Sociale geschiedenis van het  Brugse muziekleven tijdens en rond het jaar 1885. (Natan Bruneel)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. Werken

 

BAECK, E. “De expansie van de militaire muziek” in: L.P. GRIJP, red. Een muziekgeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam, 2001, 386-391.

 

BALLANTINE, C. Music and its social Meanings. New York, 1988.

 

BERGER, D. e.a. Nachtraven. Het uitgangsleven in Brussel van 1830 tot 1940. Brussel, 1987.

 

BOTS, M. e.a. Het Willemsfonds van 1851 tot 1914. Gent, 1993.

 

BRAEKMAN, W. L. Hier heb ik weer wat nieuws in d’hand. Marktliederen, rolzangers en volkse poëzie van weleer. Gent, 1990.

 

CARLIER, K. “Julius Sabbe. Een biografische schets” in: E. SCHEPENS en L. PAREYN, red. Julius Sabbe en de herleving van Brugge. Gent, 1996, 9-34.

 

CLAUDON, F. Dictionnaire de l’ opéra-comique français. […] 1995.

 

DE GRYSE, H. en DEREEPER, T. Karel de Gheldere. Dokter en dichter. Poperinge, 1958.

 

DELEU, F. “Beiaardmuziek” in: H. DACQUIN en M. FORMESYN, red. Brugge – Belfort en Beiaard. Brugge, 1984, 109-119.

 

DELOS, F. Herbergen en hun betekenis te Brugge, 1830-1914. Licentiaatsverhandeling, RUGent, faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, 1988.

 

DE MAESSCHALCK, E. en VINTS, L. Davidsfonds 1875-2000. Leuven, 2000.

 

DE MAEYER, J. Geschiedenis van Kerk en Religie: Nieuwste Tijd. Cursus, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 2000-2001.

 

DE MAEYER, J. “The Neo-Gothic in Belgium. Architecture of a Catholic society” in: J. DE MAEYER EN L. VERPOEST, red. Gothic revival. Religion, architecture and style in Western Europe 1815-1914. Proceedings of the Leuven colloqium, 7-10 November 1997. KADOC Artes 5. Leuven, 2000, 19-34.

 

De Morgen, 35e jaargang nr. 35, 12 febr. 2002. “Statige dame herwint haar oude glorie. Brugse Stadsschouwburg bijna uit de steigers”.

 

DEWILDE, J. “Julius Sabbe en de Vlaamse muziek” in: E. SCHEPPENS en L. PAREYN, red. Julius Sabbe en de herleving van Brugge. Gent, 1996, 35-66.

 

Een muziekgeschiedenis der Nederlanden. CD-Rom. Amsterdam, 2001.

 

FRANCOIS, P. “Brugse orgelmakers”. Biekorf, IL (1948) 121-126 en 155-162.

 

GEIRNAERT, N. “De beiaardiers te Brugge in het verleden” in: H. DACQUIN en M. FORMESYN, red. Brugge – Belfort en Beiaard. Brugge, 1984, 51-54.

 

GILSON, P. De Belgische toondichters. Brussel, 1936.

 

GOETHALS, L. “De geschiedenis van de Brugse beiaard” in: H. DACQUIN en M. FORMESYN, red. Brugge – Belfort en Beiaard. Brugge, 1984, 41-49.

 

GREGOIR, E.G.J. Les artistes-musiciens belges au XVIIIme et XIXme siècle. Brussel, 1885.

 

LANNOO, L. en D’HOOGHE, K. West-Vlaamse orgelklanken. Brugge, 1997.

 

LANNOO, L. “Orgels te Brugge”. Brugs Ommeland, XVIII (1978) 3-34.

 

LAUREYS, V. en VAN DEN WIJNGAERT, M. (red.) De geschiedenis van de Belgische Senaat, 1831-1995. Tielt, 1999.

 

LEFEVRE, P. “Le mouvement libéral flamand à Bruges (1872-1940). Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, LVIII (1980) 382-392.

 

LITJENS, H.P.M. De restauratie van het Gregoriaans. Venlo, 1985.

 

LUSTENHOUWER, W. De geschiedenis van het café chantant; met 249 café-chantant liedjes uit oma’s tijd. Brugge, 1987.

 

MICHIELS, G. Uit de wereld der Brugse mensen. De fotografie en het leven te Brugge 1839-1918. Brugge, 1978.

 

PELEMANS, W. “Muziekcultuur in het Vlaamse land” in: Facetten van het cultureel leven in Vlaanderen. Brugge, 1967, 107-124.

 

PIETERS, F. Van trompetsignaal tot muziekkapel. Anderhalve eeuw militaire muziek in België. Kortrijk, 1981.

 

RAU, J.A. “Een miskend gebouw in Brugge: het Koncertgebouw”. Brugge die Scone, XIV (1993) 4-5.

 

RAU, J.A. “Marktzangers in Brugge”. Brugge die Scone, XXII (2001) 39-40.

 

ROBIJNS, J. “Jaak Nikolaas Lemmens, Pierre Jean van Damme en het herstel van de religieuze muziek in België in de tweede helft van de 19e eeuw”. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, (XLII (1981) 7-21.

 

ROMBAUTS, W. Het oud archief van de kerkfabriek van Sint-Jacob te Brugge (XIIIde-XIXde eeuw) deel I: inventaris. Brussel, 1986.

 

ROTSAERT, K. “De Brugse Stadsschouwburg , een <<goddeloze>> tempel ?”. Brugs Ommeland, IV (1989) 5-46.

 

RYCKAERT, M. en VANDEWALLE, A. Brugge. De geschiedenis van een Europese stad. Tielt, 1999.

 

SABBE, D. Van Willemsfonds tot Davidsfonds. Leuven, 1975.

 

SPAEPEN, B. Sociale aspecten van het Antwerpse muziekleven omstreeks 1885. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1995.

 

STALPAERT, H. “Uit het repertorium van de Brugse liedjeszanger Blinde Narden”. Biekorf, LIX (1958) 285-286.

 

The new Grove Dictionary of Music and Musicians. 2e uitg. 29 dln. Londen-New York, 2001.

 

The new Grove Dictionary of Opera. 4 dln. Londen-New York, 1992.

 

TOP, S. Komt vrienden, luistert naar mijn lied. Aspecten van de marktzanger in Vlaanderen (1750-1950). Tielt, 1985.

 

VAN BIERVLIET, L. “The English colony in Bruges and its influence on the Gothic Revival in Flanders” in: J. DE MAEYER en L. VERPOEST, red. Gothic revival. Religion, architecture and style in Western Europe 1815-1914. Proceedings of the Leuven Colloqium 7-10 November 1997. KADOC Artes 5. Leuven, 2000, 99-104.

 

VANBRUSSEL, J. “Vlaamse vokale muziek en koorleven”. Vlaanderen, XXIX (1980) 137-191.

 

VANDAELE, F. 115 jaar Davidsfonds Brugge, 1875-1990. Zedelgem, 1990.

 

VAN EENOO, R. Een bijdrage tot de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge. (1864-1918) (Interuniversitair Centrum van Hedendaagse Geschiedenis. Verhandelingen IV). Leuven-Parijs, 1959.

 

VAN EENOO, R. Pers te Brugge : 1792-1914. Bouwstoffen (Bijdragen Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis XX). Leuven-Parijs, 1961.

 

VANHOUTRYVE, A. Brugse stand- en borstbeelden. Historische analyse en retrospectieve. Brugge, 1989.

 

VANHOUTRYVE, A. Jan Breydel en Pieter De Coninc. Brugse beelden. Geschiedenis van standbeelden en andere memorabilia te Brugge. Brugge, 1987.

 

VANHOUTRYVE, A. Van “Comedie” tot “Koninklijke Stadsschouwburg”. Brugse politiek en toneelcultuur tussen 1750 en 1994. Historische analyse en retrospectieve. Brugge, 1995.

 

VAN HOUTTE, J.A. De geschiedenis van Brugge. Tielt, 1982.

 

VANVELTHOVEN, H. en TYSSENS, J. Vlaamsch van taal, van kunst en zin, 150 jaar Willemsfonds, 1851-2001. Gent, 2001.

 

VERHAEGEN. Het militaire leven te Brugge – Katalogus 8° Brugse jaarbeurs 20-29 juni 1959. Brugge, 1959.

 

VOS, J. “Mannenzangverenigingen in de negentiende eeuw” in: L.P. GRIJP, red. Een muziekgeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam, 2001, 403-408.

 

VOS, S. “<<Feestklok van Vlaanderen>> Peter Benoit en de Nationale Feesten van 1880”. Wetenschappelijke tijdingen, LX (2001) 147-166.

 

www.beeldbankbrugge.be

 

www.concertgebouw-brugge.be/

 

www.grovemusic.com

 

 

2. Uitgegeven bronnen

 

 

De Stad Brugge (Weekblad voor Westvlaenderen), jaargang 1885.

 

DUCLOS, A. “De Parijsche Halle”. Rond den Heerd, XVIII (1883) 245.

 

Gazette van Brugge en der Provincie West-Vlaanderen (Godsdienst, Taal, Vaderland), jaargang 1885.

 

Journal de Bruges et de la Province, jaargang 1885.

 

Journal de Bruges et de la Province, jaargang 1886.

 

La Patrie (Indépendance, Constitution), jaargang 1885.

 

MALFEYT, A. Het Muziek-Conservatorium te Brugge. Geschiedenis en herinneringen (1847-1897) vermeerderd met de levensschetsen van bestuurders en leeraars. Brugge, 1922.

 

SABBE, J. Leo van Gheluwe. Zijn jubileum als bestuurder der Brugsche Muziekschool. 1872-1897. Brugge, 1897.

 

www.beeldbankbrugge.be

 

3. Onuitgegeven bronnen

 

 

PBC – Achteruit Geuzenras ! Volkslied gezongen ten jaren 1880 na hetwelk het muziek der Katholieken Burgersgilde in 1881 te Brugge ingericht is geweest.

 

PBC – krantenknipsels : Burgerwelzijn, 22 nov. 1913.

 

PBC – krantenknipsels : Gazette van Brugge, 20 febr. 1882.

 

PBC – notities in handschrift van Adolf Duclos

 

PBC – prent ‘Société Philharmonique’, 1848.

 

PBC – Standregelen Koninklijke koorzangmaatschappij “Concordia”. Brugge, 1893.

 

PBC – Verslag aan de leden namens den raad gedaan over de werkzaamheden van ‘t jaar 1884-1885. Davidsfonds Afdeeling Brugge, [1885].

 

RAB - Archief der Kerkfabriek van Sint-Walburga te Brugge : nr. 1546, rekening 1884.

 

RAB - Archief der Kerkfabriek van Sint-Walburga te Brugge : nr. 1531, rekening 1869.

 

RAB - Bisdom Brugge XIXde-XXste eeuw: nr. 35, rekeningen Kerkfabriek Brugge-Sint-Salvator, begroting 1885 en 1870.

 

RAB - Bisdom Brugge XIXde-XXste eeuw: nr. 36, rekening Kerkfabriek Brugge-O.L.V., rekening 1868.

 

RAB - Bisdom Brugge XIXde-XXste eeuw: nr. 37, rekeningen Kerkfabriek Brugge-Sint-Gillis, rekening 1885 en 1869.

 

RAB - Bisdom Brugge XIXde-XXste eeuw: nr. 38, rekeningen Kerkfabriek, Brugge-Sint-Jacobs, rekening 1885 en 1868.

 

RAB - Bisdom Brugge XIXde-XXste eeuw: nr. 40, rekeningen Kerkfabriek Brugge-Sint-Anna, rekening 1885 en 1869.

 

RAB - Bisdom Brugge XIXde-XXste eeuw: nr. 41, rekeningen Kerkfabriek Brugge-H. M.-Magdalena, rekening 1885 en 1868.

 

RAB - Hedendaags archief der Kerkfabriek van O.L.V. te Brugge: nr. 442, rekening 1885.

 

SAB OV XIII b 160 : Brief 17 jan. 1888.

 

SAB OV XIII b 160 : Brief 23 jan. 1889.

 

SAB OV XIII b 160 : Brief 16 jan. 1897.

 

SAB OV XIII b 160 : Briefwisseling politie, herbergiers, omwonenden 1894.

 

SAB SKWL XIII b 138 – 1876-1904 : Brief pompierkorps, 18 nov. 1887.

 

SAB SKWL XIII b 138 – 1876-1904 : Cahier des charges pour l’exploitation du théatre, 23 maart 1889.

 

SAB SKWL XIII b 138 – 1876-1904 : Inventaire du mobilier et accessoires de la salle de spectacle à Bruges, saison théâtrale 1886-1887.

 

SAB SKWL XIII b 138 – 1876-1904 : Schets plattegrond Concertzaal in de St.-Jacobstraat, s.d.

 

SAB SKWL XIII b 163 – 1884-1892 : Extrait du moniteur belge du 17 juillet 1880, n° 200, ‘ministère de l’intérieure’: aanvraag tot ‘regelmatige schouwburg’, 17 juli 1880.

 

SAB SKWL XIII b 167 – 1884-1888

 

SAB SKWL XIII b 174 – 1885-1895

 

SAB SKWL XIII b 174 – 1885-1895 : Brief ‘abonnés et habitués du théâtre de Bruges’, 24 jan. 1884.

 

SAB SKWL XIII b 174 – 1884-1895 : Frais de la Troupe, [1892]

 

SAB SKWL XIII b 174 – 1885-1895 : Montant des cachets d’artistes, [1888].

 

SAB SKWL XIII b 174 – 1885-1895 : Relevé des dépenses ordinaires …, 4 juni 1887.

 

SAB SKWL XIII b 176 – 1885-1925

 

SAB SKWL – 10 : Stad Brugge – Harmonij korps : Rekeningen van de muzikanten van het stedelijk harmonijkorps, 1875-1890.

 

 

Afkortingen

 

SAB SKWL : Stadsarchief Brugge – Schone kunsten, wetenschappen en letteren

SAB OV : Stadsarchief Brugge – Openbare Veiligheid

RAB : Rijksarchief Brugge

PBC : Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende