Het cultuurleven in 19e eeuws Hasselt. Proeve tot een dwarsdoorsnede. (Dries Theuwissen)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

A. Bronnen

 

Rijksarchief Hasselt:

De Onafhankelijke der Provincie Limburg, Nieuws- en Aankondigingsblad, jaargang

1884 (K33)

 De Demer, jaargang 1884-1885 (K16)

 

Provinciaal Documentatiecentrum Hasselt

 Aankondigingsblad der Provincie Limburg, jaargang 1884 (LA-TS-F5)

 De Demer, jaargang 1883-1884 (LA-TS-F7)

 

Stadsarchief Hasselt

 Ha 212: BUSSELS, M. Geschiedenis van Hasselt, onuitgegeven verhandeling, Hasselt

1966, 190p.

 Nr. 215: Subsidie van het ministerie van landbouw van een aankoop van het schilderij

‘La Prise du Voile’ van J. Swennen

 Nr. 216: Subsidie van het ministerie van landbouw van een aankoop van het

schilderij Djef Anten ‘Verlaten weg in de buurt van Hasselt’, aangekocht door het stadsbestuur, 1888-1890

 Subsidiëring van Courtoit, beeldhouwer te Hasselt, 1890

 Nr. 217: Aankoop van het schilderij herfst te Bokrijk van Djef Anten

 Nr. 2154: Lijsten der Sociëteiten en Maatschappijen

-Behaalde prijzen

 -Subsidies

 Nr. 2227: Subsidies aan verenigingen

 Nr. 2544: 7de jubeljaar OLV-Virga Jesse 1884: subsidieaanvragen van de

verschillende rotten

 Nr. 2687: Ceremonies, feesten , kermissen, kermisaffiches 1880-1889

 Nr. 3854: Feestelijkheden stad Hasselt 1884

 

B. Werken

 

ACHTEN, R. De rol van Godfried Guffens (1823-1901) bij de heropleving van de kunsthistorische en religieuze muurschilderkunst in België tijdens de tweede helft van de 19e eeuw: toegelicht aan de hand van zijn monumentale werken, onuitgegeven

licentiaatsverhandeling K.U.L., Leuven 1988

800 jaar geschiedenis. Hasseltse portretten op mensenmaat, Hasselt 1997

AERTS, J. Harmonies en fanfares in 150 jaar België, Brussel 1980

BELLEFROID, P. Limburgsche Tijdschriften en dialecten, Gent 1906

Blervacq, R. Het Hasseltse muziekleven in de jaren 1880-1885: een socio-culturele

analyse, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U.L., Leuven 1996

Bussels, M.; Leynen, H.; Grauwels, J. Hasselt: 750 jaar stad 1232-1982, Brussel

1982

Caluwaerts, G.; Melchior, J.J. Hasselt binnen de oude wallen, Deurne 1989

COUN, T. Register op ‘Het Oude Land van Loon’ 1(1946)-45(1990), in: Het Oude Land van

Loon, p.133

De provincie vroeger en nu: Limburg, Brussel 1976

DUSAR, G. De Limburgse pers van 1830 tot Wereldoorlog II, in: De Tijdspiegel, 32 (1979),

p.14

Gedenkboek Eugeen Leeën, in: Limburgse Bijdragen, 24, Hasselt 1938

Gevers, L. Honderd jaar katholieke studerende jeugd 1884-1984: de geschiedenis van de

Hasseltse Jonge Klauwaarts, Hasselt 1986

GEURTS, J. Djef Swennen, Hasselt 1906

Godfried Guffens: 1823-1901, Hasselt 1981

GRAUWELS, J. Bibliographie over de geschiedenis van Hasselt, in: Het Oude Land van

Loon, , 37 (1982), p.5

GRAUWELS, J. Kroniek van Hasselt (1078-1914). Grepen uit het dagelijks leven, Hasselt

1982

Hanson, M. Van Frans naar Nederlands: de taalsituatie in het Limburgs middelbaar

onderwijs 1830-1914, Leeuwarden 1980

Honderd jaar normaalschool Kindsheid Jesu te Hasselt, Hasselt 1984

150 jaar stijl 1844 – 1994: Koninklijk Atheneum Hasselt, Hasselt 1994

ILSEN, M., e.a. Hasselt (n)ooit gezien?!…, Hasselt 1995

Jappe Alberts, W. Geschiedenis van de beide Limburgen: beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg.

2: vanaf 1632 tot 1918, 1974-1975

Keunen, P. De geschiedenis van de Hasseltse jeneverstokerijen (1830-1914), onuitgegeven

licentiaatsverhandeling, K.U.L.,Leuven 1979

Linters, A. Het verenigingsleven te Hasselt 1831-1880, onuitgegeven

licentiaatsverhandeling, R.U.G., Gent 1973

LYNA, J. Hasselt 1830-1900, de kulturele bedrijvigheid, in: De Tijdspiegel, 15(1960), p.32

LYNA, J. Prettige dingen uit het Hasseltse volksleven, in: De Tijdspiegel, 15(1960), p.167

Michiels, G. Davidsfonds Hasselt: een eeuw davidsfonds 1875-1975, Hasselt 1975

Narmon, F. , Vandermeulen, H. Harmonies en fanfares in Limburg, Brussel 1986

PACQUAY, J. De katholiek Vlaamsche studentenbeweging in Limburg tijdens de XIXe eeuw,

in: De Tijdspiegel, 33 (1978)1

Rappoort, R., Judo, P., Kelles, L. De Hasseltse Virga Jesse en haar kerk, Hasselt

1982

Rerren, M. Het politieke leven te Hasselt 1858-1878, onuitgegeven licentiaatsverhandeling,

K.U.L., Leuven 1981

Retrospectieve kunstschilder Djef Anten. Catalogus, Hasselt 1946

Ruwet, V. Enkele grepen uit het verleden van ons Koninklijk Atheneum, Hasselt 1950

STAELENS, X., GRONDELINGS, M. Dieksjenèèr van ‘t (H)essels. 6000 trefwoorden:

Nederlands-Hasselts woordenboek, Hasselt 1982

Stevens, C. Het muziekleven te Hasselt tussen 1840 en 1900, onuitgegeven

licentiaatsverhandeling, K.U.L., Leuven 1984

Vandebroek, P. Het politieke leven te Hasselt 1830-1857, onuitgegeven

licentiaatsverhandeling, K.U.L., Leuven 1973

VANHAEREN, C. Het politieke leven te Hasselt 1879-1895, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U.L., Leuven 1984

VANSTREELS, R., SACRÉ, F. Hasselt in oude prentkaarten, Zaltbommel 1982

VERBEEK, G. Dankbaarheid en waardering: Sint Jozefscollege Hasselt: 100 jaar, 1882-1982, Hasselt 1982

Virga-Jessefeesten Hasselt 1996, Hasselt 1996

WILS, L. Van Clovis tot Hapart. De lange weg van de naties in de Lage Landen, Leuven-Apeldoorn 1992

 

D. Bibliografische repertoria

 

LEYNEN, H. Een eeuw weekbladpers in Limburg, 1936

Van Eenoo, R.; Vermeersch, A.J. Bibliografisch repertorium van de Belgische pers:

1789-1914, 1973

De Vroede, M. De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860, in: Interuniversitair

Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, 28, Leuven 1963

GRAUWELS, J. Bibliografie van de Hasseltse historische tijdschriften: Bulletin des melophiles 1864-1913, l'Ancien pays de Looz 1896-1914: verzamelde opstellen 1923

1943, Hasselt 1966

INDEKEU, B. en GEERTS, F Licentiaatsverhandelingen en proefschriften over Limburgse onderwerpen. Een bibliografisch overzicht over de periode 1970-1990, in: Limburg,

LXXIV (1995), p.37

Ryckaert, M. Stadsgeschiedenis in België: een selektieve bibliografie 1984-1985, Gent

1985
 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

 

Atheneum 150: 150 jaar stijl 1844-1994: Koninklijk Atheneum

Hasselt, Hasselt 1994

Blervacq, Socio-culturele analyse: BLERVACQ, R. Het Hasseltse muziekleven in de jaren 1880-1885: een Socio-culturele analyse, onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.L., Leuven

1996

Hasseltse portretten: 800 jaar geschiedenis: Hasseltse portretten op

mensenmaat, Hasselt 1997

Houtmans, Hasselt 1831-1918: BUSSELS, M. e.a. Hasselt: 750 jaar stad 1232-1982,

Brussel 1982, p.112-72.

K.M.: Koninklijke Maatschappij

Linters, verenigingsleven: LINTERS, A. Het Verenigingsleven te Hasselt 1831- 1880, onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 3 dln., Gent, 1973

M.: Maatschappij

n.p.g.: niet politiek geëngageerd

R.A.H.: Rijksarchief Hasselt

S.A.H.: Stadsarchief Hasselt

Verbeek, Honderd jaar college: VERBEEK, G. Dankbaarheid en Waardering: Sint Jozefscollege Hasselt: 100 jaar, 1882-1982, Hasselt 1982

 

GEBRUIKTE ILLUSTRATIES

 

Illustratie voorpagina Zicht op de Grote Markt, omstreeks 1860, litho van J.

Hoolans, afgebeeld in: Houtmans, Hasselt 1831-1918, p.143

De toren links is de Sint Quintinuskathedraal.

Ill., p.I Briefhoofd van M. Minerva, uit een brief van Djef Anten aan het

gemeentebestuur, 11 augustus 1896 (S.A.H. nr. 2227)

Fig.1, p.1 VANSTREELS, R. Hasselt in oude prentkaarten, Zaltbommel 1982,

p.104

Fig.2, p.19 ILSEN, M. e.a. Hasselt (n)ooit gezien ?!..., Hasselt 1995

Fig.3, p.28 Verbeek, Honderd jaar college, p.28

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende