Volks of Vlaams? Communautaire spanningen in de CVP tijdens de homogene regeringen (1950-1954). (Katrijn Vanierschot)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Vele mensen hebben op directe of indirecte wijze meegeholpen aan de realisatie van deze verhandeling. Graag zou ik langs deze weg mijn oprechte dank en erkentelijkheid willen uitdrukken tegenover al diegenen zonder wiens hulp en steun ik deze eindverhandeling nooit had kunnen voltooien.

 

In de eerste plaats dank ik mijn promotor professor Gerard. Hij reikte mij dit boeiende onderwerp aan en stuurde bij daar waar nodig.

 

Mijn oprechte dank gaat tevens uit naar Wouter Beke voor zijn geduldige wekelijkse begeleiding, zijn opbouwende kritieken en de ontelbare keren dat hij mijn teksten heeft gelezen en herlezen ondanks zijn drukke bezigheden.

 

Ik dank ook mijn ouders voor alle vanzelfsprekendheden, die lang niet zo vanzelfsprekend waren. Zij hebben mij niet alleen de kans gegeven om mijn studies te voltooien, maar zijn ook steeds in mij blijven geloven. Bij deze nog een extra woordje van dank aan het adres van mijn vader voor het geduldig nalezen van deze verhandeling.

 

Verder zou ik nog mijn vrienden en kotgenoten willen bedanken voor de welkome afleiding in drukke stressvolle periodes. Tot slot, en zeker niet het minst, gaat mijn dank uit naar Filip, voor de vele uren lees- en corrigeerwerk, zijn eindeloze geduld bij het maken van de bijlagen en vooral voor zijn niet aflatende steun en bemoedigende woorden.

 

 

Bedankt

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende