Bormsfonds. Vereniging zonder winstoogmerk (1927-1990). Merksem. (Hans Vandenhouten)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Geschreven informatie

 

A. BRONNEN

 

1.1 Archivalische bronnen

 

1.1.1 Onuitgegeven

 

ANTWERPEN. Archief en Museum voor het Vlaamse cultuurleven

 Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen

 http://museum.antwerpen.be/amvc_letterenhuis

Van enkele verenigingen en personen die belangrijk waren inzake het onderwerp, werden de mappen met documentatie en knipsels doorgenomen, en van sommigen ook de briefwisseling. In de eerste plaats de uitgebreide brievencollectie van August Borms (B 745), waarbij vooral de aandacht ging naar diens brieven geschreven vanuit de Leuvense gevangenis. Om sommige hiaten in de correspondentie aan te vullen, lazen we ook de gedenkschriften van Cyriel Rousseeu (R777/H).

Naast de knipsels en documenten van de Bormsfonds vzw waren ook de papieren van Het Martelaarsfonds(M282) en Lodewijk Scharpé en zijn Scharpé-fonds(S255) van belang. De mappen van de Bormsfonds vzw betroffen hoofdzakelijk materiaal (folders, affiches,…) dat reeds aangetroffen werd in het privé-archief van Gust Van Damme.

 

 

ANTWERPEN. Archief-, documentatie- en onderzoekscentrum
 Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen
 
http://www.advn.be

De gevonden informatie was reeds terug te vinden het privé archief van Gust Van Damme.

 

 

BRUSSEL Archief Commissie voor Rechtsherstel

 Te raadplegen via: Dienst van Sekwester

 Bischoffsheimlaan 38

 1000 Brussel

De documentatie van de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen heeft wegens haar aard en de bestemming nog steeds een vertrouwelijk karakter en kan slechts met toestemming worden geraadpleegd. Enkel van belang waren de documenten van de Dienst van Sekwester in verband met de vermeende collaboratie van de Bormsfonds vzw.

 

 

MERKSEM. Archief Bormsfonds vzw

 Bewaard door: Gust Van Damme

 Kruisbaanvelden 52

 2170 Merksem

Uitgebreid en hoofdzakelijk geordende documentatie, briefwisseling en financiële gegevens van de drie verenigingen die in de verhandeling aan bod komen: Komiteit tot ondersteuning der Merxemsche krijgsgevangenen, Steunfonds der familie Borms en Bormsfonds vzw ( en later Vl.E.K). Voor het Komiteit beschikten we over een verslagboek van de vergaderingen (in slechte staat) en een beperkte briefwisseling.

Meer van belang waren de boekhouding (kas- en balansboek, ledenadministratie, …), de verslagboek, en de correspondentie van het Steunfonds der familie Borms. Nauw hierop aansluitend volgde het materiaal van het Bormsfonds waar de financiële neerslag nog nauwkeuriger was. Van deze vzw beschikten we ook over uitgebreid propagandamateriaal (als folders, briefkaarten, enz.) en verscheidene mappen met knipsels, dreigbrieven, enz. Dit konden we aanvullen met een map uit de persoonlijke briefwisseling van Lode Van Damme.

Wat betreft Vl.E.K bleef het bij de boekhouding en een uitgebreide briefwisseling (tot 1990) met talrijke Vlaamse organisaties, en vooral Cyriel Rousseeu.

 

 

 MERKSEM.   Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem v.z.w.

 'Hofke van Roosendaal'

 Terlindenhofstraat 265

 2170 Merksem

 Beperkte collectie brieven en documenten in verband met de Merksemse

 Groeningerwachten.

 

 

1.1.2 Uitgegeven

 

 A. Zelfstandige publicatie

 

 

B. Pers en periodieken

 

De jaartallen verwijzen naar de door ons onderzochte jaargangen. Vaak kon ik aan de hand van het archiefmateriaal nauwkeurig op zoek gaan naar specifieke nummers in de bladen. Alle persliteratuur bevond zich in de Stadsbibliotheek Antwerpen

 Hendrik Conscienceplein 4

 2000 Antwerpen

 

 

1.2 Literaire bronnen

 

 Uitgegeven

 

 

 

B. WERKEN

 

 1.1 Onuitgegeven

 

 

1.2 Uitgegeven

 

2. Mondelinge informatie

 

Interview

 

-De talloze ontmoetingen met Gust Van Damme, de oud-voorzitter van de Bormsfonds vzw, leverde een belangrijke bijdrage aan dit werk. De losse gesprekken konden de bronnen verhelderen en leverden vaak nieuwe achtergrondinformatie op.

 *Prof. Em. Gust Van Damme

 1944-1968: secretaris Bormsfonds vzw/ Vl.E.K

 1968-1989: voorzitter Vl.E.K

 

3. Audiovisuele informatie

 

 3.1 TV

 

-A. Borms, (1878-1946), televisieprogramma: Boulevard, Brussel, BRTN-Belgische Radio en Televisie Nederlands, 16 oktober 1996, 30 min.

 

 3.2 FOTO

 

 -In het AMVC en het ADVN kon ik beschikken over enkele mappen met foto’s van

 August Borms. Zelf nam ik enkele foto’s aan het graf van Borms te Merksem.

 

4. Digitale informatie

 

 4.1 CD-ROM

 

 

4.2 Internet

 

 

 

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende