Inventaris van het archiefblok Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst (1959 – 1987), deel van het archiefbestand Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) (ca. 5 strekkende meter). (Marc Bastijns)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Hoofdstuk 3: de inventaris

 

3.1. Archiefschema

 

I.          Periode 1959 – 1973: Niet - aanvaarde voorstellen voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst

            1.         Stukken van algemene aard

                                   1.1.      Briefwisseling

                                   1.2.      Inventaris

            2.         Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2.1.      De politiek voor de oprichting van een nieuw Museum voor Moderne Kunst

            2.1.1.   Intern (binnen de KMSKB)    

            2.1.2.   Extern overleg in commissies en werkgroepen

2.2.      De verschillende vestigingsprojecten

            2.2.1.   Algemeen

                        2.2.1.1.            Intern (binnen de KMSKB)

                        2.2.1.2.            Extern overleg in commissies en werkgroepen

            2.2.2.   Specifieke lokaties

                        1.         Egmontpaleis, Brussel

                        2.         Wolstraat, Brussel

                        3.         Stadspark, Brussel

                        4.         Jubelpark, Brussel

                        5.         Glaverbel-gebouw, Bosvoorde

                        6.         Zavel, Brussel

                        7.         Kleine Zavel, Brussel

                        8.         Martelarenplein, Brussel

                        9.         Beurs, Brussel

                        10.       Robinson-eiland, Elsene

                        11.       Kunstwijk, Brussel

                        12.       Hofbergstraat, Brussel

 

II.         Het voorlopige Museum voor Moderne Kunst in het Altenloh-gebouw (1962 – 1978)

 

III.         Periode 1973 – 1987: Het aanvaarde ontwerp voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst

            1.         Stukken van algemene aard

1.1.      Briefwisseling

            2.         Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

                                   2.1.      De politiek voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst

                                               2.1.1.   Intern (binnen de KMSKB)

                                               2.2.2.   Extern overleg in commissies en werkgroepen

2.2.      Bouwwerken in de marge van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst

                                   2.3.      Uitvoering van het aanvaard project

                                               2.3.1.   Uitvoering per fase

                                                           a)         Fasen 1 en 2

                                                           b)         Fase 1

                                                           c)         Fase 2

                                               2.3.2.   Coördinatie van de uitvoering in de praktijk

                                   2.4.      Officiële opening

 

 

3.2. Beschrijving van het archiefbestand

 

a) Geschiedenis van de archiefvormer

 

In 1801 werd door eerste consul Bonaparte in Brussel een museum opgericht. Het was immers zijn doel in elk van de vijftien departementen van zijn rijk een dergelijk museum op te richten. Het museum in Brussel werd bijgevolg het museum van het Dijle-departement genoemd. Door omvangrijke schenkingen van Willem I in 1817 en van de Belgische Staat in 1834 werd de collectie van het museum al snel één van de omvangrijkste in de regio.

In 1842 besliste de Belgische regering de collectie van het museum aan te kopen en op 31 maart 1846 verscheen het koninklijk besluit (KB) houdende de organisatie van het Belgisch museum voor schilder- en beeldhouwkunst. Het museum was in die tijd ondergebracht in het oude Paleis van Karel van Lotharingen, het zogenaamde Oude Hof.

In 1880 werd een eerste belangrijke uitbreiding van het museum afgerond. In dat jaar werd immers een nieuw gebouw aan de Regentschapsstraat geopend, naar een ontwerp van architect Alphonse Balat. Dit imposante bouwwerk zou later steeds het 'Balat-paleis' genoemd worden. In 1887 werd de collectie Oude Kunst naar dit gebouw overgebracht, waardoor alleen de collectie Moderne Kunst in het Oude Hof achterbleef. Ondanks verschillende renovatiewerken aan de bestaande gebouwen zou het nog tot 1959 voor er echt schot in de zaak kwam, met de sluiting van het Oude Hof en het daarmee verbonden verdwijnen van het MMK.

Door het KB van 20 april 1965 kregen de KSMKB het statuut van federale wetenschappelijke instelling. Het statuut van het wetenschappelijk personeel werd door de twee KB's van 21 april 1965 bepaald. Eveneens op 21 april 1965 werden drie KB's uitgevaardigd die de lijst vaststelden van de verschillende instellingen die zich in de toekomst federale wetenschappelijke instelling zouden mogen noemen. Deze lijst viel uiteen in drie groepen.

De eerste was afhankelijk van de Dienst voor Wetenschappelijk Onderzoek van het Ministerie voor Nationale Opvoeding en van Cultuur. Een voorbeeld uit deze groep vormde de Koninklijke Bibliotheek Albert I. Een tweede groep viel onder de directe bevoegdheid van het Ministerie van Landbouw, met als voorbeeld het Instituut voor Chemisch Onderzoek. De derde groep tenslotte was afhankelijk van de Dienst voor Kunsten en Letteren van het Ministerie van Nationale Opvoeding en voor Cultuur. De KMSKB behoorden tot deze laatste groep. Tevens werd beslist de KMSKB op te splitsen in twee aparte departementen: één voor oude en één voor moderne kunst. Aan het hoofd van elk departement kwam een conservator te staan.

 

In paragraaf 2.2. vermeldden we reeds dat binnen de KMSKB vijf personeelsleden zich op één of andere manier en in verschillende mate actief toonden bij de oprichting van het nieuwe MMK. De informatie die nu volgt, haalden we uit het Administratief en Gerechtelijk Jaarboek van België (bijgenaamd de "Bruylandt", naar de uitgeverij van het jaarboek) en het Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, het jaarboek van de KMSKB.

            Philippe Roberts-Jones kwam in 1960 in dienst bij de KMSKB als opvolger van hoofdconservator Claire Janson. Het duurde echter nog tot 1961 vooraleer hij die functie effectief kon uitoefenen. Tot eind 1984 zou Roberts-Jones hoofdconservator blijven en de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober van dat jaar vormde dan ook het orgelpunt van zijn carrière als hoofdconservator.

            Henri Pauwels kwam in 1963 in dienst bij de KMSKB. Vooraleer hij in 1965 hoofd van de afdeling oude kunst werd, was hij tussen '63 en '65 een hevig pleitbezorger van het nieuwe MMK. Ook tijdens de periode dat Pauwels departmentshoofd van oude kunst was, behield hij zijn aandacht voor het MMK en vooral tijdens de periode van de bouwwerken (1978 tot 1984) was Pauwels erg actief. Eind 1984 volgde hij Roberts-Jones op als hoofdconservator-ad-interim.

            Francine Legrand werd in 1964 benoemd als conservator bij de KMSKB en bij de splitsing in twee aparte departementen oude en moderne kunst kreeg ze de functie van departementshoofd toebedeeld. In 1982 verliet Legrand de KMSKB en werd ze in haar functie opgevolgd door Phil Mertens.

            In 1965 trad Pierre Baudson als assistent in dienst bij de KMSKB op het departement moderne kunst. Vanaf 1983 vervulde Baudson dan de functie van afdelingshoofd binnen hetzelfde departement. Zijn grootste bijdrage aan de oprichting van het nieuwe MMK leverde Baudson als verantwoordelijke van de musea  op de werf van het nieuwe museum.

            Eliane De Wilde kwam in 1965 in dienst als assistent in dienst op het departement oude kunst van de KMSKB. Van 1977 tot 1983 vervulde ze de functie van werkleider, waarna ze tot afdelingshoofd op het departement oude kunst benoemd werd. Zij stond in 1983 en 1984 in voor de coördinatie van de openingsdagen van de vernieuwde KMSKB, op 24, 25 en 26 oktober 1984. 

           

b) Geschiedenis van het archief

 

Het archiefblok 'Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst' is niet, zoals Herman Coppens dat bij een archiefbestand wel ziet, organisch gevormd. Wanneer we dan ook kijken naar de manier waarop dit archiefblok in zijn huidige omvang tot stand is gekomen, moeten we besluiten dat de huidige staat in grote mate afhangt van verschillende overdrachten aan het museumarchief. De afgelopen jaren hebben verscheidene personeelsleden van de KMSKB oude documenten overgedragen. Op het archief werden de stukken met betrekking tot de oprichtinga van het nieuwe MMK dan bij elkaar geplaatst

            Tijdens de vorming van het archief hanteerde de KMSKB geen registratiesysteem waardoor alle stukken die betrekking hebben op het nieuwe MMK duidelijk onderscheiden bleven van andere activiteiten. Zo vormde elke conservator zijn eigen dossiers en vulden ze elkaars informatie vaak aan. Het resultaat van deze samenwerkingen was dan dat de archiefstukken vaak verspreid raakten. Een dergelijke verspreiding verklaart zeker ten dele de vele overdrachten die nodig geweest zijn om uiteindelijk het archiefblok 'Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst' terug te 'reconstrueren'.

De basis van het archiefblok werd begin jaren '90 gelegd door het museumarchief, wanneer uit de kantoren van het wetenschappelijk personeel documenten bij de archiefdienst werden samengebracht. Vooral het archief van de hoofdconservator kwam al vroeg bij de archiefdienst van het museum terecht. In de jaren die volgden werden nog meer vondsten aan het archief overgedragen. Tussen 1993 en 2001 vonden zes overdrachten plaats van archiefstukken over de oprichting van het nieuwe MMK. Na ontvangst door het museumarchief werden deze stukken toegevoegd aan het archiefblok.

            In 1993 (precieze datum onbekend; nummer van de overdracht: 93/01) droeg Régis Hespel van de Technische Dienst en Beveiliging één zwarte classeur en twee bouwplannen over, allebei met ontwerpen van architect Roger Bastin voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst. Op de overdrachtslijsten staat echter nergens vermeld hoe deze documenten bij de Technische Dienst en Beveiliging terecht zijn gekomen. Navraag bij de Technische Dienst zelf leverde geen nieuwe informatie op.

            In een tweede overdracht, in februari 1995 (nummer van de overdracht: 95/03), droeg Hespel negen archiefdozen over met materiaal aangaande het nieuwe MMK. In deze dozen vonden we dossiers terug samengesteld door zowel Philippe Roberts-Jones, Henri Pauwels als Pierre Baudson. In verscheidene dossiers waren ze trouwens samen aan het werk waardoor het zeer moeilijk werd de precieze oorsprong van elk dossier te achterhalen.

            Vervolgens droeg Hespel in augustus 1995 (nummer van de overdracht: 95/19) nog één doos over met verschillende werktekeningen die gebruikt werden tijdens de bouwperiode van het MMK. Bij deze overdracht lijkt het duidelijk hoe deze tekeningen bij Hespel zijn beland. Als verantwoordelijke voor het gebouwenbeheer is het niet meer dan logisch dat bouwplannen en tekeningen op zijn dienst terecht komen en er bewaard worden. Bij problemen zal zijn dienst, die instaat voor het beheer der gebouwen immers de oude plannen nodig hebben. 

            In 1996 droeg Hespel tenslotte nog eens 4 archiefdozen over aan het museumarchief (precieze datum onbekend; nummer van de overdracht: 96/05). Ook deze dozen bevatten hoofdzakelijk bouwplannen en tekeningen, wat net als bij overdracht 95/19 kan verklaren waarom ze bij Hespels dienst terecht zijn gekomen.

            In 1998 (precieze datum onbekend; nummer van de overdracht: 98/29) droeg Gisèle Ollinger, hoofd van het departement Moderne Kunst, vier dozen met archiefmateriaal over aan het museumarchief. Al dit materiaal bestond uit documenten van Francine Legrand, één van Ollingers voorgangsters aan het hoofd van het departement Moderne Kunst. Tijdens bijna de hele periode van de oprichting van het nieuwe MMK stond Legrand aan het hoofd van het departement Moderne Kunst. Met deze overdracht kwamen dus ook de papieren van Legrand die betrekking hadden op de oprichting van het nieuwe MMK, terecht in het hier geïnventariseerde archiefblok.

            Tenslotte droeg Françoise Roberts-Jones-Popelier, echtgenote van voormalig hoofdconservator Philippe Roberts-Jones en zelf eveneens lange tijd conservator bij de KMSKB (departement oude kunst), nog één doos over met archiefmateriaal aangaande de oprichting van het nieuwe MMK. Deze overdracht vond plaats in mei 2001 (nummer van de overdracht: 2001/13), en kon dus maar aan het eind van mijn inventarisatiewerk worden toegevoegd aan het archiefblok. De doos bevatte voornamelijk briefwisseling van Roberts-Jones met architect Bastin, en als dusdanig vormde het overgedragen materiaal een belangrijke aanvulling op het reeds aanwezige archief.

            In paragraaf 2.2. hebben we aandacht besteed aan het kunstmatige karakter van archiefblokken. Ook in dit archiefblok zien we dat de ontstaansgeschiedenis een zeer kunstmatig karakter heeft, met een vage oorsprong. De vele overdrachten door verschillende instanties accentueren de complexe ontstaansgeschiedenis van het archiefblok.

            Een kleine kanttekening bij deze geschiedenis van het archief is naar onze mening wel op zijn plaats. Alhoewel het archiefmateriaal dat opgenomen werd in de inventaris van het archiefblok 'Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst' een goed beeld geeft van de hoe het huidige MMK tot stand is gekomen en grote lacunes niet meer voorkomen, kunnen we niet garanderen dat dit archiefblok en dus ook deze inventaris volledig zijn. Aangezien zelfs in mei 2001 nog materiaal opdook, is het goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de komende tijd nog ander materiaal kan overgedragen worden.

Wat het archief betreft dat gevormd werd door de commissies en werkgroepen die de oprichting van het nieuwe MMK coördineerden, verwijzen we hier naar bijlage 2 bij de inventaris. Daar worden de verschillende commissies en werkgroepen op een rijtje gezet en voorzien van enige verklarende uitleg. Aangezien het merendeel van de commissies en werkgroepen ingericht werden door de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken, moet het archief dat door deze commissies gevormd werd dus ook onder instelling berusten. De KMSKB bezit enkel de notulen van de verschillende zittingen, voorzover een vertegenwoordiger van de KMSKB aanwezig was op de zittingen.

 

 

3.3. De oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst: een overzicht

 

Op 4 januari 1937 werd een wedstrijd uitgeschreven voor de aanleg van de Kunstberg in Brussel.[30] Tot 1 juni van datzelfde jaar konden architecten ontwerpen indienen die eindelijk de wens van Koning Leopold III in vervulling zouden doen gaan: de creatie van een letterkundig en wetenschappelijk centrum in het hart van Brussel. De ontwerpen van de architecten Van Steenbergen en Ghobert eindigden ex aequo op de eerste plaats. Deze ambitieuze projecten konden bij gebrek aan financiële middelen echter niet uitgevoerd worden en bijgevolg werd een nieuwe wedstrijd uitgeschreven op 1 september 1938. In januari 1939 werd Maurice Houyoux uitgeroepen tot winnaar van deze wedstrijd. Op 20 september van datzelfde jaar werd tenslotte de lokatie voor de Koninklijke Bibliotheek op de Kunstberg goedgekeurd in een regeringsbesluit. De realisatie van het project werd toevertrouwd aan de architecten Ghobert en Houyoux. Architect Van Steenbergen was ondertussen door een slechte gezondheidstoestand gedwongen zich uit het project terug te trekken. Houyoux stond in voor de realisatie van de Koninklijke Bibliotheek, terwijl Ghobert het stedebouwkundige deel en de gebouwen, uitgezonderd de Koninklijke Bibliotheek, voor zijn rekening nam. Het project voorzag naast de Koninklijke Bibliotheek immers ook in de bouw van een Rijksarchief en een Museum voor Moderne Kunst.

            In 1954 startten de werken aan de Koninklijke Bibliotheek, een heus titanenwerk waarbij heel wat naburige gebouwen dienden te worden ontruimd. Zo ook het Paleis van Karel Lotharingen, ook wel het Oude Hof genaamd. Dit gebouw bood onderdak aan de collectie Moderne Kunst van de KMSKB. In 1959 werd aan de directie van de KMSKB opgedragen het Oude Hof te verlaten, wegens de vorderende werken aan de Koninklijke Bibliotheek. In november van dat jaar waren de laatste kunstwerken er weggehaald en zat België zonder nationaal museum voor moderne kunst. De speurtocht naar een nieuw onderkomen duurde tot januari 1962, wanneer de staat de voormalige juwelierszaak Altenloh aan het Koningsplein nummer 1, begon te huren. Dit gebouw, dat oorspronkelijk tot 1914 dienst deed als Hôtel de l'Europe, deed vanaf 7 september 1969 dienst als voorlopig MMK, in afwachting van een nieuw gebouw dat beter zou voldoen aan de hoge eisen van een hedendaags museum.[31] Na drie jaar zonder MMK was er dan toch een tijdelijke oplossing gevonden.[32]

 

Reeds bij de sluiting van het museum in het Oude Hof in 1959 was de zoektocht begonnen naar een vestigingsplaats voor het volledig nieuwe MMK.[33] In de maand na de sluiting werd het voorstel gelanceerd voor een museum op het Robinson-eiland in het Ter Kameren Bos. Al snel bleek deze optie niet haalbaar door de vele vernielingen in de groene omgeving die de bouw van een museum onvermijdelijk met zich zou meebrengen.[34]

In 1961 deden de ministers voor Openbaar Onderwijs en voor Openbare Werken dan een volgend voorstel. Zij stelden voor het MMK te bouwen in het park van Woluwe. De commissie die zij aanstelden om dit voorstel te onderzoeken, oordeelde echter negatief en het voorstel werd verworpen, vooral wegens de te grote afstand tussen het museum en het centrum van Brussel.

In februari 1962 kwam dan ook het Jubelpark ter sprake als mogelijke vestigingsplaats voor het museum. Door de te grote afstand en de grote historische waarde van de site aan het Jubelpark werd afgezien van een mogelijke bouwproject. Naast de voornoemde projecten waren in de eerste jaren na de sluiting in 1959 nog enkele andere voorstellen gedaan die echter te licht uitvielen. Zo waren er plannen voor een museum aan de Louisalaan, aan de Tervuurselaan en in de kazerne der Grenadiers aan de Zavel.

Ongeveer tegelijkertijd met de projecten in het pak van Woluwe en aan het Jubelpark bracht de minister van Nationale Opvoeding een ander voorstel ter sprake. Op de ministerraad van 24 maart 1964 werd het project goedgekeurd voor het oprichten van het MMK aan de Wolstraat, met het Egmontpaleis en de aanpalende woningen. Enkele jaren voordien was er reeds een voorstel gedaan het museum onder te brengen in het Egmontpaleis, maar al snel bleek het gebouw meer geschikt te zijn als ministerie van Buitenlandse Zaken. In mei 1965 werd dan een commissie opgericht die de haalbaarheid van het project Wolstraat moest onderzoeken. De combinatie van een ministerie en een nationaal museum op een dergelijke beperkte lokatie bleek echter allesbehalve ideaal en ook dit project werd opzij geschoven. De commissie deed in september 1966 echter een nieuw voorstel: de Zavel. Tussen de Regentschapsstraat en de Kleine Zavel zagen zij een ideale site voor het MMK.

            Ondertussen was er een nieuwe kandidaat-lokatie opgedoken: de site tussen de Hofbergstraat, het Koningsplein en het Museumplein. De idee kwam van de architecten die verbonden waren aan de bouw van de Koninklijke Bibliotheek, Roland Delers en Jacques Bellemans. Na de dood van Houyoux hadden zij het project van hem overgenomen. Samen met Ghobert ontwikkelden Delers en Bellemans een plan om het museum bovenop de Kunstberg te plaatsen, tussen het Museum voor Oude Kunst, het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek.

In 1966 bleven er zodoende nog twee overtuigende voorstellen over, los van de vrij vage ideëen voor een museum in het Ter Kameren Bos in Elsene of aan de Beurs in Brussel. In de loop van 1966 uitten echter verschillende belangengroepen kritiek op het project Zavel, waardoor de algemene overtuiging groeide dat een vestigingsplaats aan de Hofbergstraat de ideale oplossing zou zijn voor het probleem van het MMK. De overheid bleef echter het project Zavel steunen, minister Pierre Wigny van Franse Cultuur gaf in maart 1967 zelfs zijn akkoord voor het project.

In juni 1967 wordt de commissie opnieuw samengeroepen om te oordelen over de ingediende voorstellen. Ondertussen is het project aan de Hofbergstraat in handen gekomen van architect Roger Bastin. Op aanraden van de Vrienden van de Musea hadden Delers en Bellemans in februari 1967 contact gezocht met Bastin en hem gevraagd een ontwerpstudie te maken voor het MMK. Bastin bestudeerde in de loop van 1966 en 1967 de oorspronkelijke plannen van architect Houyoux en sleutelde hij aan zijn ontwerp dat op de steun kon rekenen van de Vrienden van de Musea en de museumdirectie. 

In 1969 spraken alle betrokkenen dan officieel hun voorkeur uit over de vestigingsplaats aan de Hofbergstraat. In maart schaarden de Vrienden van de Musea zich achter de lokatie en achter de ingediende voorstellen van architect Bastin. In juli richtte de minister voor Nederlandse Cultuur een commissie op die op initiatief van de Vrienden van de Musea diende samen te komen en een advies diende op te stellen voor de inplanting van het MMK in het centrum van de stad. In deze commissie zetelden sociologen, museologen, architecten en stedebouwkundigen van verschillende nationaliteiten. Op 15 december tenslotte  vaardigde de regering Eyskens een besluit uit waarin zij opdroegen tot de oprichting van een MMK aan de Hofbergstraat in Brussel.

 

In maart 1970 werd vervolgens het plan goedgekeurd ter financiering van het hele project. Graaf René Boël, voorzitter van de Vrienden van de Musea, had reeds van 1969 af stappen ondernomen om ondernemingen warm te maken voor het museum. In november 1969 had hij een overeenkomst kunnen bekomen tussen het ministerie van Financiën en de Groep van Banken. Naast het financiële plan werden in maart 1970 ook de architecten Bastin (met de hulp van Pierre Lamby, Guy Van Oost en François Douxchamps) en zijn Antwerpse collega Leo Beeck aangesteld als verantwoordelijken voor een ontwerp voor het toekomstige museum.[35] In een werkgroep met vertegenwoordigers van de ministeries van Openbare Werken, van Brusselse Aangelegenheden, van Franse en van Nederlandse Cultuur, van de directie van de KMSKB en van de Vrienden van de Musea,  dienden dan de ingediende ontwerpen te worden bediscussieerd en aangevuld met het oog op een definitief voorontwerp. Tussen juli 1970 en september 1971 bereidde de werkgroep het uiteindelijke voorontwerp voor dat op de laatste vergadering van 14 september goedgekeurd werd. De volgende maanden werd de procedure voor de goedkeuring van het definitief ontwerp verdergezet.

Op 9 mei 1973 richtten de ministers van Openbare Werken (Alfred Califice), van Nederlandse (Jos Chabert) en van Franse Cultuur (Pierre Falize) en van Brusselse Aangelegenheden (Guy Cudell) een persconferentie in  waar zij officieel het goedgekeurde ontwerp voor het MMK van de hand van Bastin en Beeck voorstelden. Ze lieten hun goedkeuring blijken over het uiteindelijke resultaat van de voorgaande jaren van overleg. Bij dezelfde gelegenheid presenteerde het de minister van Openbare Werken een brochure met een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het voorgestelde ontwerp. Op diezelfde dag kreeg het publiek ook de kans een maquette te bekijken van het gekozen ontwerp.

            De manier van werken van de overheid, door velen bestempeld als de tactiek van het voldongen feit, bracht heel wat ongenoegen teweeg. In de maanden na de persconferentie onstond in de Belgische pers een hevige campagne tegen het ingediende ontwerp en tegen de werkwijze van het ministerie van Openbare Werken. Verschillende belangengroepen, zoals de Belgische Bond voor Esthetiek, het Atelier de Recherche et d'Actions Urbaines (ARAU) en Inter - Environnement waren niet te spreken over het project zoals voorgesteld op 9 mei.

 

In juni publiceerden de Archieven van de Moderne Architectuur hun "Dossier nr. 1", waarin zij het ontwerp van Bastin zwaar bekritiseerden en een aantal alternatieve voorstellen deden. Verder brachten de voornoemde instanties verschillende pamfletten uit en organiseerden ze persconferenties waarop steeds het ongenoegen over het ontwerp centraal stond. Deze hevige reacties brachten Guy Cudell, minister van Brusselse Aangelegenheden, ertoe een gesprek te voeren met architect Bastin, waarop hij hem vroeg enkele aanpassingen aan het ontwerp door te voeren. Op 16 oktober 1974  leverde Bastin een aangepast voorstel in, dat echter afgekeurd werd omdat het onvoldoende tegemoet kwam aan de wil van de critici.

Deze critici vielen vooral over het moderne gebouw in het voorgestelde ontwerp. Dit gebouw betekende volgens hen een kaakslag aan de bestaande stedelijke omgeving op de Kunstberg. In hun dossier bestempelden de Archieven van de Moderne Architectuur het gebouw zelfs als een 'betonnen bunker'. Naast de esthetische aspecten van het gebouw was het vooral de afbraak  van de huizen aan de Hofbergstraat en die aan de Museumstraat, samen de Museumwijk, die in het verkeerde keelgat schoot. De historische en esthetische waarde van deze panden maakte het ontoelaatbaar dat ze zouden worden gesloopt ten voordele van een moderne 'bunker'.

Ondertussen had minister Cudell echter zijn oog laten vallen op het gebouw Old England, het huidige Instrumentenmuseum gelegen  op de Coudenberg aan de overzijde van Altenloh. Hij zag de mogelijkheid in dit gebouw het Museum voor Moderne Kunst onder te brengen. Ondanks de steun van het ARAU keurde de gemeenteraad van Brussel dit voorstel unaniem af wegens de ongeschiktheid van het gebouw voor een functie als museum.

 

Ondertussen werkte Bastin echter onverminderd verder aan nieuwe ontwerpen. Ook de financiële regeling voor het museum diende helemaal opnieuw te worden bekeken. 9 mei 1973 was daarom zeker een keerpunt in de ontstaansgeschiedenis van het Museum voor Moderne Kunst. Na ruim 14 jaar voorbereiding moest er opnieuw van nul worden vertrokken. In de volgende maanden werden van overheidswege heel wat nieuwe beslissingen opgelegd aan de architecten.

Op 14 december 1973 werd beslist dat voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst de functie als museum prioritair diende te zijn, culturele animatie in de rand van het museum voorzien zou worden, het Museumplein afgesloten zou worden en  de stedelijke woongedeelten behouden zouden blijven, voorzover de veiligheid gegarandeerd kon worden. In maart 1974  viel de beslissing waarbij deze nieuwe regeling toegepast moest worden op het bovengrondse deel van het museum, en dit los van het ondergrondse deel van de bouwwerken.

Vier maanden later, op 26 juli 1974, beslisten de ministers van Openbare Werken, van Nederlandse en van Franse Cultuur en van Brusselse Aangelegenheden dat het MMK ondergronds zou worden gebouwd, onder het Museumplein en de Kleine Museumstraat. Daarnaast zagen ze af van een ondergrondse parking onder het museumgedeelte onder het Museumplein. De ministers stelden de kwestie rond de huizen van de Museumwijk uit. Voorlopig moesten ze in hun huidige staat bewaard blijven. De stad Brussel zou een plan van aanleg vervaardigen voor dit huizenblok en er een bestemming voor trachten te vinden. De architecten Bastin en Beeck werden officieel belast met de realisatie van het ontwerp voor het museum, terwijl professor Raymond Lemaire de verantwoordelijkheid kreeg over de mogelijke restauratie van de huizen van de Museumwijk.

De twee belangrijkste gevolgen van al deze beslissingen waren het verdubbelen van de functie van Altenloh tot zowel tentoonstellingsruimte als ingang van het museum. Ook het wegvallen van de ondergrondse parking zorgde voor een ommekeer binnen de ontwerpen van Bastin en Beeck, die nu natuurlijk meer ondergrondse ruimten als tentoonstellingszaal konden inrichten. Ook de engagering van professor Lemaire voor de restauratie van de Museumwijk was een belangrijke verandering binnen het project voor het MMK.

Lemaire stelde immers in juli 1974 de resultaten voor van zijn onderzoek naar de mogelijkheden tot restauratie van de huizen van de Museumwijk. In opdracht van de ministers van Brusselse Aangelegenheden, Openbare Werken en Franse en Nederlandse Cultuur voerde hij zijn onderzoek uit en kwam tot de conclusie dat een gedeeltelijke conservatie van de huizen van de Museumwijk mogelijk en zelfs noodzakelijk was. Alleen het pand nummer 16 tot 22 aan de Museumstraat zag Lemaire in aanmerking komen voor afbraak. In de beslissingen van 26 juli 1974 werd ernstig rekening gehouden met de conclusies van Lemaire en werd de Museumwijk dan ook (voorlopig) gespaard.

In november werd op het kabinet van de minister van Openbare Werken beslist dat tegen uiterlijk 15 december door de architecten een exemplaar van het voorontwerp aan de administratie voor Gebouwen diende  te worden afgeleverd. Bij deze gelegenheid werd eveneens een werkgroep voor de oprichting van het MMK samengeroepen om in de volgende maanden  het ingeleverde voorontwerp te bespreken en te verbeteren.

Op 10 januari 1975 vergaderde voor de eerste maal de heropgerichte werkgroep. De schetsen van het nieuwe ontwerp werden hier aan alle betrokkenen voorgesteld. Het vernieuwende aan dit ontwerp was dat het bovengrondse volume van moderne aard weggelaten werd en dat de ondergrondse parking vervangen werd door tentoonstellingsruimtes. De werkgroep besloot dat de voorgestelde schetsen volledig beantwoordden aan de genomen regeringsbeslissingen van juli 1974. Ondanks deze goedkeuring stelde zich onverminderd het probleem van de Museumwijk. Het waren immers allen Altenloh en de huizen aan de Museumstraat 16-22 en de Hofbergstraat 91 en 93 die deel zouden uitmaken van de bouwsite van het MMK.

In mei 1975 werd dan eindelijk de officiële beslissing genomen de werken aan het Museum voor Moderne Kunst op te delen in twee fasen. De eerste, ondergrondse, fase, omvatte de werkzaamheden aan de museumruimten die onder de begande grond zouden worden ingericht. Voor deze fase werd 1 september 1975 vooropgesteld als uiterlijke datum voor de voorstelling van het voorontwerp. De tweede, bovengrondse fase omvatte de uitdieping en vergroting van Altenloh , dat in het nieuwe museum dienst zou doen als ingang en als onderkomen voor de tijdelijke tentoonstellingen.[36] Op de vooropgestelde datum van 1 september 1975 leverden de architecten dan het voorontwerp van fase 1 af bij de minister van Openbare Werken.

 

Op dat moment begon de procedure voor een definitieve goedkeuring van dat voorontwerp. Op 9 juni 1977 keurde de Regie der Gebouwen en de directie van de KMSKB officieel het voorontwerp goed. In augustus van dat jaar werd een aanvraag ingediend voor het akkoord van de stad Brussel, een aanvraag die op 20 september vanuit de stedelijke Overlegcommissie werd beantwoord met het verlenen van het akkoord voor het begin van de realisatie van de eerste fase in de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst. Na het akkoord van de stad en de commissie te hebben verkregen duurde het nog tot 28 november 1977 voor de bouwvergunning voor fase 1 werd afgeleverd onder voorwaarde dat enkele knelpunten in het ontwerp zouden worden herbekeken. . Bij deze gelegenheid richtte de minister van Regionale Brusselse Economie een werkgroep op die een plan voor de renovatie van de Museumwijk op punt diende te stellen. Het lag in de lijn der verwachtingen de werf te openen in de loop van 1978. In september 1978 werd dan uiteindelijk de werf geopend en gingen de werken voor fase 1 van start.

De procedure voor de goedkeuring van het voorontwerp van fase 2 verliep volgens een ander schema. De plannen die reeds getekend waren voor de aanpassingen aan Altenloh en de aanpalende woningen van de Museumstraat 16 tot 22 en Hofbergstraat 91 en 93 konden worden gebruikt worden voor de uitwerking van fase 2. De werken aan Altenloh waren immers het enige gedeelte van het ontwerp uit mei 1973 dat overeind was gebleven.   De geplande afbraak van de voornoemde woningen van de Museumwijk zorgde echter weerom voor vele heftige reacties, onder andere van het ARAU. Op 29 september 1977 werd op een vergadering op het kabinet van de minister van Openbare Werken de afbraak van de veelbesproken panden opnieuw in vraag gesteld. Uiteindelijk bleek er toch een compromis mogelijk waarin de noodzaak van de afbraak aan alle betrokkenen duidelijk werd gemaakt. Eind december gaf het stadsbestuur dan ook haar akkoord voor de aanvang van de werken voor fase 2. Binnen deze fase zou Altenloh uitgebreid worden, zouden twee gebouwen aan de Hofbergstraat en het gebouw 'Infor-femmes' aan de Museusmtraat worden afgebroken en zouden de rest van de gebouwen van de Museumwijk omgebouwd worden tot woonhuizen.

Toch bleef de afbraak van de huizen van de Museumwijk zijn voor- en tegenstanders hebben. De tegenstanders wezen dan op het schrijnende tekort in de buurt van overnachtingsmogelijkheden en van commerciële initiatieven. Zij zagen de huizen van de Museumwijk als een ideale lokatie voor dergelijke doeleinden. Om toch tot een oplossing te komen in deze gevoelige zaak richtte Henri Simonet, staatssecretaris van Regionale Brusselse Economie een overlegcommissie op die over de zaak zou debatteren. De leden van de commissie dienden een adviesnota te maken voor de inplanting van het Museum voor Moderne Kunst in de stedelijke omgeving. Uit protest met de afbraak van de drie huizen van de Museumwijk die dienden te wijken voor de uitbreiding en loskoppeling van Altenloh, weigerde het ARAU in de commissie te zetelen. Uiteindelijk keurde de commissie het ontwerp van Bastin, bijgenaamd het 'project-bis', goed.

Vooral uit veiligheidsoverwegingen voor het museum en omwille van de slechte staat van het tijdelijke Museum voor voor Moderne Kunst kon dan toch tot de afbraak worden overgegaan. De uitdieping en vergroting van Altenloh (de nieuwe ingang van het museum) zoals reeds eerder was vastgelegd, kon op deze manier ook worden bewerkstelligd. Op de plaats van de afgebroken huizen werd, naar een ontwerp van Bastin het huidige gebouw voor de administratieve diensten gebouwd. Tussen het Altenloh-gebouw, dat een vierde gevel kreeg aangemeten, en dit administratieve gebouw bevond zich een kleine open ruimte, die door Bastin 'het kleine Museumplein' werd genoemd. Op 7 juni 1978 werd dan de bouwvergunning voor de tweede fase afgeleverd door de ministers Mathot en Simonet.

 

In maart 1978 hadden de vier bevoegde ministers (Van Aal, Vanden Boeynants, Debakker en Defraigne) reeds beslist de werken aan de eerste fase van de bouw van het Museum voor Moderne Kunst te laten aanvangen. Zes maanden later, op 13 september 1978, werd de werf dan officieel geopend en konden de bouwwerken eindelijk van start gaan. Tijdens de werken zouden er echter nog heel wat aanpassingen gebeuren aan de plannen van Bastin.

Zo vormde het gedeelte van het museum waar de technische diensten gehuisvest zouden worden een groot punt van discussie. Dit ondergronds gelegen blok diende immers nog bedekt te worden om zo het Museumplein werkelijk af te sluiten van de Hofbergstraat en de Coudenberg. Professor Lemaire stelde voor het 'Huis der Edelknapen' opnieuw op te richten, een pand dat door de bouw van het paleis van Balat aan de Regentschapsstraat verloren was gegaan. Anderen verkozen dan weer geen bedekking en opteerden voor de creatie van een tuin. Uiteindelijk werd ervoor gekozen het standbeeld van Karel van Lotharingen, dat voordien op het Museumplein had gestaan, bovenop het technische blok te plaatsen, zodat het Museumplein zowel open als gesloten zou zijn.

Het open dan wel gesloten karakter van het Museumplein vormde een aparte discussie. Reeds in 1974 was van overheidswege beslist dat het Museumplein gesloten diende te zijn. Zo kwam in 1979 de architect Jean Delhaye ertoe samen met Maurice Culot van de Archieven van de Moderne Bouwkunst een plan uit te werken waarbij het hotel Aubecq en de zaal Cousin, allebei van architect Victor Horta, zouden heropgericht worden op de hoek van de Hofbergstraat en de Kleine Museumstraat. Vanuit een puur esthetisch standpunt viel er heel wat te zeggen voor een dergelijk project, maar toch werd beslist het project niet te weerhouden, en wel vanuit een architecturaal standpunt.   

Ook de huizen van de Museumwijk die niet afgebroken werden in het kader van fase 2, lagen aan de basis van eindeloze discussies. Bij de opening van het museum in oktober 1984 zou de renovatie van de huizen aan de Museumwijk nog niet voltooid zijn. In haar eindverhandeling schetste Delvaulx de situatie zoals die er toen, zomer 1984, voorstond. De huizen aan de Hofbergstraat waren reeds allemaal afgebroken om redenen van veiligheid (de huizen waren door en door verrot en dreigden de huizen van de Museumstraat eveneens te 'besmetten'. De huizen aan de Museumstraat hadden diverse bestemmingen gekregen, maar het merendeel zou worden omgebouwd tot ruimte voor de verschillende administratieve en wetenschappelijke diensten van de KMSKB. Een nieuwe polemiek was dan ook ontstaan: moesten de huizen aan de Museumstraat in oude of nieuwe stijl worden gerenoveerd? Delvaulx liet de vraag open, aangezien de debatten op het moment van verschijnen van haar verhandeling nog in volle gang waren. Op dit moment kunnen we echter vaststellen dat ook voor het probleem van de bouwstijl van de renovatie een Belgische oplossing werd gevonden: het merendeel van de huizen werd in een nieuwe stijl, gelijkaardig aan die van het nieuwe nummer 16 van de Museumstraat opgetrokken. Eén pand werd echter in een oude stijl gerenoveerd.

De werken aan de bouw van het MMK zouden uiteindelijk tot oktober 1984 duren, wanneer de officiële opening plaatsvond. Naast de reeds vermelde discussies zorgde ook de eigenheid van de lokatie voor heel wat problemen. Het feit dat het museum ondergronds werd gebouwd op een plaats die helemaal omzoomd werd door ander gebouwen, maakte het voor de aannemer moeilijk werken. Ook volledige renovatie van het binnenwerk van Altenloh en de bouw van een vierde muur bezorgden de werklieden heel wat kopbrekens. Ruim zes jaar na de opening van de werf kon het nieuwe MMK dan eindelijk worden ingehuldigd.

De officiële opening van de vernieuwde KMSKB vond plaats op 25 oktober 1984. Om het nieuwe Museum voor Moderne Kunst en het gerenoveerde Museum voor Oude Kunst feestelijk in te wijden werd de opening gespreid over drie dagen. Na meer dan 30 jaar van compromissen hadden Brussel en België eindelijk een volwaardig museum voor moderne kunst.

 

 

3.4. Verantwoording van de bewerking

 

Om de opzet van de inventaris en het archiefschema te rechtvaardigen, is een verantwoording van de bewerking noodzakelijk. Op die manier kan de gebruiker de evolutie volgen die plaatsgevonden heeft door de bewerkingen van de archivaris.

 

Archiefschema

 

Zoals in paragraaf 2.2. reeds uitvoerig besproken werd, heeft een archiefblok vaak een wat kunstmatig karakter. Bij een archiefbestand heb je als archivaris voor de ordening een aantal keuzemogelijkheden die afhangen van het feit of de archiefvormer een organisatie, dan wel een persoon of een familie is. Bij een archiefblok moeten we een dergelijke eenduidigheid vaak ontberen. Het komt er dan op aan je als archivaris te verdiepen in het archiefblok en zijn onderwerp. In het geval van het archiefblok 'Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst' was het aanvankelijk een zeer moeilijke opdracht een patroon te herkennen in het aanwezige archiefmateriaal. Na het grondig bestuderen van de stukken en van de secundaire literatuur die er bestaat over de bouw van het nieuwe MMK, hebben we gekozen voor een opsplitsing in twee grote perioden: van 1959 tot 1973 en van 1973 tot 1987.

            Deze opdeling hebben we gemaakt op basis van de duidelijke breuk die op te merken valt in de ontwerpen voor het nieuwe MMK. Vanaf 1959 worden verschillende lokaties voorgesteld als mogelijke toekomstige vestigingsplaats voor het MMK. In 1969 wordt dan definitief gekozen voor de site aan de Hofbergstraat in Brussel. Architect Roger Bastin, vanaf 1970 in samenwerking met Louis Beeck, ontwerpt een ondergronds museum waarbij de toegang tot het museum via een bovengronds, modern opgevat gebouw zou verlopen. Dit nieuwe gebouw zou op de plaats van de Museumwijk gebouwd worden. De Museumwijk is de huizenblok tussen de Museumstraat en de Hofbergstraat. Op 9 mei 1973 wordt het ontwerp van Bastin en Beeck officieel aan het publiek voorgesteld. In de maanden die daarop volgden uitten heel wat belangengroeperingen echter hun verontwaardiging over het ontwerp en over de handelwijze van het Ministerie van Openbare Werken, zodat de minister van Brusselse Aangelegenheden zijn toestemming niet verleent het ontwerp ten uitvoer te brengen. Hij draagt Bastin en Beeck op een nieuw ontwerp uit te werken, rekening houdend met de opmerkingen van de critici. In de ontwerpen na mei 1973 werkt Bastin steeds meer toe naar het uiteindelijke ontwerp dat tussen 1978 en 1984 gerealiseerd werd.

            In de ordening van het archief hebben we ervoor gekozen de caesuur te plaatsen op dit ontwerp van mei 1973. Meer specifiek delen we die archiefbestanddelen nog in in de eerste afdeling, welke nog te maken hebben met het ontwerp zelf of met de kritiek die achteraf op dit ontwerp geuit werd. Wanneer een archiefbestanddeel nog wel aandacht besteedt aan het ontwerp van mei 1973, maar meer vanuit een standpunt van waaruit wordt toegewerkt naar een nieuw ontwerp, wordt het ondergebracht in de afdeling van periode 1973 tot 1987. Door de positieve aspecten van het ontwerp van mei 1973 te behouden trachtten de architecten immers een nieuw compromis te bereiken met de hevigste critici.

            Deze duidelijke tweedeling in de ontstaansgeschiedenis van het nieuwe MMK zien we ook terug in de vorming van de archiefbestanddelen. Zo wordt in de algemene briefwisseling over de oprichting van het MMK ("correspondance générale"; zie inv. nr. 2 tot 14 en 345 tot 352) ook een nieuwe map begonnen wanneer het ontwerp van mei 1973 definitief wordt afgekeurd. Ook in diverse dossiers zien we dat er vele worden afgesloten rond het midden van 1973. Ook binnen de KMSKB werd dit moment dus als een keerpunt gezien. Er diende immers bij wijze van spreken terug van nul te worden begonnen bij het ontwerpen van een nieuw MMK.

            Naast deze opsplitsing in twee perioden hebben we getracht per periode onderverdelingen aan te brengen in de belangrijkste aspecten die komen kijken bij het bouwen van een nieuw nationaal museum voor moderne kunst. Enerzijds bevat het archiefblok heel veel ontwerpen en voorstellen voor ontwerpen. Daarom heb ik de verschillende lokaties naast elkaar gezet en indien mogelijk binnen elke lokatie de opeenvolgende ontwerpen.

            We hebben geopteerd voor een rubrieksgewijze ordening binnen de twee afdelingen. Een eerste verdeling wordt gemaakt tussen de stukken van algemene aard en die betreffende bijzondere onderwerpen. Bij de algemene stukken gaat het dan vooral om de briefwisseling die over erg uiteindelijke onderwerpen kan gaan. De stukken betreffende bijzondere onderwerpen gaan daarentegen meer specifiek over bepaalde onderwerpen, als daar zijn de mogelijke lokaties voor een MMK of de politiek die gevoerd werd om de oprichting van een nieuw museum te bekomen.

            In elke afdeling werden de stukken betreffende bijzondere onderwerpen dan ook opgesplitst in een rubriek rond de gevoerde politiek en één rond de ingediende ontwerpen voor het museum. In de eerste periode bevat de tweede rubriek de archiefstukken over de verschillende lokaties voor het MMK, terwijl in de tweede periode één rubriek aan de uitvoering van de verschillende ontwerpen voor het MMK gewijd werd en een andere aan de bouwprojecten die in de marge van de bouw van het MMK werden uitgevoerd. Tenslotte bevat de tweede afdeling binnen de stukken betreffende bijzondere onderwerpen nog een rubriek over de officiële opening van de vernieuwde KMSKB in 1984.

 

Naast de twee perioden waarin de oprichtingsgeschiedenis van het nieuwe MMK valt in te delen, heb ik nog een derde grote afdeling aangebracht. Tussen 1962 en 1978 is het MMK immers ondergebracht in het gebouw aan het Koningsplein 1 en 2, bijgenaamd het Altenloh-gebouw. Aangezien dit museum bestaan heeft buiten alle verwikkelingen omtrent het nieuwe MMK om, lijkt het mij het beste de archiefbestanddelen die gewijd zijn aan dit tijdelijke museum in een aparte afdeling onder te brengen. Een andere mogelijkheid is wellicht deze bestanddelen te verwijderen uit dit archiefblok, maar de band met de rest van het archiefblok lijkt me voldoende groot om van verwijdering af te zien.

 

Tenslotte dient hier nog vermeld te worden dat naast de oprichting van het eigenlijke MMK, ook werkzaamheden hebben plaatsgevonden aan de huizen van de Museumwijk. Het was de Leuvense professor Raymond Lemaire die hiervoor een ontwerp heeft voorgesteld. Architect Roger Bastin werkte eveneens eigen voorstellen uit, maar nog tot vroeg in de jaren 1980 bleef de discussie over de uiteindelijke bestemming van de wijk aanslepen. Uiteindelijk werd beslist alleen de huizen aan de kant van de Museumstraat te behouden en in te richten als kantoorruimte voor het administratief en wetenschappelijk personeel van de KMSKB. Op de plaats van de huizen aan de Hofbergstraat werd een tuin aangelegd als voorlopige oplossing. Op dit ogenblik (juli 2001) staat de tuin echter nog steeds in volle bloei.

            Tevens moet het onderscheid benadrukt worden tussen de voorstellen van Lemaire en die van architect Jean Delhaye. Tweemaal werkte deze leerling van Victor Horta een ontwerp uit om het Hotel Aubecq, een verloren gegaan bouwwerk van zijn leermeester, opnieuw op te bouwen en te integreren in het nieuwe Museum voor Moderne Kunst. In 1969 stelde hij voor zowel MMK als Hotel Aubecq te vestigen aan de Louisalaan, de oorspronkelijke lokatie van het hotel. In 1979 meende hij in de Museumwijk een geschikte plaats te zien voor de heropbouw van het Hotel Aubecq. Op de hoek van de Hofbergstraat en de Kleine Museumstraat wilde hij zijn plannen uitvoeren en zodoende het hotel van Horta en het nieuwe MMK verenigen. Beide plannen werden echter zeer snel afgekeurd.

 

Ingrepen op het archiefmateriaal

 

We hebben meer lijn gebracht in de zeer verschillende types van ordening in de briefwisseling (datum, correspondent, instelling van correspondent, ...). Zo heb ik de briefwisseling met journalisten van kranten en tijdschriften stelselmatig per publicatie geordend. Zodoende werd de logische orde hersteld en het archiefmateriaal bruikbaar voor de gebruikers. Briefwisseling met vertegenwoordigers van de overheid staat geordend op instelling, en daarbinnen alfabetisch per correspondent. Briefwisseling met individuele personaliteiten staan tenslotte alfabetisch per correspondent.

 

Na het bestuderen van het gehele archiefblok heb ik heel wat losse documenten afgezonderd die niets te maken hebben met de oprichting van het nieuwe MMK. Zo ben ik op diverse plannen van architect Roland Delers gestoten voor de renovatie van het Museum voor Oude Kunst. Een precieze oorzaak voor deze vermenging ontbreekt, maar het duidt in elk geval op een grote verwevenheid van de afdelingen Oude en Moderne Kunst. In samenspraak met Michèle en Ingrid heb ik de documenten in kwestie verwijderd uit het archiefblok. Ook enkele boeken werden verwijderd en overgedragen aan de bibliotheek van het museum.

 

Het verzameldossier over de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984 heeft men samengesteld volgens een aparte nummering. Om de band met deze oude nummering niet te verwaarlozen, heb ik ervoor gekozen deze nummering een concordantietabel met de nummering uit de inventaris op te nemen (zie bijlage 4).

 

Systematiek van de inventaris met betrekking tot de bouwplannen, tekeningen en foto's

 

Reeds bij de aanvang van mijn stage op het archief van de KMSKB hebben Michèle en Ingrid me verzocht een aparte lijst te maken voor de bouwplannen en tekeningen en één voor de foto's uit het archiefblok 'Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst'. Om het onderscheid tussen bouwplannen, tekeningen en foto's die apart bewaard worden en diegene die deel uitmaken van een dossier of onderwerpsmap te bewaren, hebben we ervoor gekozen beide types wel in één doorlopende lijst te plaatsen, maar het onderscheid aan te geven door middel van een afwijkende nummering.

            Zo krijgen de bouwplannen, tekeningen en foto's die apart bewaard worden in tubes een uniek inventarisnummer, terwijl de overige een uniek identificatienummer krijgen toebedeeld. Dit identificatienummer bevat een verwijzing naar het archiefbestanddeel waarin het bouwplan, de tekening of de foto bewaard wordt en tevens identificeert het het stuk uniek binnen datzelfde archiefbestanddeel. In de beschrijving van het archiefbestanddeel in de inventaris staat immers ook een vermelding van de in dit bestanddeel bewaarde bouwplannen, tekeningen of foto's. Deze wederzijdse band hebben we aangebracht met het oog op de toekomst, wanneer alle bouwplannen en tekeningen en alle foto's samen kunnen bewaard worden. Tot die tijd dient de band tussen de stukken en de bestanddelen zeker behouden te blijven.

            Beide types hebben we in één lijst geplaatst, waarbij de ordening van de lijst gelijk loopt met deze van de rest van de inventaris. Er is dus sprake van twee hoofdperioden (1959 – 1973 en 1973 – 1984), waarbinnen de verschillende stukken geplaatst worden. De bouwplannen en tekeningen hebben we voor zover dit mogelijk was chronologisch geordend binnen elk ontwerp en de ontwerpen hebben eveneens een chronologische ordening aangemeten gekregen.

Bij de foto's verloopt de ordening gelijkaardig. Bij dit type van archiefstukken is komt er echter een bijzonder geval voor. Zo bevat het archiefblok 'Oprichting van  het nieuwe Museum voor Moderne Kunst' een reeks van foto's van gebouwen die door architect Roger Bastin gerealiseerd werden. Deze foto's hebben dienst gedaan als een vorm van reclame voor de architect waarbij de foto's blijk geven van het vakmanschap van Bastin. Op zich houden deze foto's geen enkel verband in met het MMK, maar ze vormen binnen het archiefblok zeker en vast een extra troef met een grote informatiewaarde voor vele onderzoekers die meer willen weten over de architect Bastin. Daarom hebben we beslist deze reeks met foto's in het archiefblok te houden en hebben we ze geplaatst bij de eerste ontwerpen van Bastin. Naar hun functie moeten deze foto's daar immers berusten, aangezien hun belangrijkste doel was de mensen van de KMSKB een idee te geven wie Roger Bastin was en waar hij als architect voor stond.

De beschrijving van deze reeks van foto's is gebeurd met de hulp van Johan Lagae van de Universiteit Gent. Hij heeft me op de hoogte gebracht van het bestaan van een bibliografie met alle creaties die door Bastin ontworpen werden. Daarnaast heeft hij me heel wat extra informatie over Bastin en diens werk weten te verschaffen. Hij begeleidde ook Dominiek Larsen bij diens eindverhandeling over de ontwerpen voor het MMK tot 1973. Larsen presenteerde deze verhandeling onder de vorm van een CD-ROM, getiteld Evolutie van het project voor het Museum voor Moderne Kunst van Roger Bastin tussen 1967-1978. De museumbibliotheek is in het bezit van een exemplaar van deze CD-ROM. Voor de indeling van de verschillende ontwerpen voor een MMK aan de Hofbergstraat, tot het ontwerp van 9 mei 1973, hebben we ons op deze CD-ROM gebaseerd. 

 

 

3.5. Aanwijzingen voor de gebruikers

 

Het belangrijkste doel en de uiteindelijke bestaansreden van een archiefinventaris is het efficiënte gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Enkele opmerkingen betreffende het gebruik zijn hier dan ook op hun plaats.

 

Een eerste bemerking bij de lijst van de aanwezige bouwplannen en tekeningen die zeker gemaakt moet worden, is dat haast nooit volledige reeksen van bouwplannen in het archief terug te vinden zijn. Een architect maakt van een ontwerp immers steeds een hele reeks van plannen met plattegronden, doorsneden en profielen die allemaal samen een perfect beeld moeten geven van wat het ontwerp precies inhoudt. De KMSKB hebben van de ontwerpen van architect Roger Bastin vaak echter maar een aantal bouwplannen uit de reeks toegestuurd gekregen. Deze geven wel een voldoende goed beeld van het ontwerp, maar volledige reeksen zijn eerder uitzonderlijk.

 

Verder hebben we bij het bestuderen van het archiefmateriaal een "classement chronologique" aangetroffen, een uitgebreide serie op datum geordende brieven, rapporten, nota's en andere zaken (zie inv. nr. 2 tot 14 en 345 tot 352). Het enige wat deze stukken bindt is hun verband met de oprichting van het nieuwe MMK. Dit klassement blijkt een verzamelplaats geweest te zijn voor fotocopies van stukken die elders in dossiers of onderwerpsmappen geplaatst werden. Hoofdconservator Philippe Roberts-Jones heeft het klassement aangelegd en het bevat een neerslag van de verschillende activiteiten die tegelijkertijd uitgevoerd werden, steeds met betrekking tot de oprichting van het nieuwe MMK. Het kan voor veel gebruikers dan ook nuttig zijn te kunnen nagaan hoe ver de werkzaamheden aan het nieuwe museum op een bepaald moment al gevorderd waren.

            Verder moet zeker vermeld worden dat de gebruiker onder de noemer Briefwisseling stukken van erg diverse oorsprong kan aantreffen. We hebben steeds getracht in de beschrijving de identificatie van de stukken voldoende te benadrukken, maar toch blijft het steeds raadzaam het verscheiden karakter van deze archiefbestanddelen in het achterhoofd te houden, om op die manier al te grote verrassingen te vermijden.

 

Om het gebruik van de lijsten met in het archiefblok aanwezige bouwplannen, tekeningen en foto's te vereenvoudigen, volgen nu enkele opmerkingen over het systeem dat in deze lijsten toegepast werd.

            Heel concreet kunnen we stellen dat er zich twee situaties kunnen voordoen: ofwel bevinden de beschreven archiefstukken zich in een dossier of een onderwerpsmap, ofwel worden ze apart bewaard in een doos of een tube. Dit onderscheid komt tot uiting in de wijze van nummering.

            De bouwplannen, tekeningen of foto's die apart bewaard worden in een tube of een doos, hebben een uniek inventarisnummer gekregen. Ze staan zowel in de inventaris als in de lijst opgenomen. De afzonderlijke bewaring duidt erop dat deze stukken in het archief apart aangetroffen werden en ook aldus bewaard worden, zonder deel uit te maken van een dossier of onderwerpsmap.

            De bouwplannen, tekeningen of foto's die echter wel deel uitmaken van een dossier of onderwerpsmap blijven natuurlijk fysiek verbonden met dat dossier of die onderwerpsmap. Daarom worden dergelijke stukken wel opgenomen in de respectievelijke lijsten, maar voorzien van een uniek identificatienummer. Een dergelijk nummer verwijst eerst naar de fysieke plaats waar dit stuk in het archief bewaard wordt, en vervolgend wordt het dan nogmaals geïdentificeerd als een uniek stuk binnen het dossier of de onderwerpsmap. Naast deze nummering verwijst een aanduiding in de annotatie rechtstreeks naar de inventarisnummers van de archiefbestanddelen waar het beschreven stuk bewaard wordt.Op die manier brengen we een wederzijdse verwijzing tot stand tussen de inventaris en de lijst.

            Een identificatienummer bestaat uit drie delen. Voor het eigenlijke nummer plaatsen we een letter P (voor plan) of F (voor foto). Vervolgens wordt het inventarisnummer vermeld van het dossier of de onderwerpsmap waarvan het bouwplan, de tekening of de foto deel uitmaakt. Wanneer binnen één dossier of onderwerpsmap meerdere van dergelijke stukken voorkomen, krijgen ze elk individueel nog een bijkomend nummer. Een voorbeeld van een mogelijk identificatienummer zou dan ook zijn: P45/03. Het gaat hier dus om het derde bouwplan of tekening uit archiefbestanddeel met inv. nr. 45.

 

Verwant archiefmateriaal

 

Het archief van de KMSKB bewaart en beheert eveneens het archiefbestand 'Vrienden van de KMSKB'. Dit is het archief van de gelijknamige vzw die alle personen verenigd die de musea een warm hart toedragen en ze dan ook steunen door financiële bijdragen en allerlei initiatieven. Ook aan de oprichting van het nieuwe MMK hebben zij actief meegewerkt. Vooral voorzitter René Boël en secretaris Paul Pechère namen hierbij het voortouw. Door hun actieve rol in het hele project lijkt het ons raadzaam op deze plaats melding te maken van hun archief dat te maken heeft met het nieuwe MMK.

            Het gaat om drie archiefdozen en één platte doos die bouwplannen bevat. De drie archiefdozen maken deel uit van de overdracht (nummer 96/05) van Régis Hespel, hoofd van de Technische Dienst en Veiligheid, aan het museumarchief. Het gaat om de dozen met nummers 6, 7 en 8. De platte doos vormt dan weer een deel van de overdracht (nummer 004) van Hespel aan het museumarchief.

            Doos 6 bevat ondermeer de briefwisseling (1969 – 1974) van de vzw met in hoofdzaak hoofdconservator Philippe Roberts-Jones. Aangezien ook in het archiefblok 'oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst' een dergelijke serie met briefwisseling te vinden is, kunnen we zeker spreken van een intensieve samenwerking tussen de KMSKB en de vzw.

            Doos 7 bevat een verzameldossier over de persconferentie van 9 mei 1973 waar het ontwerp van architecten Roger Bastin en Leo Beeck voorgesteld werd. Voor informatie over de persconferentie kan de gebruiker zeker ook terecht bij dit archiefmateriaal, aangezien dit verzameldossier heel wat vollediger is dan het materiaal dat in het archiefblok aangetroffen werd. Verder bevat deze doos ook een dossier over de kritiek die geuit werd op het ontwerp van Bastin en Beeck.

            Doos 8 bevat dan weer zeer diverse dossiers en onderwerpsmappen over de ontwerpen van Bastin en over de verschillende voorstellen van professor Raymond Lemaire voor de renovatie van de Museumwijk.

            De platte doos tenslotte bevat een band met bouwplannen en tekeningen, allemaal van het ontwerp van Bastin en Beeck van september 1971.

 

 

3.6. Bijlagen

 

Bijlage 1: de verschillende vestigingsprojecten voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst [37]

 

*           Robinson-eiland, Elsene (eerste voorstel) (1959)

*           Louisalaan, Brussel (1960)

*           Woluwepark, Brussel (1961 – 1962)

*           Tervurenlaan, Brussel (1962)

*           Zavelwijk (Kazerne der Grenadiers), Brussel (ca. 1963)

*           Egmontpaleis, Brussel (1962)

*           Jubelpark, Brussel (1962)

*           Wolstraat, Brussel (1962)

*           Stadspark, Brussel (1964)

*           Zavel, Brussel (ca. 1965)

*           Kunstberg (aan de Hofbergstraat), Brussel (1966)

*           Kleine Zavel (ca. 1967)

*           Martelarenplein, Brussel (1967)

*           Beurs, Brussel (1968)

*           Kunstwijk, Brussel [1969]

*           Robinson-eiland, Elsene (tweede voorstel) (1969)

 

In 1969 wordt de knoop doorgehakt: het nieuwe Museum voor Moderne Kunst zal op de site aan de Hofbergstraat gebouwd worden, naar een ontwerp van architect Roger Bastin.

 

 

Bijlage 2: een overzicht van de commissies en werkgroepen die de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst coördineerden

 

●         Commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst

(1965-1966)

 

Op initiatief van de ministers van Openbare Werken en van Nationale Opvoeding en  Cultuur wordt deze commissie samengebracht. Het doel van dit overlegorgaan is het opstellen van een adviesnota waarin precies de opdrachten, functies en de oriëntatie van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst worden bepaald. Op basis van deze adviesnota zou op een efficiënte manier een geschikt vestigingsproject ontworpen en goedgekeurd moeten worden.

 

Leden:

 

-           Ministerie van Openbare Werken

-           Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur[38]

-           Ministerie van Franse Cultuur

-           Ministerie van Nederlandse Cultuur

-           directie van de KMSKB

-           technische commissie voor moderne schilderkunst van de KMSKB

 

Vergaderdata:

 

-           21 mei 1965

-           11 juni 1965

-           [5 november 1965]

-           20 mei 1966

 

 

●         Commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, Werkgroep (1965)

 

Als afsplitsing van de commissie, ingericht door de ministers van Openbare Werken en van Nederlandse en van Franse Cultuur, was deze werkgroep het orgaan waarbinnen alleen de functionarissen van de betrokken afdelingen overleg pleegden.

 

Leden:

 

-           zie commissie

 

Vergaderdata:

 

-           6 juli 1965

-           29 september 1965

-           27 oktober 1965

 

 

●         Overleg op het Ministerie van Franse Cultuur (1966 - 1967)

 

Ingericht door de minister van Franse Cultuur verenigen deze vergaderingen de hoofdconservators van de nationale musea, om via overleg te komen tot een geschikte oplossing voor de vestigingsproblematiek van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

 

Vergaderdata:

 

- 28 april 1966

- 6 juni 1967

- 20 juni 1967

- 27 juli 1967

 

 

●         Internationale Commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst (1969)

 

Op initiatief van de vereniging de Vrienden van de Musea wordt een commissie samengebracht, bestaande uit sociologen, museologen en stedebouwkundigen van internationaal diverse oorsprong. Deze commissie heeft tot doel een advies uit te werken waarnaar de bevoegde overheden zich kunnen richten bij het nemen van een beslissing betreffende de vestigingsplaats voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

 

Leden:

 

-           De heer Deurinck, voorzitter (vice-voorzitter van de Nationale Raad voor Wetenschappelijke Politiek, Brussel)

-           De heer Anselin (stedenbouwkundige, Gent)

-           H. Baeyens (stedenbouwkundige, Leuven)

-           A. de Grave (inspecteur-generaal van de Dienst Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken)

-           M. de Maeyer (kunsthistoricus, Gent)

-           L. Delanghe (socioloog, Leuven)

-           mevr. R. Hammacher van den Brandt (conservator, Rotterdam (NL))

-           mevr. G. Faider (ere-conservator, Brugge)

-           De heer Fallas (ingenieur, Brussel)

-           De heer Kluft (socioloog, Brussel)

-           J. Lavalleye (kunsthistoricus, Leuven)

-           R. Lemaire (stedenbouwkundige, Leuven)

-           V. Beyer (conservator, Straatsburg (FR))

-           H.R. Leppien (conservator, Keulen (DL) en tevens voorzitter van de ICOM)

-           De heer Minon (socioloog, Luik)

-           J. Morsa (stedenbouwkundig socioloog, Brussel)

-           P. Quoniam (inspecteur-generaal van de Musea van Frankrijk)

-           J. Remy (stedenbouwkundig socioloog, Leuven)

-           E. Scaillon (architect)

-           De heer Hendrickx (directeur-generaal van de adviescommissie voor plastische Kunsten van het Ministerie voor Nederlandse Cultuur.

-           K. Geirlandt, secretaris (lid van de adviescommissie voor Plastische Kunsten van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, Gent)

-           P. Pechere, secretaris (afgevaardigd beheerder van de Vrienden van de Musea, Brussel)

 

 

●          Werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst (1970-1971)

 

Ingevolge het regeringsbesluit van 15 december 1969 stelt de minister van Openbare Werken een werkgroep aan, om door middel van overleg tussen de verschillende betrokken partijen te komen tot een definitief ontwerp voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel. Op de zevende en laatste vergadering van 14 september 1971 keurt de werkgroep het ontwerp van architecten Roger Bastin en Leo Beeck goed.

 

Leden:

 

-           voorzitter: A.C. Hormidas (secretaris-generaal bij het Ministerie van Openbare Werken)

-           vzw De Vrienden van de Musea

-           Het Ministerie voor Nederlandse Cultuur

-           Het Ministerie voor Franse Cultuur

-           De Dienst voor Stedebouw en Ruimtelijke Ordening

-           De Dienst voor Electriciteit en Electromechanica

-           De Dienst der Gebouwen

-           De directie van de KMSKB: Ph. Roberts-Jones

-           De afdeling moderne kunst van de KMSKB.

-           De architecten: R. Bastin

-           Studiebureau Bartholomé & David (stabiliteit)

-           Studiebureau Marcq en Roba (verwarming)

 

Vergaderdata:

 

-           17 september 1970

-           28 januari 1971

-           29 maart 1971

-           6 mei 1971

-           15 juni 1971

-           24 augustus 1971

-           14 september 1971

 

 

●          Werkgroep voor de oprichting van een Museum voor Moderne Kunst (1975-1977 )

 

In november 1974 besluit de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken de werkgroep, oorspronkelijk opgericht bij regeringsbesluit van 15 december 1969,  opnieuw samen te roepen. De opdracht van de werkgroep blijft dezelfde, namelijk het op punt stellen van een ontwerp voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel. De werkgroep volgt de verdere uitwerking van het ontwerp, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de stabiliteit van de constructie en aan aanpassingen van het interieur. Uiteindelijk wordt op 9 juni 1977 het voorontwerp van Roger Bastin en Leo Beeck goedgekeurd.

 

Leden:

 

-           Ministerie van Brusselse Aangelegenheden

-           Ministerie van Nederlandse Cultuur

-           Ministerie van Franse Cultuur

-           de KMSKB

-           vzw De Vrienden van de Musea

-           Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken)

-           Dienst voor Stedebouw en Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Openbare Werken)

-           Dienst voor Electriciteit en Electromechanica van het Ministerie van Openbare Werken

-           de architecten

-           Studiebureau Bartholomé & David (stabiliteit)[39]

-           Studiebureau Marcq en Roba (verwarming)[40]

 

Vergaderdata:

 

[-          10 januari 1975]

-           22 april 1976

-           12 oktober 1976

-           17 januari 1977

-           9 juni 1977

 

 

●          Vergadering ter coördinatie van de bouw van het Museum voor Moderne Kunst (1978- 1983):

 

Deze bijna wekelijkse vergadering wordt belegd door de Regie der Gebouwen om, zoals de naam het zegt, de bouwwerken van het nieuwe museum te coördineren. Vanaf de achtste vergadering op 26 september 1978 zetelt er ook een vertegenwoordiger van de KMSKB in de vergadering: Pierre Baudson neemt deze taak op zich. Hij doet gedurende de hele werfperiode dienst als verantwoordelijke van de KMSKB op de werf.

 

Leden:

 

*           Vaste leden:

-           Regie der Gebouwen (o.a. de heren De Saever, Charlier, Lamproye)

-           Aannemer Van Rymenant (de heren Franquien, Ameryckx, Jeugt)

 

*           Naast deze vaste leden worden bij elke vergadering vertegenwoordigers van firma's of specialisten uitgenodigd, naar gelang het specifieke onderwerp van de zitting.

 

Vergaderdata:

 

1978

 

-           3 augustus

-           8 augustus

-           22 augustus     

-           29 augustus

-           5 september

-           12 september

-           19 september

-           26 september

-           3 oktober

-           10 oktober

-           17 oktober

-           24 oktober

-           31 oktober

-           7 november

-           14 november

-           21 november

-           28 november

-           5 december

-           12 december

-           19 december

 

1979

 

-           9 januari

-           16 januari

-           30 januari

-           6 februari

-           13 februari

-           20 februari

-           27 februari

-           6 maart

-           13 maart

-           20 maart

-           27 maart

-           3 april

-           10 april

-           17 april

-           24 april

-           8 mei

-           15 mei

-           22 mei

-           5 juni

-           12 juni

-           19 juni

-           26 juni

-           3 juli

-           7 augustus

-           14 augustus

-           21 augustus

-           28 augustus

-           4 september

-           11 september

-           18 september

-           25 september

-           2 oktober

-           9 oktober

-           16 oktober

-           23 oktober

-           30 oktober

-           6 november

-           13 november

-           20 november

-           27 november

-           4 december

-           11 december

-           18 december

 

1980

 

-           8 januari

-           15 januari

-           22 januari

-           29 januari

-           5 februari

-           12 februari

-           19 februari

-           26 februari

-           11 maart

-           18 maart

-           25 maart

-           1 april

-           8 april

-           15 april

-           22 april

-           29 april

-           13 mei

-           27 mei

-           3 juni

-           10 juni

-           17 juni

-           24 juni

-           1 juli

-           8 juli

-           12 augustus

-           19 augustus

-           26 augustus

-           2 september

-           9 september

-           16 september

-           23 september

-           30 september

-           7 oktober

-           14 oktober

-           21 oktober

-           28 oktober

-           4 november

-           18 november

-           25 november

-           2 december

-           9 december

-           16 december

-           23 december

 

1981

 

-           13 januari

-           20 januari

-           27 januari

-           3 februari

-           10 februari

-           17 februari

-           24 februari

-           3 maart

-           10 maart

-           17 maart

-           24 maart

-           31 maart

-           7 april

-           14 april

-           21 april

-           28 april

-           5 mei

-           12 mei

-           19 mei

-           26 mei

-           9 juni

-           16 juni

-           23 juni

-           30 juni

-           7 juli

-           11 augustus

-           18 augustus

-           25 augustus

-           1 september

-           8 september

-           16 september

-           23 september

-           30 september

-           7 oktober

-           14 oktober

-           21 oktober

-           28 oktober

-           4 november

-           18 november

-           25 november

-           2 december

-           9 december

-           16 december

-           23 december

 

1982

 

-           13 januari

-           20 januari

-           27 januari

-           3 februari

-           10 februari

-           17 februari

-           24 februari

-           3 maart

-           10 maart

-           17 maart

-           24 maart

-           31 maart

-           7 april

-           14 april

-           21 april

-           28 april

-           5 mei

-           12 mei

-           19 mei

-           26 mei

-           2 juni

-           9 juni

-           16 juni

-           23 juni

-           30 juni

-           4 augustus

-           11 augustus

-           18 augustus

-           25 augustus

-           1 september

-           8 september

-           15 september

-           22 september

-           6 oktober

-           20 oktober

-           3 november

-           17 november

-           1 december

-           15 december

 

1983

 

-           5 januari

-           19 januari

-           2 februari

-           9 februari

-           16 februari

-           2 maart

-           9 maart

-           16 maart

-           23 maart

-           20 april

-           2 mei

-           30 mei

-           6 juni

-           8 augustus

-           22 augustus

-           29 augustus

-           5 september

 

 

●          Werk- en coördinatievergadering voor de bouw van het Museum voor Moderne Kunst (1978- 1983):

 

Deze vergaderingen, belegd door de Regie der Gebouwen, vinden plaats op de site zelf en hebben als doel overleg ter plaatse mogelijk te maken, over specifieke procedures en maatregelen die bij de bouw het best konden worden toegepast. Pierre Baudson is de vertegenwoordiger van de KMSKB (vanaf 2 september 1980).

 

Leden:

 

*           Vaste leden:

 

-           Regie der Gebouwen (o.a. de heren Gurdal en Verreycken)

-           de architecten (F. Douxchamps)

-           Aannemer Van Rymenant (de heer Ameryckx)

-           KMSKB (P. Baudson)

 

*           Naast deze vaste leden worden bij elke vergadering firma's of specialisten uitgenodigd, naar gelang het specifieke onderwerp van de vergadering.

 

Vergaderdata:

 

1978

 

-           4 oktober

-           12 oktober

-           19 oktober

-           20 december

 

1979

 

-           7 februari

-           14 februari

-           21 februari

-           28 februari

-           7 maart

-           14 maart

-           21 maart

-           28 maart

-           3 april

-           11 april

-           18 april

-           25 april

-           2 mei

-           9 mei

-           16 mei

-           6 juni

-           13 juni

-           20 juni

-           27 juni

-           4 juli

-           8 augustus

-           22 augustus

-           29 augustus

-           5 september

-           12 september

-           19 september

-           20 september

-           26 september

-           3 oktober

-           10 oktober

-           16 oktober

-           24 oktober

-           31 oktober

-           7 november

-           14 november

-           21 november

-           28 november

-           5 december

-           12 december

-           19 december

 

1980

 

-           9 januari

-           16 januari

-           23 januari

-           30 januari

-           6 februari

-           13 februari

-           20 februari

-           27 februari

-           5 maart

-           12 maart

-           19 maart

-           26 maart

-           2 april

-           9 april

-           16 april

-           23 april

-           30 april

-           14 mei

-           28 mei

-           4 juni

-           11 juni

-           18 juni

-           25 juni

-           1 juli

-           8 juli

-           12 augustus

-           19 augustus

-           26 augustus

-           2 september

-           9 september

-           16 september

-           23 september

-           30 september

-           7 oktober

-           14 oktober

-           21 oktober

-           28 oktober

-           4 november

-           18 november

-           25 november

-           2 december

-           9 december

-           16 december

-           23 december

 

1981

 

-           13 januari

-           20 januari

-           27 januari

-           3 februari

-           10 februari

-           17 februari

-           24 februari

-           3 maart

-           10 maart

-           17 maart

-           24 maart

-           31 maart

-           7 april

-           14 april

-           21 april

-           28 april

-           5 mei

-           12 mei

-           19 mei

-           26 mei

-           9 juni

-           16 juni

-           23 juni

-           30 juni

-           7 juli

-           11 augustus

-           18 augustus

-           25 augustus

-           1 september

-           8 september

-           16 september

-           23 september

-           30 september

-           7 oktober

-           14 oktober

-           21 oktober

-           28 oktober

-           4 november

-           18 november

-           25 november

-           2 december

-           9 december

-           16 december

-           23 december

 

1982

 

-           13 januari

-           20 januari

-           27 januari

-           3 februari

-           10 februari

-           17 februari

-           24 februari

-           3 maart

-           10 maart

-           17 maart

-           24 maart

-           31 maart

-           7 april

-           14 april

-           21 april

-           28 april

-           5 mei

-           12 mei

-           19 mei

-           26 mei

-           2 juni

-           9 juni

-           16 juni

-           23 juni

-           30 juni

-           4 augustus

-           11 augustus

-           18 augustus

-           25 augustus

-           1 september

-           8 september

-           15 september

-           22 september

-           6 oktober

-           20 oktober

-           3 november

-           17 november

-           1 december

-           15 december

 

1983

 

-           5 januari

-           19 januari

-           2 februari

-           9 februari

-           16 februari

-           2 maart

-           9 maart

-           16 maart

-           23 maart

 

 

●         Werkvergadering voor de coördinatie van fase 2 van de bouw van het Museum voor Moderne Kunst (1980 – 1983)

 

Ingericht door de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken. In deze vergadering worden de problemen besproken die specifiek met fase 2 van de bouwwerken te maken hebben. Pierre Baudson vertegenwoordigt in deze werkvergadering de KMSKB.

 

Leden:

 

*           Vaste leden:

 

-           Dienst der Gebouwen .

-           de architecten

-           Aannemer Van Rymenant

-           KMSKB

 

*           Naast deze vaste leden worden bij elke vergadering firma's of specialisten uitgenodigd, naar gelang het specifieke onderwerp van de vergadering.

 

Vergaderdata:

 

1980

 

-           27 oktober

-           3 november

-           17 november

-           24 november

-           1 december

-           8 december

-           15 december

-           22 december

 

1981

 

-           12 januari

-           19 januari

-           26 januari

-           2 februari

-           9 februari

-           16 februari

-           23 februari

-           2 maart

-           9 maart

-           16 maart

-           23 maart

-           30 maart

-           6 april

-           13 april

-           27 april

-           4 mei

-           11 mei

-           18 mei

-           25 mei

-           15 juni

-           22 juni

-           29 juni

-           6 juli

-           10 augustus

-           24 augustus

-           31 augustus

-           7 september

-           14 september

-           21 september

-           28 september

-           5 oktober

-           12 oktober

-           19 oktober

-           26 oktober

-           9 november

-           16 november

-           23 november

-           30 november

-           7 december

-           21 december

 

1982

 

-           11 januari

-           18 januari

-           25 januari

-           1 februari

-           15 februari

-           22 februari

-           1 maart

-           8 maart

-           15 maart

-           22 maart

-           29 maart

-           5 april

-           19 april

-           26 april

-           3 mei

-           10 mei

-           17 mei

-           24 mei

-           7 juni

-           14 juni

-           21 juni

-           28 juni

-           9 augustus

-           16 augustus

-           23 augustus

-           30 augustus

-           6 september

-           13 september

-           20 september

-           27 september

-           4 oktober

-           11 oktober

-           18 oktober

-           25 oktober

-           8 november

-           22 november

-           29 november

-           6 december

-           13 december

-           20 december

 

1983

 

-           10 januari

-           17 januari

-           24 januari

-           31 januari

-           7 februari

-           14 februari

-           21 februari

-           28 februari

-           7 maart

-           14 maart

-           21 maart

-           28 maart

-           11 april

-           13 april

-           18 april

-           20 april

-           25 april

-           2 mei

-           9 mei

-           16 mei

-           30 mei

-           6 juni

-           13 juni

-           20 juni

-           27 juni

-           4 juli

-           8 augustus

-           22 augustus

-           29 augustus

-           5 september

 

 

●         Overlegcommissie (1977)

 

Ingericht door de Stad Brussel met als voorzitter de burgemeester en met als doel de voorbereiding van de definitieve aflevering van de bouwvergunning voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

 

Vertegenwoordigers van:

 

-           Stad Brussel

-           Centrale Stedebouw

-           Agglomeratie

-           Ministerie van Openbare Werken

-           architectenbureau Bastin

-           vzw Kunstwijk

-           advocaten Denys en Puelinckx

-           Infor-femmes

-           Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU)

-           SDR

 

Vergaderdata:

 

-           20 september 1977

 

 

●         Werkvergadering voor de renovatie van de huizen 6 tot 14 aan de Museumstraat (1983)

 

Deze vergadering coördineert de voorbereidingen voor de renovatie van de huizen in kwestie. Deze renovatie kadert in de herwaardering van de hele Museumwijk. Deze werken staan in een los verband met de bouw van het nieuwe MMK, en worden pas na de opening van het museum in oktober 1984 afgerond.

 

Leden:

 

-           Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken

-           de architecten

-           de KMSKB

-           het Paleis der Congressen

-           de aannemer Van Rymenant

 

Vergaderdata:

 

-           15 april 1983.

-           25 april 1983.

-           1 juni 1983.

-           8 juni 1983.

 

 

●         Werkvergadering voor de renovatie van de huizen 6 tot 16 aan de Museumstraat (1984)

 

Deze vergadering coördineerde de voorbereidingen voor de renovatie van de huizen in kwestie. Deze renovatie kaderde in de herwaardering van de hele Museumwijk. Deze werken stonden in een los verband met de bouw van het Museum voor Moderne Kunst, en werden pas na de opening van het museum in oktober 1984 afgerond.

 

Leden:

 

-           Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken

-           de architectenbureaus Bastin en Buas

-           de aannemer

-           de KMSKB

 

Vergaderdata:

 

-           5 maart

-           15 maart

-           22 maart

-           29 maart

-           5 april

-           12 april

-           19 april

-           26 april

-           10 mei

-           17 mei

-           24 mei

-           7 juni

-           14 juni

-           21 juni

-           28 juni

-           5 juli

-           12 juli

-           2 augustus

-           9 augustus

-           16 augustus

-           23 augustus

-           30 augustus

-           6 september

-           13 september

-           27 september

-           4 oktober

-           11 oktober

 

 

●          Vergaderingen van de Dienst voor Elektriciteit en Elektromechanica van het Ministerie van Openbare Werken (1984)

 

Ingericht om de installatie voor te bereiden van de elektrische apparatuur in het nieuwe MMK. Op deze vergaderingen is Pierre Baudson de vaste vertegenwoordiger van de KMSKB.

 

Leden:

 

-           de KMSKB

-           de Dienst voor Elektriciteit en Elektromechanica van het Ministerie van Openbare Werken

-           de bedrijven: Fabricom, AEG, Betea, Sobemap.

 

Vergaderdata:

 

-           23 mei

-           28 juni

 

 

●         Werkvergadering voor de renovatie van de huizen van de Museumwijk (1986 – 1987)

 

Deze vergadering coördineert de voorbereidingen voor de renovatie van de Museumwijk. Deze werken staan in een los verband met de bouw van het nieuwe MMK, en worden pas na de opening van het museum in oktober 1984 aangevat en afgerond. In de gerenoveerde gebouwen worden de administratieve en wetenschappelijke diensten van de KMSKB ondergebracht.

 

Leden:

 

*           Vaste leden:

 

-           de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken

-           de architecten

-           de KMSKB

 

*           Naast deze vaste leden worden bij elke vergadering firma's of specialisten uitgenodigd, naar gelang het specifieke onderwerp van de vergadering.

 

Vergaderdata:

 

1986

 

-           [?]

-           13 oktober

-           20 oktober

-           23 oktober

-           3 november

-           17 november

-           25 november

-           1 december

-           8 december

-           15 december

 

1987

 

-           26 januari

-           2 februari

-           9 februari (2 vergaderingen)

-           23 februari

-           2 maart

-           9 maart

-           16 maart

-           23 maart

-           30 maart

-           6 april

-           13 april

-           27 april

-           4 mei

-           11 mei

-           18 mei

-           25 mei

-           15 juni

-           22 juni

-           7 september

-           14 september

-           21 september

-           5 oktober

                       

 

 

Bijlage 3: de belangrijkste momenten uit de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst (1959 – 1984)

 

 

 

Bijlage 4: Concordantietabel tussen het oude klassement aangelegd door Eliane De Wilde (over de officiële opening) en de nieuwe nummering in de inventaris               

 

nummers in het klassement van het dossier van de openingsdagen (aangelegd door Eliane De Wilde)

inventaris van het archiefblok Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst (inv. nr.)

A

794

B

825

C/01

803 - 805

C/02

806 - 807

C/03

808

D/01 en D/02

810

D/03

811

D/04

812

E/01

976

E/03

977

E/04

812 – 818, 978 en 979

E/05

1005 - 1008

E/06

981

E/07

819

F/01

983

F/03

984

F/04

985

F/05

986

F/06

982

F/07

987

G/01

988

G/02

989

G/03

990

H/01

991

H/02

992

H/03

993

I/01

820

I/02

255

I/03

828

I/04

830

I/05

831

I/06

832

I/07

834

I/08

797

I/09

798

I/10

835

J/01

994

J/02

838

J/03

1000

J/04

836

K

1002

M

1001

 

 

3.7. Inventaris

 

I.          Periode 1959 – 1973: Niet-aanvaarde voorstellen voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst

 

1. Stukken van algemene aard

 

1.1. Briefwisseling

 

89.                   Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met P. Puttemans, medewerker van het tijdschrift Rythme, aangaande de publicatie in Rythme van een artikel van Roberts-Jones waarin hij een theoretische uiteenzetting geeft over de verschillende kenmerken en eigenschappen van musea voor moderne kunst.

                        mei 1961.                                                                            1 omslag

                        Zie 14/5/a. [archiefvormer: RJ]

 

90 – 103.        "Classement chronologique.", briefwisseling van hoofdconservator Ph. Roberts-Jones over de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst.

                        1961 – 1973.                                                                                  1 pak

                        Chronologisch geordend. NB: bestaat voor ongeveer 90% uit fotocopies van stukken waarvan de minuten en de ingekomen exemplaren elders in dossiers geplaatst werden. Daarnaast bevat dit bestanddeel ook verwijsbladen naar plannen en tekeningen die in de bijlagen bij dit klassement werden geplaatst. (zie onder "annexes au classement chronologique", inv nr. XXX)

90.       1961.                                                                                      1 omslag

            Zie 16/1

91.                   1962.                                                                                      1 omslag

            Zie 16/2

92.       1963.                                                                                      1 omslag

            Zie 16/3

93.       1964.                                                                                      1 omslag

            Zie 16/4

94.       1965.                                                                                      1 omslag

            Zie 16/5

95.                   1966.                                                                                      1 omslag

                        Zie 16/6

96.                   1967.                                                                                      1 omslag

                        Zie 16/7

97.                   1968.                                                                                      1 omslag

                        Zie 16/8

98.                   1969.                                                                                      1 omslag

                        Zie 16/9

99.                   1970.                                                                                      1 omslag

                        Zie 16/10. Bevat tevens: een bouwplan.

100.                 1971.                                                                                      1 omslag

                        Zie 16/11

101.                 1972.                                                                                      1 omslag

                        Zie 16/12

102.                 1973.                                                                                      1 pak

                        Zie 16/13. Bevat tevens: bouwplannen.

 

103 – 128.     "Annexes au classement chronologique.", bouwplannen en tekeningen die als bijlagen samen met brieven verstuurd werden.                                                                             1 pak

                        Bevat bouwplannen en tekeningen. Bijlagen bij het "classement chronologique" (inv.nr.). [archiefvormer: RJ] (zie lijst van bouwplannen en tekeningen)

103.                1961.                                                                                    1 omslag

                               Zie 20/2.

104 – 105.     1965.                                                                                    2 omslag

                        Zie 18/1/1 en 18/1/2.

106 – 107.     1966.                                                                                    2 omslag

                        Zie 18/2/1, 18/2/2.

108 - 112.      1967.                                                                                    5 omslag

                        Zie 18/3/1 tot 18/3/5.

113 - 114.      1968.                                                                                    2 omslag

                        Zie 18/4/1 en 18/4/2.

115 - 116.      1969.                                                                                    2 omslag

                        Zie 18/5/1 en 18/5/2.

117 - 122.      1971.                                                                                    6 omslag

                        Zie 18/6/1 tot 18/6/6.

123.                1972.                                                                                    1 omslag

                        Zie 18/7/1

124 – 128.     1973.                                                                                    5 omslag

                        Zie 18/8/1 tot 18/8/5.

 

129.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met O. Vanaudenhove, voorzitter van de PVV, waarin Vanaudenhove de architect Ch. Rimanque aanbeveelt als architect voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        mei 1962.                                                                            2 stukken

Zie 25/2/e. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

130 - 131.         “Correspondance Générale”, briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met in het bijzonder vertegenwoordigers van de overheid (vooral het Ministeries van Nationale Opvoeding en Cultuur, van Franse Cultuur en van Openbare Werken), de architecten, de Belgische Bond voor Esthetiek, de Vrienden van de Musea en met M. Mabille en J. Vercleyen (leden van de Commissie voor Moderne Schilderkunst van de KMSKB) met betrekking tot de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst (financiering, keuze van vestigingsplaats en architect, overleg met overheid, kritiek op ontwerpen).

                        Chronologisch gerangschikt.

130.                1963-1967.                                                                         1 omslag

                        Zie 14/1. Bevat tevens een bouwplan en een persknipsel.

131.                1968-1970.                                                                         1 omslag

                        Zie 14/2

 

132.                “Correspondance M. Jones – Bastin 1970-71.”, briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met architect R. Bastin.

                        1967-1972.                                                                         1 omslag

                        Zie 14/4. [archiefvormer: RJ]

 

133.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met advocaat A. Guislain in verband met een gesprek tussen beide over de problematieken rond de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        dec. 1966 – jan. 1967.                                                       1 omslag

                        Zie 14/1/c. [archiefvormer: RJ]

 

134.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met de Eerste Minister en met de ministers van Cultuur, over de haalbaarheid van de verschillende vestigingsvoorstellen voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        1966; 1969.                                                                         1 omslag

                        Zie 31/los/1. [archiefvormer: RJ]

 

135.                Brief van Ph. Roberts-Jones aan P. Wigny, minister van Franse Cultuur, over het statuut van de KMSKB en de eventuele  scheiding van de musea voor oude en moderne kunst.

                        7 nov. 1967.                                                                        1 stuk

                        Zie 14/13/b. [archiefvormer: RJ]

 

136.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met N. Van Liefferinge van de firma Maquettenbouw Van Liefferinge in verband met het bouwen van de maquettes voor de ontwerpen van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.[41]

                        april 1967.                                                                           1 omslag

Zie 14/1/b. Bevat tevens: drukwerk. [archiefvormer: Ph. Roberts-Jones]

 

137.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met P. Puttemans, medewerker van het tijdschrift Rythme, aangaande de publicatie in Rythme van een artikel van Roberts-Jones over de problematieken rond de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        juli 1967.                                                                              2 stukken

                        Zie 14/1/a. [archiefvormer: RJ]

 

138.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met H. Liebaers, hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek, over het probleem van de afbraak van de conciërgewoning van de Protestantse Tempel tijdens de werken aan het Museum voor Moderne Kunst.

                        september 1971.                                                                2 stukken

                        [archiefvormer: Ph. Roberts-Jones]        

 

139.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met N. Hougardy, senator, waarin hij hem om zijn steun vraagt in de keuze voor of tegen het voorgestelde ontwerp van architecten R. Bastin en L. Beeck voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        dec. 1972 – jan. 1973.                                                       2 stukken

                        Zie 3/2/c. [archiefvormer: RJ]

 

 

I.          Het plan voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst

 

1.                     Onderwerpsmap over de evaluatie van bestaande musea voor moderne kunst, als inspiratie voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst in Brussel.[42]

                        (1958) 1959-1970 (1973)                                                  1 pak

Zie 25/8. Bevat tevens: drukwerk, knipsels en foto's. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

2.                     Artikel over de ideeën van architect V. Bourgeois voor een Museum voor Moderne Kunst.

                        1959. Concept.                                                                   1 stuk

Zie 25/8/a. Bevat tevens: persknipsels. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

3.                     "Notes et photographies.", besluitenlijst van de algemene vergadering van de ICOM van 8 juli 1959, met een aantal adviezen die als inspiratiebron dienden voor het plan voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst. (Uittreksel uit ICOM News nr. 29)

                        dec. 1959.                                                                           1 stuk

                        Zie 14/10/a. [archiefvormer: RJ]

 

4.                     Onderwerpsmap met verschillende plannen voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst.

                        (1961) 1963-1966.                                                             1 omslag

                        Zie 25/2. Bevat een retroactum. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

5.         Rapport over de behoeften aan lokalen in het nieuwe Museum voor Moderne Kunst en de aandacht voor die behoeften in het plan voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst.

            juni 1963.                                                                                1 stuk

            Zie 5/2/1. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: RJ of HP]

 

6.         "Divers.", lijsten met ramingen van de nodige oppervlakten in het nieuwe Museum voor Moderne Kunst met het oog op het opstellen van een plan voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst.

                        1965. Klad.                                                                         1 omslag

                        Zie 14/13. [archiefvormer: RJ]

 

7.                     Onderwerpsmap over de problemen rond de financiering van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, met een brief van Ph. Roberts-Jones aan W. De Clercq, minister van Begroting.

                        feb. 1967.                                                                            1 omslag

                        Zie 14/13/a. [archiefvormer: RJ]

 

8.                     "Mr. Dorival.", brief van Ph. Roberts-Jones aan B. Dorival, hoofdconservator van het nationaal museum voor moderne kunst in Parijs, in het kader van een vergelijking van de buitenlandse musea voor moderne kunst.

            1968.                                                                                      1 stuk

            Zie 14/18. Bevat tevens: 1 krantenknipsel. [archiefvormer: RJ]

 

9.                     Onderwerpsmap met nota’s en rapporten van Ph. Roberts-Jones, F. Legrand en P. Baudson, in verband met het plan voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst.

                        1968-1969.                                                                         1 omslag

                        Zie 25/5. Bevat tevens: een persknipsel. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

10.       Onderwerpsmap met stukken die deel uitmaakten van de voorbereiding van het plan van december 1970 voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst.

            1970.                                                                                      1 omslag

            Zie 26/6. [archiefvormer: Fr. Legrand] Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

 

11.       Onderwerpsmap over het voorstel ingediend door het CIRAC  als mogelijk plan voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.[43]

            feb. 1970.                                                                                1 omslag

            Zie 14/2/b. [archiefvormer RJ]

 

12.       "Groupe de travail. Réunions.", onderwerpsmap over het plan van december 1970 voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst dat verstuurd werd naar de ministers van Cultuur op 14 december 1970.

            nov. – dec. 1970.                                                                     1 omslag

            Zie 14/3/2/a. [archiefvormer RJ]

 

13.       Onderwerpsmap over het plan van december 1970 voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst dat verstuurd werd naar de ministers van Cultuur op 14 december 1970.

            dec. 1970. Klad, concept en minuut.                              1 omslag

            Zie 6/3. [archiefvormer: Pauwels, RJ of Baudson] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

14.       Onderwerpsmap met nota's van Fr. Legrand over de toepassing van het plan van december 1970 voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst in de projecten van architecten R. Bastin en L. Beeck (lokalen, verlichting, …).

1970 – 1972.                                                                           1 omslag

Zie 27/1. [archiefvormer: Fr. Legrand] Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

 

15.       “Section Design – Contacts personnels.”, brief van P. Baudson, conservator aan de KMSKB, aan Ph. Roberts-Jones met enkele opmerkingen over de voorziene oppervlakten in het plan van december 1970 voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst.

            29 november 1971.                                                                   1 stuk

            Zie 14/19. [archiefvormer: ]

 

16.                   “M. Jones – Amis des Musées.”, onderwerpsmap over de voorbereiding van de nota opgesteld door Ph. Roberts-Jones met een stand van zaken in de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst (vooral over de verdeling en bestemming van de lokalen).

                        maart 1973.                                                                         1 omslag

                        Zie 14/7/1. [archiefvormer: RJ ]

 

17.                   Nota opgesteld door Ph. Roberts-Jones met een stand van zaken in de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst (vooral over de verdeling en bestemming van de lokalen).

                        maart 1973.                                                                         1 stuk

                        Zie 6/10. [archiefvormer: Pauwels of Baudson?] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB,  aan het museumarchief.

 

 

II. De verschillende vestigingsprojecten voor een nieuw Museum voor

Moderne Kunst

 

A. Keuze

 

18.                   “Documents et correspondance.”, onderwerpsmap met documenten die verband houden met de keuze van een geschikte vestigingsplaats voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        1961-1965.                                                                         1 omslag

                        Zie 14/5. Bevat tevens:  persknipsels. [archiefvormer: RJ]

 

19.                   "Rapports divers", nota's en rapporten van het wetenschappelijk personeel van de KMSKB en aantekeningen van Ph. Roberts-Jones, over de verschillende vestigingsplaatsen voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

1963 – 1968.                                                                                  1 omslag

            Zie 13/1/a. [archiefvormer: RJ] Chronologisch geordend.

 

20.                   Perscommuniqué van de Centrale Maatschappij voor Architectuur van België, waarin de wens wordt uitgedrukt dat er een nationale wedstrijd zou worden uitgeschreven met het oog op de keuze voor een geschikte vestigingsplaats voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        april 1963.                                                                           1 stuk

                        Zie 14/5/b. [archiefvormer: RJ]

 

21.                   Nota van Fr. Legrand, conservator aan de KMSKB, gericht aan  Ph. Roberts-Jones over de kwaliteiten van het vestigingsproject voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat en de gebreken van het vestigingsproject aan het Jubelpark.

                        28 maart 1964.                                                                   1 stuk

                        Zie 25/4/c. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand, en ook H. Pauwels]

 

22.       "Notes et photographies.", onderwerpsmap over de verschillende mogelijke  vestigingsplaatsen voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst en over de kwaliteiten van lokatie aan de Hofbergstraat in Brussel.

            1966 – 1967.                                                                           1 omslag

                                Zie 14/10. Bevat tevens: een persknipsel. [archiefvormer: RJ]

 

23.       Nota van Fr. Legrand, conservator bij de KMSKB, gericht aan Ph. Roberts-Jones over de voordelen van een stedelijke vestigingsplaats voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        aug. 1968.                                                                           1 stuk

                        Zie 5/2/3. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Legrand, RJ of Pauwels?]

 

24.       Nota van de KMSKB gericht aan J. Fleerackers, kabinetschef van de minister van Nederlandse Cultuur, waarin een overzicht wordt gegeven van de voor- en nadelen van de vestigingsplaatsen van buitenlandse musea voor moderne kunst.

            maart 1969.                                                                             1 stuk

            Zie 5/2/5. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: ?]

 

25.       Verklaring van R. Boël, voorzitter van de Vrienden van de Musea, over de kwaliteiten van de vestigingsplaats voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel. (voorgelezen op de bijeenkomst van de Vrienden op 12 maart 1969)      

            maart 1969.                                                                             1 stuk

            Zie 5/2/6. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: ?]

 

26.       Rapporten van P. Baudson uit 1969 en van Ph. Roberts-Jones van 14 oktober 1969, beiden met een overzicht van de voordelen van een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

            juni – okt. 1969.                                                                       1 omslag

            Zie 5/2/13. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: RJ, P. Baudson?][44]

 

27.       Onderwerpsmap met voorbereidende teksten van verschillende conservatoren van de KMSKB voor de nota van december 1969 waarin een stand van zaken wordt gegeven van de zoektocht naar een geschikte vestigingsplaats voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

nov. – dec. 1969.                                                                     1 omslag

Zie 5/2/15. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: ?]

 

28.       Brief van Ph. Roberts-Jones aan de ministers van Cultuur waarin hij hen aanspoort een beslissing te nemen inzake het probleem rond de keuze van de vestigingsplaats voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

25 nov. 1969.                                                               1 stuk

Zie 5/2/7. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: RJ, Legrand of Pauwels?]

 

29.       “Lettres et notes aux ministres.”, briefwisseling met de ministeries van Franse en van Nederlandse Cultuur over de voordelen van een stedelijke vestigingsplaats voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst en over de kwaliteiten van het vestigingsproject aan de Hofbergstraat in Brussel.

                        1969 – 1971.                                                                                  1 omslag

            [Zie 14/6]. [archiefvormer: RJ]

 

 

B. Lokatie

 

1. Wolstraat, Brussel

 

30.       Staat met raming van oppervlakten en kosten voor het vestigingsproject voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Wolstraat.

                        z.d.                                                                                        1 stuk

                        Zie 25/3/a. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

31.                   Dossier over het vestigingsproject voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Wolstraat met een ontwerp van architect M. Sneessens.

                        1962-1964.                                                                         1 omslag

                        Zie 25/1. Bevat  tevens: 9 bouwplannen (zie de lijst van plannen, nrs. XXX). Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

32.       "Projet Rue aux Laines.", staat met een vergelijking van de nodige oppervlakten en de oppervlakten voorzien in het ontwerp voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst aan de Wolstraat.

            [ca. 1962 – 1964]                                                                     1 stuk  

            Zie 14/14. [archiefvormer: RJ]

 

33.       Curricula Vitae van de kandidaat-architecten Cl. Emery, F. Jamagne en M. Van der Elst, allen verbonden aan het atelier van  architect V. Bourgeois, die instond voor de eerste ontwerpen voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst aan de Wolstraat .[45]

                        1963.                                                                                    1 omslag

                        NB: maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand] GEEN NUMMER GEGEVEN!!!NAKIJKEN!!!!

 

34.                   Nota opgesteld door het wetenschappelijk personeel van de KMSKB over het plan voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst gevestigd aan de Wolstraat.

                        juni 1963.                                                                             1 stuk

                        Zie 12/1. Bevat tevens: een persknipsel. [archiefvormer: Pauwels ?]. Maakt deel uit van de overdracht van 23 maart 1994 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

35.                    Nota van P. Georis, inspecteur bij het Ministerie van Financiën, gericht aan de minister van Financiën, over de financiële aspecten van het vestigingsproject voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst aan de Wolstraat.

                        19 maart 1964.                                                            1 stuk

                                Zie 25/2/c. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

36.       Rapport met een raming van de nodige oppervlakten in het nieuwe Museum voor Moderne Kunst [aan de Wolstraat].

            juli 1965.                                                                                 1 stuk

            Zie 5/2/2. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: ?]

 

 

2. Stadspark, Brussel

 

37.                   Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met E.W. Schwarzenberg over diens voorstel het nieuwe Museum voor Moderne Kunst in het stadspark van Brussel op te richten.

feb. 1964.                                                                            2 stukken

Zie 25/2/d. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

 

3. Hofbergstraat, Brussel

 

38.       Brief van Ph. Roberts-Jones aan P. Wigny, minister van Franse Cultuur, met in bijlage een nota waarin de belangrijkste voor- en nadelen van de vestigingsplaats aan de Hofbergstraat worden opgesomd.

                        18 april 1966.                                                                      1 stuk

                        Zie 25/2/b. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

3.1. architecten J. Ghobert, Roland Delers en Jacques Bellemans

 

39.       Uittreksels uit het ontwerp van architect J. Ghobert voor de aanleg van de Kunstberg, oorspronkelijk voorgesteld in 1937.

                        z.d.                                                                                        1 stuk

                        Zie 1/2/20. [archiefvormer: RJ] Bevat fotocopies van uittreksels van plattegronden en profielen uit het ontwerp.

 

40.                   “Groupe de Travail réunions.”, rapport  over het vestigingsproject van de architecten J. Ghobert, R. Delers en J. Bellemans, voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat, in het kader van de algemene inrichting van de Kunstberg.

                        maart 1966.                                                                         1 stuk

                        Zie 14/3bis. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens: foto's.

 

3.2. architecten Roger Bastin, Roland Delers en Jacques Bellemans

 

3.2.1. ontwerp van mei 1967:

 

41.                   Onderwerpsmap over het ontwerp van mei 1967 van architect R. Bastin in samenwerking met R. Delers en J. Bellemans voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

                        [ca. 1967]                                                                            2 stukken

                        Zie 25/3/c. Bevat tevens: 5 foto’s en 7 schetsen. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

42.                   Nota van architecten R. Delers en J. Bellemans met een vergelijking  van de oppervlakten en kosten vooropgesteld in het plan voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst en in het ontwerp van R. Bastin.

                        31 maart 1967.                                                                   1 stuk

                        Zie 25/3. Bevat tevens: 7 tekeningen (zie de lijst van plannen en tekeningen) en 7 foto's (zie de lijst van foto's). Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

43.       "Premier projet.", onderwerpsmap over de eerste ontwerpen van architect R. Bastin in samenwerking met R. Delers en J. Bellemans voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

            1967 – 1969.                                                                           1 omslag

                                Zie 14/11. [archiefvormer: RJ]

 

44.                   Brief van architecten R. Delers en J. Bellemans aan Ph. Roberts-Jones met in bijlage enkele foto's van de maquette van het ontwerp van architect R. Bastin in samenwerking met Delers en Bellemans van mei 1967.

                        mei 1967.                                                                            1 omslag

                        Zie 5/2/11. Bevat tevens: foto's. maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief.

[archiefvormer:Ph. Roberts-Jones of H. Pauwels ?]

 

3.2.2. ontwerp van [1967]:

 

45.                   Presentatiebrochure van het ontwerp van [oktober 1967] voor een  Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat, van architect R. Bastin in samenwerking met R. Delers en J. Bellemans.

                        [1967]                                                                                              1 pak

                        Zie 5/1. Bevat tevens: foto's. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: ?]

                        Zie 4/1. [archiefvormer: ?]

 

46.                   Rapport over het ontwerp van [oktober 1967] voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat van architect R. Bastin in samenwerking met R. Delers en J. Bellemans.

                        [1967]                                                                                              1 omslag

                        Zie 31/11. Bevat tevens: bouwplannen. [archiefvormer: RJ]

 

3.2.3. tweede ontwerp van 1968 (ontwerp '68:B'[46])

 

47.                   “Projet Montagne de la Cour.“, nota van architect R. Bastin waarin hij het tweede ontwerp uit 1968 voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat nader toelicht.

                        20 december 1968.                                                           1 stuk

                        Zie 14/8. [archiefvormer: RJ]

 

 

3.3. architecten Roger Bastin en Louis Beeck

 

3.3.1. ontwerp van september 1970:

 

48.       Dossier over het ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat van architecten R. Bastin en L. Beeck, voorgesteld op 17 september 1970.

            sep. 1970.                                                                               1 omslag

            Zie Z/2. [archiefvormer: H. Pauwels] Maakt deel uit van de overdracht nr. 2001/13 van Fr. Roberts-Jones aan het museumarchief. Bevat tevens: bouwplannen.

 

3.3.2. ontwerp van maart 1971:

 

49.       Brief van A. De Grave, directeur-generaal van de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken, aan Fr. Legrand, conservator bij de KMSKB, als begeleidend schrijven bij een reeks bouwplannen van het ontwerp van maart 1971 van architecten R. Bastin en L. Beeck voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

            16 april 1971.                                                               1 stuk

Zie 26/4. Bevat tevens: bouwplannen. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

50.       Nota van architect R. Bastin waarin hij de aanpassingen beschrijft die in de loop van juni 1971 werden doorgevoerd aan het ontwerp van maart 1971 voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

            7 aug. 1971.                                                                            1 stuk

            Zie Z/3. [archiefvormer: H. Pauwels] Maakt deel uit van de overdracht nr. 2001/13 van Fr. Roberts-Jones aan het museumarchief.

 

3.3.3. ontwerp van mei 1973:

 

51.                   "Documents et correspondance", lijst met de illustraties bij de tekst van journalist J. Tordeur, winnaar van de wedstrijd uitgeschreven door de vereniging de Vrienden van de Musea met het oog op het uitbrengen van een brochure over de geschiedenis van het Museum voor Moderne Kunst, ter gelegenheid van de persconferentie op 9 mei 1973 waar het ontwerp van architecten R. Bastin en L. Beeck voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat werd voorgesteld.[47]

                        z.d.                                                                                        1 stuk

                        Zie 14/5/c. [archiefvormer: RJ]

 

52.       Onderwerpsmap met de tekst van journalist J. Tordeur, winnaar van de wedstrijd uitgeschreven door de vereniging de Vrienden van de Musea met het oog op het uitbrengen van een brochure over de geschiedenis van het Museum voor Moderne Kunst, ter gelegenheid van de persconferentie op 9 mei 1973 waar het ontwerp van architecten R. Bastin en L. Beeck voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat werd voorgesteld.

            1972.                                                                                      1 omslag

            Zie 27/2. [archiefvormer: Fr. Legrand] Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

 

53.       Dossier over de persconferentie op 9 mei 1973 waar het ontwerp van R. Bastin en L. Beeck voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat officieel werd voorgesteld.

            mei 1973.                                                                                1 omslag

            Zie 31/los/7. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens: een foto en een publicatie.

 

54.       Onderwerpsmap met de teksten van de lezingen gehouden op de persconferentie op 9 mei 1973 voor de voorstelling van het ontwerp van architecten R. Bastin en L. Beeck voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

            mei 1973.                                                                                1 omslag

            Zie 27/3. Bevat tevens: foto's. [archiefvormer: Fr. Legrand] Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

 

55.       Onderwerpsmap met de teksten van de lezingen gehouden op de persconferentie op 9 mei 1973 voor de voorstelling van het ontwerp van architecten R. Bastin en L. Beeck voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

            mei 1973.                                                                                1 omslag

            Zie 6/11. [archiefvormer: Pauwels of RJ?] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. Bevat tevens: foto's.[48]

 

56.       Perscommuniqué van het Atelier de Recherche et d'Actions Urbaines (ARAU), verspreid ter gelegenheid van hun persconferentie op 19 juni 1973 als reactie op de persvoorstelling op 9 mei 1973 van het ontwerp van architecten R. Bastin en L. Beeck voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

            juni 1973.                                                                                1 stuk

            Zie 6/12. [archiefvormer: Pauwels of RJ?] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. Bevat tevens: foto's.

 

3.4. tegenvoorstellen ingediend door de Belgische Bond voor Esthetiek

 

57.                   Dossier over het eerste ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat, ingediend door de Belgische Bond voor Esthetiek in juni 1971.

                        1971.                                                                                    1 omslag

                        Zie 26/5. Bevat tevens: bouwplannen. [archiefvormer: Fr. Legrand] Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

 

58.                   Dossier over de twee ontwerpen voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat ingediend door de Belgische Bond voor Esthetiek in juni en november 1971.

                        1971.                                                                                    1 omslag

                        Zie 6/4. [archiefvormer: Pauwels] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

59.                   “Groupe de Travail réunions.”, dossier over de twee ontwerpen van de Belgische Bond voor Esthetiek uit juni en november 1971 voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

                        1971 - 1972.                                                                       1 omslag

                        Zie 14/3/3. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens een persknipsel.

 

60.       Brief van A. De Grave, directeur-generaal van de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken, aan H. Pauwels, conservator bij de KMSKB, waarin hij hem een schets toestuurt van het tweede ontwerp ingediend door de Belgische Bond voor Esthetiek.

                        24 april 1972            .                                                                      2 stukken

                        Zie Z/4. [archiefvormer: HP] Maakt deel uit van de overdracht nr. 2001/13 van Fr. Roberts-Jones aan het museumarchief. Bevat tevens: een bouwplan.

 

 

4. Jubelpark, Brussel:

 

61.                   Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met ingenieur R. Mechelynck over het vestigingsproject voor een Museum voor Moderne Kunst aan het Jubelpark.

                        april – mei 1966.                                                                1 omslag

                        Zie 14/1/c. [archiefvormer: RJ]

 

 

5. Glaverbel-gebouw, Bosvoorde

 

62.                   Brochure met een voorstelling van het bouwproject voor de nieuwe gebouwen van de sociale zetel van de nv Glaverbel in Bosvoorde door de architecten R. Braem, P. Guillissen, A. Jacqmain en V. Mulpas. [Er werd overwogen een deel van het gebouwencomplex te laten fungeren als Museum voor Moderne Kunst.]

                        [voor 1967]                                                                          1 stuk

                        Zie 25/10. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

 

6. Zavel/Kleine Zavel, Brussel

 

63.                   “Sablon – Affaire immobilière.“, dossier over het project, ingediend door immobiliënmakelaar Chr. Boone in september 1967 voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Bodenbroeckstraat, aan de Zavel.

                        1967.                                                                                    1 stuk

                        Zie 14/9. Bevat tevens: een bouwplan en een foto. [archiefvormer: RJ]

 

64.                   Brief van A. De Grave, inspecteur-generaal van de Dienst  der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken, aan Ph. Roberts-Jones over de kostprijs van het vestigingsproject voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Zavel.

                        14 feb. 1968.                                                                                  1 stuk

Zie 5/2/8. Bevat tevens: plannen. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief.

[archiefvormer: ?]

 

                       

7. Martelarenplein, Brussel

 

65.                   Perscommuniqué van de Belgische Bond voor Esthetiek over het vestigingsproject, voorgesteld op 25 mei 1967, voor een Museum voor Moderne Kunst aan het Martelarenplein.

                        mei 1967.                                                                            2 stukken

                        Zie 25/2/a. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

                       

8. Beurs, Brussel

 

66.                   "Projet Bourse.", dossier over het vestigingsproject voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Beurs van  architect A. Van Meulecom, voorgesteld in november 1968.

                        1968 – 1969.                                                                                  1 omslag

                        Zie 14/16. [archiefvormer: RJ]

 

 

9. Kunstwijk, Brussel:

 

67.                   Plan van het vestigingsproject voor een Museum voor Moderne Kunst in de Kunstwijk (tussen het Museum voor Oude Kunst, de Zavelkerk, de Regentschapsstraat en de Bodenbroekstraat) van de hand van architect J. Delhaye.

                        [okt. 1969]                                                                           1 stuk

                        Zie 20/3. [archiefvormer: RJ] Het project omvatte tevens het opnieuw opbouwen van het hotel Aubecq van architect V. Horta, het Volkshuis en de zaal Cousin.

 

 

 

III. Commissies en werkgroepen

 

A. Commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst:

 

68.       Nota opgesteld door de commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst gericht aan de ministers van Cultuur, over de werkzaamheden van de commissie sinds haar oprichting op 21 mei 1965.   

                        nov. 1965. Concept.                                                                       1 stuk

                        Zie 5/2/4. NB: maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: ?]

 

69.       "Musée Moderne Futur (Stencils)", onderwerpsmap over de commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst met notulen van de vergaderingen van 21 mei en 11 juni 1965 en 20 mei 1966 en een nota over de commissie.

                        1965 - 1966.                                                                       1 omslag

                        Zie 31/los/10. [archiefvormer: RJ]

 

70.                   Onderwerpsmap met notulen van de vergaderingen en nota’s opgesteld door de  commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, ingericht door de ministers van Openbare Werken en van Nederlandse en van Franse Cultuur.

                        1965-1966.                                                                         1 omslag

                        Zie 25/4. Bevat tevens persknipsels. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Fr. Legrand, en ook H. Pauwels]

 

71.                   "Commission pour la création d'un Musée d'Art Moderne.", notulen van  de vergaderingen van de commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, ingericht door de minister van Nationale Opvoeding en Cultuur, op 21 mei en 11 juni 1965 en 20 mei 1966.

                        1965-1966.                                                                         1 omslag

                        Zie 14/15. Zie ook chronologisch klassement, onder inv nr. XX. [archiefvormer: RJ]

 

 

B. Werkgroep van de commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst:

 

72.                   Notulen van de vergaderingen van de werkgroep van de commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, ingericht door de ministers van Openbare Werken en van Nederlandse en van Franse Cultuur, van 6 juli, 29 september en 27 oktober 1965.

                        1965.                                                                                     1 omslag

                        Zie 14/15/a. [archiefvormer: RJ]

 

73.                   Onderwerpsmap met notulen van de vergaderingen op 6 juli, 29 september en 27 oktober 1965 en nota’s opgesteld door de werkgroep van de commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, ingericht door de ministers van Openbare Werken en van Nederlandse en van Franse Cultuur.

                        1965.                                                                                     1 omslag

                                Zie 25/4/a. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand, en ook H. Pauwels]

 

74.                   Notulen van de vergadering van 27 oktober 1965 van de commissie voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, ingericht door de ministers van Openbare Werken en van Nederlandse en van Franse Cultuur.

                        nov. 1965                                                                              1 stuk

Zie 5/2/9. NB: maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: ?]

 

 

C. Overleg op het ministerie van Franse Cultuur:

 

75.       Notulen van de vergadering van 28 april op het ministerie van Franse Cultuur, waar de hoofdconservators van de nationale musea verzameld werden om een oplossing te vinden voor de vestigingsproblematiek van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst. 

            april 1966.                                                                               1 stuk

            Zie 31/los/9. [archiefvormer: RJ]

 

76.                   Onderwerpsmap over de vergaderingen van 28 april 1966 en 6 juni,  20 juni en 27 juli 1967 op het ministerie van Franse Cultuur, waar de hoofdconservators van de nationale musea verzameld werden om een oplossing te vinden voor de vestigingsproblematiek van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        1966 – 1967.                                                                                   1 omslag

                        Zie 25/4/b. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand en H. Pauwels]

                       

77.                   Onderwerpsmap over de vergaderingen van 6 juni en 27 juli 1967 op het ministerie van Franse Cultuur, waar de hoofdconservators van de nationale musea verzameld werden om een oplossing te vinden voor de vestigingsproblematiek van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

1967.                                                                                    1 omslag

Zie 5/2/10. NB: maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief.

[archiefvormer: H. Pauwels?]

 

 

D. Internationale commissie van de vereniging de Vrienden van de Musea:

 

78.                   Onderwerpsmap over de oprichting en samenstelling van de internationale commissie, ingericht door de vereniging de Vrienden van de Musea in het kader van de zoektocht naar een vestigingsplaats voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        z.d.                                                                                        1 omslag

                        Zie 25/5/a. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

79.                   Onderwerpsmap over de oprichting, de samenstelling en de activiteiten van de internationale commissie, ingericht door de vereniging de Vrienden van de Musea in het kader van de zoektocht naar een vestigingsplaats voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst .

                        sep. – dec. 1969.                                                               1 omslag

                        Zie 31/los/6. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens: twee publicaties.

 

80.                   Onderwerpsmap met stukken die een stand van zaken geven in de zoektocht naar een geschikte vestigingsplaats voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, bijeengebracht door Fr. Legrand, conservator bij de KMSKB, met het oog op de voorbereiding van de vergadering van de internationale commissie op 14 oktober 1969.

1969.                                                                                    1 omslag

Zie 25/7. Bevat tevens: een bouwplan. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

81.                   Brieven van Ph. Roberts-Jones aan J. Chatelain, directeur van de Musées de France, en aan P. Quoniam, inspecteur-generaal van de Musées de France, in verband met hun medewerking aan de internationale commissie, ingericht door de vereniging de Vrienden van de Musea in het kader van de zoektocht naar een vestigingsplaats voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        24 oktober 1969.                                                                2 stukken

                        Zie 14/2/c. [archiefvormer: RJ]

 

 

E. Werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst (1970

1971):

 

82.                   “Groupe de travail. Réunions.",nota’s en rapporten met een stand van zaken inzake de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, bijeengebracht door Ph. Roberts-Jones met het oog op de voorbereiding van de eerste vergadering van de werkgroep op 17 september 1970.

(1963 -)1970.                                                                      1 omslag

Zie 14/3/1. Bevat tevens: retroacta. [archiefvormer: RJ]

 

83.                   Notulen (met bijlagen) van de vergadering van de werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, ingericht door de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken, op 17 september 1970.

                        sep. – dec. 1970.                                                               1 omslag

                        Zie 6/2. [archiefvormer: H. Pauwels, RJ, Baudson?] Bevat tevens: bouwplannen. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

84.       Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen van de werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, ingericht door de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken, op 17 september 1970 en 28 januari, 29 maart, 6 mei, 15 juni, 24 augustus en 14 september 1971.

                        1970 – 1971.                                                                                  1 pak

                        Zie 26/1. [archiefvormer: Fr. Legrand] Bevat tevens: bouwplannen en tekeningen. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

 

85.                   "M. Roberts-Jones.", notulen (met bijlagen) van de vergaderingen van de werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, ingericht door de Dienst der Gebouwen van het ministerie van Openbare Werken, op 28 januari , 29 maart en 6 mei 1971.

                        1970 – 1971.                                                                                  1 omslag

Zie 14/17. Bevat tevens: een bouwplan en een persknipsel. [archiefvormer: RJ]

 

86.                   "Groupe de travail. Réunions.", notulen (met bijlagen) van de vergaderingen  van de werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, ingericht door de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken, op 15 juni, 24 augustus en 14 september 1971.

                        1970 - 1971.                                                                       1 pak

                        Zie 14/3/2. Bevat tevens: bouwplannen. [archievormer: RJ]

 

87.                         Notulen van de vergaderingen van de werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, ingericht door de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken, op 17 september 1970 en 28 januari, 29 maart, 6 mei en 24 augustus 1971.

                        1970 – 1971.                                                                         1 omslag

Zie 6/1. [archiefvormer: H. Pauwels] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

88.                   Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen van de werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst, ingericht door de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken, op 6 mei, 15 juni en 14 september 1971.

                        1971.                                                                                     1 omslag

Zie Z/5. [archiefvormer: HP] Maakt deel uit van de overdracht nr. 2001/13 van Fr. Roberts-Jones aan het museumarchief.

 

 

 

 

V. Persknipsels:

 

140.                "La grande misère des musées de la Rue de la Régence", artikel verschenen in La Dernière Heure op 29 augustus 1962 over de stand van zaken omtrent het oude, het voorlopige en het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        29 aug. 1962.                                                                      1 knipsel

Zie 25/8/b. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

141.                "Dans trois ans, Bruxelles aura (enfin) son Musée d'Art Moderne", artikel van A. Lemoine verschenen in Le Peuple op 27 januari 1963 over het vestigingsproject voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Wolstraat in Brussel.

                        27 jan. 1963.                                                                       1 knipsel

                        Zie 31/los/5/a. [archiefvormer: RJ]

 

142.                Onderwerpsmap over "Musée d'Art Moderne renové et Musée d'Art Moderne vers un complexe unique?", artikel van N. Eemans verschenen in La Dernière Heure op 18 juli 1967 over de haalbaarheid van het vestigingsproject voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

                        18 juli 1967.                                                                         1 knipsel

                        Zie 31/los/8/a. [archiefvormer: RJ]

 

143.      "Le musée provisoire d'Art moderne va-t-il fermer ses portes?", artikel van J. Tordeur verschenen in Le Soir over de mogelijke sluiting van het voorlopige Museum voor Moderne Kunst gevestigd in het Altenloh-gebouw.

            ca. 1969.                                                                                 1 knipsel

Zie 12/1. NB: maakt deel uit van de overdracht van 23 maart 1994 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: ]

 

144.                "Begroting van Cultuur voor het begrotingsjaar 1969. Voortzetting van de algemene beraadslagingen", uittreksel uit de parlementaire verslagen van de Senaat (vergadering van 3 juli 1969).

1969.                                                                                    1 knipsel

Zie 1/2/12. [archiefvormer: RJ]

 

145.                Persknipsel uit La Libre Belgique van 16 oktober 1969 (pagina 5), waarin het vestigingsproject voor een Museum voor Moderne Kunst in de Kunstwijk (tussen het Museum voor Oude Kunst, de Zavelkerk, de Regentschapsstraat en de Bodenbroeckstraat) van de hand van  architect J. Delhaye wordt voorgesteld.

                        16 okt. 1969.                                                                       1 stuk

Zie 5/2/14. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: ?] Het project omvatte tevens het opnieuw opbouwen van het hotel Aubecq van V. Horta, het Volkshuis en de zaal Cousin.

 

146.                Persknipsels over de stand van zaken inzake de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, na de afwijzing van het ontwerp van R. Bastin en L. Beeck  van 9 mei 1973.

                        juli – sep. 1973.                                                                  6 knipsels

                        Zie 31/los/5. [archiefvormer: RJ]

VI. Overige

 

147.      Lijst van door Ph. Roberts-Jones aangelegde dossiers die betrekking hebben op de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, 1959 – 1973 (1974).[49]                              

z.d.                                                                                         1 stuk

Zie 14/0. Voor de dossiers in kwestie, zie inv nrs. XXX. [14/1 tot 14/19]

 

 

 

2. Het voorlopige Museum voor Moderne Kunst in het Altenloh-gebouw

(1962-1978)

 

148.      "Locaux provisoires.", onderwerpsmap over het probleem van de gebrekkige infrastructuur van het Hotel Altenloh en de openbare verkoop van  het gebouw, lokatie van het  voorlopige Museum voor Moderne Kunst.

            1965 – 1966.                                                                           1 omslag

                        Zie 14/12. Bevat tevens: 1 krantenknipsel. [archiefvormer: RJ]

                                                                                 

 

 

3. Het aanvaarde ontwerp van Roger Bastin en Louis Beeck en de bouw van het Museum voor Moderne Kunst (1973-1987)

 

1. Stukken van algemene aard

 

1.1. Briefwisseling

 

268.      Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met leden van de Senaat (B. Risopoulos, P. Harmel en P. De Stexhe) over de kritiek die het ontwerp voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst van architecten R. Bastin en L. Beeck, voorgesteld op 9 mei 1973, te verduren kreeg.

                        1973 – 1974.                                                                                  1 omslag

                        Zie 3/2/b. [archiefvormer: RJ]

 

269.      Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met vertegenwoordigers van de ministeries van Franse en Nederlandse Cultuur en van Openbare Werken, over de voorbereidingen voor de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst tussen 1973 en 1976.

            1973 – 1976.                                                                           1 omslag

            Zie 3/3/c. [archiefvormer: RJ] Zie onder 3/3/a voor briefwisseling van Roberts-Jones met het ministerie van Openbare Werken tussen 1973 en 1984 en onder 3/3/b voor briefwisseling van Roberts-Jones met de ministeries van Franse en Nederlandse Cultuur tussen 1973 en 1977.

 

270.      Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met vertegenwoordigers van de ministeries van Franse en van Nederlandse Cultuur en met de staatssecretaris van Franse Cultuur, over de voorbereidingen voor de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, tussen 1973 en 1977.

            1973 – 1977.                                                                           1 omslag

            Zie 3/3/b. [archiefvormer: RJ] Zie onder 3/3/c voor brieven van Roberts-Jones, gericht aan zowel de beide ministeries van Cultuur als aan het ministerie van Openbare Werken, tussen 1973 en 1976.

 

271.      Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met vertegenwoordigers van het Koninklijk Paleis, over de evolutie inzake de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

            1973 – 1980.                                                                           1 omslag

            Zie 3/2/a. [archiefvormer: RJ]

 

272.      Briefwisseling van P. Roberts-Jones met de ministers van Franse Cultuur (P. Falize, J.-P. Grafé, H. F. Van Aal en J.-M. Dehousse) en de ministers van Nederlandse Cultuur (J. Chabert en R. De Backer) over de problemen rond de goedkeuring van de voorgestelde ontwerpen voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

            1973 – 1979.                                                                           1 omslag

            Zie 2/1. [archiefvormer: RJ]

 

273.      Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met de ministers van Brusselse Aangelegenheden (P. Vanden Boeynants, G. Cudell en L. Defosset) en met hun kabinetschefs (P. Lefevre) over de problemen rond de goedkeuring van de voorgestelde ontwerpen voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

            1973 – 1979.                                                                           1 omslag

            Zie 2/2. [archiefvormer: RJ]

 

274.      Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met vertegenwoordigers van kranten, tijdschriften en televisie (L'Eventail, La Libre Belgique, Le Soir, Spécial en RTBF) over de publicaties gewijd aan de voorbereidingen voor de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

            1973 – 1979.                                                                           1 omslag

            Zie 2/8. [archiefvormer: RJ]

 

275.      Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met verschillende personaliteiten en instellingen over diverse aspecten van de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

            1973 – 1984.                                                                           1 pak

            Zie 2/6. [archiefvormer: RJ] De personaliteiten en instellingen waarvan sprake in de beschrijving zijn de volgende: Belgisch Studiecentrum voor Corrosie (CEBELCOR), Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, vzw Kunstwijk, M. Amaraggi, L.C. Ameye, R. Balau, R. Bastin, G. Bazin, L. Beeck, E. Brusselmans, J. Coquelet, G. Cudell, W. Debrock, R. L. Delevoy, J. De Ligne, P. De Stexhe, G. Donnay, R. Feyens, J. Flament, Fr. Flausch, A. Jaumotte, Ch. Hannin, N. Hougardy, L. Leburton, G. Leroux, V. G. Martiny, S. Moureaux, G. Mundeleer, A. Peeters, J.-Fr. Poupko, L. A. Rocteur, mevrouw Roggemans, A. Spaak, mijnheer Terlinden van Puyveld, D. Tiberghien, P. Van Halteren, J. Van Offelen, J. Van Ryn, P. Vermeylen.

 

276.                 Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met vertegenwoordigers van het Ministerie van Openbare Werken, over de voorbereidingen voor de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, tussen 1973 en 1984.

                        1973 – 1984.                                                                                   1 pak

Zie 3/3/a. [archiefvormer: RJ]. Zie ook bij 3/3/c voor brieven van Roberts-Jones gericht aan zowel het ministerie van Openbare Werken als aan dat van Cultuur, tussen 1973 en 1976.

 

277.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met de vereniging De Vrienden van de Musea (R. Boël en P. Pechère) over de voorbereidingen voor de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        1973 – 1984.                                                                                  1 omslag

                        Zie 2/5. [archiefvormer: RJ] In deze serie werd een onderverdeling gemaakt tussen 'De Vrienden van de Musea' en 'Comte Boël'. Er is echter geen duidelijke scheidingslijn op het gebied van onderwerpen te trekken tussen beide.

 

278.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met R. Bastin, architect van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, over de voorbereidingen voor de oprichting van het museum.

                        1973 – 1984.                                                                                  1 pak

                        Zie Z/1. [archiefvormer: RJ] Maakt deel uit van de overdracht nr. 2001/13 van Fr. Roberts-Jones aan het museumarchief. Bevat tevens: bouwplannen, een persknipsel en foto's.

 

279.                 "Confidentiel", brief (met bijlage) van P. Pechère van De Vrienden van de Musea, aan Ph. Roberts-Jones over de houding die de KMSKB en De Vrienden van de Musea het best zouden aannemen tegenover professor R. Lemaire.

                        1 sep. 1974.                                                                          1 stuk

            Zie 23/b. [archiefvormer: RJ]

 

 

280.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met professor R. Lemaire en diens assistent G. Gyomorey over de problemen bij het zoeken naar een geschikte bestemming voor de Museumwijk, in het kader van de bouw van het Museum voor Moderne Kunst.

                        1974 - 1975; 1978.                                                                        1 omslag

                        Zie 2/3. [archiefvormer: RJ]

 

281 – 288.     "Classement chronologique.", briefwisseling van Ph. Roberts-Jones in zijn functie van hoofdconservator van de KMSKB, over de voorbereidingen voor de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        1974 – 1981.                                                                                  1 pak

                        Chronologisch geordend. [archiefvormer: RJ]

                        NB: bestaat voor ongeveer 90% uit fotocopies van stukken waarvan de minuten en de ingekomen exemplaren elders in dossiers geplaatst werden. Daarnaast bevat dit bestanddeel ook verwijsbladen naar plannen en tekeningen die in de bijlagen bij dit klassement werden geplaatst. (zie onder "annexes au classement chronologique")

281.                1974.                                                                                    1 pak

                        Zie 17/1.

282.                1975.                                                                                    1 omslag

                        Zie 17/2. Bevat tevens: een bouwplan.

283.                1976.                                                                                    1 omslag

                        Zie 17/3.

284.                1977.                                                                                    1 omslag

                        Zie 17/4.

285.                1978.                                                                                    1 omslag

                        Zie 17/5.          

286.                1979.                                                                                    1 omslag

                        Zie 17/6.

287.                1980.                                                                                    1 omslag

                        Zie 17/7.

288.                1981.                                                                                    1 omslag

                        Zie 17/8.

 

289.                “M. Jones – Amis des Musées.”, briefwisseling van R. Boël en P. Pechère, voorzitter en secretaris van de vereniging De Vrienden van de Musea, met G. Cudell, minister van Brusselse Aangelegenheden, H. Liebaers, beheerder van De Vrienden van de Musea en R. Bastin, aangaande de goedkeuring van het ontwerp voor het Museum voor Moderne Kunst.

jan. 1974.                                                                             1 omslag

Zie 14/7/2

Bevat tevens: plannen.

                        [archiefvormer: RJ]

 

290 – 294.     "Annexes au classement chronologique.", bouwplannen en tekeningen die als bijlagen samen met brieven verstuurd werden.      

                        1974 – 1975; 1978.                                                            1 pak

                               [archiefvormer: RJ] Bijlagen bij de briefwisseling uit nr. XX.

290.                1974.                                                                                    1 pak

                        Zie 19/1.

291 - 292.      1975.                                                                                    2 omslag

                        Zie 20/1, 20/4.

293.                1976.                                                                                    1 omslag

                               Zie 21/1.

294.                1978.                                                                                    1 omslag

                        Zie 19/10.

 

295.      Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met P. Van Halteren, burgemeester van Brussel en voorzitter van de Overlegcommissie, over de aanvraag van de KMSKB voor het akkoord van de commissie voor de aanvang van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

                        sep. 1977.                                                                            1 omslag

                        Zie 2/2/a. [archiefvormer: RJ]

 

296.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met H. Simonet, staatssecretaris van Regionale Brusselse Economie en zijn kabinetschef J. Renard over de procedure die gevolgd wordt voor het verkrijgen van de goedkeuring van de voorgestelde ontwerpen van architecten R. Bastin en L. Beeck voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

                        1977 – 1980.                                                                                   1 omslag

                        Zie 3/4/a. [archiefvormer: RJ]                 

 

297.                Brief van Ph. Roberts-Jones aan G. Van Damme, redacteur bij Le Soir, met in bijlage de tekst voor het artikel 'Un musée, pour quoi?', waarin hij zijn standpunten met betrekking tot de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst verdedigt.

                        24 juli 1979.                                                                         1 stuk

                        Zie 1/2/13. [archiefvormer: RJ]

 

298.                Brieven van Ph. Roberts-Jones aan de minister van Openbare Werken (G. Mathot), de minister van de Franse Gemeenschap (M. Hansenne) en de secretaris van de ministerraad (J. Grauls) over de problemen inzake de toegewezen kredieten voor de renovatie van het Museum voor Oude Kunst en de invloed daarvan op de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        dec. 1979 - maart 1980.                                                    1 omslag

                        Zie 2/b. [archiefvormer: RJ]

 

299.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met B. Barman, voorzitster van de vereniging Vrienden en Promotors van de Vereniging voor Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten vzw, over de aanvraag voor een geleid bezoek aan het nieuwe Museum voor Moderne Kunst in aanbouw.

                        nov. – dec. 1983.                                                                1 omslag

                        Zie 15/3/6. [archiefvormer: RJ]

 

 

1. (Aanpassing van het) Plan voor het Museum voor Moderne Kunst:

 

149.                 "Rapports divers", nota's en rapporten opgesteld door het wetenschappelijk personeel van de KMSKB en aantekeningen van Ph. Roberts-Jones, in verband met de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        1973 – 1983.                                                                                   1 pak

Zie 13/1. [archiefvormer: RJ.] Chronologisch geordend. Bestaat voor ongeveer 90% uit fotocopies. De originele stukken zitten in de dossiers en onderwerpsmappen.

 

150.                 "Photocopies rapports divers", nota's en rapporten opgesteld door het wetenschappelijk personeel van de KMSKB, in verband met de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        1973 – 1974; 1977 – 1983.                                       1 pak

                        Zie 22/2. [archiefvormer: RJ] Chronologisch geordend. Bevat hoofdzakelijk fotocopies van nota's en rapporten die ook elders terug te vinden zijn.

 

151.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met collega-museologen en academici waarin hij hen een enquête voorlegt met vragen over de kwaliteit van het ontwerp van architecten R. Bastin en L. Beeck dat op 9 mei 1973 werd voorgesteld en in de volgende maanden heel wat kritiek kreeg. Deze enquête had als doel het plan voor de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst te optimaliseren.

                        nov. – dec. 1973.                                                                1 omslag

                        Zie 3/1. [archiefvormer: RJ]

 

152.      Rapport van het onderzoek uitgevoerd door Ph. Roberts-Jones  naar de kwaliteiten van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, zoals voorgesteld in het ontwerp van 9 mei 1973 van architecten R. Bastin en L. Beeck.

                        4 dec. 1973.                                                                        1 stuk

                        Zie 6/16. [archiefvormer: Pauwels of RJ] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

153.                 "Confidentiel", nota van Ph. Roberts-Jones met een stand van zaken in de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst op 5 april 1974.

                        april 1974.                                                                             1 stuk

                        Zie 23/c. [archiefvormer: RJ]

 

154.      "Confidentiel", nota van Ph. Roberts-Jones met een stand van zaken in de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst op 20 mei 1974.

            mei 1974.                                                                                1 stuk

            Zie 23/d. [archiefvormer: RJ]

 

155.                Nota van P. Baudson met een stand van zaken in de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst op 30 juni 1977

                        30 juni 1977.                                                                       1 stuk

Zie 27/9. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

156.                Nota (met bijlagen) met een stand van zaken in de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, op 26 oktober 1977.

                        26 okt. 1977.                                                                                   1 omslag

                        Zie 3/4/c. [archiefvormer: RJ]                                        

 

 

II. Bouwprojecten in de marge van de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel:

 

* Studie en renovatie van de Museumwijk (prof. R. Lemaire)

 

157.                Rapport van een studie uitgevoerd door professor R. Lemaire naar de mogelijkheden tot behoud van de Museumwijk binnen de site voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        juli 1974.                                                                              2 stukken

                        Zie 17/9. Bevat tevens: bouwplannen.                

 

 

158.      Dossier over het voorstel ingediend door M. Culot en architect J. Delhaye in 1979 voor de wederopbouw van de gevel van het hotel Aubecq en van de zaal Cousin, allebei van architect V. Horta, op de Hofbergstraat in Brussel als deel van de Museumwijk.

            1979.                                                                                      1 omslag

                               Zie 22/1. [archiefvormer: RJ]

 

159.                Nota van P. Baudson over het ontwerp van professor R. Lemaire van 12 oktober 1982 voor de renovatie van de Museumwijk.

                        28 okt. 1982.                                                                       1 stuk

Zie 29/3. [archiefvormer: RJ, B, HP] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. Handgeschreven.

 

160.                Onderwerpsmap over de restauratie van de huizen aan de Museumstraat 6 tot 14, door de architecten R. Lemaire, A. Jacqmain, R. Bastin en L. Beeck.

                        1982 – 1986.                                                                                  1 omslag

                        Zie 13/3. [archiefvormer: RJ en H. Pauwels] Bevat tevens: bouwplannen.  

 

 

 

III. Aanvaard project aan de Hofbergstraat in Brussel (arch. R. Bastin en L. Beeck)

 

A. Fase 1 (ondergronds museum)

 

161.      Onderwerpsmap met nota's en briefwisseling met betrekking tot de verdeling van de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst in twee fasen en het verlenen van de bouwvergunning voor fase 1 op 28 november 1977.

                        (1974 – 1975); sep. – nov. 1977.                                     1 omslag

                        Zie 1/4. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens: bouwplannen en  retroacta.

 

162.                 Onderwerpsmap over het voorontwerp van 31 mei 1977 van architecten R. Bastin en L. Beeck voor fase 1 van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

april – juni 1977.                                                     [1 stuk/1 pak]

Zie 7/8. [archiefvormer: ?] Bevat tevens: bouwplannen. Maakt deel uit van de overdracht 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

163.                Dossier over de inrichting van één van de ondergrondse tentoonstellingszalen van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst als een zaal gewijd aan de kunstenaar René Magritte.

                        1978 – 1984.                                                                                  1 omslag

                        Zie 1/5. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens: bouwplannen en tekeningen.

 

164.      Nota (met bijlagen) van architect R. Bastin over de aanpassingswerken aan het technische blok van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

            10 jan. 1979.                                                                           1 stuk

                        Zie 8/5/a. [archiefvormer: HP, RJ?] Maakt deel uit van overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. Bevat tevens: bouwplannen.                

 

165.      Lijst van het binnenschrijnwerk in het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, fase 1. Opgemaakt door architecten R. Bastin en L. Beeck.

            26 april 1982.                                                               1 stuk

            Zie 9/2/a. [archiefvormer: Baudson?] Maakt deel uit van overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. De lijst beslaat 6 vellen, met de nummers: MI01d, MI02d, MI03c, MI04e, MI05g, MI06f. Gewijzigde lijst van 2 april 1979.

 

166.                Brief van E. De Wilde, conservator bij de KMSKB, aan Fr. Lahaut, XXX, over diens bestelling van 25 foto's van de lichtput in het Museumplein.

                        7 mei 1984.                                                                         1 stuk

                        Zie 24/14/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

 

B. Fase 2 (Museumwijk en Altenloh-gebouw)

 

167.                Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met vertegenwoordigers van het Ministerie van Openbare Werken, de politie en het kabinet van de staatssecretaris van Regionale Brusselse Economie over de onteigening van huis 22 aan de Museumstraat, in het kader van fase 2 van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        1974 – 1978.                                                                                   1 omslag

                        Zie 1/3. [archiefvormer: RJ]                   

 

168.                Onderwerpsmap met briefwisseling over de rol van de huizen 16 en 18 aan de Museumstraat in fase 2 van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

(1977 – 1978); 1981 – 1983.                                            1 omslag

Zie 13/2. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens: bouwplannen en retroacta.

 

169.                Nota (met bijlage) van Ph. Roberts-Jones over fase 2 van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        28 jan. 1977.                                                                       1 stuk

                        Zie 8/8/a. [archiefvormer: HP of RJ] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. Bevat tevens: een bouwplan.

 

170.                Brief van R. Bastin aan Ph. Roberts-Jones met in bijlage een exemplaar van schetsen van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst gedateerd op 2 februari 1977.

                        4 feb. 1977.                                                                         1 stuk

                        Zie 8/8/b. [archiefvormer RJ] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. Bevat tevens: bouwplannen.

 

171.      Nota van Ph. Roberts-Jones over de veiligheidsvoorzieningen in het ontwerp voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst van architecten R. Bastin en L. Beeck.

                        17 jan. 1978.                                                                       1 stuk

                        Zie 3/4/b. [archiefvormer: RJ]

          

172.                Bestek van het ontwerp voor de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, fase 2, opgemaakt door de Dienst der  Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken.

                        3 nov. 1978.                                                                         1 stuk

Zie 31/7. Nummer van het lastenboek: BB 78 AMK. Bevat tevens bouwplannen (zie lijst van de bouwplannen). [archiefvormer: Ph. Roberts-Jones]

 

173.                Dossier over de werkzaamheden van de aannemer Van Rymenant aan de gevels van de gebouwen, voor fase 2 van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        1981 – 1982.                                                                                   1 pak

Zie 30/1 (delen 1 tot 4). [archiefvormer: RJ, B., HP] Maakt deel uit van de overdracht van augustus 1995 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. Bevat tevens: bouwplannen.

 

174.                Raming van de kosten van de renovatie van de huizen 6 tot 16 van de  Museumstraat in het kader van fase 2 van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                               [ca. 1982]                                                                             1 stuk

Zie 29/5/a. [archiefvormer: RJ, B, ...] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

175.                 "Confidentiel", briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met architect R. Bastin over de aanleg van het Museumplein en over de mogelijke oplossingen voor de Museumwijk binnen de site van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        (1978); maart 1982.                                                              1 omslag

                        Zie 23/1. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens: retroacta.      

 

176.                 Nota (met bijlagen) van architect R. Bastin over het ontwerp van november 1982 voor de renovatie van de huizen 6 tot 16 van de Museumstraat in het kader van fase 2 van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        nov. 1982.                                                                             1 omslag

                        Zie 29/4. [archiefvormer: RJ, B.] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. Bevat tevens: bouwplannen.

 

177.      Rapport over de nood aan kantoorruimte voor de wetenschappelijke en administratieve diensten van de KMSKB, in de huizen 6 tot 18 van de Museumstraat.

20 april 1983.                                                                      1 stuk

Zie 29/5/b.

 

 

C. Fasen 1 en 2:

 

178.                Onderwerpsmap met briefwisseling en tekeningen over de voorwaardelijke bouwvergunningen voor fasen 1 en 2 van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst en over de aanpassingen aan het ontwerp om tegemoet te komen aan de gestelde voorwaarden.

                        1977 – 1979.                                                                       1 omslag

Zie 7/7. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens: tekeningen. Maakt deel uit van de overdracht 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

179.                Lijst met enkele mogelijke oplossingen voor de renovatie van de Museumwijk en voor de aanleg van het Museumplein.[50]

                        feb. 1978.                                                                            1 stuk

                        Zie 2/a. [archiefvormer: RJ]                   

 

180.                Dossier over de veiligheidsinstallatie in het nieuwe Museum voor Moderne kunst, fasen 1 en 2.

                        1980, 1982.                                                                         1 omslag

                        Zie 9/3. [archiefvormer: RJ of Baudson?] Maakt deel uit van de overdracht 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

181.                Dossier over de problemen rond de verlichting van de tentoonstellingszalen in het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, fasen 1 en 2.

                        1980 – 1983.                                                                                  1 omslag

                        Zie 9/4. [archiefvormer: RJ of Baudson?] Maakt deel uit van de overdracht 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. Bevat tevens: bouwplannen.

 

182.                "Electricité", dossier over de installatie van de elektrische verlichting in de tentoonstellingszalen, in het kader van fasen 1 en 2 van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        1981 – 1983.                                                                                  1 omslag

                        Zie 15/1. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens: een bouwplan en schetsen.

 

183.                Onderwerpsmap over de algemene oriënterings- en veiligheidssignalisatie in het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, in het kader van de uitvoering van de fasen 1 en 2 van de bouw van het museum.

                        1982.                                                                                    1 pak

                        Zie 9/1. [archiefvormer: , Baudson, RJ?] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. Bevat tevens: bouwplannen.

 

184.                Dossier over de plaatsing van de sloten en de benodigde sleutels in het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, fasen 1 en 2, door de firma's Lorrion en Arbelco.

                        1983 – 1985.                                                                                  1 omslag

Zie 9/2/b. [archiefvormer Baudson?] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

 

IV. Commissies en werkgroepen

 

A. Werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst

 

185.                 Briefwisseling van Fr. Legrand, conservator aan de KMSKB met A. De Grave, directeur-generaal van de Dienst der Gebouwen van het Ministerie van Openbare Werken, over de vergadering van de werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst van 10 januari 1975.

                        dec. 1974 – jan. 1975.                                                       2 stukken

Zie 27/4. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

            [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

186.                Notulen (met bijlagen) van de vergadering van 10 januari 1975 van de werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst.

                        jan. 1975.                                                                             1 omslag

                        Zie 7/12. [archiefvormer: H. Pauwels] Bevat tevens: bouwplannen. Maakt deel uit van de overdracht van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

187.      Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen van 22 april en 13 oktober 1976 en 17 januari en 9 juni 1977 van de werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst,.

                        april 1976 - juni 1977.                                                        1 omslag

                        Zie 10/1. [archiefvormer: RJ] Maakt deel uit van de overdracht 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

188.      Notulen van de vergadering van 22 april 1976 van de werkgroep voor de oprichting van het Museum voor Moderne Kunst.

                        april – mei 1976.                                                                2 stukken

                        Zie 7/10. [archiefvormer: P. Baudson[51]] Maakt deel uit van de overdracht van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.[52]

 

 

B. andere vergaderingen

 

189.      Uitnodiging (met bijlagen) voor de vergadering, belegd door de Regie der Gebouwen op 12 april 1976 en gewijd aan de procedure tot goedkeuring van de voorgestelde ontwerpen voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

            1 april 1976.                                                                            1 omslag

                                Zie 7/11. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens: bouwplannen. Maakt deel uit van de overdracht van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

 

IV. Werf:

 

190.                Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen tussen 3 augustus 1978 en 5 september 1983 van de vergadering ter coördinatie van de bouw van het Museum voor Moderne Kunst.

                        1978 – 1983.                                                                                   1 pak

Zie 10/2. [archiefvormer: RJ of Baudson] Maakt deel uit van de overdracht van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.[53]

 

191.                Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen tussen 4 oktober 1978 en 23 maart 1983 van de werk- en coördinatievergadering voor de bouw van het Museum voor Moderne Kunst.

                        1978 – 1983.                                                                                  1 pak

                        Zie 10/3. [archiefvormer: RJ of Baudson] Maakt deel uit van de overdracht van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.[54] Bevat tevens: een bouwplan.

 

192.                Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen tussen 20 oktober 1980 en 5 september 1983 van de werkvergadering voor de coördinatie van fase 2 van de bouw van het Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

                        1980 – 1983.                                                                                  1 pak

                        Zie 11/3. [archiefvormer: Baudson] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. Bevat tevens: publicaties.

 

193.      Rapport van P. Baudson met een evaluatie van de reeds uitgevoerde bouwwerken voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

            23 sep. 1981.                                                               1 stuk

            Zie 22/2/a. [archiefvormer: RJ]

 

194.      Notulen van de vergaderingen tussen 15 april en 8 juni 1983 van de werkvergadering voor de renovatie van de huizen 6 tot 14 aan de Museumstraat.

            april – juni 1983.                                                                      1 omslag

            Zie 11/1/b. [archiefvormer: Baudson] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

195.      Notulen (met begeleidende brief) van een vergadering, belegd door de Regie der Gebouwen op 12 april 1983, voor de coördinatie van de werf voor de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

            7 april 1983.                                                                            1 stuk

            Zie 11/1/a. [archiefvormer: Baudson] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

           

196.      Notulen van een vergadering, belegd door de Regie der Gebouwen op 14 april 1983, met een evaluatie van de bouwwerken aan het nieuwe Museum voor Moderne Kunst met het oog op het samenstellen van een brochure over de bouw van het museum.

            20 april 1983.                                                               1 stuk

            Zie 10/4. [archiefvormer: Baudson] Maakt deel uit van de overdracht van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

197.      Verslagen van de twee bezoeken in februari 1984 aan de werf van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

            feb. 1984.                                                                                2 stukken

            Zie 10/5. [archiefvormer: Baudson] Maakt deel uit van de overdracht van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

198.      Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen tussen 5 maart en 11 oktober 1984 van de werkvergadering voor de renovatie van de huizen 6 tot 16 aan de Museumstraat.

            maart – oktober 1984.                                                   1 omslag

            Zie 11/1/c. [archiefvormer: Baudson] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

199.      Notulen van de vergaderingen van 23 mei en 28 juni 1984, belegd door de Administratie voor Elektriciteit en Elektromechanica van het Ministerie van Openbare Werken, voor de installatie van de elektrische apparatuur in het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

            mei – juni 1984.                                                           2 stukken

            Zie 11/2. [archiefvormer: Baudson] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

200.      Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen tussen 13 oktober 1986 en 5 oktober 1987 van de werkvergadering voor de renovatie van de huizen van de Museumwijk.

            okt. 1986 – okt. 1987.                                                   1 pak

            Zie 11/1/d. [archiefvormer: Baudson] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief. De notulen van de eerste vergadering ontbreken. Bevat tevens: kopies van uittreksels van bouwplannen.

 

 

VI. Officiële opening van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat op 24, 25 en 26 oktober 1984

 

201 – 210.       Dossier over de officiële opening van het gerenoveerde Museum voor Oude Kunst en het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, van 24 tot 26 oktober 1984.

                        1982 – 1984.                                                                                   1 pak

                        [archiefvormer: Ph. Roberts-Jones]

201.                Dossier over de uitgave van een reeks postzegels ter gelegenheid van de opening.

                        1982 – 1983.                                                                                  1 omslag

                        Zie 15/3/1.

202.      Dossier over de voorbereiding van de komst van het koninklijk echtpaar naar de openingsplechtigheid op 25 oktober 1984.

            1983.                                                                                      1 omslag

            Zie 15/3/2.

203.      Dossier over de financiële steun van de Verzekeringsgroep AG aan de receptie op de opening op 25 oktober 1984.

            1984.                                                                                      1 omslag

            Zie 15/3/3.

204.      Onderwerpsmap over de contacten tussen de KMSKB en de verschillende diensten voor toerisme (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) in voorbereiding op de officiële opening.

            1984.                                                                                      1 omslag

            Zie 15/3/4.

205.      Dossier over de voorbereiding van het muziekconcert op 25 oktober 1984 in de St-Jakobskerk op de Coudenberg, ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde KMSKB.

            1984.                                                                                      1 omslag

            Zie 15/3/7. Bevat tevens: een publicatie.

206.      Onderwerpsmap over de voorbereiding van het programma voor de opening op 24, 25 en 26 oktober 1984.

            1984.                                                                                      1 omslag

            Zie 15/3/9.

207.      Onderwerpsmap over het opstellen van de lijst met genodigden voor de opening.

            maart – okt. 1984.                                                                    1 omslag

            Zie 15/3/5.

208.      Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met verschillende museologen waarin zij reacties geven op het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

            sept. – okt. 1984.                                                                     1 omslag

            Zie 15/3/11.

209.      Briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met verschillende genodigden voor de opening, waarin zij terugkijken op de openingsdagen en op de voorbereidingen ervan.

            sep. – dec. 1984.                                                                     1 omslag

            Zie 15/3/8.

210.      Dossier over de afrondende werkzaamheden van de aannemer Van Rymenant, met het oog op de opening van de gerenoveerde KMSKB.

            nov. 1984.                                                                               1 omslag

            Zie 15/3/10.

 

211.      Dossier over de voorbereidingen voor de publicatie van de brochure "Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Renovatie- en bouwwerken 1977 – 1984" ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

                        1984.                                                                                    1 omslag

                        Zie 15/2. [archiefvormer: RJ] Bevat tevens: een publicatie.

 

212.                Perscommuniqué van de KMSKB waarin de sluiting (vanaf 5 maart 1984) wordt aangekondigd van de zalen voor 19e en 20e eeuwse kunst, in het kader van de verhuizing van de collectie naar het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        20 feb. 1984.                                                                                  1 stuk

                        Zie 24/7/5. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

213 - 267.      Dossier over de feestelijkheden ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst en het gerenoveerde Museum voor Oude Kunst van 24 tot 26 oktober 1984.

1984 – 1985.                                                                                  1 pak

Zie 24. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

213.                “Plan du classement”, inhoudsopgave van het dossier.

z.d.                                                                                        1 stuk

Zie 24/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

214.                "Notes. Chefs de services et brigadiers", Nota’s met richtlijnen van de directie van de KMSKB gericht aan de diensthoofden en de brigadiers van dienst tijdens de opening in oktober 1984.

                        [1984]                                                                                              1 omslag

                        Oud nummer: J/02. Zie 24/12/2. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

215.                “Palais Royal”, onderwerpsmap over de contacten met het Koninklijk Paleis met het oog op de officiële opening van de vernieuwde KMSKB.

1984.                                                                                    1 omslag

Oud nummer: A

Zie 24/2. [archiefvormer: E. De Wilde?]

216.                “Premier Ministre”, brief van Ph. Roberts-Jones aan W. Martens, Eerste Minister, met een aankondiging van de officiële opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

16 juli 1984.                                                                         1 stuk

Oud nummer: B. Zie 24/3. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

217 - 223.        “Contacts avec collègues étrangers”, onderwerpsmap over de uitnodiging van museologen voor de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

1984.                                                                                    1 pak

Oud nummer: C. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

217.                Antwoordkaarten, teruggestuurd door de genodigden voor de officiële opening op 25 oktober 1984 om 11 uur.

                        [1984] Fotocopies.                                                             1 pak

                        Zie 23/2. [archiefvormer: E. De Wilde of RJ]       

218 - 220.      "Invités pour deux nuits", briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met de museologen, uitgenodigd voor de drie dagen op kosten van de organisatie.

                                              1 omslag

Oud nummer: C/01. Zie 24/4/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

218.                Geen antwoord.

                        Zie 24/4/1/a. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

219.                Positief antwoord.

                        Zie 24/4//1/b. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

220.                Negatief antwoord.

                        Zie 24/4/1/c. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

221 – 222.     "Invités par lettre", briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met de museologen die werden uitgenodigd, maar op eigen kosten.                                                                                                      1 omslag

                        Oud nummer: C/02. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

221.                Positief antwoord.

                        Zie 24/4/2/a. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

222.                Negatief antwoord.

                        Zie 24/4/2/b. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

223.                "Listes des conservateurs", onderwerpsmap met de lijsten van de uit te nodigen museologen voor de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.                                   1 omslag

                        Oud nummer: C/03. Zie 24/4/3. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

224.                Briefwisseling van E. De Wilde, departementshoofd aan de KMSKB en verantwoordelijke van de openingsdagen, met W. Van den Bussche, conservator van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende, over de opening van het Oostends museum en over de uitnodiging van Van den Bussche voor de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

                        jan. – feb. 1984.                                                                  1 omslag

                        Zie 24/4/4. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

225 – 227.     "Imprimés", verzameldossier over het vervaardigen van het drukwerk ter gelegenheid van de opening.

1984.                                                                                    1 pak

Oud nummer: D. Bevat tevens: drukwerk. Zie 24/5. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

225.                "Enveloppes. Invitations", onderwerpsmap over de voorbereiding  van de uitnodigingen voor de opening en van de bijhorende enveloppen.                                                  1 omslag

                        Oude nummers: D/01 en D/02. Zie 24/5/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

226.                "Cachet postal", onderwerpsmap over de voorbereiding van de poststempel ter ere van de opening.

                                                                                                                      1 omslag

                        Oud nummer: D/03. Zie 24/5/2. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

227.                "Souscription catalogue Amis", brochure gemaakt door de vereniging de Vrienden van de Musea en verstuurd aan hun leden, waarbij aan de leden de mogelijkheid werd geboden voorin te tekenen op een catalogus van de collectie van de KMSKB.

                                                                                                                      1 omslag

Oud nummer: D/04. Bevat tevens: drukwerk. Zie 24/5/3. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

228 - 234.      "Réception pour la presse", verzameldossier over de receptie aangeboden aan de pers op 24 oktober 1984 om 16 uur.

                        1984 – 1985.                                                                                  1 pak

                        Oud nummer: E. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde]

228.                "Listes des invités", onderwerpsmap met de lijsten van de uit te nodigen journalisten en kunstcritici.

                        1984.                                                                                    1 omslag

                        Oud nummer: E/01. Zie 24/6/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

229.                "Régistre de presse", register van de aanwezige journalisten en kunstcritici op de receptie voor de pers.

                        1984. Fotocopies.                                                              1 stuk

                        Oud nummer: E/03. Zie 24/6/2. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

230.                "Commissariat général au Tourisme (presse étrangère)", briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met de toeristische diensten van Vlaanderen, Wallonië en Brussel voor het uitnodigen van de buitenlandse pers voor de opening.                   

                        1984.                                                                                    1 omslag

                        Oud nummer: E/04. Zie 24/6/3. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

231.                “Commissariat général au Tourisme (presse étrangère)“, onderwerpsmap over de reis voor de buitenlandse pers, georganiseerd in samenwerking met het Commissariaat-Generaal voor Toerisme van 24 tot 26 oktober 1984 in het kader van de opening.

                        1984.                                                                                    1 omslag

                        Oud nummer: E/04. Zie 24/6/4. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

232 - 238.      "Communiqués de presse et fardes de presse", perscommuniqués en persmappen verspreid ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

                        1984.                                                                                    1 pak

                        Oud nummer: E/04. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

232.                "Communiqués de presse et fardes de presse", stukken in verband met het nieuwe Museum voor Moderne Kunst gebruikt ter voorbereiding van de persmap voor de opening van de vernieuwde KMSKB.

                        [1984] Fotocopies.                                                             1 omslag

                        Oud nummer: E/04. Bevat: retroacta. Zie 24/6/9. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

233.                "Communiqués de presse et fardes de presse", perscommuniqué voor de opening van de KMSKB (engelstalig).

                        [1984]            Klad en concept.                                                     2 stukken

                        Oud nummer: E/04. Zie 24/6/9/a. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

234.                "Communiqués de presse et fardes de presse", persbericht voor de opening van de KMSKB (duitstalig). Klad en concept.

                        [1984]                                                                                              2 stukken

                        Oud nummer: E/04. Zie 24/6/10. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

235.                "Communiqués de presse et fardes de presse", persmap voor de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984 (franstalig).

                        1984.                                                                                    1 stuk

                        Oud nummer: E/04. Bevat tevens: drukwerk. Zie 24/6/5. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

236.                "Communiqués de presse et fardes de presse", persmap voor de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984 (nederlandstalig).

                        1984.                                                                                    1 stuk

                        Oud nummer: E/04. Bevat tevens: drukwerk. Zie 24/6/7. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

237.                "Communiqués de presse et fardes de presse", onderwerpsmap over het persbericht van 24 september 1984 waarin de tijdelijke sluiting van de KMSKB van 2 tot 26 oktober 1984 omwille van de voorbereidingen van de opening van de vernieuwde KMSKB wordt aangekondigd.

                        sept. 1984.                                                                          1 omslag

                        Oud nummer: E/04. Zie 24/6/8. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

238.                "Communiqués de presse et fardes de presse", brief van Ph. Roberts-Jones aan de directeur van het persbureau BELGA waarin hij vraagt de mededeling te verspreiden dat op 1 en 11 november de KMSKB gesloten zullen zijn.

                        30 okt. 1984.                                                                                   1 stuk

                        Oud nummer: E/04.

                        Zie 24/6/6. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

239.                "Correspondance avec la presse", briefwisseling van Ph. Roberts-Jones en E. De Wilde met de pers, naar aanleiding van de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

                        1984.                                                                                    1 omslag

                        Oud nummer: E/07. Zie 24/7/24. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

240 - 246.      "Inauguration officielle", verzameldossier over de officiële openingsplechtigheid op 25 oktober 1984 om 11 uur.

                        1984 – 1985.                                                                                  1 pak

                        Oud nummer: F.

240.                Lijst van de fotografen, aanwezig op de officiële openingsplechtigheid.

                        [1984]                                                                                              1 stuk

                        Oud nummer: E/06. Zie 24/7/7. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

241.                "Personnalités placées", onderwerpsmap met de lijsten van de hoge personaliteiten, uitgenodigd voor de officiële openingsplechtigheid.

                        [1984]                                                                                              1 omslag

                        Oud nummer: F/06. Zie 24/8/6. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

242.                "Liste des invités", onderwerpsmap met de lijsten van de genodigden voor de officiële openingsplechtigheid.

                        1984.                                                                                    1 omslag

                        Oud nummer: F/01. Zie 24/8/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

243.                "Reportages, photographes", briefwisseling van Ph. Roberts-Jones en E. De Wilde met verschillende fotografen, in verband met de fotoreportages van de officiële openingsplechtigheid.

                        1984.                                                                                    1 omslag

                        Oud nummer: F/03. Zie 24/8/2. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

244.                "Discours Premier Ministre / Ministre des Travaux Publics", teksten van de lezingen van W. Martens, Eerste Minister en L. Olivier, minister van Openbare Werken, gegeven op de officiële openingsplechtigheid.

                        1984. Concepten.                                                              1 omslag

                        Oud nummer: F/04. Zie 24/8/3. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?] Bevat tevens: 1 audiocassette met een opname van beide lezingen..

245.                "Commandes de photos", onderwerpsmap over de nabestellingen van foto's gemaakt op de officiële openingsplechtigheid.

                        jan. – maart 1985.                                                              1 omslag

                        Oud nummer: F/05. Zie 24/8/4. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?] Voor de foto’s, zie inv. nr. XX.

246.                "Correspondance", briefwisseling van hoofdzakelijk Ph. Roberts-Jones met diverse genodigden, over de uitgenodigingen voor de officiële openingsplechtigheid.

                        sep. - okt. 1984.                                                                  1 omslag

Oud nummer:   F/07. Zie 24/8/5. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

247 - 249.      "Vernissage pour les Amis", verzameldossier over de vernissage georganiseerd voorde leden van de vereninging de Vrienden van de Musea op 25 oktober 1984 om 16 uur.

                        1984.                                                                                    1 pak

                        Oud nummer: G

247.                "Liste des invités", lijst met genodigden voor de vernissage om 16u.

                        [1984]                                                                                              1 stuk

Oud nummer: G/01. Zie 24/9/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

248.                “Correspondance”, brief van Ph. Roberts-Jones aan L. Klipper d’Urvater, beheerder van Pro Belgica, met een uitnodiging voor de vernissage.

                        okt. 1984.                                                                            1 stuk

Oud nummer: G/02. Zie 24/9/2. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

249.                "Journal Télévisé R.T.B.F.", dossier over de televisie-opnames die de RTBF tijdens de vernissage heeft gemaakt.

okt. 1984.                                                                            1 omslag

Oud nummer: G/03. Zie 24/9/3. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

250 - 252.      "Réception pour les Mécènes et Artistes", verzameldossier over  de receptie voor de mecenassen en de kunstenaars op 26 oktober 1984 om 20 uur.

                        1984.                                                                                    1 pak

                        Oud nummer: H

250.                "Liste des invités", lijsten met genodigden voor de receptie voor de mecenassen en de kunstenaars.

                        [1984]                                                                                              1 omslag

Oud nummer: H/01. Zie 24/10/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

251.                "Cartes réponses", antwoordkaarten, teruggestuurd door de genodigden voor de receptie voor de mecenassen en de kunstenaars.        

                        1984.  Fotocopies.                                                              1 omslag

Oud nummer: H/02. Zie 24/10/2. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

252.                "Correspondance", briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met de mecenassen uitgenodigd voor de receptie voor de mecenassen en de kunstenaars.

                        okt. 1984.                                                                             1 omslag

Oud nummer: H/03. Zie 24/10/3. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

253 - 262.      "Organisation des différentes réceptions", verzameldossier over de organisatie van de verschillende recepties in het kader van de opening van de vernieuwde KMSKB.             

                        1984.                                                                                    1 pak

                        Oud nummer: I

253.                "Protocole", lijst met adressen van de contactpersonen bij de Ministeries van Binnen- en Buitenlandse Zaken voor het protocol tijdens de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

                        [1984]                                                                                              1 stuk

                        Oud nummer: I/08. Zie 24/11/8. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

254.                "Réceptions des 24-25/10 offertes par le Ministère des Travaux Publics: Traîteurs", onderwerpsmap over de traiteur voor de recepties van 24 en 25 oktober 1984 aangeboden door de minister van Openbare Werken.                                   

1984.                                                                                    1 omslag

                        Oud nummer: I/01. Zie 24/11/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

255.                "Réception du 26/10 offerte par le Patrimoine", lijst voor de traiteur met de bestelling voor de receptie van 26 oktober 1984, aangeboden door het Patrimonium.

                        1984. Concept.                                                                   1 stuk 

                        Oud nummer: I/02. Zie 24/11/2. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

256.                "Plan Vert et ONDAH", Briefwisseling met het Groen Plan en met de NDALTP (Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten) over de versiering van de museumzalen met planten.

                        sep. – okt. 1984.                                                                 1 omslag

Oud nummer: I/03. Bevat tevens: persknipsel. Zie 24/11/3. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

257.                "Décorateur Janssen (tapis, fauteuils, chaises)", dossier  over de interieurbekleding van het museum door de firma Janssens, ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

                        okt. 1984.                                                                            1 omslag

                        Oud nummer: I/04. Zie 24/11/4. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

258.                "Hôtesses", dossier over het inhuren van hostessen ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

                        okt. 1984.                                                                            1 omslag

                        Oud nummer: I/05. Zie 24/11/5. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

259.                "Police: Service d'ordre - Parking", dossier over het optreden van de politie met het oog op het regelen van de orde en het voorzien van parkeergelegenheid in de omgeving van het museum tijdens de opening van de vernieuwde KMSKB in 1984.

                        okt. 1984.                                                                            1 omslag

                        Oud nummer: I/06. Zie 24/11/6. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

260.                "Croix Rouge", Nota van Th. Marlier aan E. De Wilde van 19 oktober 1984 over het optreden van het Rode Kruis tijdens de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

                        19 okt. 1984.                                                                                   1 stuk

                        Oud nummer: I/07. Zie 24/11/7. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

261.                "Fleurs pour la Reine", aantekening [van E. De Wilde] over de bestelling van de bloemenruiker die aan de Koningin werd aangeboden tijdens de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

                        [1984]                                                                                              1 stuk

                        Oud nummer: I/09. Zie 24/11/9. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

262.                "Drapeau M.R.B.A.B.", dossier over de bestelling van een vlag met het logo van de KMSKB, ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

                        aug. 1984.                                                                           1 omslag

                        Oud nummer: I/10. Zie 24/11/11. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

263.                "Notes. Lunch offert au personnel 25/10/1984", dossier over de lunch, aangeboden aan het personeel op 25 oktober 1984 om 14 uur, ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984.

                        1984.                                                                                    1 omslag

                        Oud nummer: J/01. Zie 24/12/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

264.                "Notes. Conservateur en chef", nota van E. De Wilde, departementshoofd en verantwoordelijke van de opening, gericht aan Ph. Roberts-Jones over een probleem waarbij de naam van de minister van Openbare Werken niet op de persmap voor de opening van de vernieuwde KMSKB vermeld werd.

                        30 okt. 1984.                                                                                   1 stuk

                        Oud nummer: J/03. Zie 24/12/3. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

265.                "Notes. Divers", nota van de directie van de KMSKB gericht aan het personeel, met richtlijnen voor het autoverkeer in de museumomgeving op 25 oktober 1984.

                        15 okt. 1984.                                                                                   1 stuk

Oud nummer: J/04. Zie 24/12/4. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

266.                "Remerciements et félicitations", briefwisseling van Ph. Roberts-Jones met collega-conservators, met felicitaties en dankbetuigingen naar aanleiding van de opening van de vernieuwde KMSKB in oktober 1984..

                        okt. – nov. 1984.                                                                 1 omslag

                        Oud nummer: K. Zie 24/13/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

267.                "Rapport final", rapport, opgesteld door E. De Wilde, departementshoofd en verantwoordelijke van de opening, met een evaluatie van de openingsdagen van de vernieuwde KMSKB van 24 tot 26 oktober 1984.

                        [na 26 okt. 1984]                                                                 1 stuk

                        Oud nummer: M. Zie 24/15/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

 

VIII. Persknipsels

 

300.      Persknipsels van artikels verschenen in juli en augustus 1974, naar aanleiding van de beslissingen van de ministers van Openbare Werken, van Brusselse Aangelegenheden en van Franse en van Nederlandse Cultuur waardoor de architecten van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst gedwongen worden hun ontwerp helemaal aan te passen..

            juli – aug. 1974.                                                           1 omslag

            Zie 1/2/1. [archiefvormer: RJ]     

 

301.      "Graag een museum-eiland", artikel verschenen in Knack op 28 april 1976 over de mogelijkheid het nieuwe Museum voor Moderne Kunst onder te brengen in het gebouw Old England op de Coudenberg en zo een in Brussel museumgordel te creëren van het Museum voor Oude Kunst tot het Paleis voor Schone Kunsten.

            28 april 1976.                                                               1 knipsel

            Zie 1/2/10. [archiefvormer: RJ]

 

302.      "Mank overheidsbeleid speelt onze musea parten", artikel verschenen in Het Laatste Nieuws op 3 juni 1976 over het gebrekkige museumbeleid van de overheid waardoor onder andere het Museum voor Moderne Kunst nog steeds geen onderkomen heeft gevonden.

            3 juni 1976.                                                                             1 knipsel

            Zie 1/2/11. [archiefvormer: RJ]

 

303.      "Réticences du ministre Defosset à la démolition d'immeubles au Coudenberg", artikel verschenen in Le Soir op 11 januari 1978 over de weigerachtige houding van de minister van Brusselse Aangelegenheden tegenover een eventuele afbraak van de huizen van de Museumwijk.

            11 jan. 1978.                                                                           1 knipsel

            Zie 1/2/8. [archiefvormer: RJ]

 

304.      "Bientôt, un musée d'art moderne à Bruxelles", artikel verschenen in La Libre Belgique op 19 januari 1978, met een stand van zaken in de problematieken rond de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        19 jan. 1978.                                                                       1 knipsel

Zie 27/5. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: Fr. Legrand]

 

305.                "Début des travaux du Musée d'Art moderne", artikel verschenen in La Cité op 26 maart 1978 over de ministeriële beslissing van 25 maart 1978 de werken aan het nieuwe Museum voor Moderne Kunst te laten aanvangen.

                        26 maart 1978.                                                                   1 knipsel

                        Zie 1/2/9. [archiefvormer: RJ]

 

306.                "La mort dans l'âme", artikel verschenen in Le Monde, over de vele kwaliteiten van het afgekeurde ontwerp voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel van architecten R. Bastin en L. Beeck, uit mei 1973.

                        [1979]                                                                       1 knipsel

                        Zie 1/2/3. [archiefvormer: RJ]

 

307.                "Un musée, pour quoi?", artikel verschenen in Le Soir op 30 augustus 1979, waarin Ph. Roberts-Jones zijn visie op het nieuwe Museum voor Moderne Kunst geeft.

                        30 aug. 1979.                                                                      1 knipsel

                        Zie 24/7/14. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

308.                "Le musée d'Art moderne de Bruxelles: 215 millions pour la deuxième phase", artikel over de kostpijs van fase 2 van de bouwwerken aan het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

                        [1980]                                                                                   1 knipsel

                        Zie 24/7/16. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

309.      Persknipsel van een artikel verschenen in La Chronique van 7 maart 1980 met de voorwaarden waaraan de kandidaat-aannemers voor de werken aan fase 2 van de bouw van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat moeten voldoen.

            7 maart 1980. Fotocopie.                                                          1 knipsel

            Zie 1/2/2. [archiefvormer: RJ]

 

310.                 "On ne crée plus: on imite", artikel verschenen in L'Evènement op 31 januari 1981, met een interview met R. Bastin, architect van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        31 jan. 1981.                                                                        1 knipsel

                        Zie 1/2/7. [archiefvormer: RJ]

 

311.                Persknipsels van twee artikels verschenen in La Dernière Heure en La Libre Belgique op 5 maart 1981, over het probleem van de bestemming voor de huizen van de Museumwijk aan de Kleine Museumstraat en over het voorstel van het ARAU op die plaats het Huis der Edelknapen opnieuw op te richten.

                        5 maart 1981.                                                                      2 knipsels

                        Zie 1/2/6. [archiefvormer: RJ]

 

312.                “Le musée d’art moderne de Bruxelles en bonne voie d’achèvement“, artikel verschenen in Le Soir van 24 augustus 1982, met een stand van zaken van de bouwwerken aan het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        24 aug. 1982.                                                                      1 knipsel

                        Zie 24/7/13. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

313.                Persknipsels van twee artikels verschenen in Open Deur en Luxemburger Wort in september 1982 met een stand van zaken in de bouwwerken voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat.

                        sep. 1982.                                                                           2 knipsels

                        Zie 1/2/5. [archiefvormer: RJ]

 

314.                "Huizen op Hofberg toch vernieuwd?", artikel verschenen in De Morgen op 25 januari 1983 over het akkoord van het Brusselse stadsbestuur over de vernieuwing van de huizen van de Museumwijk.

                        25 jan. 1983. Fotocopie.                                                   1 knipsel

                        Zie 1/2/4. [archiefvormer: RJ]

 

315.                Persknipsels van twee artikels verschenen in La Dernière Heure op 9 februari 1983 en 28 augustus 1984 over het dreigend  gebrek aan bewakingspersoneel bij het nieuwe Museum voor Moderne Kunst.

                        9 feb. 1983, 28 aug. 1984.                                                2 knipsels

                        Zie 24/7/21. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

316.                Persknipsels van artikels over de collectiecatalogus van de KMSKB, aangeboden door middel van een intekenactie door de vereniging de Vrienden van de Musea ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde musea.

                               1984.                                                                                    1 omslag

                        Zie 24/7/22. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

317.                Persknipsels van drie brieven van voor- en tegenstanders van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan The Bulletin.

                               1984.                                                                                    3 knipsels

                        Zie 24/7/8. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]   Bevat ondermeer een brief van Ph. Roberts-Jones.         

 

318.                Persknipsels van drie artikels verschenen in de loop van 1984 over het uitblijven van een definitieve bestemming voor de huizen aan de Hofbergstraat.

                        1984.                                                                                    3 knipsels

                        Zie 24/7/15. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

319.                Persknipsels van twee artikels over de werkzaamheden aan de huizen van de Museumstraat.

                        maart 1984.                                                                         2 knipsels

                        Zie 24/7/20. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

320.                Persknipsels van twee artikels over de heraanleg van het Museumplein in het kader van de bouwwerken aan het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

                        april - mei 1984.                                                                 2 knipsels

                        Zie 24/7/19. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

321.                Persknipsel van een artikel verschenen in The Bulletin op 6 juli 1984, waarin promotie wordt gemaakt voor een reeks lezingen aan de KMSKB over de grote stromingen in de kunst van de 20e eeuw en dit als voorbereiding op de opening van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst in oktober 1984.

                        6 juli 1984.                                                                           1 knipsel

                        Zie 24/7/10. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

322.                "Le petit livre blanc des musées belges", reeks van vier artikels over de Belgische musea, verschenen in Le Soir.

                        sep. 1984.                                                                           4 knipsels

                        Zie 24/7/18. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

323.                Persknipsels van artikels over de sluiting van de KMSKB tussen 2 en 25 oktober, ter voorbereiding van de opening van de vernieuwde musea.

sep. - okt. 1984.                                                                  8 knipsels

Zie 24/7/17. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

324.                "Architecte cosmopolite, Roger Bastin est avant tout Namurois", artikel verschenen in La Libre Belgique op 29 – 30 september 1984, over de loopbaan van R. Bastin, architect van de het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

                        29 – 30 sep. 1984.                                                             1 knipsel

                               Zie 24/7/6. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

325.                Persknipsels van twee artikels van 8 oktober 1984 die handelen over de ministeriële beslissing 88 nieuwe arbeidskrachten aan te werven voor de KMSKB om zo een meer efficiënte werking van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst mogelijk te maken.

                        8 okt. 1984.                                                                         2 knipsels

                        Zie 24/7/11. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

326.                Persknipsels van twee artikels uit november 1984 die handelen over de tentoonstelling Roberts-Jones – Bastin et le nouveau Musée d’Art Moderne de Belgique die plaatsvond van 10 tot 21 november 1984 in het Huis der Kunsten in Brussel.

                        nov. 1984.                                                                            2 knipsels

                        Zie 24/7/12. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

327.                “Brussels’s Magical Museum”, artikel verschenen in Newsweek op 10 december 1984, over het pas voltooide Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

                        10 dec. 1984.                                                                      1 knipsel

                        Zie 24/7/9. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

328 - 331.      "Extraits de presse", persknipsels van bijdragen verschenen naar aanleiding van de officiële opening van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst en het gerenoveerde Museum voor Oude Kunst van 24 tot 26 oktober 1984.

                        1984-1985.                                                                         1 pak

                        Oud nummer: E/06. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

328.                Franstalige pers.

1984 – 1985.                                                                                  1 pak

                        Bevat tevens: (onvolledige) index op naam van de publicatie. Zie 24/7/3. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

329.                Nederlandstalige pers.

                        1984 – 1985.                                                                                  1 pak

                        Bevat tevens: (onvolledige) index op naam van de publicatie. Zie 24/7/4. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

330.                Engelstalige pers.                                                             

1984 (- 1985).                                                                     1 omslag

                        Bevat tevens: (onvolledige) index op naam van de publicatie. Zie 24/7/1. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

331 .               Duits-, Zweeds-, Italiaans- en Griekstalige pers.

1984.                                                                                    1 omslag

Bevat tevens: (onvolledige) index op naam van de publicatie. Zie 24/7/2. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

332.                Persknipsels van artikels gewijd aan diverse onderwerpen in verband met het grote succes van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat in Brussel.

                        [na okt. 1984]                                                                       3 knipsels

                        Zie 24/7/23. [archiefvormer: RJ of E. De Wilde?]

 

 

IX. Overige

 

333.      Rapport van de firma MarkCom met de resultaten van hun onderzoek naar de public relations in de voorbereidingen voor de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst en met voorstellen tot verbetering.

                        nov. 1973.                                                                            1 stuk

                        Zie 2/4. [archiefvormer: RJ]

 

334.      Dossier over het aanbod van de firma Telenorma voor de uitbreiding van het telefonisch netwerk van de KMSKB [in het kader van de bouw van het Museum voor Moderne Kunst?]

            jan. – maart 1978.                                                                    1 omslag

            Zie 2/7. [archiefvormer: RJ

 

 

!!!Van Kuyk is de architect van een vestigingsproject in het

Egmontpaleis in Brussel; aanvullen!!!!

!!het zogenaamde 'derde ontwerp 1968' is eigenlijk het

ontwerp van 1967; verbeteren!!!!!

 

 

3.8. Lijst van aanwezige bouwplannen en tekeningen [55]

 

1. Niet-aanvaarde voorstellen voor een nieuw Museum voor Moderne Kunst (1959-1973):

 

I. De verschillende vestigingsprojecten voor een nieuw Museum voor

Moderne Kunst

 

1. Diverse vestigingsprojecten:

 

--                      Overzichtsplattegrond en -doorsnede van de vestigingsprojecten aan de Hofbergstraat, de Kleine Zavel en de Wolstraat. Schaal 1/1000. Afmetingen 72x81 cm.

                        [juli 1965]                                                                              1 vel

            Zie 18/1/2. [archiefvormer: RJ]

 

 

2. Egmontpaleis, Brussel:

 

--                      Voorontwerp voor de vestiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het Egmontpaleis in Brussel. Plan van aanleg. Architect H. Van Kuyck. Authentieke afdruk. Schaal 1/500. Afmetingen 41x73 cm.

                        27 okt. 1961.                                                                       1 vel

Zie nr. 20/2. NB: met aantekeningen. [archiefvormer: RJ]

 

335.                Voorontwerp voor de vestiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het Egmontpaleis in Brussel. Plan van aanleg. Architect H. Van Kuyck. Authentieke afdruk. Schaal 1/500. Afmetingen 41x73 cm.

                        27 okt. 1961.                                                                       1 vel

Zie tube nr. 5/2/8/b. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvormer: ?]

 

 

3. Wolstraat, Brussel:

 

336 - 344.      Ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Wolstraat in Brussel. Architect M. Sneessens. Authentieke afdrukken. Schaal 1/500.

[okt. 1965]                                                                           9 vellen

Zie tube nr. 5/2/8/a. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, hoofdingenieur van de KMSKB, aan het museumarchief.

                        [archiefvormer: ?]

            Zie ook nr. 25/1, 18/1/1. Maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

336.                Plattegrond van de tweede en derde ondergrondse verdieping. Afmetingen 28x68 cm.

337.                Plattegrond van de eerste ondergrondse verdieping. Afmetingen 28x68 cm.

338.                Plattegrond van de gelijkvloerse verdieping. Afmetingen 28x68 cm.

339.                Plattegrond van de eerste bovengrondse verdieping. Afmetingen 28x68 cm.

340.                Plattegrond van de tweede bovengrondse verdieping. Afmetingen 28x63 cm.

341.                Plattegrond van de derde bovengrondse verdieping. Afmetingen 28x68 cm.

342.                Profiel van de voorgevels. Afmetingen 28x75 cm.

343.                Profiel van de achtergevels. Afmetingen 28x75 cm.

344.                Doorsneden. Afmetingen 28x82 cm.

 

 

4. Zavel, Brussel:

 

--                      Uittreksel uit het kadastraal plan van Brussel 8, sectie 1. Plattegrond van het gebied aan de Kleine Zavel, met een tabel van de verschillende eigenaars van de percelen. Schaal 1/500. Afmetingen 50x114.

                        31 maart 1966.                                                                    1 vel

            Zie 18/2/1. [archiefvormer: RJ]

 

--                      Uittreksel uit het kadastraal plan van Brussel 8, sectie 1. Plattegrond van het gebied tussen de Ruisbroekstraat en de Bodenbroekstraat. Authentieke afdruk. Schaal 1/500. Afmetingen 35x25, 5 cm.

                        [ca. 1967]                                                                             1 vel

            Zie nr. 14/9. Met aantekeningen.

 

--                      Schets van het gebied tussen het Justitieplein en de 'Boulevard de l'Empereur', getekend naar het kadastraal plan van Brussel 1, sectie 1. Plattegrond van een mogelijke site voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst aan de Zavel. Tekenaar Chr. Boone. Schaal 1/100. Afmetingen 44x110 cm.

18 sep. 1967.                                                                      1 vel

Zie 18/3/2. NB: met aantekeningen. [archiefvormer: RJ]

 

 

5. Kleine Zavel, Brussel:

 

345.                Overzichtsplattegrond van de site. Afmetingen 25,2x78,8 cm.

                        z.d. Fotocopie                                                                     1 vel

                        [Welke tube is dit?]

 

 

6. Robinson-eiland, Elsene:

 

--                      Plattegrond voor de inplanting en doorsnede van het Museum voor Moderne Kunst op het Robinson-eiland in het Ter Kameren Bos in Elsene. Schaal 1/1000. Afmetingen 78,5x67 cm.

                        10 okt. 1969.                                                                       1 vel

Zie nr. 25/7. [archiefvormer: Fr. Legrand] NB: maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van Gisèle Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. Zie nr. 18/5/1. [archiefvormer: RJ]

           

 

7. Hofbergstraat, Brussel

 

7.1. architecten Jean Ghobert, Roland Delers en Jacques Bellemans:

 

--                      Ontwerp voor de aanleg van de Kunstberg in Brussel. Plan van aanleg voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat (zevende schijf van de aanleg van de Kunstberg). Architecten J. Ghobert, R. Delers en J. Bellemans. Schaal 1/1000. Afmetingen 73,5x98 cm.

                        14 maart 1966.                                                                    1 vel   

            Zie 18/2/2. [archiefvormer: RJ]

 

7.2. architecten Roger Bastin, Roland Delers en Jacques Bellemans:

 

7.2.1. ontwerp van mei 1967:

 

--                      Conceptschets [van R. Bastin] voor het eerste ontwerp van architecten R. Bastin, R. Delers en J. Bellemans voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Perspectieftekening van het Museumplein. Afdruk. Afmetingen 54x74,5 cm.          

[ca. 1966][56].                                                                        1 vel

Zie nr. 25/3. NB: maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief.

 

--                      Schetsen [getekend door R. Bastin]. Architecten R. Delers en J. Bellemans. Perspectieftekeningen. Afmetingen 29,4x20,9 cm.

                        z.d.                                                                                        6 vellen

Zie nr. 25/3. NB: maakt deel uit van de overdracht nr. 98/29 van G. Ollinger, hoofd van de afdeling Moderne Kunst van de KMSKB, aan het museumarchief. [archiefvomer: Fr. Legrand]

 

--*--                  Ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Architecten R. Bastin, R. Delers en J. Bellemans. Schetsen. Afmetingen 44x57 cm.

                        5 maart 1967.                                                                      5 vellen

            Zie nr. 18/3/4. [archiefvormer: RJ]

--                     Plattegrond en doorsnede.                                                1 vel

            Nummer van de tekening: M1.               

--                     Plattegrond.                                                                         1 vel

            Nummer van de tekening: M2.

--                      Profiel en perspectieftekening.                                         1 vel

Nummer van de tekening: M3.

--                     Perspectieftekeningen.                                                      1 vel

Nummer van de tekening: M4.

--                     Plattegrond.                                                                         1 vel

Nummer van de tekening: M5.

 

--                      Ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Architecten R. Bastin, R. Delers en J. Bellemans. Schets met een dakplattegrond en profiel. Afdruk.  Afmetingen 75x109 cm.

                        22 juni 1967.                                                                        1 vel

            Zie 18/3/5. [archiefvormer: RJ]                                                              

 

--*--                  Ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Architecten R. Bastin, R. Delers en J. Bellemans. Afdrukken. Schaal 1/200. 

17 aug. 1967.                                                                      3 vellen

Zie 18/3/3. [archiefvormer: RJ]

--                     Overzichtsplattegrond en doorsnede AB. Afmetingen 93x128 cm

                                                                                                                      1 vel

--                     Doorsnede CD. Afmetingen 93x46 cm.                           1 vel

--                     Doorsnede EF. Afmetingen 43.5x88.5 cm.                     1 vel

 

--*--                   Ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Architecten R. Bastin, R. Delers en J. Bellemans.

9 okt. 1967.                                                                         7 vellen

Zie 18/3/1. [archiefvormer: RJ]

--                      Overzichtsplattegrond van de site. Schaal 1/500. Afmetingen 30,5x43 cm.                                                                         1 vel

--                      Dakplattegrond van de site. Schaal 1/500. Afmetingen 30,5x43 cm.                                                                                    1 vel

--                     Profiel. Schaal 1/500. Afmetingen 30,5x43 cm.              1 vel

--                     Doorsnede. Schaal 1/500. Afmetingen 30,5x43 cm.      1 vel   

--                     Perspectiefschetsen van het museum. Afmetingen 69x109 cm.                                                                                                                    2 vellen

--                     Schets van een overzichtsplattegrond. Afmetingen 69x109 cm.

                                  1 vel 

 

 

--*--                  Ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Architect R. Bastin in samenwerking met R. Delers en J. Bellemans. Afdrukken.

                        [1967]                                                                                    6 vellen

                        Zie 31/11. [archiefvormer: RJ]

--*--                  Plattegronden. Schaal 1/500. Afmetingen 30,5x43 cm.

                                                                                                                      2 vellen

--                      Doorsnede. Schaal 1/500. Afmetingen 30,5x43 cm.           1 vel

--                     Profiel. Schaal 1/500. Afmetingen 30,5x43 cm.              1 vel

--                     Organigram van de site. Afmetingen 39x68,5 cm.          1 vel

--                      Overzichtsplattegrond. Schaal 1/1000. Afmetingen 47,5x41,5 cm.                                                                                       1 vel

 

7.2.2. ontwerpen van 1968:

 

--                      Ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Architect R. Bastin in samenwerking met R. Delers en J. Bellemans. Plattegrond van de parkeergarage onder het Museumplein. Afdruk. Schaal 1/200. Afmetingen 59,5x85 cm.

                        2 april 1968.                                                                          1 vel

                        Zie 18/4/1. [archiefvormer: RJ]

 

 

7.3. architect Roger Bastin:

 

--                      Schets voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Architect R. Bastin. Perspectieftekening van het interieur van het museum. Afdruk. Afmetingen 44x56 cm.

                        1 jan. 1969.                                                                         1 vel

                        Zie 18/5/2. [archiefvormer: RJ]

 

346 - 353.      Ontwerp voor het Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Architect R. Bastin. Afdrukken. Schaal 1/200. Afmetingen 60,5x106 cm.

14 jan. 1969.                                                                       8 vellen

Zie tube 5/2. Maken deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

346 - 350.      Plattegronden.                                                                     5 vellen

                        Vellen nrs. 1 tot 5.

351 - 353.      Doorsneden.                                                                        3 vellen

                        Vellen nrs. 6 tot 8.

 

354.                Ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Architect R. Bastin. Organigram van het museum. Afdruk. Afmetingen  53,5x81,5 cm.

                        [1969]                                                                                   1 vel

Zie tube 6/7/b. [archiefvormer: Pauwels] Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

           

355.                Uittreksel uit het kadastraal plan van de gemeente Brussel 4, sectie 7 met een plattegrond van de Museumwijk. Eenvormig verklaard op 17 februari 1969. Kalk. Schaal 1/500. Afmetingen 42x55 cm.

                        17 feb. 1969.                                                                       1 vel

Zie tube 5/2/bis. Maakt deel uit van de overdracht nr. 95/03 van R. Hespel, ingenieur verbonden aan de KMSKB, aan het museumarchief.

 

7.4. architecten Roger Bastin en Louis Beeck

 

7.4.1. ontwerp van september 1970:

 

--*--                  Ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Architecten R. Bastin en L. Beeck. Perspectieftekening van het museum in zijn omgeving.  Afdruk. Afmetingen 28x39 cm.

                        [sep. 1970]                                                                           3 vellen

            Zie 6/2. [archiefvormer: Pauwels, RJ, Baudson?]

 

--*--                  Ontwerp voor een Museum voor Moderne Kunst aan de Hofbergstraat. Architecten R. Bastin en L. Beeck. Afdrukken.

                        4 sep. 1970.  Concepten.                                                   8 vellen