Municipale curatores in Italie en de westelijke provincies tijdens het principaat. (Véronique Bonkoffsky)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

HOOFDSTUK  VI: PROFIEL PER CATEGORIE VAN DE MUNICIPALE CURATORES

 

6.9. BESLUIT.

 

De curatores annonae vormden de belangrijkste groep van geattesteerde municipale curatores.  Verder namen ook de curatores uit de categorieën tempels, spelen en financiën een aanzienlijke plaats in.

Zoals de algemene chronologische spreiding aangaf, werd bij alle categorieën van curatores een piek genoteerd in de 2e eeuw met uitzondering van de categorieën ‘Water’ en ‘Financiën’ die hun hoogtepunt bereikten in de 1e eeuw.  Wat de categorie ‘Lusus iuvenalis’ betreft, was de verdeling over de 1e en 2e eeuw gelijkmatig.

Globaal gezien was Midden-Italië voor elke categorie het gebied waaruit de meeste municipale curatores van de verschillende categorieën voorkwamen.  Uitzonderingen hierop vormen de categorieën ‘Openbare werken’, ‘Spelen’ en ‘Financiën’.  De twee eerstgenoemde categorieën kenden ook een grote verspreiding van curatores in Zuid-Italië terwijl de curatores uit de categorie ‘Financiën’ zich voornamelijk in Noord-Italië ophielden.

Wat de sociale status betreft, zien we telkens de leden van de municipale elite als curatores sterk vertegenwoordigd.  In de categorieën ‘Openbare werken’, ‘Water’ en ook in de categorie ‘Tempels’ stellen we een verhoogde activiteit van zowel functionele als ere-equites als curatores vast, terwijl het in de categorie ‘Tempels’ de curatores uit de ordo senatorius waren die de belangrijkste plaats innamen omwille van het grote aantal curatores fani Herculis Victoris.  Vrijgelatenen als curator zien we éénmalig opduiken in de categorie ‘Tempels’, naast een grote vertegenwoordiging in de categorie ‘Voedsel’ en ‘Spelen’.

Verder mogen we besluiten dat de meeste municipale curatores hun curatele functie uitoefenden nadat ze de municipale cursus honorum hadden beëindigd.  Enkel bij de categorie ‘Wegen’ waar het grootste aantal curatores hun curatele aan het begin van hun municipale carrière uitoefenden ligt dit anders.

In de categorieën ‘Voedsel’, ‘Spelen’, ‘Openbare werken’ en ‘Lusus Iuvenalis’ vermeldt minstens de helft van de curatores het ambt van II vir.  De meeste curatores die hun curatele functie meerdere malen hebben uitgeoefend of verschillende curae hebben uitgeoefend, zijn te vinden in de categorieën ‘Voedsel’, ‘Spelen’ en ‘Financiën’.  Dit zijn bovendien de categorieën waarin de meeste curatores werden teruggevonden die evergetische daden hebben gesteld.

Voor de provincies kunnen we besluiten dat zo goed als geen curatores werden geattesteerd uitgezonderd curatores uit de categorieën ‘Openbare werken’, ‘Tempels’ en vooral uit de categorie ‘Spelen’.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende