Municipale curatores in Italie en de westelijke provincies tijdens het principaat. (Véronique Bonkoffsky)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

HOOFDSTUK  VI: PROFIEL PER CATEGORIE VAN DE MUNICIPALE CURATORES

 

6.0. INLEIDING

 

In dit laatste hoofdstuk willen we voor elke categorie die in de typologie werd behandeld een overzicht geven van wat in de hoofdstukken volgend op de typologie voor de gehele groep van curatores werd onderzocht.  Wij zullen bij deze bespreking de volgorde die in de typologie werd bepaald, handhaven.  Wat de categorie ‘Administratie’ betreft, werd zowel in Italië als in de provincies slechts één curator geattesteerd.  Dit maakt het onmogelijk een profiel te schetsen van de curatores van deze categorie.  Uiteraard laten we ook de curator lucustae die werd geattesteerd in de provincies en op zichzelf staat, buiten beschouwing.

 

Concreet betekent dit dat we voor elk type curator de chronologische en geografische spreiding en de verdeling over de sociale groepen beknopt zullen onderzoeken.  Er zal een kort politiek profiel worden opgesteld.  Aangezien het ons te ver zou leiden om een volledig politiek profiel te schetsen zoals we voor het geheel van municipale curatores hebben gedaan en dit bovendien ook niet zinvol is omwille van het beperkt aantal curatores per categorie, belichten we enkel de zaken die direct verband houden met de functie van curator.  Dit houdt in dat we nagaan of we een zekere regelmaat terugvinden wanneer een bepaald type curator zijn curatele functie uitoefende binnen zijn carrière.  Er zal ook kort worden herhaald hoeveel curatores binnen een specifieke categorie hun functie meerdere malen uitoefenden en hoeveel er meerdere curatele functies hebben vervuld.  Vervolgens zal worden gekeken hoeveel curatores van een bepaalde categorie evergetische daden hebben gesteld.  Alle resultaten zullen naast de resultaten die we voor alle curatores samen op elk onderdeel van deze thesis hebben vastgesteld, worden geplaatst.  Enkel dan zijn onze bevindingen over elke categorie curatores zinvol.  Hoewel de meest omvangrijke categorie 28 curatores telt, blijft het aantal te klein om evoluties te onderscheiden die de variabelen tijd, plaats en stand combineren.  Tenslotte zal per categorie ook de situatie in de provincies worden vermeld.

 

Het is onze bedoeling een totaalbeeld van elke categorie van curatores te verkrijgen zonder al te veel in detail te treden.

 

Alvorens de bespreking aan te vatten, willen wij enkel nog verduidelijken dat we de term ‘referentiestandaard’, hoogstwaarschijnlijk een neologisme,  zullen hanteren om te verwijzen naar de spreiding van het totaal aantal geattesteerde curatores.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende