Tituli honorarii, monumentale eregedenktekens. Ere-inscripties ten tijde van het Principaat op het Italisch schiereiland. Een statistisch-epigrafisch onderzoek. (Annelies De Bondt)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord.

 

Vooraleer met de eigenlijke uiteenzetting kan worden aangevangen, is echter nog een kort dankwoord op zijn plaats, gericht aan die personen, die hebben bijgedragen aan het tot stand komen en de verwezenlijking van dit proefschrift.

 

Ten eerste wil ik mijn promotor, Prof. Dr. R. Duthoy bedanken, die me begeleid heeft op mijn pad en me bijgestaan heeft met raad en daad. Zijn enthousiasme en gewillige hulp hebben me op weg gezet en bijgestuurd waar nodig. Ook de controle van een aantal hoofdstukken, en de daarbij horende correcties en suggesties, waren constitutief en aansporend voor de constructie van het gehele corpus.

 

Vervolgens wens ik ook mijn leescommissarissen, Prof. Dr. D. Pikhaus en Dr. Verboven te bedanken, die me eveneens raad hebben gegeven bij mijn onderzoek en steeds bereidwillig waren. Hun cursussen hebben me tevens een basiskennis verschaft, die onontbeerlijk was voor de opbouw van deze verhandeling.

 

Ook naar het overige academisch personeel - de professoren en doctoren van de verscheidene geschiedkundige vakgroepen - gaat mijn dank uit, die me gedurende vier jaar hebben opgeleid, van nieuwe of verbeterde inzichten hebben voorzien en een kritische methode hebben aangeleerd om met het verleden om te gaan.

 

Tenslotte wil ik nog een aantal mensen bedanken buiten het academische kader. Als eerste wil ik mijn ouders bedanken voor hun steun en begrip. Vervolgens gaat mijn dank nog uit naar mijn medestudenten, die tot mijn vriendenkring zijn gaan behoren en me met steun en advies - niet alleen op intellectueel gebied - hebben bijgestaan.

 

En tot slot, maar zeker niet in het minst, wil ik nog mijn vriend, Steven Staelens, bedanken. Steeds heeft hij me aangemoedigd en gesteund. Ook zijn taalsuggesties en leescorrecties zijn bijdragend geweest voor deze dissertatie.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende