De benoeming van de voorzitters en raadsheren van de Raad van Vlaanderen (1598-1633). (Chris Verhaeghe)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bronnen en literatuur

 

A. Onuitgegeven Bronnen

 

1. Rijksarchief Gent

 

Raad van Vlaanderen

Nrs. 178-254: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven (1561-1633).

Nr. 510: “Copie van de principaelste briefven an den Raedt van Vlaenderen ende van weghen den zelven Raedt gheschreven tzidert de reductie der stede van Ghendt” (1584-1629).

Nr. 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, “gazetiers” enz, 1520-1732.

Nr. 604: De aartshertogen Albrecht en Isabella bevestigen Pieter de Proost in zijn ambt van raadsheer-commissaris van de Raad van Vlaanderen, Brussel 27 aug. 1601 (perkament).

Nr. 619: Ontvangboek van de “cleen emolumenten” van de raadsheren, 1585-1637.

Nr. 623: Lening aan de vorst gedaan door de raadsheren in 1647 en bezet op de licenten van Brugge en subsidiair op die van Gent (met bijbehorende stukken), 1645-1737.

Nr. 626: stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645.

Nrs. 980-992: “Volontaire condemnatien, acten van zekere ende wijsdommen executoire” (1 september 1573-30 december 1650).

Nrs. 7624-7635: Registers van de “secrete camere” (15 januari 1597-31 oktober 1637).

 

Fonds Piers de Raveschoot

Nrs. 352-354 Joosijne Triest (dochter van Anthuenis) en echtgenoot Jan Jacques de Brabant.

Nr. 352: Huwelijkscontract, 1610.

Nr. 353. handboek van hun goederen, 1623-34

Nr. 354. Verdeling van haar nalatenschap, 1651-56.

 

2. Stadsarchief Gent

 

Praktizijnen bij de Raad van Vlaanderen

Nr. 8: Diversche papieren dienende ter instructie als advysen bij het hof van de eed gevraagd rakende d’ abuysen die bij de practisynen werden gecomiteert ende de representatie dien aengaende aen het hof gedaen.

Nr. 16: Verscheidene lijsten van advocaten postuleerende in den Raad van Vlaanderen.

Staten van Goed (reeks 330)

Registers 124-143 (1599-1634).

 

3. Universiteitsbibliotheek Gent

 

Van der Vynckt (L.J.J.), Recueil des recherches historiques et chronologiques du conseil provincial ordonné en Flandre, depuis l’an de grâce 1385 jusqu’à présent 1771, handschrift, 18de eeuw, 3delen.

 

4. Stadsarchief Brugge

 

Oud Archief, nr. 114: wetsvernieuwing (1503-1571).

 

5. Rijksarchief Brussel

 

Raad van State- Conseil d’Etat

Nr. 1300: Commissions et instructions (Conseil de Flandre)

Nrs. 1701/1 (1556-1573), 1701/2 (1574-1578), 1846/2 (1593-1598), 1921/1 (1598-1607), 1921/2 (1608-1621), 2022/1 (1621-1633), 2088/3 (1633-1647), 2141/1 (1647-1656): lettres missives (Conseil de Flandre)

 

Geheime Raad Spaanse periode- Conseil Privé Espagnol

Nrs. 646-648: Conseil de Flandre, 1547-1701.

 

Rekenkamer

Nr. 2790.

 

 

B Uitgegeven bronnen

 

BRANTS (V.), Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, Règne d’Albert et Isabelle. Bruxelles, 1909-1912, 2 dln.

 

LAURENT(Ch.) et LAMEERE (J.), Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Règne de Charles-Quint (1506-1555), Bruxelles, 1893-1922, 6dln.

 

LEFEVRE (J.), Documents concernant le Recrutement de la haute Magistrature dans les Pays-Bas, sous le régime espagnol (1555-1700), Bruxelles, 1975.

 

Memorieboek der stadt Ghendt van ’t jaar 1301 tot 1793, (Maatschappij der Vlaamsche Bibliofielen, 2de reeks, nr. 15), P.C. van der Meersche (ed.), Gent, 1859-1861, 4dln.

 

 

C. Literatuur

 

ALEXANDRE (P.), Histoire des origines des développements et du rôle des officiers fiscaux près les Conseils de Justice dans les anciens Pays-Bas depuis le Xve siècle jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Bruxelles, 1891.

 

ASAERT (G.), “Admiraliteiten”, in: AERTS e.a. (eds.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795), Brussel, Algemeen Rijksarchief en rijksarchief in de Provinciën Studia, 55), pp. 486-494.

 

AUGUSTYN (B.), “Land van Dendermonde”, in: PREVENIER (W) en AUGUSTYN (B) (eds.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen, Algemeen Rijksarchief, 1997, pp. 457-460.

 

BAELDE (M.), “Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden (1531-1578)”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 80 (1967), pp. 39-51.

 

BLOCKMANS (W.), “Beheersen en overtuigen”, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 16 (1990), 1, pp. 18-30.

 

BLOCKMANS (W.), “Corruptie, patronage, makelaardij en venaliteit als symptomen van een ontluikende staatsvorming in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden”, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 11 (1985), 3, pp. 231-247.

 

BOONE (M.), “Soeverein-baljuw van Vlaanderen”, in: PREVENIER (W) en AUGUSTYN (B.) (eds.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen. Algemeen Rijksarchief, 1997, pp. 115-122.

 

BRANTS (V.), La Belgique au XVIIe siècle, Albert et Isabelle, études d’histoire politique et sociale, Louvin, 1910.

 

BRAUN (R.), “Staying on Top”, in: REINHARD (W.) (ed.), Power Elites and State Building, 1996, pp. 235-259.

 

BRITZ (J.), “Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers”, dans: Code de l’ancien droit Belgique ou histoire de la jurisprudence et de la législation suivie de l’exposé du droit civil des provinces Belgiques, Bruxelles, 1847, tome XX, p. 99.

 

BRULEZ (W.), “Het gewicht van de Oorlog in de Nieuwe Tijden, Enige aspecten”, in: Tijdschrift voor geschiedenis, 90 (1978), pp. 386-406.

 

BRUNEEL (C.), “De Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden (1585-1780)”, in: BLOM (J.C.H.) en LAMBERTS (E.) (eds.), Geschiedenis van de Nederlanden, Rijswijk, Nijgh en Van Ditmar, 1993.

 

BUNTINX (J.), De Raad van Vlaanderen en zijn archief (1386-1795), Gent, 1951.

BUNTINX (J.), Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen, Brussel, 1964-1979, 9dln.

 

Carlier (M.), Prosopografie, Gent, academiejaar 1998-1999. (Syllabus module Historische Methodologie).

 

DAMBRUYNE (J.), “Conjunctuur, stratificatie en koopkracht te Gent tijdens de eerste helft van de 17de eeuw. De economische en sociale betekenis van de rente-en woningmarkt”, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (nieuwe reeks), 43 (1989), pp. 129-158.

 

DAUCHY (S.), “Le parlement de Paris et les Pays-Bas Bourguignons”, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 91 (1993), pp. 367-373.

 

DE HERCKENRODE (J.), Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, Gand, Imprimerie et lithographie de F. et E. Gyselynck, 1862.

 

DE RIDDER-SYMOENS (H.), “Prosopografie en middeleeuwse geschiedenis: een onmogelijke mogelijkheid?”, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks, 45 (1991), pp.95-117.

 

DE RIDDER-SYMOENS (H.), “Training and Professionalization”, in: REINHARD (W.) (ed.), Power Elites and State Building, 1996, pp. 149-172.

 

DE SAGHER (H.), “A propos du Conseil de Flandre”, in: Annales de la Société d’Emulation de Bruges, 62 (1912), pp. 228-238.

 

DE SCHEPPER (H.), “De katholieke Nederlanden van 1589 tot 1609”, in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 6, pp. 279-297.

 

DE SCHEPPER (H.), “De overheidsstructuren in de Koninklijke Nederlanden 1580-1700”, in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 5, pp. 388-405.

 

DE SCHEPPER (H.), “Vorstelijke ambtenarij en bureaukratisering in regering en gewesten van ’s Konings Nederlanden, 16de-17de eeuw”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 90 (1977), pp. 358-377.

 

DE SCHREVEL (A.C.), “Gaspar de la Torre, prévôt de Notre-Dame à Bruges”, in: Annales Société d’Emulation, 40 (1890), pp. 136-238.

 

DE VILLERMONT (M.), L’infante Isabelle, Gouvernante des Pays-Bas, Paris, 1912, 2 dln.

 

DECAVELE (J.), “Bestuursinstellingen van de stad Gent”, in: PREVENIER (W.) en AUGUSTYN (B.) (eds.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen, Algemeen Rijksarchief, 1997, pp. 277-320.

 

DEFACQZ (E.), “Notice sur l’ancienne vénalité des offices civils en Belgique”, in La Belgique judiciaire, 16 (1859), kol. 385-395.

 

DEKKERS (R.), Bibliotheca Belgica Juridica: een bio-bibliografisch overzicht der rechtsgeleerdheid in de Nederlanden van de vroegste tijden af tot 1800, Brussel, 1951.

 

DHONDT (J.), “Financiewezen der staten van Vlaanderen”, in: Standen en Landen, 69 (1977), pp. 131- 168.

 

DHONDT (J.), “Standenvertegenwoordiging in Vlaanderen”, in: Standen en Landen, 69 (1977), pp. 109-130.

 

FOPPENS (J.F.), Histoire du Conseil de Flandre, Bruxelles, Leemans&Vanberendonck, 1869.

GANSER (M.), Le conseil de Flandre (discours prononcé à l’audience de rentrée de la cour d’appel de Gand, le 19 octobre 1846 à l’occasion de l’inauguration du nouveau palais de justice), Gand, Annoot-Braeckman, 1846.

 

HALKIN (L.E.), “Het katholiek herstel in de Zuidelijke Nederlanden 1579-1609”, in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 6, pp. 344-351.

 

ISRAEL (J. I.), The Dutch republic and the Hispanic world, Oxford, 1982.

 

JANSSENS (P.), “De landvoogdij van Isabella 1621-1633”, in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 6, pp. 372-384.

 

JANSSENS (P.), “Het bestand in de Zuidelijke Nederlanden 1609-1621”, in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 6, pp. 315-324.

 

KARAGIANNIS (E.), De functionarissen bij de Raad van Vlaanderen (1477-1492). Een onderzoek naar de sociale invloeden bij de samenstellling van de Raad, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1992. (Vakgroep Middeleeuwen).

 

LEFEVRE (J.), “Le ministère espagnol de l’archiduc Albert 1598-1621”, in: Bulletin de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, 1 (1929), pp. 202-224.

 

LENDERS (P.), “De Luitenant-Civil van de Indaginghe te Gent en te Dendermonde: vorstelijke rechtbanken voor verbintenissen in Vlaanderen (16e-18e eeuw)”, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 45 (1991), pp. 155-176.

 

LIS (C.), SOLY (H.) en VAN DAMME (D.), Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-1914).

 

LYNCH (J.), The Hispanic World in Crisis and Change, 1598-1700, Oxford UK-Cambridge USA, Blackwell, 1992, 448p.

 

MADDENS (N.), Twee belangrijke Kortrijkse instellingen: de buitenpoorterij en de weeskamer (Klapper op de “Parckemynen index” van de Kortrijkse weeskamer), Oostende, 1973.

 

MAES (L. Th.) en GODENNE, Iconographie des membres du Grand Conseil, Bruxelles, 1951.

 

MARTYN (G.), Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611 (facsimile uitgave van een originele druk van Ordonnance et Edict perpétuel des Archidvcqz Noz Princes sovverains pour meilleure direction des affaires de la Iustice, en leurs Pais de pardeça. en Ordinancie ende Eeuwich Edict vande Ertzhertogen onse sovvereyne princen tot beter directie vande zaken van Justicie in hunne Landen van herwertsover), Antwerpen, 1997.

 

MATHIEU (A.), Histoire du Conseil de Flandre, Annales de l’Académie d’Archéologie de Belgique, 3de reeks, 35 (1879), pp. 171-460.

 

MERGHELYNCK (A.), Recueil de généalogies inédites de Flandre, Bruges, 1877, 2dln.

OPSOMMER (R.), “Wetachtige Kamer”, in: PREVENIER (W.) en AUGUSTYN (B.) (eds.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen, Algemeen Rijksarchief, 1997, pp. 157-170.

 

PAPIN (K.), “De kustkasselrijen Broekburg en Sint-Winoksbergen”, in: PREVENIER (W.) en AUGUSTYN (B.) (eds.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen. Algemeen Rijksarchief, 1997, pp. 486-492.

 

POPLIMONT (Ch.), La Belgique héraldique: Recueil historique, chronologique, généalogique et biographique complet de toute les maisons nobles reconnues de la Belgique, Bruxelles, 1863-1866, 11 dln.

RAPORT (A.), “Het Eeuwig Edict van 1611”, in: Rechtskundig Weekblad, 1955-1956, pp. 667-684.

 

REINHARD (W.), “Introduction: Power Elites, State Servants, Ruling Classes, and the Growth of State Power”, in: W. REINHARD (ed.), Power Elites and State Building, 1996, pp.1-18.

 

REUSENS (E.) en SCHILLINGS (A.), Matricule de l’Université de Louvain, Bruxelles, 1903-1980, 9dln.

 

ROORDA (D.J.), “Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid?”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 94, 1979, pp. 212-225.

 

SIMONS (J.-L.), De functionarissen bij de Raad van Vlaanderen (1467-1476). Een onderzoek naar de sociale invloeden bij de samenstelling van de Raad, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1991-1992. (Vakgroep Middeleeuwen).

 

STONE (L.), “Prosopography”, in: Daedalus. Journal of the American academy of arts and sciences, 100, 1971, pp. 46-79.

 

STROOBANT (L.), “Les magistrats du Grand Conseil de Malines”, in: Annales de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique, Vijfde reeks, 4 (1902), pp.423-615.

SWART (K. W.), Sale of offices in the seventeenth century, The Hague, Martinus Nijhoff, 1949.

 

THOFNER (M.), “Domina & Princeps proprietaria. The Ideal of Sovereignty in the Joyous Entries of the Archduke Albert and the Infanta Isabella”, in: Albert & Isabella 1598-1621 (essays edited by Werner Thomas and Luc Duerloo), Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en Katholieke Universiteit Leuven, p.55.

 

THOMAES (M.), De Raad van Vlaanderen (1585-1621). Bijdrage tot de studie van enkele aspecten van de instelling, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1973-1974. (Vakgroep Nieuwe Tijden).

 

THOMAS (W.), “Andromeda Unbound. The Reign of Albert & Isabella in the Southern Netherlands, 1598-1621”, in: Albert & Isabella 1598-1621 (essays edited by Werner Thomas and Luc Duerloo), Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en Katholieke Universiteit Leuven, pp. 1-14.

 

VAN CAENEGEM (R.C.), “De Pacificatie van Gent (1576-1976)”, in: DECAVELE (J.) (ed.), Eenheid en scheiding in de Nederlanden 1555-1585, Gent, Dienst voor Culturele Zaken, 1976, pp. 13-17.

 

VAN HONACKER (K.), “Lokaal verzet en oproer in de 17de en de 18de eeuw”, in: Standen en Landen, 98 (1994).

 

VAN ISTERDAEL (H.) en AUGUSTYN (B.), “Opperjagerij, oppervalkenierschap en Sièges van de Jacht”, in: PREVENIER (W.) en AUGUSTYN (B.) (eds.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen, Algemeen Rijksarchief, 1997, pp. 561- 563.

 

VAN PETEGHEM (P.), “Raad van Vlaanderen (1386-1795)”, in: PREVENIER (W.) en AUGUSTYN (B.) (eds), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen, Algemeen Rijksarchief, 1997, pp. 131-156.

 

VAN PETEGHEM (P.), De Raad van Vlaanderen en staatsvorming onder Karel V (1515-1555). Een publiekrechtelijk onderzoek naar centralisatiestreven in de XVII Provinciën, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, 1990.

 

VANDENBROEKE (Ch.) en SCHOLLIERS (E.), “Structuren en Conjuncturen in de Zuidelijke Nederlanden”, in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 5, pp. 252-310.

VANDENPEEREBOOM (A.), “Henri de Codt, greffier pensionnaire de la ville d’Ypres, conseiller du roi au conseil de Flandre, etc.”, in: Annales de la Société d’histoire d’Ypres. 1869.

 

VANDENPEEREBOOM (A.), Le Conseil de Flandre à Ypres précédé de: des Cours de Justice qui ont exercé jurisdiction souveraine sur la ville d’Ypres et la West-Flandre, Ypres, 1874.

 

VERMEIR (R.), Algemene Inleiding tot de Geschiedbeoefening: partim Nieuwe Tijden, Gent, academiejaar 1997-1998, p. 87. (Syllabus).

 

VERMEIR (R.), “Oorloghsvloeck en Vredens Zeghen: Madrid, Brussel en de Zuid-Nederlandse Staten over oorlog en vrede met de Republiek, 1621-1648”, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 115 (2000), 1, pp. 1-32.

 

VERMEIR (R.), Spanje en de Zuidelijke Nederlanden tijdens de landvoogdij van Isabella, Aytona en de Kardinaal-infant, 1629-1641, Gent, R.U.G. (onuitgegeven doctoraats-verhandeling), 1998, 2 banden.

 

VERSTRAETEN (F.), De Gentse Sint-Jakobsparochie, Gent, 1975-78, 2 delen.

 

VIAENE (A.), “Vlaamse Vluchtelingen te Douai, hun verweer tegen Marnix’ Biënkorf”, in: Société d’ Emulation, 93 (1956), pp. 5-37.

 

VOLCKAERT (S.), De functionarissen bij de Raad van Vlaanderen (1386-1404). Een onderzoek naar de sociale invloeden bij de samenstelling van de Raad, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1994. (Vakgroep Middeleeuwen).

 

WIJFFELS (A.), “Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen”, in: AERTS (E.) e.a. (eds.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795), Brussel, Algemeen Rijksarchief en rijksarchief in de Provinciën Studia, 55, 1994, 2dln.

 

 

Lijst van afkortingen

CE: Conseil d’état- Raad van State

CP: Conseil Privé- Geheime Raad

KUL: Katholieke Universiteit Leuven

ROPB: Recueil des Ordonnances des Pays-Bas

RUG: Rijksuniverstiteit Gent

RV: Raad van Vlaanderen

f°: folio recto

fos:: folio’s

r: recto

v: verso

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende