De administratie van de Gentse schepenen van de Keure in de 14de eeuw. (Annelies Nevejans)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Voor velen zal het misschien een gelukkig toeval lijken dat deze scriptie die handelt over een Vlaamse stad in de veertiende eeuw juist in zo’n historisch beladen jaar als 2002 ingediend wordt, 700 jaar na de beruchte Guldensporenslag. Wie echter in mijn licentiaatverhandeling verwijzingen zoekt naar deze met ontelbare mythen omgeven gebeurtenis zal bedrogen uitkomen, want daarover valt hier nauwelijks iets te lezen.

 

Het voorleggen van een proefschrift ter afsluiting van een universitaire studie is een ideale gelegenheid om je erkentelijkheid uit te drukken ten aanzien van een aantal mensen die je in de loop der jaren en in het bijzonder tijdens het tot stand komen van deze scriptie gesteund hebben.

In de eerste plaats wil ik daarom mijn beide ouders bedanken voor hun niet aflatende steun en vertrouwen.

Een woord van dank gaat vanzelfsprekend ook uit naar mijn promotor professor dr. Thérèse de Hemptinne die mij op het goede spoor zette en steeds bereid was om onderweg bij te sturen en van gedachten te wisselen. Wat ik ook bijzonder apprecieerde was de vrijheid die me gelaten werd bij de concrete aanpak en planning van het onderzoek.

Uiteraard dien ik ook het volledige professorencorps met hun respectievelijke assistenten te bedanken omdat ze me de voorbije vier jaar de kritische blik van de historicus en een gezonde portie relativeringsvermogen hebben bijgebracht.

Het leeszaalpersoneel van het Stads- en Rijksarchief te Gent verdient ook waardering voor de hulp tijdens de opzoekingen.

Voor de belangstelling en de op- en aanmerkingen bij het nalezen van deze scriptie tot in het verre Schotland, maar niet in het minst ook voor haar jarenlange vriendschap wil ik langs deze weg ook Charlotte Steenbrugge heel erg bedanken.

Last but not least gaat mijn dank uit naar de toffe groep jaargenoten optie Middeleeuwen die er voor gezorgd heeft dat de licentiejaren op een plezierige manier doorworsteld konden worden. In het bijzonder wil ik hierbij Jelle Haemers bedanken voor zijn kritische opmerkingen en bijdragen op informatief vlak wat deze licentiaatsverhandeling betreft.

Hopend met dit ‘meesterstuk’, dat mijn verworven wetenschappelijke vaardigheden moet aantonen, te worden toegelaten tot de wereld der historici…

 

mei 2002, Annelies Nevejans

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende