Lodewijk Herbert (1872-1929). Een katholieke flamingantische burger. (Paul Drossens)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

LIJST DER AFKORTINGEN

 

 

A.C.W.                       Algemeen Christelijk Werkersverbond

 

A.D.                            Archief Davidsfonds

 

A.E.S.                         Algemeen enkelvoudig stemrecht

 

A.M.S.                         Algemeen meervoudig stemrecht

 

A.M.V.C.                    Archief en museum voor het Vlaamse cultuurleven

 

A.U.G.                        Archief Universiteit Gent

 

A.V.D.                        Archief gebroeders Van Daele

 

B.T.N.G.                     Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

 

B.W.P.                        Belgische Werkliedenpartij

 

D.N.T.                         De Nieuwe Tijd

 

D.V.S.                         De Vrije Stem

 

G.M.G.                        De Gids op Maatschappelijk Gebied

 

K.A.D.O.C.                 Katholiek documentatie- en onderzoekscentrum

 

K.V.V.                         Katholiek Vlaams Verbond

 

MF                               Microfilm

 

N.A.G.N.                     Nieuwe algemene geschiedenis der Nederlanden

 

O.C.M.W.                   Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

 

P.H.K.                         Parlementaire Handelingen, Kamer van Volksvertegenwoordigers

 

P.V.A.                         Papieren Van Ackere

 

P.V.C.                         Papieren Van Cauwelaert

 

S.A.L., M.A.L.            Stadsarchief Lokeren, Modern Archief Lokeren

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. BRONNEN

 

A. ONUITGEGEVEN BRONNEN

 

Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen (AMVC)

 

- L191: Katholieke Vlaamse Landsbond

 

- Papieren Frans Van Cauwelaert  (PVC): Briefwisseling

 

Bibliotheca Wasiana, Sint-Niklaas

 

- Doos 193:

               Verkiezingspamfletten, wetgevende verkiezingen van 5 april 1925.

               Verkiezingspamfletten, wetgevende verkiezingen van 26 mei 1929.

 

Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum, Leuven (KADOC)

 

- Papieren Frans Van Ackere:

              Map 92 m.b.t. De Christelijke Landsbond van de Middenstand.

              Doos 115 m.b.t. Provinciaal Middenstandssecretariaat (PMS), map 1923-1939.

 

            - Archief N.C.M.V. Brugge (indeling naar uitgegeven inventaris):

1.7.3.3. Rekeningen van de Christelijke Landsbond van de Middenstand 1920-1924.

1.7.3.4. Ledenlijsten van de Christelijke Landsbond van de Middenstand van 1924.

 

Archief O.C.M.W. Lokeren

 

            - Bureel van Weldadigheid. Registers der beraadslagingen 1894-1903.

 

Archief Van Daele, Lokeren

 

            - Verslagboek Katholieke Burgerkring 1889-1906.

 

       - Verslagboeken Katholieke Strijdersbond, afdeling Harmonie, 1906-1929.

 

Sint-Jozefscollege Aalst

 

            - Boekhouding 1888-1890. Leerlingenrekeningen.

 

Stadsarchief Lokeren

 

 * Modern Archief Lokeren

 

- Afkondigingen 1914-1918.

 

- Bevolkingsregisters 1829-1890.

 

- Briefwisseling met de Duitse overheid, 1914-1917.

 

           - Cijnskieslijsten voor gemeente, provincie en parlement. (niet systematisch)

 

           - Dossiers commodo et incommodo: firma L.C. Herbert-De Sloovere

                            

            - Fonds hulpcomités. Verslagboek Steuncomiteit voor de Burgerij 1916-1918.

 

           - Fonds gemeenteraadsverkiezingen 1903-1930. Map 1911 en 1926.

 

           - Fonds parlements- en provincieverkiezingen 1921-1932. Map parlementsverkiezingen              

             1921, 1925, 1929.

 

- Fonds Stedelijk werklozenfonds. Voorbereiding en oprichting 1902-1920.

 

- Fonds verkiezingsdossiers werkrechtersraad. 1912 en 1928 (andere jaren zijn niet                      

  bewaard gebleven).

 

- Geboorteregisters 1872 en 1873.     

 

- Militieregister 1891-1895.

 

- Overlijdensregisters 1872, 1882 en 1885.

 

- Registers grondbelasting. (niet systematisch)

 

- Resolutieboeken Schepencollege 1914-1917.

 

- Verslagboeken gemeenteraad 1914-1917, 1926-1929.

 

- Verslagboek Stedelijke Muziekschool, 1871-1929.

 

 * Fonds Davidsfonds-Lokeren. Verslagboek Davidsfonds Lokeren 1910-1929.

 

 * Verslagboeken Sint-Vincentius a Paulogenootschap Lokeren, 1903-1929.

 

 

Gemeente Kruishoutem, Dienst Burgerlijke Stand

 

            - Huwelijksregister 1900.            

 

Stad Lokeren, Dienst Burgerlijke Stand

 

- 10-jaarlijkse tabellen geboorten 1891-1930.

 

- 10-jaarlijkse tabellen huwelijken 1891-1900.

 

- 10-jaarlijkse tabellen overlijdens 1891-1930.

 

- Bevolkingsregisters 1900-1910, 1920-1930.

 

- Geboorteregister 1894, akte nr. 290.

 

- Geboorteregister 1895, akte nr. 353.

 

- Huwelijksregister 1893-1895, akte nr. 82.

 

- Overlijdensregister 1894, akte nr. 313.

 

- Overlijdensregister 1929, akte nr. 286.

 

Archief Universiteit Gent

 

- 4A4/1 Inschrijvingsregisters 1890 (nr.26014), 1902 (nr.35220)

 

            - 4A4/3 Adressenregister 1902 (nr.35220)

 

            - 4A4/10 Examenregister Wetenschappen 1890-1891.

           

            - 4A4/16 Examenregister Letteren en Wijsbegeerte 1902-1903.

 

 

B.     UITGEGEVEN BRONNEN

 

 

Officiële publikaties

 

Jaarverslagen schepencollege. Stadsverslagen Lokeren, 1890-1929.

 

Parlementaire Handelingen. Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1925-1929.

 

Parlementaire Vragen en Antwoorden. Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1925-1929.

 

Publikaties van private bronnen

 

100 jaar in dienst van kerk en stad. Koninklijke Katholieke Stedelijke Harmonie Lokeren. 1973, s.p.

 

Congresverslag van het 1ste Vlaams Katholiek Congres van den Middenstand, 18 december 1921, 41p.

 

Gedrukte verslagen van de Oostvlaamse gouwbond van het Davidsfonds 1911, 1913-1914.

 

Menu’s Katholieke Stedelijke Harmonie 1907-1929.

 

Palmares St. Jozefscollege Aalst 1888-1890.

 

Programma en korte inhoud van het 1ste Katholiek Vlaamsch Congres te Antwerpen op 23 en 24 mei 1920.

 

Programma en korte inhoud van het 2de Katholiek Vlaamsch Congres te Hasselt op 15 en 16 mei 1921.

 

Programma en korte inhoud van het 3de Katholiek Vlaamsch Congres te Gent op 24, 25 en 26 juni 1922.

 

Volledig verslag van het 6de Congres van de Katholieke Vlaamsche Landsbond te Antwerpen op 25, 26 en 27 juli 1925, 267p.

 

Volledig verslag van het 7de Congres van de Katholieke Vlaamsche Landsbond te Antwerpen op 4, 5 en 6 juli 1926, 139p.

 

Volledig verslag van het 8ste Congres van de Katholieke Vlaamsche Landsbond te Sint-Truiden op 30 en 31 juli en 1 augustus 1927, 152p.

 

Volledig verslag van het 9de Congres van de Katholieke Vlaamsche Landsbond te Gent op 4, 5 en 6 augustus 1928, 128p.

 

 

C.     PERIODIEKEN

  

Jaarboeken

 

Jaarboeken van het Davidsfonds, 1909-1914, 1921-1923, 1926-1929.

 

Tijdschriften

 

De Gids van den Middenstand. Maandblad voor de bestuursleden, proosten en propagandisten van de christelijke middenstandsbeweging in België. I-VI, 1923-1929 (op MF).

 

De Middenstand. Verbondsblad van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand van België. I-VII, 1919-1925 (op MF).

 

Neerlandia. Maandblad van het Algemeen Nederlandsch Verbond, IX-XVIII, XXIV-XXXII, 1905-1914, 1920-1928.

 

De Souvereinen. Tijdschrift van de Heemkring Lokeren. I-XXIX, 1970-1998.

 

De Vlaamsche Wachter. Maandschrift gewijd aan Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging. I-II, 1903-1904.

 

Wetenschappelijke Tijdingen. XXXIX-LVII, 1980-1998.

 

 

Pers

 

Weekbladen

 

Jong België. Weekblad van het Land van Waes. (december 1918 tot februari 1919, opgevolgd door De Nieuwe Tijd).

 

De Lokeraar. Vrijzinnig weekblad (niet systematisch).

 

De Nieuwe Tijd. Wekelijks orgaan der Christen-Democratie in het Land van Waes. I (februari 1919 tot mei 1919). In 1919 omgedoopt tot: De Nieuwe Tijd. Wekelijks orgaan van het Christen-Democratisch Verbond van ‘t Land van Waes. I-V (juni 1919 tot april 1923). In 1923 vond er opnieuw een naamsverandering plaats: De Nieuwe Tijd. Wekelijks orgaan van het Christen Werkersverbond van het Land van Waes, V-XI (mei 1923 tot september 1929).

 

De Vrije Stem. Nieuws- en aankondigingsblad voor de stad Lokeren en de omliggende gemeenten, XI-XLVI, 1890-1929.

 

Pamfletten

 

De Klaroen, katholiek strijdblad van het Land van Waas, nrs. 1-5 (wetgevende verkiezing van 5 april 1925).

 

De Waarheid, orgaan van het Katholiek Vlaamsch Verbond van het Land van Waes, nrs. 1-4 (wetgevende verkiezingen van 26-5-1929).

 

 

D. MONDELINGE BRONNEN

 

Telefoongesprekken met de heer Luc Herbert (zoon van Tony Herbert) op 12 oktober 1996 en 19 november 1997.

 

Telefoongesprekken met de heer Louis Claude Herbert (zoon van Willem Herbert) op 25 oktober 1996 en 26 januari 1998.

 

Telefoongesprekken met de heer Stefan Verhaeghe (neef van Tony Herbert) op 28 januari 1997 en 27 januari 1998.

 

Interview met de gebroeders Van Daele op 14 september 1997.

 

Interview met wijlen mevrouw Lucienne Blancquaert en wijlen mevrouw Maria Lerno op 30 september 1997.

 

 

II. LITERATUURLIJST

 

D.    WERKINSTRUMENTEN

 

Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven. Klapper op het bezit. Antwerpen, AMVC, 1980, 550p.

 

DE BELDER (J.) en HANNES (J.). Bibliographie de l’histoire de Belgique - Bibliografie van de geschiedenis van België, 1865-1914. Leuven-Parijs, Nauwelaerts, 1965, 301p. (I.C.H.G., Bijdragen 38).

 

ECO (U.). Hoe schrijf ik een scriptie. Amsterdam, Bert Bakker, 1985, 275p.

 

FRANCOIS (L.). Een eeuw “Gentse Historische School”. Bibliografie van licentiaats- en doctoraatsverhandelingen in de geschiedenis voorgelegd aan de sektie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent (1891-1992). Gent, OSGG, 1993, 191p.

 

FRANCOIS (L.). De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de nieuwste geschiedenis, tot stand gebracht aan de Belgische universiteiten, buiten de seminaries voor nieuwste geschiedenis, 1975-1990. Gent, Academia Press, 1992, 542p.

 

FRANCOIS (L.). De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de nieuwste geschiedenis, tot stand gebracht aan de afdelingen geschiedenis van de Belgische universiteiten, 1974-1994. Gent, Academia Press, 1995, XVI-325p.

 

HEYSE (M.) en VAN EENOO (R.). Bibliographie de l’histoire de Belgique - Bibliografie van de geschiedenis van België, 1914-1940. Leuven-Parijs, Nauwelaerts, 1986, VIII-410p. (I.C.H.G., Bijdragen 90).

 

LEFEVRE (P.), LORETTE (J.), m.m.v. PHILIPPE (P.), SIEBEN (L.), VANTUYCOM (C.), MEUWISSEN (E.). La Belgique et la première guerre mondiale. Bibliographie. - België en de eerste Wereldoorlog. Brussel, Kon. Legermuseum, 1987, XXIV-598p. (Centrum voor militaire geschiedenis). 

 

MESSENS (Rudy). Repertorium van de Oostvlaamse pers (met uitzondering van Gent en het arrondissement Aalst), 1784-1914. Leuven-Parijs, Nauwelaerts, 1969, 467p.

 

Het Rijksarchief in de provincie. Overzicht van de Fondsen en verzamelingen. I. De Vlaamse Provinciën. Brussel, A.R.A., 1975, 405p.

 

SCHOKKAERT (Luk), e.a. Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent, 1802-1997. II. Leuven, KADOC, 1997, 708p.

 

VANDEN EECKHOUT (P.), WITTE (E.), m.m.v. BURGELMAN (J.-C.), FRANCOIS (L.), MEIRE (M.). Bronnen voor de studie van de hedendaagse Belgische samenleving. Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1986, 672p. (Studiecentrum voor de informatiebronnen betreffende de maatschappijwetenschappen, VUB).

 

VAN HAEGENDOREN (M.). Het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Overzicht van de fondsen en inventarissen. Les Archives générales du Royaume à Bruxelles. Aperçu des fonds et des inventaries. Brussel, A.R.A., 1955, 440p.

 

 

E.     LITERATUUR

 

BAETENS (Jeanine). De socialistische arbeidersbeweging te Lokeren, 1886-1929. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1974, 242p. (Prom.: Prof.Dr.R.Van Eenoo).

 

BALTHAZAR (Herman). “Het maatschappelijk-politieke leven in België 1918-1940”. In: N.A.G.N., XIV, Haarlem, 1979, pp.148-199.

 

BASSE (Maurits). De Vlaamsche beweging van 1905 tot 1930. Gent, Rysselberghe & Rombaut, 1930-1933, 2 dln., 275 + 333p.

 

Berchem en de oorlog 1914-1918. Berchem, Mattheus & Walraet, s.d., 99p.

 

BLOMME (Jan). “De sociaal-economische ontwikkeling van Lokeren en Sint-Niklaas, 1750-1900. Een synthese van de belangrijkste hypothesen”. in: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, C, 1997, pp.191-208.

 

BOUDENS (Robrecht). Kardinaal Mercier en de Vlaamse beweging. Leuven, Davidsfonds, 1975, 304p. (Keurreeks Davidsfonds 128).

 

COENE (Françoise). Lokeren als verzorgingscentrum tijdens de 19de eeuw. Sociaal-economische en demografische determinanten. Gent, R.U.G.(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1980, VI-202p. (Prom.: Dr. C. Vandenbroeke).

 

COLENS (Louis). “De organisatie en de verschillende strekkingen van den middenstand in België”. De Gids op maatschappelijk gebied, XXV, 1934, pp.98-117.

 

COPPEJANS-DESMEDT (H.). “Het Land van Waas in de XIXde eeuw. Van “autarkische” regio naar geïntegreerd Belgisch gewest”. B.T.N.G., VIII, 1977, 1-2, pp.53-79.

 

CORDEMANS (Marcel). Edmond Rubbens. Een levensverhaal met een bloemlezing uit zijn werken (1884-1938). Gent, Story-Scientia, 1965, 465p.

 

CREMER (Raymond). Les classes moyennes en Belgique. Bruxelles, Larcier, 1955, 118p.

 

CREYF (ROGER). “Vlaams-Nationalisme, Katholieke Kerk en secularisering tussen 1919 en 1940”. De Nieuwe Maand, XXIII, 1980, 2, pp.135-144.

 

DE BROUWER (Jozef) en GHYSENS (Jos). De Jezuïeten te Aalst. II + III. Aalst, Genootschap voor Aalsterse geschiedenis, 1979-1981, 270 + 252p.

 

DE BRUYNE (Arthur). Lodewijk Dosfel. Een levensverhaal. Antwerpen, Soethoudt, 1984, 509p.

 

DE COCK (Bert). 75 jaar Gildenhuis te Sint-Niklaas (1887-1962). Sint-Niklaas, A.C.W., 1962, 79p.

 

DE COCK (Bert). Zestig jaar onmondigheid van het volk. Sint-Niklaas, A.C.W., 1967, 167p.

 

DE COCK (Kris Willem). Het Algemeen Christelijk Werkersverbond in het arrondissement Sint-Niklaas, 1919-1940. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1986, 292p. (Prom.: Prof.Dr.R.Van Eenoo).

 

DEFOORT (Eric). “Le courant réactionaire dans le catholicisme francophone belge, 1918-1926”. B.T.N.G., VIII, 1977, pp.81-154.

 

DEFOORT (Hendrik). ‘Mijnheer Slunse’. August Debunne (1872-1963). Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1996, 424p. (Prom.: Prof. Dr. H. Balthazar).

 

DE KAT ANGELINO (Pieter). “Neerlandia”. In: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. II. Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, p.1066.

 

DE LANNOY (Charles). L’alimentation de la Belgique par le Comité National, novembre 1914 à novembre 1918. Bruxelles, Office de Publicité, 1922, XII-422p.

 

DENECKERE (Gita). “Turbulentie rond de vernederlandsing van de Gentse universiteit na de Eerste Wereldoorlog. Analyse van een besluitvormingsproces”. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XLVIII, 1994, pp.201-230.

 

DE SCHAEPDRIJVER (Sophie). De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam-Antwerpen, Atlas, 1997, 365p.

 

DE SCHRIJVER (Reginald). “Het Algemeen Vlaamsch Verbond”. In: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. I. Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, pp.83-84.

 

DE VLIEGHER (R.). Bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis der stad Lokeren in de 19de eeuw. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1961, 417p. (Prom.: Prof. Dr. J.Dhondt).

 

DE VOS (Luc), COENEN (Luc), DECAT (Frank), DE VOS (Johan) en ROOMS (Etienne). Belgische militaire geschiedenis aan de hand van documenten (1830-1990). Brussel, Koninklijke Militaire School, s.d., 216p.

 

DE VOS (Luc). De Eerste Wereldoorlog. Leuven, Davidsfonds, 1996, 176p.

 

DE VROEDE (M.). “De betekenis van het Vlaams-Nationalisme (1918-1940)”. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, LXXXV, 1970, 3, pp.337-345.

 

DE VULDERE (Roland). Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren, volksvertegenwoordigers 1830-1965. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1966, VIII, s.p.

 

DHONDT (Jan). “De evolutie van de partijen tussen de twee wereldoorlogen”. Res Publica, IV, 1962, 4, pp.370-380.

 

DROUILLON (J.). “Tony Herbert, reeds vergeten?”. Kultuurleven, LII, 1985, 7, pp.633-644.

 

DUTOIT (Christian). Jef Van Extergem en de Vlaamse beweging. Antwerpen, Soethoudt, 1983, 112p.

 

EERDEKENS (J.). “De Belgische Werkleidenpartij en de middenstand”. De Gids op Maatschappelijk Gebied, XXV, 1934, pp.215-227.

 

ELIAS (Hendrik J.). 25 jaar Vlaamse Beweging 1914-1939. I-III. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1969-1972, 267 + 199 + 212p.

 

ELIAS (Hendrik J.). Geschiedenis van de Vlaamse gedachte 1780-1914. IV. Taalbeweging en cultuurflamingantisme, de groei van het Vlaams bewustzijn 1893-1914. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1965, X-432p.

 

GERARD (Emmanuel). “August Vermeylen en het Vlaams Verbond, 1918-1919”. Wetenschappelijke Tijdingen, XXXIX, 1980, 3, col. 137-146.

 

GERARD (Emmanuel). De Katholieke Partij in crisis. Partijpolitiek leven in België (1914-1940). Leuven, Kritak, 1985, 546p.

 

GERARD (Emmanuel). “Strijd om het Vlaams Minimumprogramma in 1919. De Katholike Vlaamse Bond, Mgr. Rutten en de katholieken van Limburg”. Wetenschappelijke Tijdingen, XL, 1981, 2, col. 98-115.

 

GERARD (Emmanuel) en VAN DEN WIJNGAERT (M.). In het teken van de regenboog. Geschiedenis van de Katholieke Partij en van de Christelijke Volkspartij. Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1985, 80p.

 

GROOTHOFF (G.). “75 jaar A.N.V.”. Ons Erfdeel, XIV, 2, 1970-1971, pp.168-170.

 

GROOTHOFF (G.). “Het Algemeen Nederlands Verbond”. In: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. I. Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, pp. 77-78.

 

HAAG (Henri). “La politique intérieure de 1914 à 1926”. In: Histoire de la Belgique contemporaine (1914-1970), Bruxelles, s.n., 1974, pp.13-100.

 

HENDERICKX (Lucien). De liberale beweging te Lokeren 1872-1977. Lokeren, P.V.V., 1977, 153p.

 

HENSMANS (Monique). “Het ontstaan van de christelijke democratie in België: de Belgische Volksbond”. De Gids op Maatschappelijk Gebied, XLIV, 1953, 12, pp.1060-1085.

 

HEYRMAN (Peter). Voor eigen winkel. Honderd jaar middenstand en middenstandsbewegign in Oost-Vlaanderen. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1991, 254p. (Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, deel 7).

 

JANSSENS (Valery). Burggraaf Aloïs Van De Vijvere in de geschiedenis van zijn tijd (1871-1961). Tielt, Lannoo, 1982, 335p.

 

KINDT (Frank). Een stam, een taal. Bibliografie van Neerlandia 1896-1915. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1995, 137p. (Prom.: Prof. Dr. A. Deprez).

 

LIEBAUT (Hilaire). “Theodore Welvaert (1837-1900). Stadsarchitect te Lokeren”. In: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, XCVIII, 1995, pp.183-325.

 

LUYKX (Theo). Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden. Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1963, 559p.

 

MELS (Christina). Hendrik Heyman tot 1918. Als militant van de christen-democratie in het Waasland. Leuven, K.U.L. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1973, XVIII-197p. (Prom.: Prof. Dr. L. Wils).

 

MELS (Christina) en WILS (Lode). “Hendrik Heyman, van flamingant tot christen-democraat”, Wetenschappelijke Tijdingen, XXXIX, 1980, 3, col.169-186; 4, col.227-248.

 

MOYERSOEN (Ludovic). Prosper Poullet en de politieke strijd van zijn tijd. Brugge, De Kinkhoren, 1946, 534p.

 

PICARD (Leo). Evolutie van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging. I-II. Antwerpen, De Sikkel, 1937-1959, 418 + 374p.

 

PORS (Henk). Kleine geschiedenis van de grote middenstand. Asse, Van Gorcum, 1993, 145p.

 

POULAT (E.). “Pour une nouvelle compréhension de la démocratie chrétienne”. In: Revue d’histoire écclésiastique, LXX, 1975, pp.5-38.

 

RAHIER (H.). Het Algemeen Nederlands Verbond: groep België (1907-1918). Leuven, K.U.L. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1979, 149p.

 

REYNEBEAU (Marc). Het klauwen van de leeuw. De Vlaamse identiteit van de 12de tot de 21ste eeuw. Leuven, Van Halewijck, 1995, 306p.

 

REZSOHAZY (Rudolf). Origines et formation du catholicisme social en Belgique (1842-1909). Louvain, Université de Louvain, 1958, 432p.

 

RZOSKA (Björn). “’Borms leeft!’ August Borms (1878-1946)”. In: Jef Van Extergem. Medestanders, tegenstanders? Brussel, IMAVO, 1998, pp.30-67.

 

SCHEPENS (Luc). 14-18. Een oorlog in Vlaanderen. Tielt, Lannoo, 1984, 180p.

 

SCHEPENS (Luc). “België in de Eerste Wereldoorlog”. In: N.A.G.N., XIV, Haarlem, 1979, pp.19-40.

 

SCHEPENS (Luc). Brugge bezet. 1914-1918 / 1940-1944. Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen. Tielt, Lannoo, 1985, 368p.

 

SCHEPENS (Luc). Koning Albert, Charles de Broqueville en de Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tielt, Lannoo, 1982, 235p.

 

SCHOLL (S.H.). 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in België (1789-1939). II-III. Brussel, S.V. De Arbeiderspers, 1965-1966, 400 + 448p.

 

SPRANGERS (Henri). Honderd vooroudertafels van bekende Vlamingen. Leuven, Jan Van Helmout, 1993, 217p.

 

STRUYVELT (Camiel). Provinciaal Middenstandssecretariaat v.z.w.d. Verslag over de werking van 1919 tot 1935. Gent, Middenstandsverbond van Oost-Vlaanderen, 1935, 47p.

 

TROMMELMANS (An). De organisatie van de middenstand te Gent 1890-1914. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1976, 238p. (Prom.: Prof. Dr. R. Van Eenoo).

 

UYTTERHAEGEN (Frank). Politisering en ideologisering van middenstandsgroepen, 1928-1929 en 1933-1936. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1976, 301p. (Prom.: Prof. Dr. H. Balthazar).

 

VANACKER (Daniël). Het Aktivistisch avontuur. Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1991, 423p.

 

VANACKER (Daniël). “De onmogelijke godsvrede”. Wetenschappelijke Tijdingen, XLIV, 1985, 1, pp. 1-13.

 

VAN BILSEN (J.). “Herbert, Tony”. In: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. I. Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, pp. 651-653.

 

VAN CAMPENHOUT (Nico). Karel Heynderickx (1875-1962). Een biografische schets. Leuven, K.U.L. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1979, 220p. (Prom.: Prof. Dr. L. Wils).

 

VAN CAUSENBROECK (Bernard). Van Vlaanderen naar de wereld. Herman Vos (1889-1952). Biografie. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1996, 478p. (Prom.: Prof. Dr. H. Balthazar).

 

VAN CAUSENBROECK (Bernard). Herman Vos. Van Vlaams-nationalisme naar socialisme. Antwerpen-Baarn/Gent, Hadewijch/AMSAB, 1997, 352p.

 

VAN CAUWELAERT (Mia). “De Katholieke Vlaamse Landsbond”. In: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. I. Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, pp. 752-756.

 

VAN CAUWELAERT (Mia). “De Katholieke Vlaamse Landsbond”. In: Liber amicorum August De Schrijver minister van Staat, Gent, s.n., pp.691-701.

 

VANDENABEELE (Werner). “Een linkse klok voor Vlaanderen. Jef Van Extergem (1898-1945)”. In: Jef Van Extergem. Medestanders, tegenstanders? Brussel, IMAVO, 1998, pp.9-29.

 

VANDENABEELE (Werner). “Wie was de ware Jacob? Antoon Jacob (1889-1947)”. In: Jef Van Extergem. Medestanders, tegenstanders? Brussel, IMAVO, 1998, pp.69-95.

 

VAN DEN DURPEL (Veronique). Partijpolitiek in een provinciestad. De katholieke stroming te Lokeren tussen 1870 en 1914. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1984, 224p. (Prom.: Prof. Dr. R. Van Eenoo).

 

VAN GEHUCHTEN (F.). “Seraf Lambreghts, een pionier van de vlaamsgezinde volksbeweging in de Kempen (1893-1912)”. Wetenschappelijke Tijdingen, XLIX, 1990, 3, pp.174-186; 4, pp.207-221.

 

VAN GOEY (Jozef). Bijdragen tot de geschiedenis van de stad Lokeren. Exaerde, s.n., 1939, 288p.

 

VAN GOETHEM (Jan). Lexicon van het muziekleven in het Land van Waas. II. Vereningen. Sint-Niklaas, Stadsbestuur Sint-Niklaas, 1993, 179p.

 

VAN HEES (Pieter) en DE SCHEPPER (Hugo), e.a. Tussen cultuur en politiek. Het Algemeen-Nederlands Verbond 1895-1995. Hilversum-Den Haag, Uitgeverij Verloren en Het Algemeen-Nederlands Verbond, 1995, 256p.

 

VAN ISACKER (Karel). Averechtse democratie. De gilden en de christelijke democratie in België (1875-1914). Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1959, XVI-147p.

 

VAN ISACKER (Karel). Werkelijk en wettelijk land. De katholieke opinie tegenover de rechterzijde 1863-1884. Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, Standaard Boekhandel, 1955, 303p.

 

VANLIERDE (A.). “Het Algemeen Vlaams Verbond, mislukte drukkingsgroep”. In: Annalen Federatie van Kringen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België, XLIIe Congres, 1975, pp.171-182.

 

VAN MECHELEN (Mia). Kroniek van Frans Van Cauwelaert. Beveren-Antwerpen, Orbis en Orion, 1980, 239p.

 

VAN MECHELEN (Mia). Uit de briefwisseling van Van Cauwelaert. 1/A-B. Antwerpen, AMVC, 1985, 665p.

 

VAN MOLLE (Paul). Het Belgisch Parlement (1894-1969). Bio-bibliografische gegevens over 2250 volksvertegenwoordigers, senatoren en extra-parlementaire ministers. Antwerpen, Standaard, 1972, 445p.

 

VAN TEMSCHE (G.). “De val van de regering Poullet-Vandervelde: een samenzwering der bankiers?”. B.T.N.G., IX, 1978, 1-2, pp.165-214.

 

VAN VELTHOVEN (Harry). De Vlaamse kwestie 1830-1914. Macht en onmacht van de Vlaamsgezinden. Kortrijk-Heule, U.G.A., 1982, 369p. (Standen en Landen, LXXXII).

 

VERBRUGGEN (J.F.) en DEDUYTSCHE (W.). Van Sarajevo tot Versailles.  Herdenkingsuitgave 75 jaar wapenstilstand 1918-1993. Brugge, Westvlaamse Gidsenkring, 1993, 131p.

 

VERHAEGHE (Stefan). Tony Herbert. Een politieke biografie. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1988, 264p. (Prom.: Prof. Dr. H. Gaus).

 

VERHOEYEN (E.). “Herbert, Tony”. In: Nationaal Biografisch Woordenboek, IX, Brussel, Paleis der Academieën, 1981, col. 345-354.

 

VERHULST (Adriaan). “L.Wils en de Belgische Natie”. Wetenschappelijke Tijdingen, LII, 1993, 2, pp. 65-73.

 

VERSTEGEN (Vedastus), LIEBAUT (Hilaire), e.a. Geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging te Lokeren: van de 19de eeuw tot na de Eerste Wereldoorlog. Lokeren, A.C.W., 1970, 82p.

 

De Vincentianen in België. 1842-1992. Les Vincentiens en Belgique. Leuven, University Press, 1992, 404p. (KADOC-studies 14).

 

VLAMINCK (Cyriel). Het Etappengebied in België, tijdens den oorlog 1914-1918. Brussel, Ons Land, 1921, 76p.

 

VTI Sint-Laurentius. Van Aambeeld Tot Computer (1921-1996). Kroniek van een school. Lokeren, VTI Sint-Laurentius, 1996, 231p.

 

WILLEMSEN (A.W.). Het Vlaams-Nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940. Utrecht, Ambo, 1969, 504p.

 

WILS (Lode). Van Clovis tot Happart. De lange weg van de naties in de Lage Landen. Leuevn-Apeldoorn, Garant, 1992, 306p. (Historama 1).

 

WILS (Lode). Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover België in de Eerste Wereldoorlog. Leuven, Davidsfonds, 1974, 272p.

 

WILS (Lode). “De geschiedschrijving van het activisme”. Wetenschappelijke Tijdingen, LI, 1992, 2, pp. 65-82.

 

WILS (Lode). Honderd jaar Vlaamse Beweging. I-II. Geschiedenis van het Davidsfonds. Leuven, Davidsfonds, 1977-1985, 252 + 313p.

 

WILS (Lode). “De katholieke partij in België”. Kultuurleven, XXXVI, 1969, pp. 471-475.

 

WILS (Lode). “Koning Albert en het Vlaams minimumprogramma”. Wetenschappelijke Tijdingen, LIV, 1995, 3, pp. 167-171.

 

WILS (Lode). De oorsprong van de Kristen-democratie. Het aandeel van de Vlaams-democratische stroming. Antwerpen, Standaard, 1963, 83p.

 

WILS (Lode). “De politieke ontwikkeling van België 1894-1914”. In: N.A.G.N., III, Haarlem, 1979, pp.395-429.

 

WILS (Lode). Vlaanderen, België, Groot-Nederland. Mythe en geschiedenis. Leuven, Davidsfonds, 1994, 508p.

 

WITDOUCK (Daniël). Ontstaan en ontwikkeling van de kristene middenstandsbeweging. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1970, 245p. (Prom.: Prof. Dr. T. Luykx).

 

WITTE (Els), CRAEYBECKX (Jan) en MEYNEN (Alain). Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1990, 416p.

 

WULLAERTS (Marcel). “Parlement en middenstand”. In: Standen en Landen, XLI, 1966, pp.171-221.

 

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende