“Onze strijd is juist”. Tegenstellingen in een Oost–Vlaamse bezette gemeente. De geschiedenis van Waarschoot tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Karel Linseele)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Mijn dank gaat op de eerste plaats uit naar mijn promotor prof. dr. De Wever en mijn commissaris Nico Wouters die me vakkundig bijstonden in het tot een goed einde brengen van mijn licentiaatsverhandeling. Verder zou ik mijn erkentelijkheid willen betuigen aan Etienne Verhoeyen, Molière en het Waarschootse gemeentebestuur: Etienne Verhoeyen voor het aanbevelen van het – voor mijn probleemstelling ideale - boek van Chris van der Heijden; mijn goede vriend Molière, student animatie, voor de tekening die mijn voorblad siert en tot slot de gemeente Waarschoot voor de ongelooflijk edelmoedige regeling die ze met me troffen voor het raadplegen van het gemeentearchief. Ik dank natuurlijk ook mijn ouders, die gewillig als mijn mecenassen en correctors optraden. Tot slot ben ik eenieder erkentelijk die mijn taak op velerlei vlakken vergemakkelijkte of aangenamer maakte.

 

Speciaal voor deze internetversie wou ik mijn oprechte dank betuigen aan Sint-Lodewijkscholen die er voor zorgden dat mijn proefschrift nu ook digitaal voor de hele wereld toegankelijk is. Een buitenmate bewonderlijk initiatief !

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

Noot van de auteur :

 

We hebben getracht de richtlijnen van de Wet van de Privacy zo veel mogelijk te volgen. De namen van allerhande collaborateurs en niet erkende verzetslieden werden dan ook vervangen door een willekeurige voornaam en initiaal. Elke verwijzing naar bestaande personen is compleet toevallig !!! Getuigen die anoniem wensten te blijven worden in de bronvermelding enkel aangeduid als bijvoorbeeld ‘anonieme getuige 1’. Elk verzoek om de identiteit van anonieme historische actoren of getuigen te onthullen zal worden afgewezen! Namen van personen die door om het even wie zeer eenvoudig kunnen worden opgezocht worden vermeld; net zoals de namen van gewone burgers, kwestie van het verhaal wat couleur locale, te geven. We vinden wel dat u als nabestaande het recht heeft alsnog voor anonimiteit te kiezen. Een eenvoudig verzoek volstaat. Wat erkende verzetslieden betreft vonden we het problematisch om hun naam niet mee te delen. We merkten namelijk bij de lectuur en interviews dat tot op heden niemand de ware toedracht  van de verzetgeschiedenis kende. We meenden dat het op een manier onze plicht was om Waarschoot er op te wijzen dat het wél over enkele ‘helden’ beschikt. We hopen eveneens dat we bij het schrijven dit werk niemand kwetsten. We sluiten het echter niet uit dat bepaalde zinswendingen verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Indien u problemen heeft met een bepaald fragment uit dit werk kunt u steeds contact opnemen met de auteur. Elk verzoek zal gedegen worden behandeld.

Hoe ?:klik op de naam van de auteur. Karel Linseele

 

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn publicatie.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.