Historische stront op Vlaamse grond. Een inleidende studie in de historische faecologie. (Bruno Debaenst)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

I. Bronnen

 

I.a Bronnen in handschrift

 

Archief van het kadaster, Kadastrale expertises. (bewaard onder de naam Proces-verbal de délimination de Ia commune).

 

RAG, reeks 99, Ambacht Maldegem. RAG, Raad van V/aanderen.

 

SAG, reeks 400, stadsrekeningen.

 

SAB, reeks 120, hallegeboden. SAB, reeks 122, plakkaten. SAB, reeks 249, mesttekens. SAB, reeks 402, meuraers .

 

I.b Uitgegeven bronnen

 

Receuil méthodique des lois, décrets, réglements, instructions et décisions sur Ie Cadastre de Ia France, Parijs, 1811.

 

II. Literatuurlijst

 

AMERYCKX J. , Algemene Bodemkunde, 1974.

 

BAERT J., Leefbaarheid en proletarisering van de agrarische sektor in het Land van Waas (1571-1850), OLV, Gent, 1996.

 

BERTHELOT Ch., La Tourbe. Un carburant, un engrais. Paris, 1941,122 p.

 

BEUCKELS L., Van Mestraper tot Paardebroek, in: Brugge die Scone, 1986, nr 3, p. 5.

 

BIELEMAN J., 'Van traditonele naar technologische vruchtbaarheid en verder ...Het mestprobleem in de Nederlandse landbouw in historisch perspectief, in: Tijdschrift voor

Ecologische geschiedenis, 1996, rn2, p. 2-8.

 

BODEMKUNDIGE DIENST V AN BELGIË, Het bekalkingsvraagstuk van onze Belgische gronden, Leuven, 1950, 16p.

 

BOGAERT D., 'Milieuhinder in Gent in de 18de en begin 19de eeuw', in: Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis, 1996, rn 1, p. 33-41.

 

BOLLEN C., Bijdrage tot de agrarische geschiedenis van het kanton Hasselt in de Franse tijd, OLV, Gent, 1970-'71.

 

CLAEYS J.G., De stadsofficiën te Vlaanderen, 2, 1936-'37, p. 99-102.

 

COLENBRANDER G.J. en DE LA LANDE CREMER L.C.N., Stalmest en gier. Waarde en mogelijkheden, Wageningen, 1967, 188p.

 

COPERLOOS F ., De eerste kadastrale documenten als bron voor de landbouwgeschiedenis. Een studie van enkele gemeenten in de arrondissementen Gent en Aalst, OL V, Gent, 1969.

 

CORBIN A., Le Miasme el Ia Jonquille. L 'Odorat el I'imaginaire social XVIII-XIX siecles, Aubier Montaigne, 1982, 334p.

 

CORTVRIENDT S. en DEGROOTE R., Stadscompost. Bereiding en toepassingsmogelijkheden in land- en tuinbouw. Uittreksel uit het 'Landbouwtijdschrift "

1951, nr 7.

 

Culturele geschiedenis van V/aanderen, Deurne/Ommen, 1982.

 

DAMSMA E. en LEFERINK J., Biologische teeltstrategieën. De (bio)logische weg naar een duurzame vollegrondsgroenteteelt, Stichting Landbouwvoorlichting DVL, Dronten, 1995.

 

DA VIDS K., Mensen en dieren op het Brabantse platteland, in: Rijke oogst van schrale grond, Waanders uitgeverij, Zwolle, 1991, p. 55-69.

 

DE BELDER J. en VANHAUTE E., Sociale en economische geschiedenis, in: J. ART, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?, Deel I, Gent, Universiteit Gent, p. 79-158.

 

DE BO L.-L. , West-VIaamsch Idioticon, Brugge, 1873.

 

DE SMETJ., Stadsmest en mestrapers, in: Volkskundig Jaarboek '1 Beertje, lI, 1976-'78, p. 95-99.

 

DECAVELE J. (red.), Gebuurteleven en dekenijen te Gent, 14de-20ste eeuw, Gent, Koninklijk verbond der gebuurtedekenijen van de stad Gent, 1992, 191 p.

 

DERIV AL DE GOMICOURT, Le voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, Amsterdam, 1782-'83.

 

DESMET D., Mestverwerking: Een alternatiefvoor de intensieve veehouderij? , VIA, 1994­'95.

 

DEVOS A., Geschiedenis van Ertvelde, Gemeentebestuur Ertvelde, Ertvelde, 1971.

 

DOURSTHER H., Dictionnaire universel des poids el mesures anciens el modernes, Amsterdam, 1965.

 

DUCLOS A., Bruges, histoire el souvenirs. Brugge, 1910.

 

DUMON N. en BLONTROCK N., Te gast in de vieux Bruges door Bruggelingen beleefd en verteld, Brugge, 1996.

 

ELIAS N., Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen, Utrecht/A'pen, 1982.

 

FABER J.A., DIEDERIKS H.A. en HART S., Urbanisering, industrialisering en milieu­aantasting in Nederland in de periode van 1500-1800, Wageningen, A.A.G.-bijdragen nr. 18, 1973, p. 251-271.

 

FAlPOULT M., Mémoire statistique du département de l'Escaut (1805), Gent, 1960.

 

FILARSKI R., Kanalen van de koning-koopman, Amsterdam, 1995.

 

FLOIN E., 'Vuyligheyd ende onreynigheid'. Niet-industriële milieuhinder te Gent in de zeventiende eeuw, OL V, Gent, 1996, 102 p.

 

GIRARD A.-Ch. et MfJNTZ A., Les engrais, Paris, 1891,3 dln.

 

GIRARDIN J., Desfumiers considérés comme engrais, Paris, 1847.

 

Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, Uitgeverij Heideland-Orbis NV , Hasselt, 1976.

 

Handelsmeststoffen, samenstelling, vervalsching, berekening der vruchtbaarmakende waarde, vergelijking, gebruik, tot nut van landbouw en koophandel, Gent, E. Todt, 1877.

 

HANNES J., 'De voorbereiding van het parcellair kadaster'. Een bronnenstudie, in: Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, nr 80, 1967, p. 81-90.

 

HANNES J. en V ANDERPIJPEN W., 'Teeltplan en productiekosten. De landbouw in enkele gemeenten van de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen, begin 19de eeuw', in: BTNG, 1973.

 

HARTEN J., 'Het landschap in beweging', in: AGN, Haarlem, 1980, vol. V.

 

HAUW H.D., Verhandeling over den guano, inhoudende zyne natuer- en scheikundige hoedanigheden als ook de middelen om de vervalsching daer van te ontdekken, Brugge, Bogaert, 1852.

 

HEIDEN H., Die Menschlichen Excremente in national-óconomischer, hygienischer, finanzieller und landwirthschajlicher Beziehung, Hannover, 1882.

 

HENNIG E., De geheimen van een vruchtbare bodem, Noordwolde-Zuid, 1996.

 

JACOB F ., De eerste kadastrale documenten als bron voor de landbouwgeschiedenis van de Kempen, OL V, 1969-'70.

 

KINT Ph., Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen, 1815-1850, A'dam, 1989.

 

KOLENBRANDER G.J. en DE LA LANDE CREMER L.C.N., Stalmest en gier, Waarde en mogelijkheden, Wageningen, 1967.

 

LAMARCQ D., Het latrinairgebeuren. De geschiedenis van het WC, Gent, 1993, 312p.

 

LINDEMANS P., De geschiedenis van de Landbouw in België, Antwerpen, De Sikkel, 1951, 2 dln.

 

MACLOT P. en POTTIER W ., Een Propere tijd. (On)leerbaar Antwerpen thuis en op straat (1500-1800), Antwerpen, 1988.

 

MARSCHALL J, Voyages dans la partie Septentrionale de l'Europe pendant les années 1768, 69 et 70, Paris, 1776.

 

MELSENS A., Falsification du guano. Résumé de la lefon donné Ie 31 mai 1852, a I'école vétérinaire de I' état. Bruxelles, 1852, 17p.

 

PETERMAN P., Note sur Ie guano d'Afrique, 1880, 10p.

 

POULUSSEN P ., Van Burenlast tot Milieuhinder, het stedelijk leefmilieu, 1500-1800, Antwerpen, 1987 (monografieën leefmilieu nu, nr 28).

 

PRIESTER P., De geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, circa 1600-1910. Wageningen, AAG rn 37.

 

RAU J., De Brugse parochies, I, Het leven in Sint-Anna, H Familie, H. Magdalena, Uitgeverij Marc van de Wiele, Brugge, 1987,

 

RADCLIFF Th., A report on the agriculture of eastern and western Flanders, Londen, 1819.

 

ROESSINGH H.K., De veetelling van 1526 in het kwartier van Veluwe, AAG rn , p. 2-29.

 

SCHELSTRAETE C., KINT AERT H. en DERUYCK D., Het einde van de onveranderlijkheid. Arbeid, bezit en woonomstandigheden in het Land van Nevele tijdens de

17de en 18de eeuw, Nevele, 1986.

 

SCHOLLIERS E. en V ANDENBROEKE C., 'Structuren en conjuncturen in de Zuidelijke Nederlanden', 1480-1800, in: Nieuwe Algemene Geschiedenis van de Nederlanden, deel V,

1980, p. 252-310.

 

SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge, Vandenbroele, Brugge, 1977.

 

SCHWERZ J.N., Anleitung zur Kenntnis der Belgischen Landwirtschaft, Halle, 1807-1811, 3dln.

 

SENCIE P ., De pagters, landmans en boerenhandboek en almanach, of noodzaeklyk onderwys voor den landbouw, 1785.

 

SHA W J., Essai sur les Pays-Bas Autrichiens. Traduit de I 'Anglois, Londres, 1788.

 

SIDERSKY D., Analyse des engrais. Receuil international des méthodes officie/les en usage dans les principaux pays d'Europe et d'Amerique, Paris, 1901,240 p.

 

SLICHER V AN BATH B.H., De oogstopbrengsten van verschillende gewassen, voornamelijk granen, in verhouding tot het zaaizaad, ca 810-1820, MG Dr 9, 1963, p. 29­

127.

 

SLICHER V AN BATH B.H.,yield ratio 's, 810-1820 AAG Dr 10, 1963.

 

SMETS I., Het beeld van de Zuidelijke Nederlanden in reisverhalen uit de periode 1681­1745, Leuven, OL V, 1976.

 

Standaard Encyclopedie, Standaard Uitgeverij, A 'pen, 1972.

 

THOEN E., Landbouweconomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late ME en het begin van de moderne tijden. Testregio: de kasseirijen van Oudenaarde en Aalst, Gent, 1988,

BCLG Dr 90.

 

THOEN E., 'Historische metrologie', in: 1. ART, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente, Hulpwetenschappen, lIla, Gent, Universiteit Gent, pp. 129-148.

 

VAN AELBROECK 1.L., Werkdadige Landbouw-Konst der Vlamingen, Gent, 1823.

 

VAN BA VEGEM P .1., Verhandeling over de koortsen in 't algemeen, dog bezonder over de Rotkoorts en Roodeloop, ..., Dendermonde, 1788.

 

VAN CAMPENHOUT M., De milieuhinder in Brussel in de XVlllde eeuw. OL V, Leuven, 1987, 260p.

 

VAN CAUWENBERGHE E. en MEEL E., Overheidsinitiatief aangaande leefmilieu, de openbare hygiëne en veiligheid in enkele steden van de Zuidelijke Nederlanden uit de pre­industriële tijd (17-18de eeuw), in: Het openbaar initiatief van de gemeenten in België, historische grondslagen, Ancien Régime. (Handelingen Ilde internationaal colloquium Spa, 1-4 september 1982, Gemeentekrediet van België, Brussel, 1984).

 

V AN DER POEL 1.M.G., Boeren op schrale grond, in: Rijke oogst van schrale grond, Waanders uitgeverij, Zwolle, 1991, p. 23-37.

 

VANPOL H. W., Bemestingsleer in de tuinbouw, Houten, 1995.

 

VAN UYTVEN R., Zinnelijke Middeleeuwen, Leuven, 1998, 232 p.

 

V ANACKER L., 'Bemesting in de Oude Westvlaamse landbouw', in: Biekorf, L XII, 1961, p. 402-411.

 

V ANACKER L., Problemen met betrekking tot de opruiming van dierlijke afvalstoffen in West-Vlaanderen, Leuven, 1973, OLV.

 

V ANDERPIJPEN, W., De landbouwen de landbouwpolitiek in het Leie- en Scheldedepartement (1794-1814), Brussel, VUB, 1983.

 

V ANDEW ALLE A., Beknopte inventaris van het stadsarchief van Brugge, Deel I, Oud Archief, Gemeentebestuur Brugge, Brugge, 1979.

 

V ANDEW ALLE A., De stadsadministratie in het verleden, 11, van muederaars en mestrapers, in: Info-boetiek, 6dejaargang, 1983, rn 11, p. 9.

 

VANDEWALLE P., De geschiedenis van de landbouw in de kasseirij Veurne 1550-1645, 1979, Gent.

 

VANHAUTE E., Heiboeren. Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de eeuwse Kempen, Brussel, 1992.

 

VELLE K., Hygiëne en preventieve gezondheidszorg in België (ca 1830-1914). Bewustwording, integratie en acceptatie, Gent, OLV, 1981-'82.

 

VERHULST A., Bijdragen tot de studie van de agrarische structuur in het Vlaamse land. Het probleem van de verdwijning van de braak in de Vlaamse landbouw. XIlIde- XVIIde eeuw, in: Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 1956,jg. 38, p. 213-219.

 

VERHULST A., Kadastrale archieven en plaatselijke geschiedenis, in: Cultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, 1954, Gent, 1959, p.303-310.

 

VERMEERSCH V ., Brugge en de Zee, Van Brygghia tot Zeebrugge, Mercatorfonds, Antwerpen, 1982.

 

VERWIJS en VERDAM, Middelnederlands woordenboek.

 

VIRY C., Mémoire statistique du département de Ia Lys, 1804.

 

VON LIEBIG J., Notice sur quelques sortes de guano de l'Océan-Pacifique, Anvers, 1861.

 

WESTON R., Verhandeling over de landbouw in Vlaanderen en Brabant, 1644- '45, Brugge, 1950.

 

WYFFELS A., De omvang en evolutie van het Brugse bevolkingscijfer in de 17de en 18de eeuw, in: Belgisch Tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 1958, XXXVI, p. 1243-1274

 

 

Tabel 0.1 Overzichtslijst van de gemeenten van Oost-Vlaanderen volgens de kaart

 

 

We geven hier een overzicht van de gemeenten van Oost-Vlaanderen met de nummers zoals ze voorkomen op de kaart van de provincie. We hebben ze onderverdeeld per arrondissement. We gaan er van uit dat de lezer de onderscheiden arrondissementen weet liggen. We gaan er  hier in ieder geval niet dieper op in.

 

 

Klik op de afbeelding om ze te vergroten

arr.EEKLO

 

A        

 

1          Middelburg

2          Sint-Laureins

3          Sint-Magriete

4          Sint-Jan-in-Eremo

5          Waterland-Oudeman

6          Watervliet

7          Boekhoute

8          Assenede

9          Zelzate

 

 

 

 

 

 

10        Kluizen

11        Ertvelde

12        Oosteeklo

13        Bassevelde

14        Kaprijke

15        Lembeke

16        Eeklo

17        Adegem

18        Maldegem

 

 

 

 

 

arr.SINT-NIKLAAS

           

B        

1          Eksaarde

2          Daknam

3          Lokeren

4          Sinaai

5          Stekene

6          Kemzeke

7          Sint-Pauwels

8          Sint-Gillis-Waas

9          Klinge (de)

10        Meerdonk

11        Verrebroek

12        Kieldrecht

13        Doel

14        Kallo

 

 

 

15        Melsele

16        Beveren

17        Vrasene

18        Nieuwkerken-Maas

19        Belsele

20        Sint-Niklaas (Saint-Nicolas)

21        Haasdonk

22        Kruibeke

23        Bazel

24        Rupelmonde

25        Steendorp

26        Temse (Tamise)

27        Tielrode

28        Elversele

 

 

arr. DENDERMONDE          

 

C        

1          Laarne

2          Kalken

3          Overmere

4          Zele

5          Waasmunster

6          Hamme

7          Moerzeke

8          Baasrode

9          Grembergen

10        Dendermonde (Termonde)

11        Appels

12        Berlare

13        Uitbergen

14        Schellebelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15        Wetteren

16        Westrem

17        Massemen

18        Serskamp

19        Wichelen

20        Schoonaarde

21        Oudegem

22        Mespelare

23        Wieze

24        Denderbelle

25        Sint-Gillis-bij-Dendermonde

26        Lebbeke

27        Buggenhout

28        Opdorp

 


 

           

arr. GENT

 

D        

1          Knesselare

2          Ursel

3          Oostwinkel

4          Waarschoot

5          Sleidinge

6          Evergem

7          Wondelgem

8          Mariakerke

9          Vinderhoute

10        Lovendegem

11        Zomergem

12        Ronsele

13        Bellem

14        Aalter

15        Poeke

16        Lotenhulle

17        Poesele

18        Nevele

19        Hansbeke

20        Merendree

21        Landegem

22        Drongen

47        Meigem

48        Vinkt

49        Wontergem

50        Grammene

51        Zeveren

52        Deinze

53        Bachte-Maria-Leerne

54        Deurle

56        Zevergem

57        Melsen

58        Schelderode

59        Bottelare

60        Lemberge

61        Gontrode

62        Gijzenzele

63        Oosterzele

64        Balegem

65        Scheldewindeke

 

 

 

 

 

23        Afsnee

24        Gent

25        Oostakker

26        Desteldonk

27        Mendonk

28        Sint-Kruis-Winkel

29        Wachtebeke

30        Moerbeke

31        Zaffelare

32        Zeveneken

33        Lochristi

35        Destelbergen

37        Gentbrugge

38        Heusden

39        Melle

40        Ledeberg

41        Merelbeke

42                Zwijnaarde

43        Sint-Denijs-Westrem

44        Sint-Martens-Latem

45        Sint-Martens-Leerne

46        Vosselare

66        Landskouter

67        Moortsele

68        Munte

69        Baaigem

70        Dikkelvenne

71        Gavere

72        Vurste

73        Eke

74        Semmerzake

75        Asper

76        Nazareth

77        Astene

78        Petegem

79        Machelen

80        Gottem

81        Olsene

82        Zulte

 

 

 

 

 

arr. Oudenaarde

 

E         

1          Kruishoutem

2          Huise

3          Ouwegem

4          Mullem

5          Heurne

6          Zingem

7          Nederzwalm

8          Meilegem

9          Beerlegem

10        Dikkele

11        Hundelgem

12        Paulatem

13        Munkzwalm

14        Sint-Maria-Latem

15        Sint-Denijs-Boekel

16        Welden

17        Nederename

18        Eine

19        Wannegem-Lede

20        Nokere

21        Wortegem

22        Ooike

23        Moregem

24        Bevere

25                Oudenaarde

51        Elsegem

52        Berchem

53        Ruien

56        Rozenaken

 

 

 

 

26        Ename

27        Edelare

28        Volkegem

29        Mater

30        Sint-Maria-Horebeke

31        Sint-Blasius-Boekel

32        Roborst

33        Rozebeke

34        Michelbeke

35        Elst

36        Nederbrakel

37        Sint-Martens-Lierde

38        Sint-Maria-Lierde

39        Hemelveerdegem

40        Deftinge

41        Parike

42        Opbrakel

43        Zegelsem

44        Sint-Cornelis-Horebeke (?)

45        Schorisse

46        Maarke-Kerkem

47        Leupegem

48        Etikhove

49        Melden

50                Petegem

57        Kwaremont

58        Zulzeke

59        Nukerke

60        Ronse

arr. Aalst         

 

F         

1          Bavegem

2          Oordegem

3          Smetlede

4          Impe

5          Wanzele

6          Lede

7          Hofstade

8          Gijzegem

9          Herdersem

10        Moorsele

11        Baardegem

12        Meldert

13        Aalst

14        Erpe

15        Erondegem

16        Ottergem

17        Vlekkem

18        Zonnegem

19        Vlierzele

20        Letterhoutem

21        Sint-Lievens-Houtem

22        Borsbeke

23        Oombergen

24        Elene

25        Velzeke-Ruddershove

26        Strijpen

27        Zottegem

28        Leeuwergem

29        Hillegem

30        Grotenberge

31        Herzele

32        Ressegem

33        Burste

34        Bambrugge

35        Aaigem

36        Mere

37        Nieuwerkerken

38        Erembodegem

39        Welle

40        Haaltert

41        Kerksken

 

 

 

42        Herdergem

43        Woubrechtegem

44        Sint-Lievens-Essche

45        Godveerdegem

46        Erwetegem

47        Sint-Goriks-Oudenhove

48        Sint-Maria-Oudenhove

49        Steenhuize-Wijnhuize

50        Sint-Antelinks

51        Aspelare

52        Nederhasselt

53        Outer

54        Denderhoutem

55        Iddergem

56        Denderleeuw

57        Okegem

58        Ninove

59        Meerbeke

60        Pollare

61        Appelterre-Eichem

62        Voorde

63        Smeerebbe-Vloersegem

64        Ophasselt

65        Schendelbeke

66        Nederboelare

67        Goeferdinge

68        Zarlardinge

69        Overboelare

70        Geraardsbergen

71        Onkerzele

72        Moerbeke

73        Viane

74        Grimminge

75        Idegem

76        Zandberge

77        Waarbeke

78        Nieuwenhove

79        Denderwindeke

80        Liefferinge

81        Neigem

 

 

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende