Leopold Slosse, en de grote rijkdom aan biografische gegevens in zijn nalatenschap. (Ann Augustyn)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Primaire bibliografie

                                              

Werken

 

[Schets over Meenen en zijn Pastors]. S.l. : s.ed., (1911). 41 blz.

[Schets over Rolleghem en zijn Pastors]. S.l. : s.ed., (1916). 61 blz.

[Schets over Wevelghem en zijn Pastors]. S.l. : s.ed., (1916). 72 blz.

[Schetsen over Wervick en zijn Pastors]. S.l. : s.ed., [1916]. 39 blz.

Coyghem en S. Laurentius, Martelaer, Aartsdiaken der Roomsche Kerk, Patroon van Coyghem / G.F. Tanghe. Izegem : Gebroeders Strobbe, 1895. 50 blz.   
Heruitgegeven door Leopold Slosse.

De prochiekerken en pastors van Kortrijk 1200-1900. Rousselare : Jules De Meester, 1904. 75blz.

Deken De Maziere : Uit het Verslag over de Reize gedaan naar Eesen en Dixmude den 5 Oegst 1913 door de Brugsche Geschiedkundige Kringen de 'Emulation' en deze van Het Seminarie. Izegem : J. De Busschere-Bonte, (1913). 18 blz.

Eenige afstammelingen van P. Le Loup - de Visch, Hoogbailliu van Iseghem. Iseghem : J.Dooms, 1889. 8 blz.

Eenige takken van den stamboom der Familie Van Belleghem 1550-1890. Iseghem : J.Dooms, (1890). 14 blz.

Honderdjarigen van West-Vlaanderen : 1816-1916. Rumbeke : J. Tanghe & Zoon, 1916. 15blz.

Honderjarigen van Westvlaanderen :. 1800-1888. Iseghem : J. Dooms, (1888). 8 blz.

Iseghemiensia : 1889. Thielt : J.D. Minnaert, (1889). 10 blz.

Jaargebed der geestelykheid onder 't bisdom van Brugge voor het jaar O.H. [...] Verzameling Vanden Hauweelschen / L. Slosse en D. de Somviele. Tielt : J.-D. Minnaert, (1863-1876). 24blz.

Keus van zerksteenen te Kortrijk. Rousselare : Jules De Meester, 1904. 73 blz.

Oorlogsdagboek van Rumbeke in 1914-1918. Brugge : Genootschap voor Geschiedenis, 1962. VI + 228 blz.                                                                                                     
Postuum uitgegeven door J. Delbaere-Dumoulin.

Rond Kortryk of Schetsen over de prochien van het oud bisdom van Doornyk liggende in de voormalige dekenijen van Helkyn, Kortryk en Wervick. 5 dln. Rousselare : Jules De Meester, 1898-1903, 1903-1904, 1904-1914, 1914-1916. 2144 blz.                      
Anastatische druk : 4 dln. Handzame : Familia et Patria, 1977. XVI + 2144 blz.

Schets over Marcke bij Kortrijk. Rousselare : Jules De Meester, (1910). 191 blz.

 

Bijdragen in tijdschriften

 

De dekenij Ghistel rond 1732. - Annales de la société d'Emulation de Bruges, jg. LVI, 1906, p.253-274.

Dom Alipius Van Lerberghe, derde gemijterde Abt van Zonnebeke. - Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring te Kortrijk, jg. V, (1907-1908), p. 154-161.

Duitsche Schapers. - Biekorf, jg. XXIV, 1913, p. 175-190.

Gedenkschriften : de feu le curé Slosse - Handelingen Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe reeks, jg. XV, 1936, p.111-132.      
Uitgegeven door P.P. Debbaudt

Graf- en gedenkschriften in West-Vlaanderen. - Annales de la société d'Emulation de Bruges, jg. LV, (1905), p. 27-35.

Grafschriften te Westcapelle. - Annales de la société d'Emulation de Bruges, jg. LXI, (1911), p. 182-184.

Kortrijksche rariora. - Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring te Kortrijk, jg.VI, (1908-1909), p. 91-92.
Samen met G. C[auchet]

Nota's over 't landbouck van 1653 [Izegem] ... - Ten Mandere, jg. II, 1962, afl. 3, p. 4-9 en jg.III, afl. 1, 1963, p. 3-9.

Oude Damsche graanmaten. - Biekorf, jg. X, (1899), p. 41-43.

Rumbeke. - Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring te Kortrijk, jg. II, (1904-1905), p. 98-100.

Schijnckelkens kermis [in Kortrijk]. - Rond den Heerd, jg. XVIII, (1883), p. 31.

 

 

2. Secundaire bibliografie

 

Algemene bibliografie

 

BERGH, Karel Van den. Bidprentjes in de Zuidelijke Nederlanden. Brussel : s.n., 1975. 82blz. (Aurelia folklorica ; 2)

Biographies nationale. 43 dln. Bruxelles : H. Thiry-Van Bruggenhoudt ; Emile Bruylant, 1866-1984.

Het bisdom Gent (1559-1991) : vier eeuwen geschiedenis. Gent : Werkgroep ‘De geschiedenis van het bisdom Gent’, 1991. 585 blz.

CAUWE, R. Verzamelen van bidprentjes. Stasegem : Eigen beheer, 1988. 90 blz.

CLAERHOUT, Flor. Deken L. De Bo (1826-1885) en het “Westvlaamsch idioticon” gesitueerd in het kader van het westvlaams taalparticularisme. Roeselare : Familia et Patria, 1993. 290 blz.

EGGHE, Leo. Bibliometrie : quantitatieve methoden in bibliotheek- documentatie- en informatiewetenschappen. S.l. : L. Wouters, s.a. 241 blz.

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 2 dln. Tielt/Amsterdam : Lannoo, 1975.

FLOU, Karel De. Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaams Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu. 19 dln. Gent : W. Siffer, 1914-1921 ; Brugge : A. Van Poelvoorde, 1923-1938 ; Steenbrugge : Sint-Pietersabdij, 1953.

Grote Winkler Prins. 26 dln. Amsterdam/Antwerpen : Elsevier, 1990-1993.

Gemeenten van België : geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. o.l.v. H. Hasquin. 4 dln. S.l. : La Renaissance du Livre, 1980.

Geschiedenis van Izegem, o.l.v. J.-M. Lermyte. Izegem : Ten Mandere, 1985. 652 blz.

GEZELLE, Guido. Kerkhofblommen. Gent : S. Leliaert, A. Siffer & An., 1888. 134 blz.

Een koppel mengelmaren uit China. - Biekorf, jg. 24, 1913, p. 240.

LAERE, José Van. Jan Palfyn : promotor van de verlostang. - VWS-Cahiers, jg. 27, 1992, nr.155,16blz.

LISSENS, R.F. De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden. Brussel-Amsterdam : Elsevier, 1973. 351 blz.

Nationaal Biografisch woordenboek. 14 dln. Brussel : Paleis der Academiën, 1964- .

POTTER, Frans De. Geschiedenis der Stad Kortrijk. 4 dln. Gent : C. Annoot-Braeckman, 1873-1876.

SCHUTTER, Freddy De. Het verhaal van de Nederlandse literatuur : deel II, verlichting, romantiek, realisme-naturalisme, Multatuli en Gezelle. Kapellen : DNB/Pelckmans ; Amsterdam : wereldbibliotheek, 1994. 368 blz.

THEYS, J. De evolutie van de grensarbeid tussen West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk in de 20ste eeuw. - De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français, jaarboek 1988, p. 89-104.

VANDENBROEKE, Chris. Migraties tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk in de 19de en 20ste eeuw. - De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français, jaarboek 1993, p. 157-168.

VERSCHAFFEL, Tom. Beeld en geschiedenis : het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties. Turnhout : Brepols, 1987. 223 blz.

 

Bibliografie over Leopold Slosse en zijn verzameling

 

25 Jaar Bibliotheektribulaties [kranteknipsel bewaard in S.O.B.K. B66C]

Aenspraek door den kanonik Tanghe, tot gelukwensching aen den eerw. heer Leopoldus Slosse, ter gelegenheid van zyne eeremis, gezongen den III september MDCCCLXVII in de parochiale kerke van Marcke, zyne geboorteplaets. Brugge : We De Schryver-Van Haecke, (1867). 12 blz.

ALLOSSERY, P. Nécrologie. Eerw. Heer Leopold Slosse. - Annales de la société d'Emulation de Bruges, jg. LXV, (1915-1922), p. 341-342.

ALLOSSERY, P. Pastor Slosse. - Het Belfort, 18 en 25 okt. en 1 nov. 1924.

BIERVLIET, Lori Van. Correspondentie en documentatie van Charles Carton in het Slosse­fonds te Kortrijk. - Biekorf, jg. 86, 1986, p. 286-289.

Een Boek over Pastoor Slosse. - [De Poperingenaar, 20/3/43]

BRABANDERE, Anne Catherine De. Van ‘Berg van Barmhartigheid’ tot ‘bibliotheek’. - De gidsenkring, jg. 19, 1981, nr. 2, p. 6-15.

Catalogus bij de dubbele tentoonstelling van Leopold Slosse & Jan Palfyn. Kortrijk : Stedelijke Openbare Bibliotheek Kortrijk, 1992. (41) blz.

Catalogus van het Fonds Leopold Slosse. Dl. 1 : Collecties rond Kortrijk en West-Vlaanderen. o.l.v. P. Vancolen. Kortrijk : Stadsbibliotheek, 1991. XVII + 681 blz.

Catalogus van het Fonds Leopold Slosse. Dl. 2 : Collecties rond Kortrijk en West-Vlaanderen. Klapper. o.l.v. P. Vancolen. Kortrijk : Stadsbibliotheek, 1991. V + 34 blz.

COPPENOLLE, M. Van. E.H. Paul Allossery. Tielt : Lannoo, 1946. 134 blz. (Westvlaamsche Boogaard ; 3)

CUVELIER, J. De dekenij te Ghistel ... - Archives Belges. Revue critique d'historiographie nationale, jg. VII, 1906, p. 271-272.

DEBBAUDT, Pierre P. De feu le curé Léopold Slosse “Gedenkschriften”. - Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe reeks, dl. XV, 1936, p. 111-114.

DELBAERE-DUMOULIN, J. Lijkrede. - Rousselaarsche bode, 10 april 1920.

DELBAERE-DUMOULIN, J. Pastoor Slosse door hem zelf. - Handelingen Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe reeks, jg. XX, 1942-1943, p. 1-55.

DIERICK, E. Iseghem, Geschiedenis van de Congregatie der Jongelingen. Iseghem : Dooms, (1897).

Gids voor de lezer. Kortrijk : Stedelijke Openbare Bibliotheek, 1979. 32 blz.

HUYS, E. Pastoor Slosse's verzameling van doodsanctjes. - Handelingen Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe reeks, dl. XV, 1936, p. 133-148.

LERMYTE, J.-M. Leopold Slosse : laat niets verloren gaan. - VWS-Cahiers, jg. 27, nr. 156, 1992, 16 blz.

MUELENAERE, J. De. Correspondentie Gezelle-Slosse. - Gezellekroniek, dl. III, 1965, p.91-102.

ROMMEL, H. Une excursion à Rumbeke. III. Au presbytère. - Annales de la société d'Emulation de Bruges, jg. LXII, 1912, p. 343-353.

S. Chronicabiblia. Boekerij L. Slosse. - Annales de la société d'Emulation de Bruges, jg.XLXX, 1927, p. 99.

SABBE, E. Rond Kortryk. - Annales de la société d'Emulation de Bruges, jg. LXVI, 1923, p.55-56.

SOETE, Jan. De Stadsbibliotheek te Kortrijk. - West-Vlaanderen, jg. 7, 1958, nr. 5, p.327‑331.

SOETE, J. De Kortrijkse Stadsbibliotheek onder de oorlog. - Verslagen en mededelingen van de Leiegouw, jg. 6, 1964, nr. 1, p. 107-110.

SOETE, J. De waarde van de Slosse-verzameling voor de genealoog. - De Middelaar tussen genealogische navorsers, jg. XIII, 1958, p. 262.

SOETE, J. Het wetenschappelijk werk en de verzameling van pastoor Slosse. Kortrijk, Jos. Vermaut, 1942. 98 blz.

[SOETE, Jan] De blijvende waarde van de bidprentjes. [Standaard, 2/11/1952]

[SOETE, Jan] Dodenherdenking en doodsantjes of bidprentjes. [Nieuws Andleie, 1950]

VANDROMME, A. E.H. Leopold Slosse en het Izegemse Slossefonds : index van het Izegemse Slossefonds en een biografische schets over de man die het allemaal verzameld heeft. Izegem : Heemkundige Kring Ten Mandere, 1983. 88 + 140 blz.

WARLOP, E. ; MADDENS, K. De nieuwe Stadsbibliotheek en het Arrondissementsdepot van het Rijksarchief te Kortrijk. - Verslagen en mededelingen van de Leiegouw, jg. 6, 1964, nr. 1, p. 265-271.

 

 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

B.D.: Biographies diverses

B.F.O.: Biographies Flandre Occidentale

CDS/ISIS: Computerized Documentation System / Integrated Set of Information Systems

KR.: Kortrijkse Reeks

L.S.: Fonds Leopold Slosse

R.K.:Rond Kortrijk

S.O.B.K.: Stedelijke Openbare Bibliotheek Kortrijk

W.Vl.: West-Vlaanderen

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende