                                                                 1 omslag

Met sporen van waterschade.

            885.     1728.                                                                                                 1 omslag

Met sporen van waterschade.

            886.     1730.                                                                                                 1 pak

            887.     1731.                                                                                                 1 pak

            888.     1732.                                                                                                 1 pak

            889.     1733.                                                                                                 1 pak

            890.     1734.                                                                                                 1 pak

            891.     1735.                                                                                                 1 pak

            892.     1736.                                                                                                 1 pak  

            893.     1737.                                                                                                 1 pak

            894.     1738.                                                                                                 1 pak

            895.     1739.                                                                                                 1 pak

896.     1741, 1743-1744, 1746, 1758-1780.                                                1 pak

            897.     1783-1785, 1787, 1793.                                                                   1 pak

 

898.     Rentebrieven bekrachtigd door de schepenbank.

            1635-1789 (met hiaten).                                                                                1 lias

 

2. Aflevering van attesten   

 

a. Verlening van attestaties en paspoorten

 

---        Attestaties van paspoorten verleend door de schepenen van Lokeren.

31 jul. 1773 - 30 aug. 1779, 24 sept. 1792 - 28 sept. 1793.[113]                      2 delen

Zie inv. nrs. 118 en 119.                                                                                   

          

 

b. Toestemming tot collocatie

 

899.     Dossier inzake het wangedrag van soldaat Gillis Francies Verlent en zijn collocatie in het mannentuchthuis te Brugge.

            1738-1749.                                                                                                   1 omslag

 

900.     Dossier inzake de collocatie van Catharina Van Damme, vrouw van Jan Anthoon Verlent, haar wettelijke voogd.

            1739-1741.                                                                                                   1 omslag

           

 

3. Toezicht op het beheer van goederen door particulieren

 

a. Staten van goed 

 

901-1002.       Registers houdende staten van goed.

1584-1796.                                                              

Een index ontbreekt telkens wanneer niet expliciet wordt aangegeven dat deze aanwezig is. 

De indices bevinden zich niet altijd onmiddellijk bij het begin of op het einde van de band.  Zij zitten soms iets meer naar achter of naar voor.

Voor de staten van goed is een nadere toegang voorhanden.[114]

            901.     1584-1598.                                                                                       1 band            

            902.     1598-1609.                                                                                       1 band

903.     1609-1617.                                                                                       1 deel

904.     1617-1623.                                                                                       1 deel

905.     1623, 1646, 1652, 1656-1658, 1660-1662,                         

1664-1470, 1674-1677, 1679, 1686.                                                           1 band

            906.     1623-1626.                                                                                       1 deel

            907.     1626-1630.                                                                                       1 deel

            908.     1630-1633.                                                                                       1 deel

            909.     1633-1637.                                                                                       1 deel

                               Met index.

            910.     1637-1639.                                                                                       1 deel

911.     1638-1640.                                                                                       1 band

            912.     1640-1641.                                                                                       1 band

                               Met index.

                913.     1639-1642.                                                                                       1 band

914.     1643-1644.                                                                                       1 band

915.     1645-1646.                                                                                       1 band

916.     1646-1647.                                                                                       1 band

917.     1646-1647.                                                                                       1 band

            918.     1648-1650.                                                                                       1 band

            919.     1650-1652.                                                                                       1 band

            920.     1652-1654.                                                                                       1 band

921.     1654-1656.                                                                                       1 band

922.     1656-1658.                                                                                       1 band

            923.     1658-1660.                                                                                       1 band

            924.     1661-1663.                                                                                       1 band

            925.     1664-1666.                                                                                       1 band

926.     1666-1667.                                                                                       1 band

927.     1667-1668.                                                                                       1 band

                               Met zwaar beschadigde index.

928.     1668-1669.                                                                                       1 band

                               Met zwaar beschadigde index.

929.     1669.                                                                                                1 band

                               Met licht beschadigde index vanaf 1669 t.e.m. 1672.

            930.     1669-1671.                                                                                       1 band

            931.     1671-1672.                                                                                       1 band

            932.     1673-1674.                                                                                       1 band

            933.     1674-1675.                                                                                       1 band

            934.     1676.                                                                                                 1 band

            935.     1677.                                                                                                                 1 band

Met index vanaf 1673 tot 1677.

            936.     1678-1679.                                                                                       1 band

            937.     1679.                                                                                                 1 band

            938.     1680-1681.                                                                                       1 band

Met index voor 1678 tot 1681.

            939.     1681-1682.                                                                                       1 band

            940.     1682-1684.                                                                                       1 band

            941.     1684-1685.                                                                                       1 band

Met index voor 1681 tot 1685.       

            942.     1686.                                                                                                 1 band

            943.     1687-1689.                                                                                       1 band

            944.     1688.                                                                                                 1 band

            945.     1690-1692.                                                                                       1 band

            946.     1692.                                                                                                 1 band

            947.     1693.                                                                                                 1 band

            948.     1694.                                                                                                 1 band

            949.     1695.                                                                                                 1 band

            950.     1696.                                                                                                 1 band

            951.     1697.                                                                                                 1 band

            952.     1698.                                                                                                 1 band

            953.     1699.                                                                                                 1 band

                        Vooraan beschadigd.

            954.     1700.                                                                                                 1 band

            955.     1701-1702.                                                                                       1 band

            956.     1703.                                                                                                 1 band

            957.     1703.                                                                                                 1 band

            958.     1704.                                                                                                 1 band

            959.     1704-1705.                                                                                       1 band

            960.     1705.                                                                                                 1 band

            961.     1705-1706.                                                                                       1 band

            962.     1706.                                                                                                 1 band

            963.     1707.                                                                                                 1 band

            964.     1708.                                                                                                 1 band

            965.     1709-1710.                                                                                       1 band

            966.     1711.                                                                                                 1 band

            967.     1712.                                                                                                 1 band

            968.     1713-1714.                                                                                       1 band

            969.     1716.                                                                                                 1 band

            970.     1715-1717.                                                                                       1 band

            971.     1718-1719.                                                                                       1 band

            972.     1720.                                                                                                 1 band

            973.     1721.                                                                                                 1 band

            974.     1722.                                                                                                 1 band

975.     1723.                                                                                                 1 band

976.     1724.                                                                                                 1 band

            977.     1725-1726.                                                                                       1 band

            978.     1727.                                                                                                 1 band

            979.     1728.                                                                                                 1 band

Met index.

            980.     1729.                                                                                                 1 band

            981.     1730-1731.                                                                                       1 band

            982.     1731-1734.                                                                                       1 deel

Met index.

            983.     1735-1738.                                                                                       1 deel

Met index.

984.     1739-1742.                                                                                       1 deel

Met index.

985.     1742-1745.                                                                                       1 deel

Met index.

            986.     1745-1749[115].                                                                                    1 deel

Met index.

            987.     1749-1754.                                                                                       1 deel

Met index.

            988.     1754-1758.                                                                                       1 deel

Met index.

            989.     1758-1760.                                                                                       1 deel

Met index.

            990.     1761-1763.                                                                                       1 deel

Met index.

            991.     1764-1767.                                                                                       1 deel

Met index.

            992.     1767-1770.                                                                                       1 deel

Met index.

            993.     1770-1773.                                                                                       1 deel

Met index.

            994.     1773-1775.                                                                                       1 deel

Met index.

            995.     1775-1777.                                                                                       1 deel

Met index.

            996.     1777-1780.                                                                                       1 deel

Met index.

            997.     1780-1781.                                                                                        1 deel

Met index.

            998.     1782-1783.                                                                                       1 deel

Met index.

            999.     1783-1786.                                                                                       1 deel

Met index.

            1000.   1786-1789.                                                                                       1 deel

Met index.

            1001.   1789-1792.                                                                                       1 deel

Met index.

            1002.   1792-1796 (jaar IV).                                                                         1 deel

Met index.

 

1003.   Minuten van staten van goed.[116]

1625-1795 (met hiaten).                                                                                6 pakken                                            

 

b. Betwistingen over inboedels van sterfhuizen

 

1004.   ‘Letteren van decreet’ van meier Reynier Gheldolf en certificaat vanwege de stadhouder en de schepenen met betrekking tot een betwisting over de inboedel van het sterfhuis van Joos Van De Velde de oude.

            1684-1688.                                                                                                   2 stukken

 

1005.   Dossier inzake betwistingen over de erfenis van Jacobus De Vriendt.

            1762-1777.                                                                                                   1 omslag

 

1006.   Dossier inzake betwistingen over de erfenis van Johannes Antonius Remeus.

            1764-1770.                                                                                                   1 pak

 

1007.   Dossier inzake betwistingen over de erfenis van Thomas Otthiers.

            1772-1777.                                                                                                   1 omslag

 

1008.   Dossier inzake betwistingen over de erfenis van Johannes Bernardus Geylinck.

            1778-1779.                                                                                                   1 omslag

 

1009.   Dossier inzake de vereffening van de boedel van Judocus Schalsaert, meester hoedenmaker te Lokeren, en zijn vrouw Katrien Judoca De Strooper.

            1794.                                                                                                            1 omslag

 

4. Voogdij over wezen

           

1010-1081.     Wezenrekeningen.                                                                              1630-1795.                             De indices verwijzen naar de rekeningen d.m.v. een lettercode, een lettercombinatie.[117]  Soms heeft

                               men de rekeningen een nummer gegeven en verwijst men in de index naar dit nummer.

            1010.   1630-1633.                                                                                       1 band

            1011.   1633-1634.                                                                                       1 band

            1012.   1634-1636.                                                                                       1 band

            1013.   1636-1638.                                                                                                             1 band

Met index voor de jaren 1633 t.e.m.1638.

            1014.   1639-1640.                                                                                       1 band

1015.   1641.                                                                                                 1 band

1016.   1642-1643.                                                                                       1 band

Met index voor de jaren 1639 t.e.m.1643.

1017.   1644-1645.                                                                                        1 band

            1018.   1645-1646.                                                                                       1 band

            1019.   1647.                                                                                                 1 band

Met index voor de jaren 1643 t.e.m.1647.

            1020.   1648-1649.                                                                                       1 band

            1021.   1648, 1652, 1657-1659, 1661-1664, 1666-1669.                            1 band

            1022.   1649-1650.                                                                                       1 band

            1023.   1650-1652.                                                                                       1 band

Eerste 3 rekeningen zijn zwaar beschadigd.

            1024.   1652-1654.                                                                                       1 band

            1025.   1652-1654, 1658, 1670-1683.                                                                      1 band

            1026.   1654-1655.                                                                                       1 band

Met index voor de jaren 1652 tot 1655.

            1027.   1655-1656.                                                                                       1 band

Met index voor de jaren 1655 t.e.m. 1657.

            1028.   1656-1657.                                                                                       1 band

            1029.   1658-1659.                                                                                       1 band

            1030.   1659.                                                                                                 1 band

            1031.   1660.                                                                                                 1 band

            1032.   1661.                                                                                                 1 band

            1033.   1661-1662.                                                                                       1 band

1034.   1663.                                                                                                 1 band

1035.   1664.                                                                                                 1 band

            1036.   1665-1666.                                                                                       1 band

            1037.   1666-1668.                                                                                       1 band

1038.   1668-1669.                                                                                       1 band

Met gedeeltelijk beschadigde index voor de jaren 1668 t.e.m. 1671.

            1039.   1669-1670.                                                                                       1 band

            1040.   1670-1671.                                                                                       1 band

            1041.   1670-1683.                                                                                       1 band

            1042.   1672-1673.                                                                                       1 band

            1043.   1673-1674.                                                                                       1 band

            1044.   1674-1677.                                                                                       1 band

Met index voor de jaren 1672 t.e.m. 1675.

            1045.   1676-1677.                                                                                       1 band

            1046.   1677-1679.                                                                                       1 band

            1047.   1679-1680:                                                                                        1 band

Met index voor de jaren 1676 tot 1680.

            1048.   1680-1681.                                                                                       1 band

            1049.   1681-1682.                                                                                       1 band

            1050.   1682-1683.                                                                                      1 band

Met index voor de jaren 1680 tot 1683.

            1051.   1683-1684.                                                                                       1 band

            1052.   1683-1685.                                                                                       1 band

            1053.   1685-1686.                                                                                       1 band

Met index voor de jaren 1683 t.e.m. 1686.

            1054.   1686-1687.                                                                                       1 band

            1055.   1688.                                                                                                 1 band

            1056.   1689-1690.                                                                                       1 band

            1057.   1691-1692.                                                                                       1 band

            1058.   1693-1694.                                                                                       1 band

            1059.   1695-1696.                                                                                       1 band

            1060.   1697-1699.                                                                                       1 band

            1061.   1700-1702.                                                                                       1 band

            1062.   1703-1704, 1707-1708.                                                                    1 band

            1063.   1705.                                                                                                 1 band

            1064.   1705-1706.                                                                                       1 band

            ---       1707-1708.

                        Zie inv. nr. 1062.                                                                                                               

            1065.   1709-1712.                                                                                       1 band

            1066.   1713-1716.                                                                                       1 band

            1067.   1717-1719.                                                                                       1 band

            1068.   1720-1722.                                                                                       1 band

Beschadigd.

            1069.   1723-1724.                                                                                       1 band

            1070.   1725-1726.                                                                                       1 band

            1071.   1727.                                                                                                 1 band

            1072.   1728.                                                                                                 1 band

            1073.   1729.                                                                                                 1 band

            1074.   1730.                                                                                                 13 katernen

            1075.   1731.                                                                                                 11 katernen

            1076.   1731-1736.                                                                                       1 deel

Met index.

            1077.   1736-1744.                                                                                       1 deel

1078.   1744-1757.                                                                                       1 deel

Met index.

            1079.   1757-1772.                                                                                       1 deel

Met index.

            1080.   1772-1792.                                                                                       1 deel  

Met index.

            1081.   1792-1795.                                                                                       1 deel

 

1082.   Minuten van wezenrekeningen.[118]

1734-1781 (met hiaten).                                                                                1 pak

 

1083-1153.     Bewijsstukken bij de wezenrekeningen.

                        1627-1796 (met hiaten).                                                                    71 omslagen    

            1083.   1627.                                                                                                

            1084.   1638.                                                                                                

            1085.   1641.                                                                                                

            1086.   1642.                                                                                                

            1087.   1644.                                                                                                

            1088.   1645.                                                                                                

            1089.   1646.                                                                                                

            1090.   1647.                                                                                                

            1091.   1648.                                                                                                

            1092.   1649.                                                                                                

            1093.   1650.                                                                                                

            1094.   1656.                                                                                                

            1095.   1657.                                                                                                

            1096.   1661.                                                                                                

            1097.   1670.                                                                                                

            1098.   1680.                                                                                                

            1099.   1684.                                                                                                

            1100.   1687.                                                                                                

            1101.   1698.                                                                                                

            1102.   1699.                                                                                                

            1103.   1700.                                                                                                

            1104.   1703.                                                                                                

            1105.   1704.                                                                                                

            1106.   1705.                                                                                                

            1107.   1706.                                                                                                

            1108.   1707.                                                                                                

            1109.   1709.                                                                                                

            1110.   1712.                                                                                                

            1111.   1716.                                                                                                

            1112.   1720.                                                                                                

            1113.   1723.                                                                                                

            1114.   1728.                                                                                                

            1115.   1732.                                                                                                

            1116.   1736.                                                                                                

            1117.   1737.                                                                                                

            1118.   1742.                                                                                                

            1119.   1746.                                                                                                

            1120.   1750.                                                                                                

            1121.   1761.                                                                                                

            1122.   1764.                                                                                                

            1123.   1765.                                                                                                

            1124.   1766.                                                                                                

            1125.   1767.                                                                                                

            1126.   1768.                                                                                                

            1127.   1770.                                                                                                

            1128.   1771.                                                                                                

            1129.   1772.                                                                                                

            1130.   1774.                                                                                                

            1131.   1775.                                                                                                

            1132.   1776.                                                                                                

            1133.   1777.                                                                                                

            1134.   1778.                                                                                                

            1135.   1779.                                                                                                

            1136.   1780.                                                                                                

            1137.   1781.                                                                                                

            1138.   1782.                                                                                                

            1139.   1783.                                                                                                

            1140.   1784.                                                                                                

            1141.   1785.                                                                                                

            1142.   1786.                                                                                                

            1143.   1787.                                                                                                

            1144.   1788.                                                                                                

            1145.   1789.                                                                                                

            1146.   1790.                                                                                                

            1147.   1791.                                                                                                

            1148.   1792.                                                                                                

            1149.   1793.                                                                                                

            1150.   1794.                                                                                                

            1151.   1795.                                                                                                

            1152.   1796.                                                                                                

            1153.   Z.d..                                                                                      

 

1154-1163.     Akten van eedaflegging van voogden (akten van voogdij).

1636-1796.                                                              

            Ontbreken voor de periode 1704-1709.

---       1636-1703.

Zie inv. nrs. 1174 (f°1 r – f°19 r), 1175 ( f°270 r – f°280 v), 1176 (f°167 r – f°278 v), 1177 (f°265 r – f°279 v), 1178 (f°211 r – f°211 v, f°212 r – f°221 v, f°270 r – f°281 v) en 1179 (f°185 r – f°186, f°241 r – f°267 v).

1154.   1710-1715.                                                                                       1 lias

            1155.   1712-1730.                                                                                       1 lias

            1156.   1728-1734.                                                                                       1 lias

            1157.   1729-1756, 1760-1795.                                                                    1 lias

            1158.   1735-1759.                                                                                       1 lias

            1159.   1760-1769.                                                                                       1 lias

            1160.   1770-1772.                                                                                       1 lias

            1161.   1772-1775.                                                                                       1 pak

            1162.   1776-1782.                                                                                       1 pak

            1163.   1783-1796.                                                                                       1 pak

 

1164.   Rekesten van voogden aan de schepenen betreffende de uitkering van wezenpenningen en de verkoop van wezengoederen.

            1646, 1647, 1656, 1728, 1733-1795.                                                                       2 pakken

 

1165-1168.      Beschikkingen op rekest met betrekking tot de wezengelden en de verkoop van wezengoederen.

1729-1796.                                                                                       4 delen

Met index.

            1165.   16 mei 1729 - 11 sept.1748: met index tot en met 1732.

            1166.   12 okt. 1748 - 16 mei 1772.  

            1167.   13 jun. 1772 - 29 jul. 1786.    

            1168.   26 aug.1786 - 12 apr. 1796 (23 germinal jaar IV).

           

1169.   Register van financiële transacties betreffende de weespenningen.

- f° 45-f° 92, f° 94, f° 123-f° 143, f° 110, f° 112: register van

renten en obligaties: 1751-1772.

- f° 101-f° 108: akten van borgstellingen voor de ontvangers

van de parochie: 1739-1746.                                             

- f° 150-f° 177: register van ontvangsten van weespenningen door de

schepenen: 1735-1748.                                                                  1 deel

            Met index van de namen van de voogden.

 

1170.   Renten en obligaties, kwitanties, rekesten aan de schepenen om financiële steun en andere stukken betreffende het beheer van de weesgelden en de weespenningen.

            1746-1784 (met hiaten).                                                                                1 omslag

 

1171.   Resolutieboek van de schepenen als oppervoogden van de wezen.

            29 sept. 1760 - 6 apr. 1776.                                                                          1 deel

 

1172.   Register van wezenpenningen berustend onder de oppervoogden.

1792-1794.                                                                                                   1 deel

Met index.

1173.   Lijst van de opbrengst van renten volgens het reglement van 20 december 1793.

            23 apr. tot 6 aug. 1794.                                                                                 1 katern

 

B. RECHTSPRAAK IN GESCHILLEN (CONTENTIEUZE RECHTSPRAAK)

                                                                                             

1. Ferieboeken  

 

1174-1181.     Ferieboeken.                                                  

1634-1794.                                                                                       8 delen

1174.   a) Lijst van de stadhouder en schepenen van Lokeren en Daknam en van de hoogbaljuw, de hoofdschepenen en de griffier van het Land van Waas in 1634-1635: f°1 v.

b) feries: f°2 r - f°343 v: 15 sept. 1634 - 1 sept. 1640.

c) eedafleggingen en borgstellingen van de voogden: f°1 r – f°19 r:

1 jan. 1636 - 1 sept. 1640.[119]

d) terminatiën en sententies: f°20 r – f°77 v: 3 nov. 1634 - 1 sept. 1639.[120]

1175.   a) feries: f°1 r – f°269 v: 1 sept. 1640 - 6 apr. 1646.[121]

b) eedafleggingen en borgstellingen van de voogden: f°270 r – f°280 v:

1 sep. 1640 - 23 mrt 1646.

c) terminatiën en sententies: f°281 r – f°340 v: 8 okt. 1640 - 20 apr. 1646.

1176.   a) feries: f°1 r – f°266 v: 6 apr. 1646 - 5 jan. 1655.[122]

b) eedafleggingen en borgstellingen van de voogden: f°167 r – f°278 v:

6 apr. 1646 - 4 mei 1655.[123]

c) terminatiën en sententies: f°279 r – f°327 v: 25 jun. 1646 - 30 jun. 1655.

1177.   a) feries: f°1 r – f°247 v: 19 mei 1655 - 30 jun. 1668.[124]        

b) eedafleggingen en borgstellingen van voogden: f°265 r – f°279 v:

19 mei 1655 - 13 jul. 1667.

c) terminatiën en sententies:

f°248 r – f°264 v: 7 jun. 1664 - 13 nov. 1666.

f°280 r – f°332 v: 13 sept. 1655 - 5 mei 1664.

1178.   a) eedafleggingen van officieren[125]: 1670-1673, 1683 en eedafleggingen van kerk-en armenmeesters: 1669-1679, 1681, 1683: eerste 2 niet gefolieerde pagina’s van het register.

b) feries: f°1 r – f°183 v: 30 jun. 1668 - 6 nov. 1683.[126]

c) eedafleggingen en borgstellingen van de voogden:

f°211 r – f°211 v: 2 sept. 1682 - 18 dec. 1683.

f°212 r – f°221 v: 17 mrt. 1677 - 29 jul. 1682.

f°270 r – f°281 v: 12 sept. 1668 - 11 mrt. 1677.

d) terminatiën en sententies:

f°184 r – f°210 v: 8 jul. 1677 - 21 mei 1683.

f°221 r – f°269 v: 13 mei 1670 - 7 mei 1677.

f°282 r – f°297 v: 6 okt. 1666 - 13 mei 1670.

1179.   a) lijst van eedafleggingen van de aankomende schepenen: f°1 r – f°2 v: 1684-1685, 1687-1688, 1690-1706.

b) lijst van eedafleggingen van officieren: f°4 r – f°4 v: 1687, 1689, 1691, 1693, 1698, 1700-1703, 1705.

c) feries:

f°5 r - f°184 v: 24 okt. 1683 - 27 febr.1706.

f°238 r – f°239 r: 30 jan. 1706 - 19 jun. 1706.          

d) eedafleggingen en borgstellingen van de voogden:   

f°185 r – f°186 v: 11 jun. 1703 - 10 nov. 1703.

f°241 r – f°267 v: 9 okt. 1683 - 10 nov. 1703.

e) terminatiën en sententies:

                                   f°190 r – f°195 v: 28 febr. 1699 - 30 jan. 1700.

                                   f°202 r – f°211 v: 30 jun. 1693 - 9 jul. 1694.

                                   f°215 r – f°236 v: 17 jan. 1693 - 28 febr. 1699.

                                   f°268 r – f°320 v: 21 mei 1683 - 22 nov. 1692.

1180.   a) lijst van eedafleggingen van aankomende schepenen: f°1 r – f°2 v: 1707, 1709, 1711, 1712, 1714, 1716, 1717, 1718, 1719.       

b) lijst van eedafleggingen van officieren: f°6 r – f°6 v: 1713, 1715, 1720, 1721, 1723, 1725.

c) feries: f°1 r – f°229 v: 18 sept. 1706 - 7 jul. 1725.[127]

d) terminatiën en sententies:

           f°250 r - f°279 r: 13 jan. 1717 - 9 okt. 1723

           f°322 r - f°371 v: 17 mrt. 1700 - 8 jan. 1717.

1181.   a) feries: f°6 r - ?: 25 sept.1725 - 15 nov. 1794.[128]

b) lijst van eedafleggingen van officieren: f°2 r: 1732, 1733, 1736, 1739.

 

 

 

2. Sententies

 

---       Sententies.

            3 nov. 1634 – 9 okt. 1723.

Zie inv. nrs. 1174(f°20 r – f°77 v), 1175 (f°281 r – f°340 v), 1176 (f°279 r – f°327 v), 1177 (f°248 r – f°264 v, f°280 r – f°332 v), 1178 (f°184 r – f°210 v, f°221 r – f°269 v, f°282 r – f°297 v), 1179 (f°190 r – f°195 v, f°202 r – f°211 v, f°215 r – f°236 v, f°268 r – f°320 v) en 1180 (f°250 r – f°279 r, f°322 r – f°371 v).

 

---       Sententies.

            24 jan. 1750 – 14 nov. 1772.

Zie inv. nrs. 111 (b-f), 112 (d) en 113 (b-h).   

 

1182-1183.     Sententieboeken.

1773-1796.                                                                                       2 delen

            1182.   2 jan. 1773 - 20 mrt. 1790.                                                   

            1183.   17 apr. 1790 - 26 febr. 1796 (7 ventose jaar IV) .                             

 

           

            3. Adviezen van hogere instanties

 

1184-1185.      Adviezen ingewonnen bij de Raad van Vlaanderen, het Hoofdcollege van het Land van Waas en andere instanties inzake processen die plaatsvonden voor de schepenbank van Lokeren en Daknam.

1184.   1637-1776.                                                                                       1 lias

            1185.   1793-1795.                                                                                       1 omslag

 

1186-1210.      Hoofdlastingen van de hoofdschepenen van het Land van Waas betreffende processen die plaatsvonden voor de schepenbank van Lokeren en Daknam.[129] 

1770- 1794.                                                                                      25 omslagen

1186.   1770.

1187.   1771.

1188.   1772.

1189.   1773.

1190.   1774.

1191.   1775.

1192.   1776.

1193.   1777.

1194.   1778.

1195.   1779.

1196.   1780.

1197.   1781.

1198.   1782.

1199.   1783.

1200.   1784.

1201.   1785.

1202.   1786.

1203.   1787.

1204.   1788.

1205.   1789.

1206.   1790.

1207.   1791.

1208.   1792.

1209.   1793.

1210.   1794.

 

4. Gerechtelijke onderzoeken en aanverwante procedurestukken

 

1211-1297.      Processen-verbaal van gerechtelijke vooronderzoeken of ‘informatiën prépa-ratoire’.                                   

                        1686-1796.                                       

Ontbreken: 1688-1692, 1694-1701, 1707,1710, 1733, 1735, 1737, 1748-1751, 1753-1754, 1762.

1211.   1686.                                                                                                 1 omslag

            1212.   1687.                                                                                                 1 stuk

            1213.   1693.                                                                                                 1 stuk

            1214.   1702.                                                                                                 1 omslag

            1215.   1703.                                                                                                 1 omslag

            1216.   1704.                                                                                                 1 omslag

            1217.   1705.                                                                                                 1 omslag

            1218.   1706.                                                                                                 1 stuk

            1219.   1708.                                                                                                 1 omslag

            1220.   1709.                                                                                                 1 omslag

            1221.   1711.                                                                                                 1 omslag

            1222.   1712.                                                                                                 1 omslag

            1223.   1713.                                                                                                 1 omslag

            1224.   1714.                                                                                                 1 omslag

            1225.   1715.                                                                                                 1 omslag

            1226.   1716.                                                                                                 1 omslag

            1227.   1717.                                                                                                 1 omslag

            1228.   1718.                                                                                                 1 omslag

            1229.   1719.                                                                                                 1 omslag

            1230.   1720.                                                                                                 1 stuk

            1231.   1721.                                                                                                 1 omslag

            1232.   1722.                                                                                                 1 omslag

            1233.   1723.                                                                                                 1 omslag

            1234.   1724.                                                                                                 1 pak

            1235.   1725.                                                                                                 1 pak

            1236.   1726.                                                                                                 1 omslag

            1237.   1727.                                                                                                 1 omslag

            1238.   1728.                                                                                                 1 omslag

            1239.   1729.                                                                                                 1 omslag

            1240.   1730.                                                                                                 1 omslag

            1241.   1731.                                                                                                 1 stuk

            1242.   1732.                                                                                                 1 omslag

            1243.   1734.                                                                                                 1 omslag

            1244.   1736.                                                                                                 1 omslag

            1245.   1738.                                                                                                 1 omslag

            1246.   1739.                                                                                                 1 omslag

            1247.   1740.                                                                                                 1 omslag

            1248.   1741.                                                                                                 1 stuk

            1249.   1742.                                                                                                 1 omslag

            1250.   1743.                                                                                                 1 stuk

            1251.   1744.                                                                                                 1 stuk

            1252.   1745.                                                                                                 1 omslag

            1253.   1746.                                                                                                 1 omslag

            1254.   1747.                                                                                                 1 stuk

            1255.   1752.                                                                                                 1 stuk

            1256.   1755.                                                                                                 1 stuk

            1257.   1756.                                                                                                 1 omslag

            1258.   1757.                                                                                                 1 omslag

            1259.   1758.                                                                                                 1 omslag

            1260.   1759.                                                                                                 1 omslag

            1261.   1760.                                                                                                 1 omslag

            1262.   1761.                                                                                                 1 omslag

            1263.   1763.                                                                                                 1 omslag

            1264.   1764.                                                                                                 1 omslag

            1265.   1765.                                                                                                 1 omslag

            1266.   1766.                                                                                                 1 omslag

            1267.   1767.                                                                                                 1 omslag

            1268.   1768.                                                                                                 1 omslag

            1269.   1769.                                                                                                 1 omslag

            1270.   1770.                                                                                                 1 omslag

            1271.   1771.                                                                                                 1 omslag

            1272.   1772.                                                                                                 1 pak

            1273.   1773.                                                                                                 1 omslag

            1274.   1774.                                                                                                 1 omslag

            1275.   1775.                                                                                                 1 omslag

            1276.   1776.                                                                                                 1 omslag

            1277.   1777.                                                                                                 1 omslag

            1278.   1778.                                                                                                 1 pak

            1279.   1779.                                                                                                 1 omslag

            1280.   1780.                                                                                                 1 pak

            1281.   1781.                                                                                                 1 omslag

            1282.   1782.                                                                                                 1 omslag

            1283.   1783.                                                                                                 1 pak

            1284.   1784.                                                                                                 1 pak

            1285.   1785.                                                                                                 1 omslag

            1286.   1786.                                                                                                 1 pak

            1287.   1787.                                                                                                 1 pak

            1288.   1788.                                                                                                 1 pak

            1289.   1789.                                                                                                 1 pak

            1290.   1790.                                                                                                 1 pak

            1291.   1791.                                                                                                 1 pak

            1292.   1792.                                                                                                 1 pak

            1293.   1793.                                                                                                 1 pak

            1294.   1794.                                                                                                 1 pak

            1295.   1795.                                                                                                 1 pak

            1296.   1796.                                                                                                 1 omslag

            1297.   z.d.  [17e E].                                                                                       1 stuk

 

1298.   Verbalen, dagvaardingen, akten van autorisaties tot dagvaarden, verklaringen met betrekking tot verschillende processen voor de vierschaar van Lokeren en Daknam.

            1771-1786 (met hiaten).                                                                                1 omslag

 

5. Furnissementen

 

1299-1300.      Register van de furnissementen (met de bijhorende ‘recepissen’ van de gelichte stukken).

                        1709-1795.                                                                                       2 delen

            1299.   8 apr. 1709 - 29 sept. 1781.                                      

1300.   17 okt. 1782 - 16 sept. 1795.

 

1301.   Algemene inventaris van furnissementen van begonnen in 1791 voor de schepenen van Lokeren en Daknam.

12 sept. 1794.                                                                                               1 katern

 

6. Namptissementen

 

1302.   Namptissementen en toelatingen tot lichting van ter griffie genamptiseerde penningen.

            1709-1779 (met hiaten).                                                                                1 lias

 

1303.   Register van namptissementen.                                               

            13 okt. 1709 - 9 jan. 1796.                                                                           1 deel

 

1304.   Namptissementen en bijhorende staande klachten, rekesten en andere stukken bij namptissementen.

            1721-1795 (met hiaten).                                                                               1 pak

                       

 

7. Klachten en saisissementen

 

1305-1307.     Registers van klachten en saisissementen.

1719-1796.                                                                                       3 delen

Met index met namen van klager en beklaagde.

1305.   26 jun. 1719 - 16 jul. 1758: klachten.

12 jul. 1719 - 19 apr. 1758: saisissementen.

Met vooraan index van de klachten en achteraan index van de saisissementen.                 

1306.   9 sept. 1758 - 6 mei 1785: klachten.

1307.   18 apr. - 21 mei 1796 (29 germinal jaar IV): klachten.

 

1308.   Staande klachten.[130]

            1775-1786.                                                                                                   1 omslag

 

 

8. Verbaalboeken

 

1309-1310.     Registers houdende verbalen van processen.

                        1724-1794.                                                                                       2 delen

            1309.   30 sept. 1724 - 2 mrt. 1790.                                                                         

1310.   3 mei 1790 - 13 dec. 1794.                

 

 

9. Enkwesten

 

1311-1338.     Processen-verbaal van enkwesten.

                        1762-1795.                                       

Ontbreken: 1772, 1776, 1790, 1792, 1793.

            1311.   1762.                                                                                                 1 stuk

            1312.   1763.                                                                                                 1 stuk

            1313.   1764.                                                                                                 1 pak

            1314.   1765.                                                                                                 1 omslag

            1315.   1766.                                                                                                 1 omslag

            1316.   1767.                                                                                                 1 omslag

            1317.   1768.                                                                                                 1 omslag

            1318.   1769.                                                                                                 1 omslag

            1319.   1770.                                                                                                 1 omslag

            1320.   1771.                                                                                                 1 omslag

            1321.   1773.                                                                                                 1 omslag

            1322.   1774.                                                                                                 1 omslag

            1323.   1775.                                                                                                 1 pak

            1324.   1777.                                                                                                 1 stuk

            1325.   1778.                                                                                                 1 stuk

            1326.   1779.                                                                                                 1 omslag

            1327.   1780.                                                                                                 1 omslag

            1328.   1781.                                                                                                 1 pak

            1329.   1782.                                                                                                 1 omslag

            1330.   1783.                                                                                                 1 pak

            1331.   1784.                                                                                                 1 omslag

            1332.   1785.                                                                                                 1 omslag

            1333.   1786.                                                                                                 1 omslag

            1334.   1787.                                                                                                 1 stuk

            1335.   1788.                                                                                                 1 stuk

            1336.   1791.                                                                                                 1 stuk

            1337.   1794.                                                                                                 1 stuk

            1338.   1795.                                                                                                 1 stuk

 

 

10. Procuraties

 

1339.   Register van procuraties ad lites. 

            1790-1796.                                                                                                   1 deel  

 

                              

11. Procesdossiers of processtukken m.b.t. civiele zaken[131]

 

11.1) Processtukken waarvan de procespartijen en het voorwerp van proces gekend zijn

 

1340.   Jan Gapers c. Simon Auderaert: afpersing.

            1685.                                                                                                             1 stuk

 

1341.   Meier Reyniers Jacobus Gheldolf, causa officii c. Guilliam Verstraeten: vereffening van de koopsom van een huis en erf.      

1716.                                                                                                            1 omslag

 

1342.   Thomas Van Broeck te Temse, Johannes Borms en Jozef Vercruysen c. Johanna Marie Van Broeck: nalatenschap.

            1773-1774.                                                                                                   1 omslag

 

1343.   Francis, Jan Baptiste en Johanna Françoise Van Strijdonck c.s. c. Guilliam Vlaeminck: nalatenschap.

            1773-1774.                                                                                                   1 omslag

 

1344.   Jacobus Van De Voorde, koopman te Zelzate c. Jan Baptiste Van Hulst: levering van koopwaar.

1779-1780.                                                                                                   1 omslag

 

1345.   De weduwe van Dominicus Van Marcke van Eksaarde c. Vedastus De Bruyne, meester schoenmaker: een niet ontvangen levering en contractbreuk.

            1784-1785.                                                                                                   1 omslag

 

1346.   Procureur De Schepper, causa officii c. Pieter De Kerf: de betaling van de gerechtskosten en het vrijgeven van een processtuk.

            1785.                                                                                                            1 stuk

 

1347.   Anne-Thérèse de Ruyscher, weduwe van Gillis Hendrikx, c. Pieter Jan Hendrikx: niet betaalde rekening.

            1786.                                                                                                            1 katern

1348.   Jan Baptiste Poppe, hoedenmaker, c. Godfried Bosman, voerman: niet betaalde rekening.

            1787.                                                                                                             1 katern

 

1349.   Pieter Francies Van Driessche c. Johanna Elsmoorsel: beledigingen en eerroof.

            1787.                                                                                                             1 stuk

 

1350.   Marie Petronnella Jacob en Pieter Van Aavermaat te Waasmunster c. Andries Baert: ongeoorloofde geslachtsgemeenschap tussen Marie Petronnella Jacob en Andries Baert.

1789-1790.                                                                                                   1 omslag

 

1351.   Johannes Vlaeminck c. Dorothea Van Hautte: achterstallige huishuur.

            1789-1790.                                                                                                   1 omslag

 

1352.   Johannes Van Hollewinkel, armenmeester, c. Livinius, Johannes Francies en Isabella Daeyaert: terugbetaling van een geleend bedrag.

1789-1794.                                                                                                   1 omslag

 

1353.   Andries Le Brun c. Gillis De Smet en de erfgenamen van Pieter Bruggeman: terugbetaling van een geleend bedrag.

1790-1793.                                                                                                   1 omslag

 

1354.   Pieter Francies De Wilde, koopman en olieslager, c. procureur notaris Pieter Francies Talboom, causa officii: [financiële transactie ?].

            1794.                                                                                                             1 omslag

 

 

11.2) Processtukken waarvan de procespartijen, maar niet het voorwerp van proces gekend zijn

 

1355.   Judocus Gorsebeek c. Ambrosius Van Schoonen.

            1789.                                                                                                             1 stuk

 

1356.   Pieter Frans Talboom c. Pieter Smets.

1791.                                                                                                            2 stukken

 

1357.   Jacobus Laekeman c. Egidius Francies Pierets.

            1792.                                                                                                             2 stukken

 

1358.   J. Franken c. Michiel Van Poele.

            1793.                                                                                                             1 stuk

 

1359.   Johannes Pieter Van De Moortel c. Jacobus François.

            1794.                                                                                                            1 stuk

1360.   Pieter Frans Talboom c. Egidius F