Van vernielde Pallieterstad naar verzuilde Zimmerstad. Het culturele leven in Lier in het interbellum. (Dirk Geuens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. Bronnen

 

a. Onuitgegeven bronnen

 

Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven

 

nr. C 1957, brief van Frans van Cauwelaert aan de opstelraad van De Storm, 24 maart 1921.

nr. Z 346, brief van Louis Zimmer aan Isidoor Opsomer, 1 januari 1935.

Antwerpen, Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB)

 

Map ‘Briefwisseling, nota’s, werkdocumenten, rapporten, omzendbrieven; BWP middenkomiteit over onder andere de vakbond, de mutualiteit, de coöperatie en de onderhandelingen met DAVOR over een hereniging’.

 

Map ‘Briefwisseling DAVOR-BWP’.

 

Verslagboek vergaderingen middenkomiteit BWP Lier.

 

Verslagboek vergaderingen DAVOR.

 

Gent, Liberaal Archief

 

Map ‘Willemsfonds afdeling Lier’.

 

Leuven, Archief en Museum van het Vlaams Studentenleven

 

nr. 5, AKVS-archief, Kleine archieven van plaatselijke bonden, Lier Hooger Op.

 

Leuven, Katholiek Documentatie- en Onderzoekcentrum (KADOC)

Archief ACV-Gewest Lier.

Lier, Archief Gusta Meulepas

 

Allerhande archiefmateriaal (briefwisseling, krantenknipsels, jaarverslagen) betreffende het Vlaams Gemengd Koor ’t En Zal.

Lier, Stadsarchief

Map ‘Ernest de Weert’.

 

Twaalf mappen ‘Felix Timmermans’ (waarin ook diverse krantenknipsels).

 

Map ‘Louis Zimmer’ (waarin ook diverse krantenknipsels).

Map ‘Stadsverslagen 1934-1940’.

Verslagboek der Folklorecommissie.

Verslagboek der Zimmertorencommissie.

Inventarisboek Folkloremuseum.

Register van den Gemeenteraad. Overschrijving der processen-verbaal der zittingen (1918-1940).

 

b. Uitgegeven bronnen: periodieken

 

Voor de jaren 1918-1940:

 

De Lierenaar

 

De Blauwe Vlag

 

De Nieuwe Tijd

 

De Nethe

 

De Volksgazet

 

Ons Belang

 

Ons Lier

 

Nieuw Lier

 

Strijd en Zege

 

c. Uitgegeven bronnen: andere

 

F. Ceulemans, Koninklijke Lierse Turnkring. Gedenk- en feestboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der vereniging (Lier 1945).

 

Feestrede uitgesproken ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het Genootschap Xaverianen op de Academische Zitting, gehouden op 28 december 1947 (Lier 1947).

 

J. van In ed., ‘Een woord ter inleiding’, in: Lier, Vroeger en Nu, 1 (1927) 1, 1.

 

J. van In ed., ‘Kroniek’, in: Lier, Vroeger en Nu, 1 (1927) 3, 72.

 

J. van In ed., ‘Kroniek’, in: Lier, Vroeger en Nu, 1 (1927) 6, 144.

 

J. van In ed., ‘Bij den vierden jaargang’, in: Lier, Vroeger en Nu, 4 (1930) 1, 7.

 

W. Schepmans, Geschiedenis der Koninklijke Muziekmaatschappij De Groote Harmonie van Lier 1827-1927. Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van haar 100 jarig bestaan (Antwerpen 1927).

 

F. Timmermans, Lierke Plezierke. Beschrijving van de Folkloristischen Stoet die de stad zal rondgaan, ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest Van Peborgh-Verstraeten, gevierd door de De Heydersstraat en Klein-Venetië, op 11 en 17 juni, met medewerking van het stadsbestuur (Lier 1928).

 

F. Timmermans, ‘Ernest de Weert’, in: A. Lens ed., Gegroet, O Lier! Jaarboek 1992 Felix Timmermans Genootschap (Lier 1992) 183-185.

 

F. Timmermans, ‘Lodewijk van Boeckel’, in: Lens ed., Gegroet, O Lier!, 256-264.

 

Vademecum voor bestuursleden, propagandisten en vertrouwensmannen der plaatselijke sociale afdelingen aangesloten bij het CVW van Lier (Lier 1936).

 

S. Verelst, ‘Lierse folklore. De Pallieterfeesten. Enige folkloristische aantekeningen’, in: Lier, Vroeger en Nu, 2 (1928) 3, 76-88.

 

S. Verelst, Louis Zimmer en zijn werken. Langs de Netheboorden zingt de tijd (Lier 1930).

 

Verslag over het Bestuur en de Toestand der Zaken van de stad Lier over het dienstjaar (1918-1940), voorgedragen door het College van Burgemeester en Schepenen in uitvoering van artikel 70 der Gemeentewet (Lier 1918-1940).

 

2. Literatuur

 

P. van Aelst en T. de Vries, Lokale verzuiling in Vlaanderen. Kontich versus Niel (Antwerpen 1999).

 

L. Arras, ‘Lier in Opsomers oeuvre’, in: ’t Land van Ryen, 8 (1958) 3, 99-115.

 

J. Art, ‘Sociocultureel leven in de Zuidelijke Nederlanden 1818-circa 1840’, in: D.P. Blok e.a. ed., Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Haarlem 1977-1982) dl. 11, 1977, 99-115.

 

J. Art, ‘Van “klerikalisme” naar ‘katholieke zuil” of van “regime clerical” naar “CVP-staat”. Een benadering van het Vlaams georganiseerd katholicisme in de Nieuwste Tijd’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 13 (1982) 1, 3-22.

 

J. Bastiaensen, ‘De Lierse verteller Antoon Thiry’, in: ’t Land van Ryen, 5 (1955) 1, 29-37 en 130-174.

 

A. Bergmann, Geschiedenis der stad Lier (Lier 1973).

 

J. Billiet ed., Tussen bescherming en verovering. Sociologen en historici over zuilvorming (Leuven 1988).

 

A. Bogaert, 150 jaar Vlaams-nationalisme te Lier (Mechelen 1980).

 

M. Boschmans, ‘De Lierse tekenacademie’, in: ’t Land van Ryen, 7 (1957) 2, 84-92.

 

M. Boschmans, ‘125 jaar Orpheus’, in: ’t Land van Ryen, 16 (1966) 2, 38-53.

 

F. Breugelmans, Ruim 100 jaar katholiek beheer in het stadhuis van ‘Schoon Lier’ (1872-1982) (onuitg.) (Lier 1982).

 

F. Breugelmans, Vlaams-bewustwording te Lier. Vlaamse stad 1910-1940. Spreekbeurt voor Davidsfonds Lier (Lier 1983).

 

A. van den Broeck, ‘De Lierse kiezer tussen crisis en wereldbrand. Lierse gemeenteraadsverkiezingen van 16 oktober 1938’, in: F. Ceulemans, L. Coenen en R. Deckers ed., Lira Elegans. Jaarboek 1991 van het Liers Genootschap voor Geschiedenis (Lier 1991) 79-108.

 

A. van den Broeck, 75 jaar stedelijk muziekonderricht te Lier 1922-1997 (Lier 1998).

 

L. Buning en P. van Hees, ‘Jan Domela Nieuwenhuis Nyegaard’, in: R. de Schryver, B. de Wever, G. Durnez, L. Gevers, P. van Hees en M. de Metsenaere ed., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Tielt 1998) dl. 1, 973-975.

 

J. de Ceulaer, ‘Felix Timmermans en de Vlaamse beweging’, in: I. Dom ed., Een Timmermansjaar. Jaarboek 1987 Felix Timmermans Genootschap (Lier 1987) 69-75.

 

F. Ceulemans, Koninklijke Lierse Turnkring. Gedenk- en feestboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der vereniging (Lier 1945).

 

L. Ceulemans, Louis Zimmer (Lier 1980).

 

L. Ceulemans, ‘Het museum Wuyts-Van Campen Baron Caroly. Een zorgenkind van bij de geboorte’, in: F. Ceulemans, L. Coenen en L. Franquet ed., Lira Elegans. Jaarboek 1995 van het Liers Genootschap voor Geschiedenis (Lier 1995) 71-84.

 

B. J. de Clercq, Kritiek van de verzuiling (Lier 1968).

 

L. Coenen, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de afdeling van het Lierse Willemsfonds tot 1945’, in: Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1873-1998 (Lier 1999) 30-58.

 

L. Coenen, L. de Ren en W. Nys, Zilver van baron Caroly (Antwerpen 1997).

 

A. Corbet, Peter Benoit, leven, werk en betekenis (Antwerpen 1944).

 

M. Cordemans, ‘In memoriam. Oud-burgemeester dr. Jules Van Hoof’, in: ’t Land van Ryen, 16 (1966) 4, 158-164.

 

M. Cordemans, ‘Dr. A. Laporta herdacht (1919-1969)’, in: ’t Land van Ryen, 18 (1968) 3, 99-113.

 

H. Crol en H. de Lannoy, Verleden en heden van de Mechelse CVP. De christen-democratie in het arrondissement Mechelen (1830-1988) (Mechelen 1988).

 

G. Durnez, ‘Arthur Vanderpoorten’, in: De Schryver e.a. ed., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 3, 3157-3159.

 

G. Durnez, Felix Timmermans. Een biografie (Tielt 2000).

 

H. Gaus, ‘Literatuur en kunst 1844-1895’, in: Blok e.a. ed., Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 12, 1977, 191-208.

 

H. Gaus, ‘Literatuur en kunst 1895-1914’, in: Blok e.a. ed., Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 13, 1978, 352-358.

 

L. Gevers, ‘August Laporta’, in: De Schryver e.a. ed., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 2, 1797-1798.

 

J. Gerits, ‘Sporen van volksdevotie’, in: H. E. Mertens ed., Leven in zijnen asem. Jaarboek 1985 Felix Timmermans Genootschap (Lier 1985) 111-115.

 

T. van Hemeledonck, De geschiedenis van het Vlaams-nationalisme in het arrondissement Mechelen van 1920 tot 1940: van democratische Frontpartij tot autoritair VNV en fascistoïde Verdinaso (onuitg. lic.verh.) (Brussel 1994).

 

K. van Hoorick, Het activisme te Mechelen 1914-1918 (onuitg. lic.verh.) (Gent 1993).

 

L. Huyse, De gewapende vrede. Politiek in België tussen 1945 en 1980 (Leuven 1982).

 

E. H. Kossmann, De Lage Landen. Twee eeuwen Nederland en België (Amsterdam 1968) 2 dln.

 

L. van Laer, Bibliografie der Lierse tijdschriften: Lyrana, Lier, Vroeger en Nu en ’t Land van Ryen (onuitg.) (Antwerpen 1979).

 

E. Lamberts, De houding van de Katholieke Kerk tegenover de godsdienstvrijheid en de Mensenrechten (Leuven 1999).

 

E. Lamberts, ‘Van Kerk naar zuil: de ontwikkeling van het katholiek organisatiewezen in België in de negentiende eeuw’, in: Billiet ed., Tussen bescherming en verovering, 135-169.

 

L. van Leemput, 175 jaar Rijksnormaalschool Lier. Gedenkboek 1871-1992 (Lier 1992) 2 dln.

 

A. Lens, ’45 jaar stedelijke muziekacademie’, in: ’t Land van Ryen, 17 (1967) 3, 182-189.

 

A. Lens, ‘Huisnamen en uithangborden in het werk van Felix Timmermans’, in: L. Vercammen ed., Eerste pennevruchten. Jaarboek 1977 Felix Timmermans Genootschap (Lier 1977) 127-136.

 

A. Lens en J. Mortelmans, Gids voor oud Lier (Antwerpen 1980).

 

L. van der Linden, Reuzen in Vlaanderen (Aartselaar 1986).

 

O. Moons, Onderzoek naar de volkskundige elementen in enkele werken van Felix Timmermans (onuitg. lic.verh.) (Leuven 1973).

 

J. Muls, ‘Baron Opsomer’, in: ’t Land van Ryen, 3 (1953) 4, 159-162.

 

J. van Orshaegen, Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van het arrondissement Mechelen, inzonderheid het kanton Lier (1894-1921) (onuitg. lic.verh.) (Gent 1967).

 

R. van Peborgh, ‘Het Netekanaal’, in: ’t Land van Ryen, 9 (1959) 3, 178-189.

 

K.C. Peeters, ‘Lier in de volkskunde’, in: ’t Land van Ryen, 12 (1962) 3, 13-148.

 

J. van Regemortel, De archieven van de katholieke Vlaamse studentenbeweging 1903-1940. Ontstaan, ordening en inventaris (onuitg. lic.verh.) (Leuven 1994).

 

R. van Roy, Makkers, hoort de signalen. Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging te Lier 1890-1990 (Lier 1990).

 

V. Sabbe, ‘A. Vanderpoorten’, in: De Vlaamse Gids, 35 (1951) 8, 455-457.

 

L. Schepens en K. Didden, ‘Houthakkers’, in: De Schryver e.a. ed., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 2, 1473-1475.

 

W. Schepmans, Geschiedenis der Koninklijke Muziekmaatschappij De Groote Harmonie van Lier 1827-1927. Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van haar 100 jarig bestaan (Antwerpen 1927).

 

S. Schoors, Het culturele leven in Lier tijdens Wereldoorlog I (onuitg. lic.verh.) (Leuven 1995).

 

R. Turkry, ‘De Lierse Rijksnormaalschool in relatie met de Nederlandse letterkunde’, in: ’t Land van Ryen, 17 (1967) 3, 102-125.

 

A. Vanacker, Het aktivistisch avontuur (Gent 1991).

 

L. Vandenhove, ‘Ideologie en verzuiling in België’, in: Reflector, 1986, 3, 26-31.

 

R. Vanlandschoot, ‘Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen’, in: De Schryver e.a. ed., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 3, 3192-3204.

 

F. Verstreken, Lier, Gids voor de toerist (Lier 1950).

 

F. Verstreken, ‘Een eeuw Nethegalm’, in: ’t Land van Ryen, 3 (1953) 3, 129-138.

 

F. Verstreken, ‘Van Boeckel’, in: ’t Land van Ryen, 4 (1954) 3, 114-125.

 

F. Verstreken, ‘De Zimmertoren verzilverd’, in: ’t Land van Ryen, 5 (1955) 4, 97-107 en 180-190.

 

L. de Visser, Folkloristische motieven in het letterkundig werk van Felix Timmermans (onuitg. lic.verh.) (Gent 1955).

 

L. Vos, ‘De politieke kleur van jonge generaties. Vlaams-nationalisme, Nieuwe Orde en extreem rechts’, in: R. van Doorslaer, J. Gotovitch, K. Raes, F. Seberechts, M. Swyngedouw, L. Vos en B. de Wever ed., Herfsttij van de 20ste eeuw. Extreem rechts in Vlaanderen 1920-1990 (Leuven 1992) 15-46.

 

L. Vos en E. Gerard, Hedendaagse geschiedenis (Leuven 1997).

 

L. Vos, ‘Storm’, in: De Schryver e.a. ed., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 3, 2870-2871.

 

L. Vriens, De wederopbouw van Lier na Wereldoorlog I (onuitg. lic.verh.) (Leuven 1981).

 

B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945 (Tielt 1994).

 

I. van de Wijer, Al mijn dagen. Dagboeken en archief van Felix Timmermans (Wommelgem 1986).

 

H. Willaert en J. Dewilde, Het lied in ziel en mond. 150 jaar muziekleven en Vlaamse Beweging (Tielt 1987).

 

L. Wils, Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover België in de Eerste Wereldoorlog (Leuven 1974).

 

E. Witte, ‘De specificiteit van het “verzuilingsproces” langs vrijzinnige zijde. De inbreng van de historische dimensie’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 13 (1982) 1, 25-57.

 

E. Witte, J. Craeybeckx en A. Meynen, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden (Antwerpen 1997).

 

P. de Zaeger, Lier en de Nieuwe Orde. De politieke evolutie in Lier tussen 1938 en 1947 (lic. verh.) (Leuven 1994).

 

P. de Zaeger, ‘Alfred van der Hallen (1901-1975) en het Vlaams-nationalisme’, in: Ceulemans ed., Lira Elegans. Jaarboek 1995, 15-41.

 

P. de Zaeger, Lier, bezet en bevrijd. Een Vlaamse stad tijdens de Tweede Wereldoorlog (Leuven 1995).

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende