Hoe een tanende wereldmacht moeizaam EU-lidstaat werd/wordt. Een analyse van de commentaren in drie voorname Britse kranten op de Europese integratie tussen 1950 en 1997. (Philip Maelfait)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

4 TOEPASSING: BRITSE KRANTEN

4.4  ONDERHANDELINGEN AFGEBROKEN DOOR EEN FRANS VETO TEGEN BRITS LIDMAATSCHAP (14 januari 1963)

Voor deze gebeurtenis werden de drie kranten bekeken tijdens de periode van december 1962 tot januari 1963.

 

4.4.1 De dagen en weken voor het veto van president de Gaulle (december 1962 en januari 1963

 

In de Daily Mail vonden we reeds op 5 december een artikel (titel: “Chill over the Six”) waarin wordt gezegd dat er moeilijkheden rijzen bij de onderhandelingen, die het oorspronkelijke optimisme doen wegsmelten. De moeilijkheden zouden vooral de schuld van de Franse delegatie zijn[171].

Dezelfde dag verschijnt er ook een heel interessant opiniestuk. Hierin wordt de Gaulle rechtstreeks aangevallen en dan al verantwoordelijk geacht voor een eventueel falen. Zowel The Times als The Guardian zullen ook de schuld voor het mislopen van de onderhandelingen bij de Gaulle leggen maar pas veel later, na zijn speech van 14 januari. De Daily Mail doet dit nu al, en heel openlijk. De krant bezondigt zich trouwens ook niet aan een overdreven respect voor de Franse president. In de eerste zin al wordt gezegd dat de wereld zich afvraagt of de uitwerking van één van de grootste ideeën aller tijden, kan verhinderd worden door de koppigheid van één oude man[172]. De krant zegt dat de Franse delegatie nu al maanden trucs en tactieken toepast van ‘obstructionistische diplomatie’ en dat het duidelijk is dat de Gaulle alles zal doen om ‘ons’ buiten te houden. Dit ondanks het feit dat hij alleen staat tegen een blok van de vijf andere lidstaten, ondanks de steun van de Britse bevolking voor toetreding en ondanks de voordelen voor Europa en het Westen van een Britse toetreding[173]. Uit deze uitspraken kan men heel wat afleiden met betrekking tot de mening van de Daily Mail over deze problematiek. De schuld van een eventuele slechte afloop van de onderhandelingen wordt hoe dan ook bij Frankrijk gelegd, de Gaulle wordt beschouwd als uit de tijd en ook komt er een sterk nationaal gevoel en vertrouwen in eigen kunnen naar voor. Europa moet eens goed nadenken vóór het besluit om Groot-Brittannië niet toe te laten want het zal er zelf meer nadeel van ondervinden dan de Britten zelf. Dit blijkt ook uit een zin die verder in het artikel staat en waarin gezegd wordt dat ‘we’ niet zullen toetreden als er niet aan ‘onze’ voorwaarden wordt beantwoord en dat het verlies in dat geval niet alleen het ‘onze’ zal zijn[174]. Ook het gebruik van overdreven pathetische taal wordt ook in dit stuk (zoals in vrijwel geen enkel van dergelijke opiniestukken van de Daily Mail) niet geschuwd. Dit blijkt uit de laatste zin, waarin gezegd wordt dat als de Gaulle dit alles (de onderhandelingen) verpest, hij een zware verantwoordelijkheid draagt ten overstaan van de hele beschaving en geschiedenis[175].

Het eerste artikel van The Times in deze periode, dat het vermelden waard is, vinden we op maandag 17 december (1962). De titel is “President de Gaulle unmoved – Talks with Mr. Macmillan on common Market – British negotiations to go on in Spite of Difficulties” en het meldt dat er het voorbije weekend gesprekken waren op het kasteel van Rambouillet tussen de Britse premier Macmillan en de Franse president de Gaulle. Deze stelden overigens geen toegevingen van de Fransen aangaande hun voorwaarden voor Britse toetreding in het vooruitzicht. De voorwaarden worden op teleurstelling onthaald door de Europese parlementsleden in Brussel[176].

Een volgend artikel dat in de Daily Mail werd weerhouden, dateert van 20 december en is opnieuw een opiniestuk. Er wordt in gezegd dat toetreding zeer voordelig zou zijn voor Groot-Brittannië maar dat het land zich moet terugtrekken uit de onderhandelingen als het zich moet vernederen om toegelaten te worden[177]. Iets verderop wordt hieraan toegevoegd dat het geen ramp zou zijn, indien Groot-Brittannië buiten Europa zou blijven maar dat het een tegenvaller zou zijn die verreikende economische maatregelen nodig zou maken. De krant drukt dan echter haar geloof uit dat het wel goed komt en dat Groot-Brittannië binnen de Eenheidsmarkt zal toegelaten worden. Dit zal dan zorgen voor het verdwijnen van de frustratie die als een ‘lijkkleed’ over het Britse economische leven hangt[178].

Ook The Guardian werd gedurende dezelfde periode gelezen. In december 1962 verschijnt wel een aantal artikels maar er werden geen weerhouden omdat ze niet echt iets vertelden over de mening van de krant zelf.

Op 1 januari van 1963 is er in deze krant wel een opmerkelijk artikel. In de titel al wordt gezegd dat de Gaulle de deur voor Groot-Brittannië nog openlaat[179]. In het artikel zelf, dat vrij kort is, wordt de Gaulle verder aangehaald. Volgens The Guardian vindt hij dat Groot-Brittannië een nog groter engagement naar Europa toe moet tonen maar sluit hij niet definitief de toegang tot Europa af voor de Britten[180]. Deze visie is opvallend positief.

Op dezelfde dag wordt ook in de Daily Mail, in een klein artikel, President de Gaulle geciteerd. Maar waar The Guardian zijn woorden nog vrij positief interpreteerde, is de Daily Mail negatiever. De Gaulle zei dat hij hoopte Groot-Brittannië in de toekomst binnen Europa te zien maar, volgens de Daily Mail impliceerde hij daarbij dat het nog niet voor 1963 zal zijn. Hij perkte dan het vooruitzicht van Brits lidmaatschap verder in door te zeggen dat Groot-Brittannië alleen zou toegelaten worden als het geen voorwaarden zou stellen[181].

De tweede januari is er een opiniestuk in The Times. Er wordt aangehaald dat de meningsverschillen tussen Groot-Brittannië en de Zes vooral van politieke aard zijn: de Britten leggen vooral de nadruk op de Eenheidsmarkt, terwijl op het continent gestreefd wordt naar een bredere ‘Europese Gemeenschap’. Bovendien, voegt The Times eraan toe, is er tussen de Zes onderling ook al onenigheid over de politieke toekomst van de Gemeenschap[182].

Op donderdag 10 januari wordt in The Times de persconferentie van de Gaulle voor de volgende maandag (dit is 14 januari) aangekondigd. In het artikel, dat als titel “French Suspect Britain as US Trojan Horse” draagt,  worden ‘Franse commentatoren’ geciteerd. Ze zouden gezegd hebben te menen dat er geen verandering van standpunt van de Gaulle moet verwacht worden. Er zouden zelfs signalen zijn van een koppiger houding, zowel in Londen als in Parijs[183]. Twee commentatoren van Le Monde zouden Groot-Brittannië zelfs afgeschilderd hebben als een paard van Troje, dat Europa wordt binnengebracht met het oog op het verdedigen van de Amerikaanse belangen[184]. Er wordt aan toegevoegd dat dit beeld de al bekende vrees van de Gaulle voor de Amerikaans-Britse verbondenheid, weergeeft maar dat dit zelden zo uitgesproken werd gedaan. Bovendien wordt ook geïmpliceerd dat deze vrees grotendeels aan de basis ligt van de afkerige houding van de Gaulle ten aanzien van een eventuele Britse toetreding tot Europa[185].

Op 12 januari is er op pagina 8 van The Times een artikel dat gaat over het feit dat de Franse en Britse onderhandelaars (respectievelijk Couve de Murville en Heath) een regeling hebben getroffen over het verderzetten van de onderhandelingen. Er is beslist dat de beste manier om tot een vergelijk te komen, het zoeken naar een akkoord over de landbouwproblematiek is. Er wordt wel erkend dat er waarschijnlijk nog zware discussies zullen volgen[186]. Even verder in hetzelfde artikel staat nog een uitspraak van de Franse eerste minister, Pompidou. Hij zegt dat er bij de Fransen geen politiek verlangen is om de Britten buiten Europa te houden maar dat er aan andere kant wel een aantal regels zijn waaraan Groot-Brittannië zich moet bereid tonen zich eraan te zullen houden, als het lid wordt[187].

Dezelfde dag verschijnt er ook nog een opiniestuk in The Times, met als titel: “Back to Brussels”. In de eerste zin wordt de Britse premier geciteerd. Die heeft gezegd dat de kwestie (rond de toetreding) nu ‘snel moet worden geregeld, dat er geen datum kan opgeplakt worden maar het niet mag blijven aanslepen’. De krant zegt dat dit de visie is van vele mensen, aan beide kanten van het Kanaal[188]. Even verder vraagt de krant zich luidop af hoe groot de kans op een succesvolle afloop nog is en legt er de nadruk op dat er toegevingen zullen moeten worden gedaan, door de beide partijen[189]. Er wordt dan aangehaald dat de politieke eenheid binnen de Gemeenschap toch moet verzwakt zijn door het feit dat de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk nu al zolang de agenda beheersen. De vraag is natuurlijk of dit besef een versnelling van de besprekingen tot gevolg zal hebben. Volgens The Times moet daar niet op gerekend worden[190]. In de laatste zin wordt gezegd dat een echte garantie dat alle leden een succesvolle afloop wensen het enige is wat ontbreekt[191]. Dit houdt een subtiele verwijzing in naar het feit dat The Times meent dat niet alle leden een goede afloop willen en, met name, Frankrijk nog steeds tegen een Britse toetreding gekant is.

De mening die in een opinie-artikel, dat op 14 januari in The Guardian verschijnt, wordt geventileerd, verschilt opvallend weinig van die van The Times. The Guardian legt ook de nadruk op de dringende noodzaak aan duidelijkheid en voorspelt dat die er in de volgende zes tot acht weken wel zal komen[192]. Iets verder wordt aangehaald dat een eventuele toetreding niet alleen voor Groot-Brittannië van belang is, maar ook voor Europa. Die zou zelfs zeer voordelig zijn voor Europa. Er wordt opgesomd wat Groot-Brittannië de Gemeenschap kan bijbrengen: industriële rijkdom, een vergroting van de Europese afzetmarkt en een traditie van democratie. Verder worden ook nog de banden met de EFTA-landen en de contacten met elk ander continent genoemd. Europa wordt sterker met Groot-Brittannië, wordt dan nog eens expliciet gezegd[193]. Een andere opvallende zin komt iets verder: “To attain an agreement, the Six will have to give ground.” Hierin wordt benadrukt dat de Zes toegevingen zullen moeten doen, als het Groot-Brittannië erbij wil. Dit lijkt ons, zeker voor The Guardian, een nogal hautaine houding ten aanzien van Europa. Op het eind van dit artikel wordt ook nog gezegd dat men toch moet onderkennen dat er een risico bestaat dat de onderhandelingen verkeerd aflopen. Daarom is het belangrijk dat er nu al nagedacht wordt over eventuele alternatieven. Als voorbeeld wordt een industriële vrijhandelszone, die EFTA, EEG en misschien ook Noord-Amerika zou omsluiten, genoemd[194].

Op 12 januari wordt door de Daily Mail (in de kop van een artikel) de vraag gesteld of Groot-Brittannië nu binnen of buiten Europa is of zal zijn. Er wordt aan toegevoegd dat het antwoord zal gegeven worden door Parijs en niet door Brussel[195], waarbij ‘Parijs’ voor de Franse regering staat en ‘Brussel’ voor de plaats waar de onderhandelingen plaatsvinden. Het zullen dus niet de onderhandelingen zijn die zullen bepalen of Groot-Brittannië lid kan worden van de EEG maar louter en alleen de Franse regering.

 

4.4.2 De dag na de persconferentie van de Gaulle (15 januari 1963)

 

De dag na de persconferentie van de Gaulle, die de laatste hoop op een snelle toetreding van Groot-Brittannië doet verdwijnen, doet The Times, zoals steeds, heel zakelijk en gematigd verslag van de gebeurtenis. In een artikel op de zesde pagina (titel: “General de Gaulle says it rests with Britain”) worden delen van de toespraak van de Gaulle vrijwel letterlijk geciteerd, zonder opmerkingen. De Franse president legt de nadruk op de gelijkenissen die bestaan tussen de zes huidige leden van de Gemeenschap en zegt dat hij het psychologisch en materieel mogelijk acht een economische gemeenschap uit te bouwen met deze zes leden. Groot-Brittannië, voegt hij eraan toe, stelt nu haar kandidatuur voor een gemeenschap waartoe ze eerst niet wenste te behoren. Bovendien is het land in haar gewoonten en tradities heel verschillend van de continentale landen. Tot slot zegt de Gaulle dat de problemen zeker nog niet opgelost zijn en dat het volledig van Engeland afhangt of ze dat ooit zullen zijn[196].

In het opiniestuk van diezelfde dag, wordt de mening van de krant uiteraard wel duidelijk. De raad die de Gaulle aan de Britten geeft, wordt omschreven als iets in de aard van ‘keer terug en probeer later nog eens als je wat ouder en rijper bent’[197]. Deze afwijzing mag niet als een verrassing komen, aangezien de essentie van de Gaulle’s mening al langer bekend was, zegt The Times[198]. Volgens de krant is het grootste probleem dat de Gaulle met de Britse kandidatuur heeft, het feit dat Groot-Brittannië een eiland is en dat de Britten dus, in zijn optiek, onmogelijk continentale, ‘echte’ Europeanen kunnen zijn. De Franse president zou bevreesd zijn voor het ontstaan van een Atlantisch machtsblok, afhankelijk en onder controle van de Verenigde Staten[199]. In de laatste twee zinnen spreekt de krant schijnbaar zichzelf tegen. Eerst wordt gezegd dat de Gaulle de onderhandelingen niet gesaboteerd heeft, maar ze gewoon lijkt overbodig te hebben gemaakt. Maar daar wordt dan onmiddellijk aan toegevoegd dat de onderhandelingen toch de echte test zijn, dat Groot-Brittannië nog niet mag opgeven en dat de andere vijf leden van de Gemeenschap ook nog hun mening moeten geven[200]. The Times blijft dus toch nog een sprankeltje hoop op een goede afloop behouden.

Net zoals bij The Times op dezelfde dag, komt ook bij The Guardian op 15 januari het besef dat het heel moeilijk zal worden voor Groot-Brittannië om alsnog tot de EEG toegelaten te worden. De aanleiding is uiteraard in beide gevallen een persconferentie van de Franse president de Gaulle. The Guardian reserveert voor deze gebeurtenis zelfs de grootste kop op de frontpagina: “Heavy Blow to British EEC Hopes – De Gaulle lays down almost Impossible Terms”. In het artikel wordt gezegd dat de Gaulle duidelijk maakte dat hij tegen Britse toetreding was, tenzij tegen voorwaarden waarvan hij dacht dat ze, voorlopig, nog onaanvaardbaar zouden zijn voor Groot-Brittannië[201]. Verderop in het artikel worden fragmenten uit de speech van de Gaulle geciteerd.

Veel interessanter echter is het opiniestuk dat op dezelfde dag verschijnt. Hierin wordt gewezen op het ironische contrast tussen de speech van de Gaulle en de State of the Union van Kennedy: Kennedy had het over verdeeldheid binnen de communistische wereld tussen China en Rusland. Frankrijk neemt echter de rol van China (weigert onderwerping aan Rusland) in dit verband over en weigert zich op haar beurt te onderwerpen aan het Amerikaanse leiderschap in de Westerse Wereld[202]. Hier komt ook duidelijk het beeld van een bipolaire wereld dat in die tijd (1963) blijkbaar nog dominant was, naar voor. Er wordt ook geïmpliceerd dat de voorwaarden die de Franse president voor Brits lidmaatschap stelt, overdreven zijn en dat Groot-Brittannië er onmogelijk kan aan voldoen. Deze implicatie komt naar voor, wanneer men de Gaulle citeert die zei dat Frankrijk een Britse toetreding alleen zal steunen als de Britse regering alle voorwaarden laat vallen die ze gesteld had bij het begin van de onderhandelingen en als ze alle ‘bijzondere belangen’ waartoe ze zich verbonden had verklaard, laat vallen[203]. Deze voorwaarden zijn al erg, zegt The Guardian, maar de onderliggende idee die de Gaulle van Europa heeft, is veel erger. De voornaamste reden die de Gaulle heeft om tegen een uitbreiding van de Gemeenschap te zijn, wordt gezien in zijn angst voor een Atlantische Gemeenschap, onder leiding van de Verenigde Staten. Maar laat het eventuele vooruitzicht van een Atlantische Gemeenschap nu net een argument zijn voor Groot-Brittannië om zich bij de Europese Gemeenschap aan te sluiten. Immers, zegt de krant, Groot-Brittannië is eerst een Atlantische macht, voordat ze een Europese kan zijn. En voor Groot-Brittannië zijn de relaties die ze heeft met de Verenigde Staten van minstens even groot belang als die met het Europese vasteland[204]. Even verder wordt ook het voorstel van de Gaulle om Groot-Brittannië tot een geassocieerd lid te maken, als absurd afgedaan. Dan zouden de Britten immers afhangen van een Gemeenschap waarbinnen ze zelf geen invloed zou kunnen uitoefenen op het beleid[205]. Hieruit blijkt duidelijk dat de krant voor een Britse toetreding is, maar alleen als het land een reële rol kan spelen binnen de Gemeenschap en echt kan doorwegen op het te voeren beleid. Toch, meent The Guardian, mag de Britse regering zich niet uit de onderhandelingen terugtrekken. De kans bestaat namelijk dat Frankrijk zichzelf gaat isoleren binnen Europa ten gevolge van wat in de persconferentie gezegd werd, waardoor Groot-Brittannië meer steun zou krijgen van de andere leden, wat toetreding alleen maar kan vergemakkelijken[206]. Over het Franse vetorecht wordt hier evenwel met geen woord gerept.

Terwijl de twee andere kranten steeds benadrukt hebben dat Commonwealth en EEG geen alternatieve opties zijn, gaat de Daily Mail wel zover. Op 15 januari wordt gezegd dat de Britse premier Macmillan nu voor de eerste keer overweegt om een alternatief te zoeken voor de Eenheidsmarkt. Na de vernietigende aanval van de Gaulle op de Britse toetredingspogingen, acht de krant het goed mogelijk dat er een nieuwe toenadering komt tot de Commonwealth[207].

In een ander artikel op dezelfde dag en pagina wordt verder ingegaan op de persconferentie van de Gaulle en de reacties erop. De titel is al veelzeggend: “It was worse than anyone expected”, het was erger dan ook maar iemand verwacht had. De vraag over het waarom van zijn woorden wordt door de krant zelf beantwoord: de Gaulle wil het politieke leiderschap in handen van Frankrijk, en alleen van Frankrijk[208].

Nog op 15 januari verschijnt er ook nog een opiniestuk, met als titel “Splitting the West”. De eerste zin is al heel duidelijk: President de Gaulle heeft de ‘deur van Europa’ in het gezicht van Groot-Brittannië gegooid en behalve als er een mirakel gebeurt, zal die deur ook gesloten blijven. Volgens de krant is dit de enige mogelijke interpretatie van de woorden van de Gaulle[209]. Daarna haalt de krant in grote lijnen dezelfde elementen aan die ook al bij The Times en The Guardian aanwezig waren. Van de Gaulle wordt gezegd dat hij de hele Britse positie in vraag stelt en het land vraagt om zich onvoorwaardelijk bij Europa aan te sluiten, terwijl hij maar al te goed weet dat ‘onze’ regering niet kan verzaken aan de verplichtingen die ze heeft ten overstaan van de Britse boeren, het Gemenebest en van de landen van de EFTA[210]. Ook de Daily Mail probeert dan een verklaring te zoeken voor de uitspraken van de Franse president en komt ook (net als de twee andere kranten) met zijn angst voor een Angelsaksische dominantie, voor een Atlantische gemeenschap die afhangt van en gecontroleerd wordt door de Verenigde Staten[211]. Daarna geeft de krant grif toe dat, wat haar betreft, een Atlantische Gemeenschap het uiteindelijke doel is, maar dat een Amerikaanse controle onzin is[212]. De Gaulle wordt dan nog verder aangevallen; hij wordt verweten te lijden aan ‘folie de grandeur’, zonder rekening te houden met de meningen van zijn partners[213]. Als Groot-Brittannië buiten de EEG gehouden wordt, ziet de Daily Mail een tweedeling van Europa als rechtstreeks gevolg, maar ook een tweedeling van de gehele ‘vrije wereld’. In de laatste zin wordt (zoals al eerder werd aangehaald) het overdreven pathetische taalgebruik weer niet geschuwd: als het Westen uiteenvalt, wat een fantastische dag zou dit dan zijn voor de Communisten. De volle verantwoordelijkheid hiervoor legt de krant bij de Gaulle; ‘de geschiedenis zal hem dit grote verraad niet vergeven[214].

 

4.4.3 De dagen en weken na de afwijzing van het Britse lidmaatschap door de Gaulle (januari 1963)

 

De volgende dag (16 januari) geeft The Times een overzicht van buitenlandse reacties op de uitspraken van de Gaulle. Zowel buitenlandse kranten als politici worden geciteerd. Er worden onder andere scherpe reacties van afkeuring opgetekend van de delegaties van de andere leden van de Europese Gemeenschap die ook bij de onderhandelingen betrokken zijn[215].

Er verschijnt ook weer een opiniestuk op 16 januari. Het is meer beschouwend van aard dan dat van de vorige dag, zoals al uit de titel blijkt: “The Day After”. Het beschrijft de reacties in verschillende kringen en herhaalt in feite grotendeels wat de vorige dag reeds duidelijk werd gemaakt. In verband met de wijze hoe de andere leden van de Gemeenschap reageren op de persconferentie van de Gaulle worden verbijstering en afkeuring als voornaamste reacties genoemd[216]. The Times ziet ook ironie in de positie van Frankrijk. Enerzijds zou het land een edel beeld beschrijven van een continentale eenheid, die verstoord zou worden met de toetreding van Groot-Brittannië, dat gezien wordt als naar de zee gericht en vreemd ten aanzien van het Europese vasteland. Maar aan de andere kant bemerkt de krant dat de politici en de pers van de vijf andere leden van de Gemeenschap de argumenten van de Franse president de Gaulle verwerpen en zijn besluiten weerleggen[217]. De eenheid zou dus niet zo hecht zijn als Frankrijk beweert. Iets verder in het artikel vraagt men zich af wat de redenen van de Gaulle voor deze openlijke afwijzing van de Britse kandidatuur zouden kunnen zijn. Er wordt gezegd dat er twee mogelijke verklaringen zijn. De eerste stelt dat de Gaulle alleen tot doel had alle partijen eens goed wakker te schudden, dat het nu lang genoeg geduurd had en dat men (de Britten) nu maar eens moest overgaan tot de ondertekening (van alle verdragen, zonder enige toegevingen te eisen)[218]. In tegenspraak met deze visie dat de Gaulle louter om tactische redenen handelde, ziet The Times toch een aantal, zwaarder doorwegende, tegenargumenten die in het voordeel van de tweede visie pleiten. De Gaulle wordt een fundamentalist genoemd, eerder dan een tacticus. Bovendien zou de botte wijze waarop hij zijn standpunt naar voor bracht de Britse Conservatives niet aanzetten tot een grotere bereidheid om toegevingen te doen. Als laatste argument haalt de krant het feit aan dat de protesten van de Gaulle niet alleen op onopgeloste details uit de onderhandelingen gebaseerd zijn, maar ook, en zelfs vooral, op de Britse geografie, haar nationaal karakter en haar geschiedenis; zaken die niets te maken hebben met de onderhandelingen[219]. Op het einde van het stuk wordt dieper ingegaan op wat Groot-Brittannië nu, volgens The Times, moet gaan doen en hoe het zich moet gaan opstellen. De krant zegt dat het ergste wat het zou kunnen doen is, aanvaarden dat de deur nu volledig en definitief gesloten is. Zich terugtrekken uit de onderhandelingen zou leiden tot teleurstelling bij de landen van de Gemeenschap die wél gewonnen zijn voor een Britse toetreding[220]. Groot-Brittannië mag dus zeker niet opgeven. De krant voegt er wel onmiddellijk aan toe dat, ondanks dit feit, de kansen voor Groot-Brittannië om snel te kunnen aansluiten bij de Eenheidsmarkt wel veel kleiner zijn geworden[221].

Net als in The Times, wordt in The Guardian op 16 januari aandacht besteed aan de reacties in Europa op de uitspraken van de Gaulle. Er wordt gemeld dat de vijf andere leden zich officieel distantiëren van de uitspraken van de Gaulle, als zouden de Britse overzeese banden een hinderpaal vormen voor Europees lidmaatschap[222].

Diezelfde dag is er op pagina 8 ook nog een kort opiniestukje. Er wordt in gezegd dat de afwijzing van het Britse lidmaatschap door de Gaulle onder zijn Europese bondgenoten voor evenveel teleurstelling en verontwaardiging heeft geleid (als in Groot-Brittannië)[223]. Er volgt dan een opsomming van allerlei vooraanstaande politici uit de verschillende Europese lidstaten. Dit alles dient, volgens The Guardian, enkel gezien te worden als een opmerkelijke vriendschapsbetuiging ten aanzien van Groot-Brittannië en zeker niet als iets meer. Om de eenvoudige reden dat elk lid, en dus ook Frankrijk, het recht bezit een veto te stellen tegen elke grote beslissing[224].

De Daily Mail meldt op 16 januari op de eerste pagina dat er weer wat hoop kan zijn voor Groot-Brittannië om alsnog toegelaten te worden. Dit omwille van het feit dat alle leden van de Gemeenschap, uiteraard behalve Frankrijk, zich in steun van de Britse kandidatuur hebben verklaard, waardoor de Gaulle geïsoleerd staat[225].

Op diezelfde 16e januari is er ook alweer een artikel waarin de krant onomwonden haar mening naar buiten brengt. Het stuk bestaat uit vurige aansporingen aan het adres van de Britse politici, en ook van het Britse volk, om niet op te geven. Heath blijft aandringen op verdere onderhandelingen omdat hij blijft geloven in een succesvolle afloop. De krant verklaart zich hiermee solidair en zegt dat alles moet gedaan worden, uiteraard binnen de grenzen van het voor haar heel belangrijke nationale zelfrespect, om toegelaten te worden tot Europa[226]. Er wordt vervolgd met te stellen dat het Britse volk zich gesteund voelde door de reacties van de andere 5 leden van de Gemeenschap. In het bijzonder wordt de Belg, P.H. Spaak, door de Daily Mail bedankt, omdat hij de wereld eraan zou herinnerd hebben dat het vooral dankzij Groot-Brittannië is dat er een voorspoedig Europa kan bestaan[227]. Op het eind wordt de frustratie over de afwijzing pas echt duidelijk. Er wordt gezegd dat ‘wij’ reeds vele jaren helpen om Europa militair te verdedigen, wat ons al veel gekost heeft aan mensen en middelen. En nu wil de Gaulle ‘ons’ buiten houden, met uitzondering van onze troepen (hiermee wordt gedoeld op Britse troepen in Duitsland). Dit, eindigt de krant, is een flauwe wederdienst[228]. Het beeld van Groot-Brittannië dat alles wil doen om bij Europa te komen en van Frankrijk (de Gaulle) dat er alles voor over heeft om Groot-Brittannië buiten de Europese Gemeenschap te houden wordt door dit artikel nog maar eens bevestigd.

Dat ook The Times nog steeds van mening is dat de onderhandelingen nog niet helemaal verloren zijn, wordt duidelijk als we zien dat de krant ook in de volgende dagen bericht doet van de onderhandelingen. Op 17 januari is er al een artikel, met als titel “Crucial Phase in EEC Talks opens Today – Approaching the Point of No Return”. De titel wijst erop dat de krant blijkbaar van mening is dat de volgende dagen cruciaal zullen zijn voor het alsnog welslagen van de onderhandelingen. Over het probleem van de landbouw, dat zal behandeld worden, zullen er toegevingen moeten komen. De krant ziet hierin ook een rol weggelegd voor de Europese Commissie, die met voorstellen tot een compromis zou moeten komen[229]. Op die manier zou de druk op Frankrijk kunnen opgevoerd worden. Volgens The Times is het nog altijd mogelijk dat de Franse delegatie een compromis, gesteund door de vijf andere leden én de Commissie, blijft afwijzen maar, aan de andere kant, zouden de Fransen er toch geen belang bij hebben om volledig alleen en geïsoleerd te staan[230].

In The Guardian wordt op 18 januari nog een interessant opinie-artikel gevonden. Het bevat vooral voorspellingen over de gevolgen voor Europa van de uitspraken van de Gaulle. De politieke ontwikkeling van de Zes zal er door gehypothekeerd worden. Er wordt gezegd dat er al wrevel bestaat bij enkele van de vijf leden omwille van het Franse veto. Er wordt daarom een minder grote wil voorspeld om snel verder te gaan met economische integratie[231]. Maar veel belangrijker op langere termijn, worden de gevolgen voor de Atlantische alliantie geacht. Het ziet er niet zo goed uit, volgens de krant, nu Frankrijk de Verenigde Staten en ook Groot-Brittannië tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Dit alles is in het voordeel van slechts 1 man: Chroetsjov, besluit The Guardian[232].

The Times zal zich ook aan voorspelling wagen, maar pas op 31 januari. We komen hier verder op terug.

Op 18 januari wordt in The Times gemeld dat er nog steeds een discussie is tussen Frankrijk en de andere vijf leden van de Gemeenschap over het al dan niet afbreken van de onderhandelingen met Groot-Brittannië. Zoals blijkt uit de titel van het artikel ‘vechten’ de 5 voor verderzetting en is Frankrijk haastig om ermee op te houden[233].

In een artikel in de Daily Mail van 18 januari worden de gebeurtenissen zelfs vergeleken met de Slag van Waterloo; ze zouden even beslissend zijn voor de toekomst van Europa. Daarbij wordt de Gaulle omschreven als de ‘nieuwe Napoleon’[234].

De volgende dag (19 januari) is er in The Times het nieuws dat de 6 besloten hebben dat ze er niet onmiddellijk zullen uitkomen over wat nu moet gaan gebeuren en dat ze de toekomst van de onderhandelingen verder zullen bespreken op de volgende ministeriële top, op 28 januari. Dit wordt gezien als gevolg van tegenstand van de 5 tegen het Franse idee om de onderhandelingen op te schorten en als zeer positief voor Groot-Brittannië[235].

Ook nog op 19 januari, is er een opinie-artikel. Daarin wordt de heropleving van de hoop, door de belofte dat de besprekingen zullen hervat worden op 28 januari, enigszins getemperd. Deze belofte wordt gezien als een soort uitstel van executie, aangezien Frankrijk nog steeds een vetorecht heeft en ook zinnens is dit de gebruiken. De krant zegt dat men moet aanvaarden dat de onderhandelingen nu heel snel definitief zullen afgebroken worden en dat Groot-Brittannië waarschijnlijk nog vele jaren buiten Europa zal blijven[236]. Wat het land nu zeker niet mag doen, volgens The Times, is zich terug richten naar het vroegere Empire. Commonwealth en Europese Gemeenschap waren op geen enkel moment alternatieve opties, zoals ook de regering, met recht en reden, vaak stelde. Ook zou het verkeerd zijn om de EFTA te proberen uitbouwen als een tegengewicht voor de EEG. De economische tweedeling van West-Europa zou er alleen door verscherpt worden. Wat wel mogelijk wordt geacht, is een versterkte relatie met de Verenigde Staten. Maar ook dit mag niet de vorm aannemen van een afwijzende houding tegenover Europa[237].

De Daily Mail moet van enige grenzen op de hoop niet weten en gelooft nog ten volle in een goede afloop. Op 22 januari wordt de blijvende strijdvaardigheid van de Britse premier, om de onderhandelingen toch verder te zetten, aangehaald. De titel is in dit verband al veelzeggend: “LOOK OUT, de Gaulle – We’ll not pull back from Six says Mac”, Let op, de Gaulle – we zullen ons niet terugtrekken van de Zes, zegt Mac(millan). Dit is het hoofdartikel. De kop is zeer groot en met het gebruik van hoofdletters wil men duidelijk de aandacht trekken, eerder dan echt inhoud mee te willen geven. In het artikel worden enkele passages uit een speech van de Britse premier geciteerd. Hij spreekt over de nood om verder te kijken dan de ‘eigen achtertuin’ en de Europese integratie verder te zetten om tot een sterker West-Europa te komen, dat op gelijke voet kan staan met Amerika[238]. De harde houding die Macmillan zou aannemen, zoals gesuggereerd wordt in de titel, blijkt echter niet duidelijk uit deze fragmenten.

Een volgend interessant (opinie)-artikel in de Daily Mail vinden we op 28 januari. Het verschijnt naar aanleiding van het heropstarten van de onderhandelingen op die dag. In het artikel worden nog maar eens dezelfde argumenten gebruikt. Maar het feit dat ze steeds opnieuw opduiken, geeft een beeld van de verbetenheid waarmee de Daily Mail haar standpunt wil verkondigen. Ook pathetiek wordt hier weer niet geschuwd. De eerste zin is al tekenend: Dit is een zeer betekenisvolle week, ze zal bepalen of Groot-Brittannië al dan niet lid zal worden van de EEG, maar ze zal ook, en vooral, duidelijk maken of de eenheid van het Westen kan verbroken worden door toedoen van één man (duidelijk is dat hiermee President de Gaulle bedoeld wordt)[239]. Verderop wordt gezegd dat de oude vijandschappen van het Continent aan het verdwijnen zijn, dat er een tijdperk van samenwerking is aangebroken. Ter illustratie worden dan een aantal ideeën en projecten in dit verband opgesomd: de Truman doctrine, de Marshall-hulp, het Atlantisch bondgenootschap en de West-Europese Unie[240]. De Eenheidsmarkt, inclusief Groot-Brittannië en verbonden met de Commonwealth, de Verenigde Staten en andere gelijkgezinde naties, had de bekroning van dit alles moeten zijn en zou tot een grote Gemeenschap van wederzijds belang geworden zijn[241]. Iets verderop gaat de krant wel héél ver, door de Gaulle met Hitler te vergelijken: de Gaulle wil alle Britse en Amerikaanse invloed vernietigen (vergelijkbaar met Hitler’s ‘Nieuwe Orde’). Zoals Hitler zijn ideeën uit de doeken deed in Mein Kampf, vervolgt de krant, zo deed de Gaulle dat in zijn Mémoires. De stelling wordt dan iets afgezwakt door toe te geven dat Hitler een barbaarse psychopaat was en de Gaulle een welopgevoed en beschaafd man. Maar daarna worden de Gaulle toch megalomane trekjes toegedicht. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de ‘Gallische’ wraak zoet moet zijn[242]. Wat betreft de positie van Groot-Brittannië, zegt de Daily Mail dat het geen zin heeft om nog langer op de ‘drempel’ van Europa te blijven staan. Niemand hoeft te bewijzen wie schuldig is (aan het falen van de onderhandelingen), iedereen weet het. Als alternatief wordt onmiddellijk verwezen naar het Angelsaksische verbond tussen Groot-Brittannië met haar Gemenebest en de Verenigde Staten, dat nu alsmaar hechter en sterker zou moeten worden[243]. Toch mogen ‘wij’ (de Britten) zeker niet voorgoed de rug naar Europa keren, want, en zo eindigt het artikel, de Gaulle zal niet eeuwig (aan de macht) blijven[244].

In een nieuw opiniestuk in de Daily Mail, op 29 januari wordt erkend dat het falen een teleurstelling inhoudt, dit ontkennen zou oneerlijk zijn. Maar anderzijds, klinkt het strijdbaar, die teleurstelling mag niet leiden tot wanhoop. Ook de regering zal geen onnoemelijke schade van deze tegenvaller ondervinden[245]. Over de toekomst van Groot-Brittannië wordt zelfs met een positieve noot afgesloten: Die toekomst zal afhangen van de wijze waarop ‘we’ (de Britten) gebruik zullen maken van onze overvloed aan kennis, kunde, spitsvondigheid en ervaring, zoals ‘we’ ook in het verleden hebben gedaan. ‘We’ moeten op ‘onze’ eigen benen staan, zoals we al eerder hebben gedaan. Als dan de dag uiteindelijk zal komen dat we tot Europa toetreden (de Daily Mail twijfelt er niet aan dat die ooit zal komen), zullen ‘we’ ons misschien in een veel sterkere onderhandelingspositie bevinden dan nu het geval is[246]. Deze afsluiter staat uiteraard bol van de retoriek en van nostalgische verwijzingen naar het roemrijke verleden van Groot-Brittannië.

Dezelfde elementen, die zojuist werden opgesomd, werden ook nog teruggevonden in artikels van de volgende dagen, maar we menen dat het niet echt van essentieel belang is om die hier, nog maar eens, te herhalen. Globaal kunnen we stellen dat de Daily Mail teleurgesteld is door het falen van de onderhandelingen en de schuld hiervoor volledig bij de Franse president de Gaulle wil leggen. Maar de krant wil niet dat men bij de pakken blijft zitten en  dringt erop aan, bij politici en bij het Britse volk, dat ze gewoon de draad weer moeten opnemen en moeten verder werken om zo de Britse economie sterker te maken. Later zal Groot-Brittannië uiteindelijk wel toetreden, daar is de krant van overtuigd.

Enkele dagen later, op 30 januari wordt dan ook door The Times uiteindelijk ingezien dat het voorbij is voor Groot-Brittannië. Er verschijnt die dag een artikel met de veelzeggende titel, “Collapse of Brussels Negotiations – Ministers of the Five fail to move France – British Entry ‘thwarted by one man’ ”. De onderhandelingen zijn voorbij, de Vijf leden die voor Britse toetreding waren, hebben Frankrijk niet kunnen overtuigen, één man heeft de Britse toetreding verhinderd. De schuld wordt volledig op Frankrijk geschoven, de waarheid is dat Frankrijk niet langer bereid was om nog verder te gaan (met de besprekingen)[247]. Verderop wordt ook gezegd dat de Vijf andere leden hun vrees uitdrukten voor de toekomst van Europa; verlies van vertrouwen in de Gemeenschap en de afwezigheid van eensgezindheid zouden verdere vooruitgang en Europese integratie ernstig in gevaar brengen[248].

Er verschijnt, nog op de 30ste, ook een opiniestuk. In de eerste zin wordt gezegd dat het afbreken van de onderhandelingen als definitief en onomkeerbaar moet aanvaard worden. Daarna wordt gesteld dat de afloop uiteindelijk ongelukkig is maar dat er wel ooit een einde moest komen aan de lange periode van onzekerheid. Zoals ook al de vorige dagen gebeurde, wordt ook hier nog eens gezegd dat Groot-Brittannië zeker niet de rug naar Europa mag keren of de hoop om ooit deel uit te maken van de Eenheidsmarkt mag opgeven[249]. De voornaamste taak voor Groot-Brittannië nu, is het ‘eigen huis’ in orde brengen. Er is noodzaak aan radicale maatregelen. Als voornaamste zaken worden de volgende vernoemd: de industrie moet efficiënter, de strijd tussen vakbonden onderling en tussen vakbonden en werkgevers is uit de tijd en moet ophouden, monopolievorming moet bestreden en competitie gestimuleerd worden en het belastingssysteem moet hervormd worden[250]. Er wordt aan toegevoegd dat het opsommen van die zaken makkelijk is en het nemen van praktische stappen veel moeilijker, maar toch moeten er dringend maatregelen genomen worden.

Op 31 januari gaat The Times dan, zoals eerder al werd aangehaald, in op wat nu zal volgen voor de landen die wel deel uitmaken van de EEG. De titel luidt: “EEC Faces Long Period of Uncertainty – Hints that French Interests may be obstructed”. Er wordt een lange periode van onzekerheid voorspeld en gesuggereerd dat de andere leden zich tegen Frankrijk zullen keren. Dit idee wordt in het artikel zelf verder uitgewerkt. Men zegt dat bij de vijf leden die voor een Britse toetreding waren, er een algemeen gevoel is van woede over de Gaulle’s actie en van frustratie door hun onvermogen om er iets tegen te doen. Dergelijke sfeer zou al snel aanleiding geven tot het ontstaan van concepten van samenspannen tegen Frankrijk[251]. Verder in het artikel wordt ook voorspeld dat nu wel een periode van stagnatie zal aanbreken op het vlak van de integratie[252].

 

4.4.4 Samengevat

 

Alle drie de kranten zullen de schuld voor verkeerd aflopen van de onderhandelingen bij de Gaulle leggen. Opmerkelijk is wel dat de Daily Mail dit al weken vóór de persconferentie van 14 januari doet. The Guardian en The Times dringen in die periode vrijwel onafgebroken aan op snelle duidelijkheid.

Na de persconferentie blijft The Times zeer droog en zakelijk en behoudt ze, net als The Guardian, toch nog een beetje hoop. De Daily Mail koestert geen illusies meer en zet haar aanval op de Gaulle verder.

Opvallend is tenslotte dat alleen de Daily Mail pleit voor een hernieuwde aandacht voor de Commonwealth als blijkt dat Groot-Brittannië geen lid wordt van de Europese Gemeenschap.

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 


 


[171] DM, 5.12.1962, p.1: “Previous optimism has been chilled by a series of setbacks in the Brussels discussions… France is considered mainly responsible for the difficulties.”

[172] DM, 5.12.1962, p.1: “The world is asking whether one of the greatest conceptions of all times is to be ruined by the hidebound obstinacy of one old man.”

[173] DM, 5.12.1962, p.1: “For months the French delegates have practiced the tricks and tactics of obstructionist diplomacy. It is plain that, in spite of being outvoted five to one, in spite of the strong support of the British people for membership, in spite of the benefits to Europe and the West, de Gaulle will strive to keep us out.”

[174] DM, 5.12.1962, p.1: “If our well-known conditions of membership are rejected we shall not join – and the loss will not be ours alone.”

[175] DM, 5.12.1962, p.1: “If President de Gaulle wrecks all this he will bear a heavy responsibility to civilisation, and to history.”

[176] TT, 17.12.1962, p.8: “During the weekend, there have been talks between Macmillan and de Gaulle at the Château of Rambouillet. These hold out no tangible prospect of any advance on French terms that have given little joy to the Brussels parleys.”

[177] DM, 20.12.1962, p.1: “If Britain has to seek admission at the price of humiliation she must withdraw her application. However it would be an enormous benefit for Britain to be in…”

[178] DM, 20.12.1962, p.1: “It would not be a disaster if Britain were kept out, but it would be a big setback entailing far-reaching economic adjustements… We believe that, in spite of all, Britain will go into the Common Market. And that when she does the frustration which hangs like a pall over our economic life will quickly disappear.”

[179] TG, 1.1.1963, p.1, titel: “General de Gaulle keeps door open for Britain”.

[180] TG, 1.1.1963, p.1: “…It seems to imply that Britain has not, in his view, shown herself fully decided on a policy of union with Europe, but does at least leave the question open.”

[181] DM 1.1.1963, p.2: “De Gaulle said he hoped to see a united Europe ready ‘in the future’ to receive Britain. He seemed to imply that it would not be in 1963. And he further qualified the prospect of Britain’s entry to the Common Market by saying that it must be ‘a Britain which was able and wanted to join finally and without reservations’.”

[182] TT 2.1.1963, p.9: “It’s commonplace to say that difficulties holding up British entry are essentially political. The British stress on the Common Market and the others stress on European Community. Less known is that the community is (without Britain) already the scene of intense debate and manoeuvre over the political future of the Community.”

[183] TT, 10.1.1963, p.10: “General de Gaulle is planned to give a press conference on Monday…French commentators do not see him giving ground, they even detect signs of a stiffening attitude in both London and Paris.”

[184] TT, 10.1.1963, p.10: “Two commentators in Le Monde present Britain in the role of a Trojan horse in furthering the objectives of President Kennedy’s ‘Grand Design’…”

[185] TT, 10.1.1963, p.10: “General de Gaulle’s known suspicions of the Anglo-American relationship from which much of his hostility to Britain’s entry arises, have rarely been reflected so strongly.”

[186] TT, 12.1.1963, p.8: “Arrangements for next week’s resumption of talks on the British entry was discussed in Paris today by Mr. Heath and Mr. Couve de Murville. It was agreed that the best course was to press on with the search for solutions on agricultural problems…There are no illusions about the hard bargaining that has still to be pursued…”

[187] TT, 12.1.1963, p.8: “M. Pompidou told reporters that there was no political desire by the French to keep Britain out, but on the other hand there were certain rules on which the existence of the Common Market depended and which Britain must also be prepared to observe if she became a member.”

[188] TT, 12.1.1963, p.9: “ ‘It has got to be settled soon. I cannot give a date, but it can’t drag on.’ This was Mr. Macmillan’s commenting on Britain’s talks with the 6…It is a view that is shared by many people on both sides of the Channel.”

[189] TT, 12.1.1963, p.9: “What are the chances of success?…There is no doubt that concessions will be needed on each side of the table.”

[190] TT, 12.1.1963, p.9: “The political cohesion of the Six must increasingly be weakened as the talks with Britain continue to dominate all their activities. Whether this will have a decisive effect in the coming weeks remains to be seen. It should not be relied upon.”

[191] TT, 12.1.1963, p.9: “What is still missing is any real assurance that all members of the Six want a successful outcome.”

[192] TG, 14.1.1963, p.8: “Within the next six or eight weeks it should become clear whether Britain is likely to enter Europe or stay out. The decision cannot be delayed much longer.”

[193] TG, 14.1.1963, p.8: “The decision matters to Europe as much as to Britain… Britain inside Europe could be a prized asset. We bring our industrial wealth, a further market of fifty million people, and an unrivalled tradition of democratic rule. We bring with us other Europeans, neighbours of the Six, who will make the Community wider and richer. We also bring informal but useful links with every other continent in the world. With Britain, Europe will be strengthened.”

[194] TG, 14.1.1963, p.8: “But the risk of failure must be faced and, because it exists, the alternatives ought to be examined now… possibly an industrial free trade area, covering EFTA, EEC, and perhaps eventually North America…”

[195] DM, 12.1.1963, p.2, titel: “In or Out? – Paris not Brussels will give Answer”.

[196] TT, 15.1.1963, p.6: “De Gaulle mentioned the similarities between the Six and said it is psychologically and materially possible to make an economic community of the Six. He goes on: ‘Britain has posed its candidature, after having earlier refused to participate in the communities we are now building. Britain has in all her doings very marked and very original habits and traditions and is very different from the continent...The problems are not yet solved. Will they one day? Obviously only England can answer this question.’ ”

[197] TT, 15.1.1963, p.9: “ ‘Go back and try again when you’re older.’ Such, in effect is effect is the counsel given by de Gaulle to the British Government and the British people.”

[198] TT, 15.1.1963, p.9: “No doubt this icy blast from Paris ought to come as no surprise. The essentials of de Gaulle’s thoughts have long been known.”

[199] TT, 15.1.1963, p.9: “In President de Gaulle’s eye the obstacle is that Britain is an island. The Six alone are ‘continental’, true Europeans. What he fears is the emergence of a colossal Atlantic community depended upon and controlled by the United States.”

[200] TT, 15.1.1963, p.9: “President de Gaulle did not sabotage the Brussels negotiations, he made them look irrelevant. But the real test must come in the negotiations, and until there is a breakdown there Britain cannot give up. The 5 others have still to give their verdict.”

[201] TG, 15.1.1963, p.1: “President de Gaulle made it clear that he was opposing Britain’s entry into the Common Market, except on terms which he implied Britain would find it impossible to accept, at least for the present.”

[202] TG, 15.1.1963, p.8: “The contrast between President de Gaulle’s speech…and President Kennedy’s State of the Union Message is an ironic footnote to President Kennedy’s hopeful references to the growing disunity of the Communist World. President de Gaulle, it is clear, resents American leadership as much as Chairman Mao resents Russian leadership.”

[203] TG, 15.1.1963, p.8: “President de Gaulle said, in effect, that France will support Britain’s application to join the Common Market only if the British Government abandons all the conditions it announced when the negotiations began and jettisons the special interests which it is pledged to protect.”

[204] TG, 15.1.1963, p.8: “…the conception of Europe underlying President de Gaulle’s speech is worse. For President de Gaulle, the main objection to an enlarged community was that it might lead to an Atlantic Community, dominated by the United States. For Britain, an argument in favour of joining the Common Market is that it might eventually evolve into a full-scale Atlantic community… Britain is an Atlantic power before she is a European one, and her ties with the United States matter at least as much as her ties with Continental Europe.”

[205] TG, 15.1.1963, p.8: “…his suggestion that Britain could become an associate member of a community whose policies she would be unable to influence is, of course, absurd.”

[206] TG, 15.1.1963, p.8: “This does not mean, however, that the Government should summarily break off negotiations… It is just conceivable that the effect of his press conference will be to isolate France from her partners, and thus make Britain’s entry into Europe easier.”

[207] DM, 15.1.1963, p.1: “Mr. Macmillan is for the first time seriously considering an alternative to British membership of the Common Market. After yesterday’s devastating assault by President de Gaulle on Britain’s approach to the Six, a fresh call is likely to be made to the Commonwealth.”

[208] DM, 15.1.1963, p.1: “… He wants the political leadership of Europe for France, and France alone.”

[209] DM, 15.1.1963, p.1: “President de Gaulle has slammed the door of Europe in the face of Britain. Unless there is a last-minute miracle it will not be reopened. This is the only feasible interpretation of his remarks yesterday.”

[210] DM, 15.1.1963, p.1: “He questions the entire British position. He virtually challenges this country to go into Europe unconditionally, well knowing that our Government cannot dishonour the pledges to the farmers, the Commonwealth and our EFTA associates.”

[211] DM, 15.1.1963, p.1: “…he is obsessed with the fear of ‘Anglo-Saxon’ predominance… he said British membership would make Europe a ‘colossal Atlantic Community dependent upon and controlled by the United States.’ ”

[212] DM, 15.1.1963, p.1: “An Atlantic Community is certainly the ultimate aim, but to say that it would be American controlled is nonsense.”

[213] DM, 15.1.1963, p.1: “He is suffering from a condition well expressed in French – folie de grandeur. The views of his partners apparently do not count.”

[214] DM, 15.1.1963, p.1: “… Europe would be broken in half, and so would the free world… What a great day would it be for the Communists to see the West split and splintered in this way. If it happened the sole responsibility would rest upon President de Gaulle. History would not forgive him for a great betrayal.”

[215] TT, 16.1.1963, p.8: “There were strong retorts to yesterday’s statement by General de Gaulle from German, Dutch, Belgian and Italian delegations…”

[216] TT, 16.1.1963, p.9: “Shock and disapproval seem to have been the chief reactions to President de Gaulle’s press conference among France’s partners in the Common Market.”

[217] TT, 16.1.1963, p.9: “The irony is apparent. One day the French President paints a noble picture of the continental community, with six hearts beating as one, and declares his anxiety to protect it from the disturbing incursion of Britain, insular, maritime, alien. The next day the five other members, through their politicians and newspapers, tear President de Gaulle’s arguments apart and…rebut his conclusions.”

[218] TT, 16.1.1963, p.9: “…his reasons for coming out publicly have to be examined again. It is tempting to think…that he was simply wanting to jolt the British and the 5 other countries recognizing that the time had come to stop dickering and sign on the dotted line.”

[219] TT, 16.1.1963, p.9: “Against this view that he was being merely tactical there are, however, several weightier counter-arguments. He is a fundamentalist rather than a tactician. The blunt way in which he spoke could make it harder for the British Conservative Party to agree to more concessions at Brussels. And the President’s objections to British entry were based not simply on the details of British negotiating terms but, much more, on on Britain’s geography, national character and history, matters that are outside negotiations.”

[220] TT, 16.1.1963, p.9: “For Britain the worse thing to do would be to assume that the door was finally barred. To withdraw from the negotiations now would disarm and discourage all those on the Continent who most desire British membership…”

[221] TT, 16.1.1963, p.9: “With all that, it would be foolish to pretend that the chances of British entry into the community have not become much more remote and hazardous.”

[222] TG, 16.1.1963, p.1: “France’s partners in the EEC publicly dissociated themselves today from President de Gaulle’s view that Britain’s overseas associations made her unacceptable for membership.”

[223] TG, 16.1.1963, p.8: “…it (General de Gaulle’s rejection of a British partnership) seems to have caused an equal amount of depression and anger among his own European allies.”

[224] TG, 16.1.1963, p.8: “It would surely be wise to regard all this as a remarkable manifestation of friendship for Britain – as just that and no more. France, like any other member-state of the EEC, has a treaty-based right to veto any major decision.”

[225] DM, 16.1.1963, p.1, titel: “Five come to rescue – De Gaulle isolated”.

[226] DM, 16.1.1963, p.1: “Mr. Heath is determined to press on with negotiations. Believing, as we do, in British membership, we urge that everything must be done, within the limits of our national self-respect, to accomplish it.”

[227] DM, 16.1.1963, p.1: “The British people are heartened by the reaction of the other 5 members of the 6… Our thanks are especially due to M. Spaak of Belgium, who reminds the world that it is largely owing to Britain that a prosperous Europe exists at all.”

[228] DM, 16.1.1963, p.1: “For years we have helped to defend Europe at great cost in men and money. Now de Gaulle wants us out – except for our forces. It is a poor return.”

[229] TT, 17.1.1963, p.8: “…if there is any hope of success on the subject of agriculture, there must be signs of flexibility on this question. This may be the moment for the Commission to play a decisive part and come up with a compromise on agriculture…”

[230] TT, 17.1.1963, p.8: “It is always possible that the French delegation might still refuse to accept compromises supported by the 5 and the Commission together. But it can be argued that it is not in the French interests to stand completely alone.”

[231] TG, 18.1.1963, p.8: “…it looks as though it will arrest the political development of the Six. Some of the Five are already showing signs of resentment at the idea that they are subject to a veto from Paris. There will be correspondingly less willingness to go ahead with tighter economic integration.”

[232] TG, 18.1.1963, p.8: “Of greater consequence in the long run would be the effect on the Atlantic alliance. The Americans would be antagonised. So would the British…Whose hand would this strengthen? Only Mr. Khruschev’s.”

[233] TT, 18.1.1963, p.8, titel: “The Five fight to save Negotiations.  France insists on Talks being broken off”.

[234] DM, 18.1.1963, p.1: “… It was as decisive as Waterloo. And the shadow of Europe’s new Napoleon, President de Gaulle, was here to point the parallel.”

[235] TT, 19.1.1963, p.8, titel: “EEC Decision put off until January 28 – The Five force France to acquiesce” en in artikel: “Even stronger resistance to France’s demands to suspend negotiations was put up by the five others. The result is that the Six agreed to discuss the future of negotiations again at the next ministerial meeting, on the 28th of January. This response of the Five was extremely heartening for Britain.”

[236] TT, 19.1.1963, p.9: “…It is a tenuous reprieve, since France retains the power of veto and is determined to use it… The prospect has to be faced that very shortly negotiations will be finally ended and that Britain may be out of Europe for many years to come.”

[237] TT, 19.1.1963, p.9: “There could be no rushing back…to the open arms of a forgiving Commonwealth – the Government has rightly insisted that Commonwealth and Europe are not alternatives. It would be equally mistaken to try to expand the Efta links… The economic division in Western Europe is bad enough without making it worse… This means…the probability of closer relations with the United States. But these should not take the form of common turning away from Continental Europe.”

[238] DM, 22.1.1963, p.1: “…we should try to look beyond our own back gardens. It is in this sense that a strengthened and forward looking Western Europe can play a full part with the peoples of America.”

[239] DM, 28.1.1963, p.1: This is a fateful week… It will decide whether or not Britain is to join the Common Market. More than that it will also determine whether the unity of the West is to be wrecked by one man.”

[240] DM, 28.1.1963, p.1: “Step by step the old enmities of the Continent have been dying. An era of cooperation had begun… The Truman doctrine, Marshall Aid, the Atlantic Alliance, WEU were the main bricks in the structure.”

[241] DM, 28.1.1963, p.1: “The coping-stone was to be the Common Market, including Britain and linking the Commonwealth, the United States and other like-minded nations in a vast community of mutual interests.”

[242] DM, 28.1.1963, p.1: “The whole thing is ominously like Hitler’s New Order… Now de Gaulle wants to eliminate all British and American influence in Europe… Hitler outlined his ideas in Mein Kampf… De Gaulle has done the same in his Mémoires… Hitler was a barbarous psychopath, de Gaulle is a highly educated and civilised man. But he surely has a touch of megalomania… And perhaps the Gallic revenge is sweet.”

[243] DM, 28.1.1963, p.1: “As for Britain, there is little point in hanging about on Europe’s doorstep much longer… No need to prove where the blame lies. Everyone knows… The Anglo-Saxon partership between Britain and her Commonwealth and the United States must grow closer and stronger.”

[244] DM, 28.1.1963, p.1: “It would be a tragedy, nevertheless, to turn our backs on Europe… De Gaulle will not be there for ever.”

[245] DM, 29.1.1963, p.1: “To try to pretend that what de Gaulle has done to us matters little would be dishonest. But dissapointment does not spell despair or defeat… Nor do we think this reversal will harm the Government …”

[246] DM, 29.1.1963, p.1: “But in general, our future, like our past, will depend on the way we use our plentiful supply of brains, skill, ingenuity and experience. We must stand on our own feet, as we have stood before. When the day comes for us to enter Europe (as it surely will) we may be in a much better bargaining position than we are now.”

[247] TT, 30.1.1963, p.10: “…The truth of the matter was that France was not prepared to go on any longer.”

[248] TT, 30.1.1963, p.10: “The Five expressed fear for the European future – loss of confidence in the Community and the absence of a Community spirit were seen as putting future progress and European integration in jeopardy.”

[249] TT, 30.1.1963, p.11: “The Brussels breakdown should be regarded as complete… The outcome is unfortunate, but nothing could be worse than a further long period of indecision. Britain now, must not turn her back on Europe, or abandon forever the idea of joining the Common Market.”

[250] TT, 30.1.1963, p.11: “…The immediate task is to put her own house in order… It is one thing to say that industry should become more efficient…, that the internecive warfare of the trade unions and their battles with the employers should be recognized as outdated, that monopoly…should be destroyed and competition stimulated, that the whole tax system be overhauled… It is another to take the practical steps that could bring these things about. Yet taken they must be.”

[251] TT, 31.1.1963, p.10: “Among the five countries in support of Britain, the feeling is at the moment coloured by anger over de Gaulle’s action and frustration at their impotence to impress their collective will. In this mood thoughts about future developments are bound to have a bias against cooperation with France.”

[252] TT, 31.1.1963, p.10: “The general expectation for the immediate future is of a period of stagnation.”