“Cybercrime”: analyse en evaluatie van Belgische regelgeving. (Koen Van Poucke)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

INTERNATIONALE REGELGEVING EN AANBEVELINGEN

 

- Commissie van de Europese Gemeenschappen, Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, de informatiemaatschappij veiliger maken door de informatie-infrastructuur beter te beveiligen en computercriminaliteit te bestrijden, COM (2000) 890 definitief, Brussel, 2001.

 

- Council of Europe, Committee of Experts on Crime in Cyberspace, Green Paper on the protection of minors and human dignity in audiovisual and information services, PC-CY (97) 20, Strasbourg, 14 april 1997.

 

- Council of Europe, Computer-Related Crime, Recommendation No. R (89) 9, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 13 September 1989, Strasbourg, 1989.

 

- Council of Europe, Computer-Related Crime, Recommendation No. R (89) 9 on computer-related crime and final report of the European Committee on Crime Problems, Strasbourg, 1990.

 

- Council of Europe, Convention on Cybercrime, ETS no. 185, Budapest, 2001.

 

- Council of Europe, European Committee on Crime Problems, Committee of Experts on the criminalisation of acts of a racist or xenophobic nature committed through computer systems, Public version N° 2, Strasbourg, 26 March 2002.

 

- Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 91/250/EEG betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, Straatsburg, 14 mei 1991.

 

- Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Straatsburg, 24 oktober 1995.

 

- Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, Straatsburg, 11 maart 1996.

 

- Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 97/66/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Straatsburg, 15 december 1997.

 

- Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Straatsburg, 22 mei 2001.

 

- OECD, Recommendation of the Council concerning Guidelines for the Security of Information Systems, adopted on 26 november 1992, C(92)188/FINAL, Paris, 1992.

 

- United Nations, Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security, U.N. GAOR, 53rd Sess., U.N. Doc. A/RES/53/70, New York, 1998.

 

- Raad van de Europese Unie, Besluit van de Raad ter bestrijding van kinderpornografie op Internet, PB L 138 van 9.6.2000, Brussel, 29 mei 2000.

 

- Working Party on the Protection of Individuals to the Processing of Personal Data, Recommendation No. 3/99 on the preservation of traffic data by Internet Service Providers for law enforcement purposes adopted on 7 september 1999, Brussels, 1999.

 

WETTEN

 

- Wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon, B.S., 2 augustus 1930.

 

- Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, B.S., 8 augustus 1981.

 

- Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, B.S., 27 maart 1991.

 

- Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B.S., 27 juli 1994.

 

- Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, B.S., 30 maart 1995.

 

- Wet van 27 maart 1995 tot invoeging in het Strafwetboek van een artikel 380quinquies en tot opheffing van het artikel 380quater, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, B.S., 25 april 1995.

 

- Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, B.S., 25 april 1995.

 

- Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, B.S., 2 april 1998.

 

- Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, B.S., 30 december 1999.

 

- Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit, B.S., 3 februari 2001.

 

WETSONTWERPEN

 

- Wetsontwerp inzake Informaticacriminaliteit, Parl. St., Kamer, nr. 213/001, 3 november 1999, 75 p.

 

COMMISSIEVERSLAGEN EN ANDERE PARLEMENTAIRE DOCUMENTEN

 

- Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Belgische Senaat, 28 juni 2000, nr. 2 – 392/3.

 

- Verslag namens de Commissie, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 19 oktober 2000, nr. 50 0213/011.

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over de FCCU, Belgische Senaat, 17 april 2002, nr. 2-197.

 

RECHTSPRAAK

 

- Rb. Brussel, 8 november 1990, Computerrecht, 1991, 31.

 

- Cass, 15 maart 1994, Arr. Cass, 245, noot G.Vermeulen.

 

- Corr. Gent, 11 december 2000, [WWW] Recht en Informatica, Universiteit Gent: http://allserv.rug.ac.be/~rdecorte/documenten/Rechtspraak/2000_12_11_Redattack.pdf [10/04/02]

 

- Corr. Brussel, 15 januari 2002, [WWW] Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding: http://www.antiracisme.be/nl/rechtspraak/vonnissen/2002/02-01-15_c_bsl.pdf [03/04/02]

 

MINISTERIELE OMZENDBRIEVEN EN RICHTLIJNEN

 

- College van Procureurs-generaal, Ministeriële richtlijn, 16 maart 1999, omzendbrief nr. COL 6/1999.

 

- College van Procureurs-Generaal, Ministeriële richtlijn, 31 mei 1999, omzendbrief nr. COL 12/1999.

 

- College van Procureurs-Generaal, Ministeriële richtlijn, 14 februari 2002, omzendbrief nr. COL 01/2002.

 

HANDBOEKEN

 

- Boni, W.C., Kovacich, G.L. en Kenney, J.P., I-Way Robbery: Crime on the Internet, Woburn, Butterworth-Heineman, 1999, 240 p.

 

- Bruinsma, G.J.N., van de Bunt, H.G. en Haen Marshall, I., Met het oog op de toekomst, verkenning naar de kennisvragen over misdaad en misdaadbestrijding in 2010, in AWT-Achtergrondstudies, Timmerhuis, V. (ed), 24, Den Haag, AWT, 2001, 71 p.

 

- Calcetas-Santos, O., Child pornography on the Internet, in Child abuse on the Internet, ending the silence, Arnaldo C.A., (ed.), Paris, Unesco publishing, 2001, 220 p.

 

- Cools M. en Vankeirsbilck K., Handboek Security, beheersing van criminele risico’s, Diegem, Samsom, 1995, 800 p.

 

- De Ruyver, B., Vermeulen, G. en Vanderbeken, T., (eds.), Strategies of the EU and the US in Combating Transnational Organized Crime, Antwerpen, Maklu, 2002, 250 p.

 

- De Vreese, S., ‘Belgische hooligans op het Internet’ in Handboek Politiediensten, Diegem, Kluwer, 1999, 3500 p.

 

- De Zegher, J., Openbare zedenschennis, in APR-reeks, Gent, Story-Scientia, 1973, 225 p.

 

- Dumortier, J., Informatica-en telecommunicatierecht, Leuven, ICRI, 1999, 214 p.

 

- Furnell, S., Cybercrime, Vandalizing the information society, London, Addison-Wesley, 2002, 316 p.

 

- Grabosky, P.N. en Smith, R.G., Crime in the digital age: controlling telecommunications and cyberspace, Sydney, Federation Press, 1998, 272 p.

 

- Hafner, K. en Lyon, M., Where Wizards Stay Up Late: The Origins of the Internet, New York, Simon & Schuster, 1998, 304 p.

 

- Kaspersen, R., Hofman, A. en Verbeek, J., ‘Vertrouwelijkheid van e-mail’, in Nationaal Programma Informatietechnologie en Recht, De Kroon, A. en Schmidt, A., (eds.), Deventer, Kluwer, 1999, 352 p.

 

- Kassenaar, P., Basiscursus Dreamweaver 4, Schoonhoven, Academic Service, 2001, 277 p.

 

- Kelleher, D. en Murray, K., IT law in the European Union, London, Sweet en Maxwell, 1999, 383 p.

 

- Köhler, M. en Arndt., H.W., Recht des Internet, Heidelberg, Müller Verlag, 2000, 164 p.

 

- laureys, T, Informaticacriminaliteit, Gent, Mys en Breesch, 2001, 117 p.

 

- McLean, J.J., ‘Homocide and child pornography’ in Handbook of Computer Crime Investigation, Casey, E., (eds.), London, Academic Press, 2002, 448 p.

 

- Sieber, U., Computerkriminalität und Strafrecht, München, Heymans, 1980, 364 p.

 

- Sieber, U., The International Handbook on Computer Crime, Computer-Related Economic Crime and the Infringements of Privacy, New York, Wiley & Sons, 1986, 290 p.

 

- Shipley, T.G., ‘Internet gambling investigations’, in Handbook of Computer Crime Investigation, Casey, E., (ed.), London, Academic Press, 2002, 448 p.

 

- Spruyt, B., ‘Computers op de strafbank’, in Informaticacriminaliteit, De Schutter, B., (ed.), VII, Antwerpen, Kluwer, 1987, 777 p.

 

- Sutherland, E., White Collar Crime, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1949, 272 p.

 

- Thomas, D. en Loader B.D., Cybercrime: law enforcement, security and surveillance in the information age, London, Routledge, 2000, 300 p.

 

- Van den Wyngaert, C., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Boek 2, Antwerpen, Maklu, 1999, 543 p.

 

- Van Eecke P., Criminaliteit in Cyberspace, Gent, Mys en Breesch, 1997, 121 p.

 

- Vermeulen, G., Wederzijdse rechtshulp in strafzaken in de Europese Unie: naar een volwaardige eigen rechtshulpruimte voor de Lidstaten?, Antwerpen, Maklu, 1999, 632 p.

 

- Wells, L.E., ‘Explaining crime in the year 2010’ in Crime and Justice in the Year 2010, Klofas, J. en Stojkovic, S., (eds.), Belmont, CA Wadsworth, 1995, 320 p.

 

TIJDSCHRIFTEN

 

- Beirens, B., ‘Op zoek naar criminele bits, digitaal rechercheren’, Politeia, 1998, afl. 8, 9-12.

 

- Berkmoes, H., Van Daele, R., en De Bie, B., ‘Misdaad loont niet (meer?). De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen en de bestrijding van het witwassen in België’, Politeia, 1994, 69-70.

 

- Cauberghe, L., ‘Een harde noot voor krakers’, Computable, 1991, afl. 2, 11-12.

 

- Clough, B., ‘Computer Crime’, Intersec, 1997, 364-366.

 

- Collin, B.C., ‘The future of cyberterrorism: the physical and virtual worlds converge’, Crime and justice international, 1997, afl. 2, 14-18.

 

- De Decker, K., ‘Het weerloze web’, Knack, 2000, afl. 48, 92-95.

 

- De Schutter, B., ‘Belgisch voorontwerp van wet inzake informaticacriminaliteit’, Computerrecht, 1990, 208-210.

 

- De Schutter, B., ‘Het Belgisch Bistel-syndroom’, Computerrecht, 1991, 164-166.

 

- Dommering, E.J., ‘Het auteursrecht spoelt weg door het elektronische vergiet. Enige gedachten over de naderende crisis van het auteursrecht’, Computerrecht, 1994, 109-110.

 

- Dumortier, J., Van oudenhove, B. en Van Eecke, P., ‘De nieuwe Belgische wetgeving inzake informaticacriminaliteit’, Vigiles, 2001, 44-63.

 

- Dupont, L., ‘De wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden’, Panopticon, 1981, 504-506.

 

- Erkelens, C., ‘Beteugeling van computercriminaliteit’, Panopticon, 1985, 334-345.

 

- Goodman, M., ‘Making computer crime count’, FBI Law Enforcement Bulletin, 2001, afl. 8, 10-17.

 

- Goossens, F., ‘De wet inzake Informaticacriminaliteit’, Tijdschrift voor Wetgeving, 2001, 94-99.

 

- Karter, D. en Katz, A., ‘An emerging challenge for law enforcement’, FBI Law Enforcement Bulletin, 1996, afl. 12, 1-8.

 

- Niemeijer, E. en Nijboer, J., ‘Informatisering van samenleving en criminaliteit’, Tijdschrift voor Criminologie, 1999, 340-349.

 

- Pollitt, M.M., ‘Cyberterrorism, fact or fancy?’, Computer Fraud and security, 1998, afl. 2, 8-10.

 

- Rimm, M., ‘Marketing pornography on the information superhigway’, Georgetown Law Journal, 1995, 1849-1934.

 

- Ringenoldus, D.H., ‘De computermisdadiger is de oude oplichter, schade door computerinbraken loopt de spuigaten uit’, Telecommagazine, 1996, afl. 9, 12-18.

 

- Schaap, C.D., Rozekrans, R., Van Duyne, P.C., ‘Geld witwassen. Een probleemverkenning van de opbrengstkant van op winst gerichte misdaad’, Tijdschrift voor de politie, 1992, 107-111.

 

- Sennesael, V., ‘National Computer Crime Unit: digitale flikken’, Computer Magazine, 2000, afl. 6, 73-75.

 

- Stol, W.P., Van Treeck, R.J. en Van der Ven A.E.B.M., ‘Criminaliteit met ICT’, Modus, 2000, afl. 4, 8-13.

 

- Vandemeulebroeke O. en Gazan, ‘Traite des êtres humains, exploitation et abus sexuels. Les nouvelles lois des 27 mars et 13 avril 1995’, Revue de droit pénal, 1995, 973-1077.

 

- Vandevinne, D., ‘Computer Crime Units: Belgische cyberpolitie’, Computer Magazine, 2001, afl. 7, 10-12.

 

- Vermeulen, G., ‘Kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen, kinderporno en kindersekstoerisme’, Panopticon, 2000, 201-207.

 

- Vriesde, R., Van Oss, J. en Gels, M., ‘Criminaliteit op Internet, een eerste aanzet voor digitale surveillance en opsporing’, Algemeen Politieblad, 1999, afl. 12, 8-10.

 

- Vriesde, R., Van Oss, J. en Gels, M., ‘Criminaliteit op Internet, een overzicht van de verschijningsvorm’, Algemeen Politieblad, 1999, afl. 13, 8-13.

 

- X., ‘Cyber terrorism specialists gather in Chicago’, Crime and justice international, 1998, afl. 20, 7-8.

 

INTERNETVERWIJZINGEN NAAR KRANTENARTIKELS

 

- ANP., (2001/11/15) ‘Fraudenetwerk op web ontmanteld’ [WWW]. NRC Handelsblad: http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2001/04/14/Med/inhoud.html [15/ 11/01]

 

- Baeyens, H., (2001/03/06)Het onveiligheidsgevoel op Internet’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.standaard.be/thema/multimedia/index.asp?doctype=detail.asp&ArticleID=DSM06032001_004 [24/12/01]

 

- Bettens, B., (2001/02/20) ‘Vlaamse kmo’s hebben schrik voor e-commerce’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.standaard.be/thema/multimedia/index.asp?doctype=detail.asp

&ArticleID=DSM20022001_004 [24/12/01]

 

- Boon, P., (2000/05/05) ‘Virus vermomt zich als liefdesbrief’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.standaard.be/nieuws/economie/detail.asp?articleID=DST05052000_045&Doctype=detail.asp [15/04/02]

 

- CDR, (2000/03/25) ‘E-mail stalker terroriseert gezin’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.destandaard.be/Archief/zoeken/DetailNew.asp?articleID=DST25032000_020&trefwoord=e%2Dmail [01/04/02]

 

- De Graeve, F., (2001/11/23) ‘On-line gokken in de lift’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.standby.be/Archief/zoeken/DetailNew.asp?articleID=DST23112001_013&trefwoord=virus [04/04/02]

 

- DJD., (2002/01/22) ‘België beleefde breedband-explosie’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.standaard.be/Nieuws/Economie/index.asp?articleID=DEXA22012002_073&DocType=detail.asp [27/02/02]

 

- FDG, (2001/12/24) ‘Geen bewondering voor virusschrijvers’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.standby.be/Archief/zoeken/DetailNew.asp?articleID=DST24122001_055&trefwoord=virus [04/04/02]

 

- Ketelaar, T., (2000/05/17) ‘Cybercrime: kluif voor diplomaten’ [WWW]. NRC Handelsblad: http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/05/17/Med/02.html [01/04/02]

 

- Lefelon, P. en Van Audenaerde, A., (1999/08/11) ‘Internetpiraat kraakt Skynet’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.standby.be/Archief/zoeken/DetailNew.asp?articleID=dss99081 10011&trefwoord=redattack [10/04/02]

 

- PLA, (2001/04/21) ‘Politie patrouilleert niet op het internet’ in De Standaard Online [WWW]. De Standaard: http://www.destandaard.be/Archief/zoeken/DetailNew.asp?articleID=

DST21042001_025 [15/10/01]

 

- Steketee, M., (2001/04/04) ‘Nieuw Chinees militair zelfvertrouwen’ [WWW]. NRC Handelsblad: http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2001/04/04/Vp/05a.html [28/03/02]

 

- Vandersmissen, M., (2001/10/05) ‘Federal Computer Crime Unit: te weinig personeel en materieel’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.destandaard.be/Archief/zoeken /DetailNew.asp?articleID =DST05102001_029 [15/10/01] [28/03/02]

 

- Van Eecke, P., (2002/02/18) ‘Asmodeus, de webscalpeerder’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.standaard.be/Archief/zoeken/DetailNew.asp?articleID=DST18022002_124&trefwoord=asmodeus [01/04/02]

 

- Van Eecke, P., (2001/11/12) ‘Cyberstalking' in De Standaard Online [WWW]. De Standaard: http://www.standby.be/Archief/zoeken/DetailNew.asp?articleID=DST12112001_123&trefwoord=stalking [27/03/02]

 

- Wuyts, D., (2001/02/20) ‘Hacken: wat is het en wat doe je eraan?’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.standby.be/Archief/zoeken/DetailNew.asp?articleID=DSM20022001_001 &trefwoord=kredietkaart [02/04/02]

 

- X., (2002/01/26)Explosion des connexions’ [WWW]. Le Soir en ligne: http://www.lesoir.com/articles/A_021981.asp [27/02/02]

 

- X., (1999/12/01) ‘Hooligans met leger op Internet’ [WWW]. NRC Handelsblad: http://www.nrc.nl/W2/Lab/EK2000/veiligheid/veilig991013wwwhool.html [20/03/02]

 

- Y.B., (2001/12/12) ‘Minderjarige hackers lopen tegen de lamp’ [WWW]. De Standaard Online: http://www.standaard.be/Archief/zoeken/DetailNew.asp?articleID=DST12122001_020&trefwoord=hackers [01/04/02]

 

ANDERE INTERNETREFERENTIES

 

- Benschop, A., (2001/04/14) ‘Wat is Usenet?’ [WWW] Universiteit van Amsterdam, Social Science Information System: www.sociosite.net  [22/12/01]

 

- Campbell, T., (1998/03) ’The first e-mail message, who sent it and what it said’ [WWW]. Pretext Magazine: http://www.pretext.com/mar98/features/story2.htm [08/12/01]

 

- Caraballo, D. en Lo, J., (2000/01/06) ’The IRC Prelude, what is IRC and how does it work?’ [WWW]. IRC Help: http://www.irchelp.org/irchelp/new2irc.html [23/12/01]

 

- DNS België, (2001) ‘De historiek van DNS’ [WWW]. http://www.dns.be/nl/AboutUs/history.htm [06/03/02]

 

- Government of Canada, (2001/02/27) ‘G8 Justice and Interior Ministers' Meeting’ [WWW]. http://www.g8.gc.ca/genoa/2001/Milan_Justice_Interior-e.asp [01/04/02]

 

- ISPA, (2002/01/23) ‘De Internetmarkt’ [WWW]. Internet Service Providers Association: http://www.ispa.be/nl/d000200.html [27/02/02]

 

- Jones, J., (2001/07/23) ’Almost all e-mail users say Internet, e-mail have made lives better’ [WWW]. The Gallup Organization: http://www.gallup.com/poll/releases/pr010723.asp [08/12/01]

 

- Luiijf, E., (1999) ‘Information warfare: de kwetsbaarheid van de samenleving’ [WWW]. TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium: http://www.tno.nl/instit/fel/refs/pub99/io_war.html [28/03/02]

 

- Marca, (1993/03/14) ‘NCSA Mosaic for X 0.10 available’ in comp.infosystems.gopher [news]. marca@ncsa.uiuc.edu [12/12/01]

 

- Ministerie van Economische Zaken, (2002/02/26) ‘Communicatiemedia en Audiovisuele media’ [WWW]. Nationaal Instituut voor de Statistiek: http://statbel.fgov.be/figures/d75_nl.asp#3 [27/02/02]

 

- Ministery of Foreign Affairs of Japan, (2000/10/26) ‘The G8 Berlin Meeting: Government/Industry Dialogue on Safety and Confidence in Cyberspace’ [WWW]. G8 summit: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/lyon.html [01/04/02]

 

- ostc, (1999) ‘Wetgeving: inbraak’ [WWW]. PISA, Providing Information About Internet Security Aspects: http://pisa.belnet.be/pisa/nl/juridisch/crack.htm [17/03/02]

 

- Sicherheit Im Internet (2001/05/24) ‘Tokio G8 Workshop Press Release’ [WWW]. http://www.sicherheit-im-internet.de/themes/themes.phtml?ttid=20&tdid=837&page=0 [01/04/02]

 

- Timbl (1991/08/06) ’WorldWideWeb: Summary’ in alt.hypertext [news]. timbl@info_.cern.ch [12/12/01]

 

- Wuyts, S. (2001/10/03) ‘Dertig jaar elektronische post, bescheiden programma wordt killer-app’ [WWW]. De Cursor: http://www.decursor.be/Nieuwsflash/index.html?330l02 [08/12/01]

 

- Wuyts, S., (s.d.) ’IRC: tien jaar wereldwijd babbelen’ [WWW]. De Cursor: http://www.decursor.be/On-line/IRC/index.html [23/12/01]

 

- X., (1997//03/12) ‘An overview of the World Wide Web’ [WWW]. European Organisation for Nuclear Research: http://public.web.cern.ch/Public/ACHIEVEMENTS/WEB/Welcome.html [19/10/01]

 

- X., (s.d.) ‘De strijd tegen piraterij’ [WWW]. Business Software Alliance: http://www.bsa.org/belgium-dutch/antipiracy/imitatie.phtml [09/02/02]

 

- X., (2002/03/25) ‘Europol krijgt waarnemingscentrum voor hightechcriminaliteit’ [WWW]. Security.nl: http://www.security.nl/artikel.php3?id=2904 [01/04/02]

 

- X, (1999/07/02) ‘Hacker Tool Targets Windows NT’ [WWW]. PC World: http://www.pcworld.com/news/article.asp?aid=11662 [31/03/02]

 

- X., (1994/14/11) ’Mosaic Communications changes name to Netscape Communications Corporation’ [WWW]. Netscape: http://home.netscape.com/newsref/pr/newsrelease5.html [19/10/01]

 

- X., (1997/12/10) ‘Meeting of Justice and Interior Ministers’ [WWW] The Birmingham Summit: http://birmingham.g8summit.gov.uk/prebham/washington.1297.shtml [01/04/02]

 

- X., (1999/05/28) ‘Samenwerkingsprotocol ter bestrijding van ongeoorloofd gedrag op het Internet’ [WWW]. Internet Service Providers Association Belgium ISPA: http://www.ispa.be/nl/c040202.html [07/08/01]

 

- X., (1994) ‘The Anarchist Cookbook’ [WWW]. The Little Bookstore: http://come.to/anarchy [27/03/02]

 

- X., (2001/11/22) ‘The road to the treaty’ [WWW]. Cybercrime Convention: http://www.stopcybercrime.net/2_1_1.php [01/04/02]

 

- X., (s.d.) ’Wat is FTP?’ [WWW]. Surfnet: http://www.surfkit.nl/knowledge/ftp/home.html [23/12/01]

 

ANDERE DOCUMENTEN

 

- Beirens, L., Businessplan bijstand voor onderzoek in ICT, strijd tegen ICT-criminaliteit. Brussel, januari 2001, 21 p. (businessplan).

 

- Beirens. L., Organisatie en werking van de Federal Computer Crime Unit en de regionale Computer Crime Units, Brussel, april 2001, 11 p. (informatiefiche).

 

- Computer Security Institute, Computer Crime and Security Survey, 2001, 20 p. (onderzoeksrapport).

 

- Cisco Systems, Internet Revolutie zorgt voor omwenteling van de manier waarop we werken, leven, spelen en leren, Amsterdam, juni 1999. (persbericht).

 

- De Cang, T., Piteus, K. en Van Wassenhove, I., Kinderpornografie, Gent, Academiejaar 2000-2001, 59 p. (scriptie in het kader van het vak Grondige Studie van het Strafrecht).

 

- Demotte, G., Elektronische handel, Brussel, juli 2000, 11 p. (oriëntatienota Ministerie van Economische Zaken).

 

- DNS België, liberalisering domeinnamen, Leuven, september 2000. (persbericht).

 

- Droit et Nouvelles Technologies, La Belgique sort enfin ses armes contre la cybercriminalité: à propos de la loi du 28 novembre 2000 sur la criminalité informatique, 2001, 28 p. (onderzoekspaper).

 

- Insites Consulting, België telt 3,2 miljoen regelmatige Internetgebruikers, Gent, april 2002. (persbericht).

 

- Internet Fraud Complaint Center, Six-month data trends report, 2001, 14 p. (onderzoeksrapport).

 

- ISPA, 4de kwartaal van 2001: explosie breedband in België bevestigt trend van het hele jaar 2001, Brussel, januari 2002. (persbericht).

 

- Louveaux, S., Le Spamming, état de la question, CRID, Namur, oktober 2000, 7 p. (onderzoekspaper).

 

- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Kwetsbaarheid van het Internet, Stratix Consulting Group, Schiphol, januari 2001, 224 p. (eindrapport).

 

- Ogilvie, E., ‘Cyberstalking’ in Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, Australian Institute of Criminology, 2000, 6 p. (nieuwsbrief).

 

- PricewaterhouseCoopers, European Economic Crime Survey, 2001, 18 p. (onderzoeksrapport).

 

- Sabam, Het auteursrecht in de kijker, 2001, 8 p. (brochure).

 

- Verenigingen zonder Winstoogmerk, Statuten DNS België, B.S. 17 juni 1999 (bijlage), 5089-5091.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende