RADIO SCORPIO. Studenten in de ether. (Dave Timmermans)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Hoofdstuk 3: Organisatie

 

3.0. Inleiding

 

In dit hoofdstuk wordt de organisatie van Radio Scorpio onder de loep genomen. Na de Raad van Beheer en het Dagelijks Bestuur wordt de nieuwsredactie van nabij bekeken. Aangezien de nieuwsredactie eigenlijk een grote vaste groep is binnen Scorpio wordt uitgebreid uitgelegd hoe deze mensen te werk gaan.

 

 

3.1. De Raad van Beheer

 

Op de Algemene Vergadering van 19 december 2002 kondigde de voorzitter, Eppo Dehaes, aan dat het hoog tijd was om een nieuwe Raad van Beheer te verkiezen. De taken van de Raad van Beheer werd toen immers door mensen vervuld, die op papier hiervoor niet bevoegd waren. Dit had tot gevolg dat de penningmeester en secretaris hun functie liever kwijt dan rijk waren. In de praktijk was het immers het dagelijks bestuur dat zowel de dagdagelijkse werking als het uitstippelen van de beleidslijnen op zich nam. Eppo Dehaes stelde dat er dringend nieuwe mensen moesten verkozen worden die ook daadwerkelijk hun functie zouden opnemen.

Gezien de verouderde begrippen penningmeester en secretaris en het feit dat het takenpakket dat aan de Raad van Beheer wordt toegewezen nauw afgelijnde functies overstijgt, wou men voortaan een Raad van Beheer creëren waarin één voorzitter en vier leden zetelden. De voorzitter staat op gelijke hoogte met de andere leden, maar een officieel aanspreekpunt met de nodige symbolische waarde blijft noodzakelijk.

Ook het feit dat er naar vijf mensen werd gezocht om in de Raad van Beheer te zetelen, in plaats van drie, leek voordeliger gezien het vele werk.

De verkiezing van een nieuwe Raad van Beheer diende echter wel volgens de geldende regels te gebeuren. Daarom werd aan iedereen, die zich geroepen voelde om in een dergelijke Raad van Beheer te zetelen zijn kandidatuur te stellen op de volgende Algemene Vergadering. Die kandidatuurstelling bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Na het mondelinge gedeelte kunnen de aanwezige leden vragen stellen aan de kandidaten.  De daadwerkelijke verkiezing zou de week nadien plaatsvinden. Indien stemgerechtigde leden zelf niet aanwezig kunnen zijn op de stemming, kan men een volmacht verlenen aan een ander lid. Het spreekt voor zich dat enkel “wettige” leden kunnen stemmen en dat impliceert onder andere dat de medewerkerbijdrage betaald is.

Op de daarop volgende Algemene Vergadering stelde Eppo Dehaes, Diederik Van Vaerenbergh, Jurgen Debergh en Peter Verschueren zich kandidaat om een functie op te nemen in de Raad van Beheer. Eppo Dehaes stelde zich kandidaat als voorzitter, de drie anderen stelden zich kandidaat als lid van de Raad van Beheer. Hoewel er vijf vacatures beschikbaar waren,  stelden slechts vier mensen hun kandidatuur. Op 27 februari, D-day, werden de vier kandidaten unaniem verkozen. Vanaf heden kan de groep van vier overgaan tot het invullen van enkele belangrijke gebreken, bv. het gebrek aan een duidelijke visie.

Hoe de Raad van Beheer zich in de toekomst binnen Scorpio zal organiseren en wat precies haar taken zullen zijn, zal in de nabije toekomst duidelijk worden. Men hoopt na de zomer van 2003 tot een consensus te zijn gekomen over de visie en het beleid die gevoerd moeten worden. Het is in ieder geval zo dat de Raad van Beheer niet hetzelfde is als het Dagelijks Bestuur. Voorlopig zal het in de praktijk wel nog zijn dat in beide organen dezelfde mensen zullen zetelen ( Interview Eppo Dehaes, 01.05.2003).

Elk van deze vier beheerders/ bestuurders van de “rechtspersoon” is wettelijk verplicht te zorgen dat aan zes volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De radio is eigendom van de rechtspersoon en deze rechtspersoon exploiteert slechts één particuliere radio.

  2. Hij/zij mag geen politiek mandaat bekleden en/of geen beheerder/ bestuurder zijn van een andere rechtspersoon die een particuliere radio in eigendom heeft en/ of bestuurt.

  3. De particuliere radio moet onafhankelijk zijn van een politieke partij.

  4. De rechtspersoon staat zelfstandig in voor het beheer en de materiële exploitatie van de particuliere radio en oefent er de inhoudelijke en redactionele autonomie over uit.

  5. De rechtspersoon de verbintenis aangaat om een technische uitrusting te gebruiken conform de wettelijke en decretale voorschriften en dient zich dus te houden aan de bepalingen van de zendvergunning.

  6. De rechtspersoon het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren aanvaardt.

(Radio Scorpio, 19.12.2002)

 

 

3.2. Het Dagelijks Bestuur

 

Kort na de herlancering van Scorpio op 11 februari 2002 is er een dagelijks bestuur opgericht, dat instaat voor de dagdagelijkse werking van Radio Scorpio.

In de geschiedenis is er nog nooit iemand betaald voor zijn geleverde diensten. Dus ook de dagelijkse werking gebeurt er op vrijwillige basis. Nu dient hier wel opgemerkt te worden dat er nog nooit een absolute scheiding was tussen het Dagelijks Bestuur en de Raad van Beheer. Ook anno 2003 is de scheiding nog niet compleet. Het Dagelijks Bestuur bestaat nog steeds uit de Raad van Beheer, maar aangezien de mensen van de Raad van Beheer nog niet zo lang geleden werden benoemd, zal op het ogenblik dat deze verhandeling in een eindfase is beland, een Dagelijks Bestuur opgericht worden. De verkiezing zal veel informeler zijn. Over de procedure die zal worden ingesteld bestaat nog enige twijfel. Wat alleszins wel vast staat, is dat men een zestal groepen zal proberen op te richten:

            Werkgroep Programmatie: De Werkgroep Programmatie houdt zich bezig met het opstellen van een programmatie, het beluisteren en beoordelen van nieuwe programma-aanvragen en het opvolgen en controleren van de bestaande programmatie.

            Werkgroep Public Relations: De Werkgroep Public Relations houdt zich bezig met het onderhoud van contacten met platenmaatschappijen, culturele instellingen en groeperingen, concertorganisatoren, fuifzalen, jeugdhuizen, persverantwoordelijken, kortom alle aanvragen voor informatie en promomateriaal vertrekken vanuit deze werkgroep.

            Werkgroep Fuiven: De Werkgroep Fuiven houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van fuiven, gaande van het bedenken van een concept tot het ontwerpen en plakken van affiches.

            Werkgroep Techniek: De Werkgroep Techniek houdt zich bezig met de technische kant van het radiomaken, zij bepalen welk materiaal er wordt aangekocht en verzorgen het onderhoud ervan en proberen een dagelijkse werking te garanderen. In deze werkgroep houdt ook iemand zich bezig met het maken en update van de website van Scorpio: www.radioscorpio.com.

            Werkgroep Boekhouding: Deze verzorgt de boekhouding.

            Werkgroep Subsidiëring: De Werkgroep Subsidiëring houdt zich bezig met het aanmaken van subsidiedossiers en tracht bij de mogelijke instanties subsidies te verwerven.

De verantwoordelijke van deze werkgroepen zouden om de twee weken samen komen om een stand van zaken op te maken, en indien nodig om nieuwe richtlijnen op te stellen. De beslissingen die op deze vergaderingen genomen worden, worden dan kenbaar gemaakt aan alle leden van Scorpio via een maandelijkse nieuwsbrief. De werkgroepen beslissen zelf wanneer zij het nodig achten om een vergadering in te richten.

Voorlopig blijft het natuurlijk nog de vraag in welke mate de werkgroepen opgevuld geraken en of al de zes werkgroepen ook daadwerkelijk het licht zullen zien (Interview Jurgen Debergh, 02.05.2003).

 

 

3.3. De Algemene Vergadering

 

De Algemene Vergadering is een vergadering die geleid wordt door de Raad van Beheer. Deze vergadering vindt twee maal per jaar plaats en hier wordt een overzicht gegeven van de verwezenlijkingen. De andere medewerkers kunnen op deze vergadering met elkaar communiceren en vragen stellen aan de Raad van Beheer. Voorlopig daagt er weinig volk op tijdens deze vergaderingen. Uit een groep van ongeveer honderd medewerkers komt slechts een beperkt aantal van ongeveer vijftig man hun oor te luister leggen.

 

 

3.4. E-mails en evaluatievergaderingen

 

Wekelijks krijgen alle medewerkers van Scorpio een e-mail in hun virtuele postbus. Deze e-mail geeft een overzicht van de beslissingen tijdens de vergadering van de Raad van Beheer. Zo blijft iedereen op de hoogte van de activiteiten van Scorpio.

Naast deze e-mails is er ook jaarlijks een evaluatievergadering, waarin alle programma’s overlopen worden. Hier wordt ook beslist of er een aparte vergadering dient te komen met sommige programmamakers om deze bij te sturen,... Voorts wordt er geen contact gehouden met de medewerkers. Indien deze vragen of dergelijke hebben, kunnen ze zich altijd richten tot de Raad van Beheer.

 

 

3.5. De Nieuwsredactie

 

Elke Scorpioscoops-uitzending heeft een verantwoordelijke. Deze mensen bepalen in samenspraak met de andere mensen van de specifieke dag wat de inhoud van het programma is en op welk tijdstip. Vandaar ook het belang van de wekelijkse vergaderingen op maandag om 19.00 in de grote vergaderzaal van het LOKO-gebouw.

De bedoeling is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk werkt en zelf zo veel mogelijk voorstellen voor reportages of interviews aanbrengt. Dit is immers de meest aangename manier van werken. Men moet er immers rekening mee houden dat dit vrijwilligerswerk is, en dit impliceert dat je moeilijk mensen kan verplichten om een reportage te maken over een bepaald onderwerp (Dit geldt echter niet voor de stagiairs).

Verder heeft Scorpioscoops nog enkele medewerkers die een vast item verzorgen, of die thuis zijn in een bepaald vakgebied (media, sport, politiek, jeugdwerk ...) en sporadisch een bijdrage leveren.

Naast de vijf dagverantwoordelijken werden er op 24 maart 2003, twee eindredacteurs verkozen, die op gelijke hoogte staan met de andere medewerkers. Het enige verschil is dat zij moeten zorgen voor de structuur van de nieuwsuitzendingen en daarnaast moeten ze ook het redactiestatuut opstellen en ondertekenen. Ook is het de taak van deze mensen om voldoende op voorhand eventuele problemen aan te kaarten en trachten op te lossen.

De nieuwsdienst werkt volledig onafhankelijk van de rest van Radio Scorpio. Ze moet er zich wel van bewust blijven, dat ze nieuws maakt voor een lokale radio, en dit impliceert natuurlijk dat ze zich grotendeels moet richten tot lokaal nieuws. En dit lokaal nieuws heeft dan vooral betrekking op de studentenbevolking én op de stad Leuven. Het belang van lokale berichtgeving blijkt eveneens uit de voorwaarden voor de subsidie van de Stad Leuven en de toestemming van de zendvergunning.

Voor het eerst in haar geschiedenis ontstond er bij de herlancering op 11 februari 2002 een nieuwsredactie. Omdat het zo speciaal is voor Scorpio, niet alleen omdat het de eerste maal was, maar ook omdat het gaat om een groep van gemiddeld dertig mensen die op vijf dagen één uur nieuws brengen, wordt hieronder wat meer uitleg gegeven over Scorpioscoops, de nieuwsredactie van Radio Scorpio.

 

3.5.0. Inleiding

 

In dit punt zal de werking van de nieuwsredactie van Radio Scorpio van nabij worden bekeken. In het eerste deel zal een overzicht van de verschillende digitale communicatiemiddelen waarvan de nieuwsdienst gebruik maakt, worden weergegeven. In de andere delen wordt geschetst hoe de verschillende onderdelen van het programma “Scorpioscoops” tot stand komen.

 

3.5.1. Het programma Scorpioscoops

 

Scopioscoops wordt op dit ogenblik vijf maal per week (van maandag tot en met vrijdag) live uitgezonden, en dit tussen 18u. en 19u. ‘s avonds. Het programma begint met de nieuwsflash (zie 2.) dan komt er een programmaoverzicht, vervolgens het studentennieuws (zie3), daarna duiding, interviews en reportages (zie 4.) en tenslotte een agenda (zie 5.) en afkondiging. Dit alles wordt afgewisseld met muziek. De nieuwsflash wordt live uitgezonden om 18u en herhaald om 22u en 01u (dit is een wettelijk bepaald minimum).

 

3.5.1.1. De verschillende digitale communicatiestromen binnen de nieuwsdienst

 

De nieuwsdienst maakt gebruik van een nieuwsgroep en een mailbox, die gebruikt worden om nieuwsitems te verzamelen, reportages te maken, te overleggen, dubbelwerk te voorkomen,..., kortom om een degelijke communicatie te bevorderen voor een groep van dertig mensen. Scorpioscoops beschikt hiervoor over twee instrumenten die elk een specifieke rol in de communicatie vervullen.

 

1.Externe communicatie:scorpioscoops@hotmail.com

 

Scorpioscoops@hotmail.com is een mailbox waarin alle informatie van externe bronnen toekomt. Dit is ook het adres dat je opgeeft aan zo veel mogelijk mensen, zeker aan hen die je van interessant nieuws, of waardevolle informatie kunnen voorzien. Eén persoon is verantwoordelijk voor het beheer van de mailbox. Deze persoon maakt elke weekdag een lijst van de inhoud en stuurt die door naar alle scorpioscoops-medewerkers. Alle onderwerpen op deze lijst zijn gedurende een dag te lezen in de mailbox. Als de nieuwe lijst gemaakt is, worden de onderwerpen van de vorige dag verwijderd en opgeslagen in het persoonlijk archief van de verantwoordelijke. Het hoofddoel is dat op dit adres een deel nieuws toekomt, dat gebruikt kan worden in het programma. De beslissing voor het beheer van deze box is er gekomen om te vermijden dat meerdere mensen een reply zouden sturen, en dus om professioneler te werk te kunnen gaan. Iedereen heeft wel toegang tot het adres, maar heeft niet de bevoegdheid om te deleten of replyen zonder uitdrukkelijke toestemming van de centrale beheerder.

 

2. Interne communicatie: http://groups.yahoo.com/group/scorpionieuwsredactie

 

Dit is een nieuwsgroep voor de leden van de Scorpioscoops-nieuwsredactie. Het is een instrument voor interne communicatie, een forum dat overleg mogelijk maakt.

 


Iedereen die interesse heeft, kan toegang krijgen tot de nieuwsgroep. Niet uitsluitend Scorpioscoops-medewerkers zijn dus aangesloten, ook “meelezers” als collega’s van Veto of The Voice
[1], de leden van de Raad van Beheer, die op deze manier exact kunnen volgen waar de nieuwsdienst mee bezig is.

 

Via een Yahoo ID[2] en een mail[3] in de eigen mailbox kan men ingeschreven worden voor deze nieuwsgroep.

De nieuwsgroep heeft verschillende onderdelen die aan de linkerkant van het scherm in een menu gegoten zijn (zie volgende screenshot).

 

 

Zowel ‘home’ als ‘messages’ geven de boodschappen weer die je (als lid) ook per e-mail toegezonden krijgt. In de ‘database’ vindt men allerhande praktische informatie zoals contactpersonen, specialisten, diensten, verenigingen, ledengegevens (met telefoonnummers) en niet te vergeten het reportage-archief.

Als een medewerker een reportage maakt, moet die om dubbel werk te voorkomen en om de programmaverantwoordelijke op de hoogte te brengen, dat aan de anderen laten weten. Dit kan door een bericht te posten op het forum of door er een te sturen naar scorpionieuwsredactie@yahoogroups.com.

Nadat je reportage is uitgezonden, moet de referentie van de reportage toegevoegd worden aan het archief.

 

3.5.1.2. De Nieuwsflash

 

Elke weekdag om 18u wordt er een nieuwsflash voorgelezen over de belangrijkste gebeurtenissen van de dag. Hoe gaat men nu te werk bij de totstandkoming van de nieuwsflash:

 

1. Algemeen nieuws

 

De meest gebruikte sites voor het maken van deze flash zijn: http://www.tv1.be , http://www.4fm.be , http://www.vtm.be  ,http://www.destandaard.be. Andere nieuwsbronnen zijn: www.hbvl.be , www.tijd.be, www.indymedia.org (onafhankelijk, alternatief nieuws, bv. bij andersglobalistenbetogingen etc...), http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/default.stm (de beste site voor buitenlands nieuws), www.politicsinfo.net (onafhankelijk Belgische politiek nieuws).

Deze bronnen zijn betrouwbaar en helpen de medewerkers een keuze te maken in de selectie van de items die ze zullen verwerken in de nieuwsflash. Bij de opsomming van deze sites, moet vermeld worden dat de medewerkers daarnaast ook zelf nog op zoek kunnen gaan naar andere interessante sites om hun nieuws te maken.

 

2. Regionale nieuwsbronnen

 

Voor het zoeken van regionale interessante weetjes wordt op regelmatige basis de Passe-Partout, De Streekkrant, De Belleman, maar ook De Veto, De Campuskrant en de regionale edities van nationale kranten “gescand”. Sinds 6 maart 2003 is men bij de nieuwsdienst effectief regionaal nieuws gaan uitzenden. Omdat men besefte dat hier een tekort aan was. Tot op die dag lag het zwaartepunt op studentennieuws en nationaal nieuws. Omdat het voor de nieuwsredactie onmogelijk is om op een jaar een heel uitgebreid netwerk van contacten op te bouwen, heeft men beslist om een soort samenwerking met de Passe-Partout aan te gaan. Dit is alvast een oplossing in afwachting van betere connecties in het Leuvense.

Voorts zijn er natuurlijk de goede contacten met Luc Vanheerentals (Belga) en met verscheiden organisaties uit het Leuvense (Stuc, Sportraad, een aantal kringen,...).

 

3. Sport

 

Indien er een belangrijke sportgebeurtenis is, moet die op de voet gevolgd  worden en een recent verslag gebracht worden. Voorts is bijvoorbeeld op maandag een wedstrijdverslag van voetbalclub OHL, met de persverantwoordelijke van deze fusieclub uit het Leuvense.

 

4. Nieuwsflash

 

Hoe lang moet zo’n nieuwsflash zijn en wanneer begint men met de voorbereiding ervan?

Meestal volstaat het een vijftal berichten uit te werken. Men moet er wel rekening mee houden dat men zo up-to-date mogelijk werkt, zoals bijvoorbeeld reeds bij 2.3. Sport werd vermeld. Wanneer er heel belangrijk nieuws is tijdens de uitzending zelf, wordt er ook wel naar de studio gebeld. Dit gebeurde onder andere bij de moord op Pim Fortuyn.

Al de opeenvolgende berichten vullen zo een drie à vier A4-bladzijden. Voor de nieuwsflash gelden al van in het begin vaste voorschriften voor vorm en inhoud, waar steeds aan gehouden wordt. Daarnaast moet de maker van de nieuwsflash ervoor zorgen dat hij deze nieuwsflash tijdig (dit is om 17:45) naar de studio brengt. Ook moet hij deze drie keer afdrukken, één voor de technicus, en twee exemplaren voor de nieuwslezers.

 

3.5.1.3. Studentennieuws

 

Een tweede vast item van Scorpioscoops is het studentennieuws.  Dit item komt elke woensdag om even voor zeven aan de beurt. De hoofdbron bij het maken van het studentennieuws is www.studiant.be, een website die tweewekelijks een nieuwsbrief opstelt, waarop Scorpioscoops is ingeschreven. Deze nieuwsbrief komt zoals bovenvermeld aan in de mailbox. In deze nieuwsbrief is er zowel (inter)nationaal als regionaal nieuws. De inhoud gaat van serieuze tot vluchtige informatie.

Daarnaast zijn er ook www.studentstart.be, www.kuleuven.ac.be en www.ua.ac.be. Met deze sites moet je wel opletten, want ze zijn minder genuanceerd dan de vorige. Natuurlijk zijn er ook andere interessante sites om het studentennieuws te maken, zoals bijvoorbeeld alle sites van de studentenverenigingen. Welke nu worden gehanteerd, verschilt naargelang de maker. Waar de samensteller van het studentennieuws wel niet onderuit kan, zijn de vastgelegde vorm en inhoudelijke richtlijnen.

 

3.5.1.4. Reportages en interviews

 

1. Infrastructuur

 

Voor het maken van reportages zijn er drie verschillende mogelijkheden. Het programma ‘Scorpioscoops’, bezit twee md-recorders. Dat dit weinig is om een ploeg van dertig mensen draaiende te houden spreekt voor zich. Daarom tracht men de mensen ook te motiveren om hun interviews live in de studio af te nemen of vooraf telefonisch op te nemen. Wanneer er telefonisch wordt opgenomen, wordt het interview best nog even gemonteerd. Voor het monteren is er in de studio een aparte ruimte voorzien, waar de nodige monteerprogramma’s zijn opgeslagen.

Het grote probleem blijft echter dat er te weinig middelen zijn om het nieuws op de meest geschikte manier te maken. Zo zou er elke dag best een md-recorder ter beschikking moeten zijn. Voorlopig werkt men nog met een uitwisselingssysteem waarin na gebruik van de md-recorder, deze onmiddellijk dient bezorgd te worden aan de coördinator van de nieuwsredactie, die kan dan gecontacteerd worden door de andere medewerkers. Zo dient men enkel even te mailen naar md@radioscorpio.com. Na de bevestiging van de subsidies die Radio Scorpio vanaf dit jaar krijgt, heeft de Raad van Beheer alvast laten weten dat er aan deze nood zal worden tegemoet gekomen.

Een ander groot probleem is dat het voor velen naast een arbeidsintensieve bezigheid ook een financiële aderlating kan worden. Zo is er geen telefoon ter beschikking van de nieuwsredactie, wat wil zeggen dat iedereen die iets wil maken nog eens de telefoonkosten (meestal gsm-kosten) erbij moet nemen. Dat dit sommigen weerhoudt, spreekt voor zich. Daarnaast verhindert de afwezigheid van een telefoon de mogelijkheid om actueel te werken, wat dan weer een van de voornaamste eisen is van een nieuwsredactie.

Een laatste en misschien wel het allergrootste tekort, is een vast redactielokaal. Al sinds juli 2002 is men op zoek naar een apart lokaal om de nieuwsredactie onder te brengen, en dit echter zonder succes. Gestart werd er op de faculteit Communicatiewetenschappen, waar men doorverwees naar Prof. Dr. Van Gerven, omdat Scorpioscoops voor alle studenten toegankelijk is. Prof. Dr. Van Gerven verwees op zijn beurt weer door naar LOKO. Deze overkoepelende organisatie beschikt naar zijn mening over voldoende middelen om ook Scorpioscoops te helpen. Bij LOKO dan weer luidde het verhaal dat de koek al jaren op dezelfde manier verdeeld wordt en er eigenlijk geen kruimeltje meer op tafel ligt om aan Scorpioscoops te geven. Dit bracht ons terug bij de faculteit Communicatiewetenschappen. Na dit probleem uit de doeken te hebben gedaan, verklaarden de decaan en de voorzitter zich bereid om Scorpio te helpen met de oplossing van dit probleem. Recent verwierf de nieuwsredactie een redactielokaal op de faculteit Communicatiewetenschappen. De toekomst zal uitwijzen dat dit een grote meerwaarde is voor Scorpioscoops.

 

2. Inspiratie

 

Inspiratie kan men halen uit de mailbox van de nieuwsredactie, waar dagelijks mails binnenkomen met een eigen nieuwswaarde. Daarnaast bestaat er ook nog de yahoogroep waar vooral de programmaverantwoordelijken items plaatsen die vervolgens kunnen worden uitgewerkt.

De verantwoordelijken hebben een overzicht van de mensen die die dag voor de radio werken. Zo heb je medewerkers die je voortdurend een item moet aanreiken, daarnaast heb je er die zelf voldoende op zoek gaan en leuke onderwerpen vinden.

 

3. Controle

 

Van controle is er weinig sprake binnen de nieuwsdienst. Althans dat lijkt zo, want zowel de dagverantwoordelijke als de mensen van de Raad van Beheer, luisteren op regelmatige basis en laten het niet na om opbouwende kritiek te geven. Een beeld van wat wel en niet kan in Scorpioscoops kan je verwerven door eens op de yahoogroep te kijken. Daar is immers een apart mapje met de reportages die reeds gemaakt werden.

Dit wat betreft de controle over de inhoud van het nieuws. Natuurlijk moet je rekening houden met de structuur die in Scorpioscoops na verloop van tijd  tot stand is gekomen. Zo werd er een document geschreven door de verantwoordelijke, waarin de structuur is vastgelegd. Dat document geeft een zo volledig mogelijk overzicht van alle vaste items en onderwerpen, en probeert door elk item in één structuur te gieten een regelmaat in de verschillende dagen van Scorpioscoops te krijgen. Er werd vanuit gegaan dat de verscheidenheid van stemmen over de verschillende dagen voor verwarring kon zorgen. Maar aangezien men toch als één nieuwsdienst naar buiten wil komen, leek het goed om na een jaar uitzending aan een structuur te werken, die voor alle dagen hetzelfde zou zijn.

 

3.5.1.5. Stage

 

Sinds de heroprichting van Radio Scorpio op 11 februari 2002, werden er terug contacten gelegd bij het departement Communicatiewetenschappen aan de K.U.Leuven. Het leek de Raad van Beheer van groot belang om terug stageplaatsen te voorzien bij Radio Scorpio. En al gauw kwam de eerste stagiair. Het grote voordeel van het hebben van stagiairs is dat deze op korte termijn heel wat werk kunnen verrichten. Daarenboven is het voor de stagiaires zeer voordelig om op Scorpio zijn stagepunten te verdienen. De stagiaires genieten immers een zeer grote vrijheid. Ze mogen zich eigenlijk overal achterzetten, ze moeten er gewoon voor zorgen dat ze voldoende uren kloppen en goed communiceren met de verantwoordelijken van de nieuwsdienst en met de Raad van Beheer. Men kan nu de indruk krijgen dat men ook gerust kan profiteren van deze mensen, maar dit is echter niet het geval. Laten we het zo formuleren: De stagiairs genieten veel vrijheid, kunnen als ze het willen veel bijleren bij deze radiozender, zolang ze maar niet worden betrapt op liegen of bedriegen. Zodra men daar achterkomt, wordt gebruik gemaakt van het een regeltje in het stagecontract, dat luidt: “Moeten kunnen werken onder leiding”.

Tenslotte dient hier nog opgemerkt te worden, dat er ook stagiaires van andere hogescholen komen (hoofdzakelijk uit Mechelen), hoewel deze in aantal minder zijn.

 

3.5.2. Besluit

 

Na de organisatie uit de doeken te hebben gedaan, zal in het volgende hoofdstuk de programmatie worden besproken. Het voorgaande hoofdstuk wou op een zo volledig mogelijke manier de “hiërarchie” tonen die sinds de heroprichting van Scorpio tot stand is gekomen. Dat deze nog niet geheel tot stand is gekomen, heeft te maken met het feit dat men nog maar één jaar met de huidige groep werkt. Aangenomen mag worden, dat hierboven een ideaalbeeld werd geschetst waar de Raad van Beheer naar toestreeft.

 

 

3.6. Conclusie

Zoals elke radiozender heeft ook Radio Scorpio nood aan een bestaande structuur. In tegenstelling tot een professionele radiozender is het niet vanzelfsprekend om een hiërarchie tot stand te laten komen bij een radiozender, die enkel werkt met vrijwilligers. Toch is iedereen ervan overtuigd dat men de bovenstaande structuur ook in de realiteit zal moeten omzetten.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[1] Veto: studentenweekblad van Loko, de Leuvense overkoepelende kringorganisatie. The Voice is een Engelstalig maandblad voor buitenlandse studenten in Leuven. Scorpio, Veto en The Voice zijn samen de drie media van Loko. Veto is dat wel meer expliciet dan Scorpio. Met The Voice hebben we goede contacten.

[2] Vooraleer je jezelf kan inschrijven, heb je een Yahoo account en ID nodig. Als je nog geen account hebt, zal je gevraagd worden er een aan te maken van zodra je de link in de toegestuurde mail aangeklikt hebt. Je kan deze account kosteloos aanmaken.

[3] De scorpionieuwsgroep-moderator stuurt je een e-mail. Door op de link te klikken kan je je inschrijven op de nieuwsgroep. Je kan ook zelf in hotmail gaan zoeken naar Scorpionieuwsredactie en jezelf inschrijven voor de nieuwsgroep.