Van Vanbeselaere tot Huvenne. Het aankoopbeleid van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (Myrthe Wienese)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

1. Inleiding

 

1.1    Onderzoeksonderwerp

 

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA)herbergt een mooie collectie beeldende kunst, overwegend schilderijen maar ook tekeningen en sculpturen. Het is gevestigd in een prachtig negentiende- eeuws museumgebouw, midden in de wijk het Zuid.

 

Rond het midden van de vijftiende eeuw verenigden schilders zich in een afzonderlijk gilde te Antwerpen met Sint Lucas als patroonheilige. De schilders hadden een eigen vergaderruimte en feestzaal, de schilderskamer, die gedecoreerd werd met werken die geschonken werden door de leden van het gilde. In feite ligt hier de basis van de kern van de collectie van het museum. Uit het gilde groeide in 1663 de Academie.[1] Het stadsbestuur van Antwerpen liet in de Handelsbeurs een gedeelte vrijmaken zodat de academie die kon gebruiken als leslokaal en er ook een kunstkamer kon inrichten.

 

Onder het Franse bewind (1794-1815) werden talrijke kunstwerken uit de schilderskamer door de revolutionairen in beslag genomen en samengebracht in depots of verzonden naar Parijs. Bij hun terugkeer in 1815 kwam een deel terecht in het museum van de Academie dat later het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten zou worden. In het begin van de negentiende eeuw kreeg de Antwerpse Academie het statuut van Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst. In 1852 werd op initiatief van de Academie het ‘Museum van de academiekers’ opgericht.[2] Vooraanstaande kunstenaars uit binnen- en buitenland werden geacht een kunstwerk te maken voor de het museum. Later besloot de Academie ook schilderijen, beelden en tekeningen te kopen. De aankopen gebeurden met toelage van de stad en de staat. In de loop van de jaren werd het statuut van het museum aangepast. Volgens een koninklijk besluit werd het in 1895 onafhankelijk van de Academie. In 1928 werd het museum een instelling van de staat wat inhield dat zij het personeel benoemde en betaalde. Pas in 1931 verwierf het museum rechtspersoonlijkheid.[3]

 

De kern van de museumcollectie met overwegend laat- zestiende en zeventiende- eeuwse werken werd al in 1840 aangevuld met het legaat van ridder Florent van Ertborn, burgermeester van Antwerpen onder koning Willem I.[4] Hij had een voorliefde voor primitieven en quattrocento meesters. Dankzij dit legaat deden kunstenaars als Van Eyck, Van der Weyden, Memling, maar ook Simone Martini en Jean Fouquet zijn intrede in het museum. Daarmee was de basis voor de collectie oude meesters gelegd. In de loop van de jaren werd deze verzameling uitgebreid met andere legaten, schenkingen en aankopen.

 

Het KMSKA inspireerde in de negentiende- eeuw als museum talloze kunstenaars. Inmiddels beleefde Antwerpen een economische heropbloei. Die welvaart stimuleerde de artistieke activiteit en de academie ging in Europa een belangrijke rol spelen; leerlingen en meesters van de academie schonken werk aan het museum. De collectie

 

negentiende meesters oversteeg uiteindelijk de meesters van de vorige eeuwen. Aan het eind van de negentiende- eeuw begonnen jonge kunstenaars tegen het academisme van hun voorgangers te reageren. Zij legden de basis voor het modernisme. Dankzij schenkingen bezit het museum de grootste Ensor- collectie en heeft het de grootste verzameling werken van Rik Wouters. Voor de verzameling negentiende- en twintigste eeuwse kunst heeft het museum ook veel te danken aan de schenkingen van Kunst van Heden. Deze vereniging wilde tentoonstellingen organiseren en het museum verrijken met moderne schilderkunst. Langzamerhand vormde zich een interessante collectie moderne kunst met schilderijen van Vlaamse impressionisten, symbolisten, surrealisten, expressionisten, animisten en abstracten (o.a. Gustave van de Woestyne, Jakob Smits, Constant Permeke, Jean Brusselmans, René Margritte) en daaromheen buitenlandse kunstenaars als George Grosz, Marc Chagall en Amedeo Modigliani.

 

Het onderzoeksonderwerp zal gaan over de museumcollectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

 

1.1.2 Positionering binnen de Belgische museumwereld

 

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten draagt een bijzondere verantwoordelijkheid als cultuurmotor in het Vlaamse museumlandschap. Het heeft door zijn buitengewone collectie en zijn goed uitgebouwde infrastructuur alles in huis om op het internationale forum een belangrijke rol te spelen. Samen met de collecties van het MSK Gent en het Groeningemuseum Brugge/SMB biedt de collectie van het KMSKA een uniek representatief overzicht van de beeldende kunst van de Zuidelijke Nederlanden van de 14de tot de 20ste eeuw. Elk van de musea heeft een eigen zwaartepunt: het Groeningemuseum is beroemd om haar collectie Vlaamse primitieven, het KMSKA concentreert zich in zijn expertisevorming op de 16de tot en met de 19de eeuw en het MSK Gent doet hetzelfde voor de 19de en 20ste eeuw. De collecties sluiten op elkaar aan . Het KMSKA bundelt vanaf dit jaar dan ook de krachten met deze twee andere grote kunsthistorische musea die Vlaanderen rijk is (de Koepel). Enerzijds om intern beter te functioneren, anderzijds om het museumpubliek en externe partners nog beter te benaderen.

 

Het grootste museum van België is echter de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel. In het Museum voor Oude Kunst wordt een uitgebreide collectie schilderijen, beelden en tekeningen uit de 15de tot de 18de eeuw bewaard. De verzameling groeide rond een oorspronkelijke kern van kunstwerken die de revolutionairen op het einde van de 18de eeuw in beslag genomen hadden of die afkomstig waren uit de depots van de Franse Staat. Door de jaren heen werd dit oorspronkelijke bestand onophoudelijk aangevuld met aankopen, maar ook met schenkingen en legaten van talloze mecenassen. Het zwaartepunt wordt gevormd door de schilderkunst uit de voormalige Zuidelijke Nederlanden. In het Museum voor Moderne Kunst ziet men het logische vervolg van de artistieke ontwikkeling die begint in het Museum voor Oude Kunst, kortom de 19de en 20ste eeuw. Het Departement voor Moderne Kunst omvat ook het Antoine Wiertz- en het Constantin Meuniermuseum, die helemaal gewijd zijn aan het werk van deze belangrijke 19de-eeuwse Belgische kunstenaars.[5]

 

1.1.3 Organisatorische en financiële aspecten van het KMSKA

 

Het KMSKA heeft een complexe juridische structuur. Het is enerzijds een buitendienst van de administratie Cultuur wat impliceert dat personeel of de personeelsfunctie van de instelling behoort tot het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en dus rechtstreeks door de Vlaamse Gemeenschap worden betaald. Daarnaast kan de instelling zoals andere entiteiten van de administratie beroep doen op de horizontale dienstverlening (personeel, juridisch advies) of het departement. Anderzijds is het KMSKA ook een Dienst Afzonderlijk Beheer (DAB) wat een beperkte flexibiliteit toelaat waardoor het voor bepaalde functies eigen personeel kan werven.[6] Aan het KMSKA zijn twee nevenorganisaties verbonden: Vrienden van het KMSKA (vzw) en de patrimoniumvennootschap Eigen Vermogen.[7] De kunstcollectie van het KMSKA is ondergebracht in de patrimoniumvennootschap Eigen Vermogen. De Vlaamse Gemeenschap is samen met de stad Antwerpen in onverdeeldheid eigenaar van dit patrimonium. De vrienden van het KMSKA heeft fondsen en publiekswerving als belangrijkste opdracht.

 

Sinds 1997 is het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten één van de vijf wetenschappelijke instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. De instelling is niet hiërarchisch maar administratief ingedeeld bij de Administratie Cultuur van het departement Welzijn Gezondheid en Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Het museum krijgt een jaarlijkse dotatie, dat wil zeggen een vaste jaarlijkse overheidssubsidie. In 2002 werd de dotatie verminderd van 2,3 miljoen euro naar 2 miljoen euro en steeg over de volgende jaren geleidelijk terug naar 2,3 miljoen euro. Ter vergelijking; toen Vanbeselaere hoofdconservator werd van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen was de begroting voor aankopen vastgesteld op 1.500.000 BF (ca. 40.000 Euro). Twee jaar later was het aankoopbudget verhoogd naar 1.750.000 BF (ca. 45.000 Euro). In 1961 was het aankoopbedrag 2.000.000 BF (ca.50.000 Euro). Vanbeselaere vraagt dan aan de minister of het aankoopbedrag verhoogd kan worden omdat het bedrag niet meer toereikend is om eersterangs werk voor het museum aan te kopen. In 1973 is het aankoopbedrag tijdens het hoofdconservatorschap van Gilberte Gepts al verhoogd tot 3.000.000 BF (ca. 75.000 Euro).

 

Ter waarborging van een constante werking vraagt het museum voor de periode 2006-2010 een verhoging van 4% ten opzichte van de huidige dotatie. De dotatie stijgt zo van 2,4 miljoen euro in 2006 naar 2,9 miljoen euro in 2010. Door een aantal rechtstreekse tussenkomsten is de steun die het KMSKA ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap een significant hoger bedrag dan de dotatie doet vermoeden. De dotatie bedraagt momenteel 2,3 miljoen euro en als men daarbij de rechtstreekse tussenkomsten (geschat op 3,3 miljoen euro en daarmee dus hoger dan de toegekende dotatie) optelt komt de totale steun aan 5,6 miljoen euro.[8]

 

Het KMSKA streeft ernaar om een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) te worden waarbij het de noodzakelijke autonomie zal verwerven om haar taken uit te voeren.

 

 

1.2 Projectkader

 

De verzameling van het KMSKA heeft een bijzonder profiel. Ze bestaat uit twee belangrijke kernen oude kunst die van grote invloed zijn geweest bij het ontstaan van de verzameling negentiende- eeuwse academici en de moderne meesters. De aanwinsten moeten passen in het collectieprofiel dat het KMSKA in het verloop van zijn geschiedenis kreeg. Bij voorkeur moet worden gedacht aan de bestaande lacunes in de verzameling. Het verwervingsbeleid zal in deze thesis nader onderzocht worden. Als toetssteen wordt het verzamelbeleid van de jaren vijftig tot heden in kaart gebracht om na te gaan waarom bepaalde werken werden verworven en om de consistentie van het aankoopbeleid te evalueren.

 

 

1.3    Doelstelling

 

Vanuit het projectkader wordt voor de thesis de volgende doelstelling uitgeschreven;

Het evalueren van het verzamelbeleid van 1948 tot heden van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.

 

 

1.4    Vraagstelling

 

Om de doelstelling te bereiken zal voor de thesis de volgende centrale hoofdvraag beantwoord worden;

Welk aankoopbeleid hebben de conservatoren afzonderlijk gevoerd gedurende hun hoofdconservatorschap in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, te beginnen met Walther Vanbeselaere?

De volgende deelvragen kunnen worden afgeleid van de hoofdvraag. De deelvragen hebben te maken met de samenstelling van de verzameling, de aankopen en de tussenevaluatie.

 

Samenstelling van de verzameling

Om een goed beeld te krijgen hoe het aankoopbeleid is geweest, is het van belang om te weten hoe de samenstelling van de collectie was op het moment van aantreden als hoofdconservator. De eerste deelvraag zal daarom zijn:

1.Hoe was de samenstelling van de collectie op het moment van aantreden als hoofdconservator?

 

Aankoopbeleid

Nadat de samenstelling van de collectie bij aantreden als hoofdconservator is bezien, is het van belang te weten welke aankopen zijn gedaan. Op basis van de aankopen kan de ontwikkeling van de verzameling gevolgd worden. Een tweede vraag zal zijn:

2.Welke aankopen zijn er gedaan tijdens het hoofdconservatorschap?

Wanneer het duidelijk is welke aankopen zijn gedaan is het, in het licht van de ontwikkeling van de verzameling, belangrijk te weten waarom bepaalde werken van kunstenaars aangekocht werden. De derde deelvraag zal zijn:

3.Op basis van welke criteria werden werken voor het museum aangekocht?

 

Evaluatie

Naar aanleiding van de hierboven gestelde deelvragen kan een tussentijdse evaluatie per hoofdconservator gedaan worden. Wanneer alle tussentijdse evaluaties als geheel bekeken worden zal een beeld ontstaan van het aankoopbeleid

 

van de afgelopen vijftig jaar. Er kan dan vastgesteld worden of de hoofdconservatoren handelden in het belang van de ontwikkeling van de verzameling of dat zij juist inspeelden op de vraag van de markt. De laatste deelvraag zal zijn:

4.Hoe kan het aankoopbeleid van de hoofdconservator geëvalueerd worden?

 

 

1.5 Onderzoeksmethode

 

Om deze vragen te beantwoorden zal hoofdzakelijk het bureauonderzoek als onderzoeksmethodes worden toegepast. De bronnen van informatie richten zich op personen, documenten en literatuur. De personen fungeren in de thesis als informant en als deskundige. De laatste twee hoofdconservatoren kunnen inzicht verschaffen in het aankoopbeleid zoals zij dit ten tijde van hun hoofdconservatorschap voerden. In het kader van het onderzoek worden documenten als beleidsnota’s, jaarverslagen en commissieverslagen geraadpleegd om informatie te verkrijgen over gedane aankopen door het KMSKA. De literatuur zal geraadpleegd worden om informatie te verkrijgen over bepaalde hoofdconservatoren en over ontwikkelingen rondom het KMSKA. Kunsthistorische literatuur zal gebruikt worden om de aankopen in een bepaalde context te kunnen plaatsen. Een andere vorm van het verzamelen van data zal worden gedaan door middel van het houden van interviews met de huidige directeur van het KMSKA en de afgelopen twee hoofdconservatoren.

 

Om de eerste deelvraag over de samenstelling van de collectie bij aantreden als hoofdconservator te beantwoorden, zal gebruik gemaakt worden van jaarboeken jaarverslagen en bezitscatalogi. Ook de commissieverslagen zullen onderzocht worden.

 

Om de tweede deelvraag te beantwoorden worden de jaarboeken, jaarverslagen, commissieverslagen en catalogi onderzocht.

 

Om de derde deelvraag te beantwoorden wordt achtergrondinformatie over de hoofdconservator bestudeerd en zullen interviews gehouden worden met twee voormalige hoofdconservatoren, te weten; mevrouw Lydia Schoonbaert en de heer Leo Wuyts.[9]

 

Naar aanleiding van de antwoorden kan de vierde deelvraag beantwoord worden. Er is dan een overzicht tot stand gekomen van het aankoopbeleid van de afgelopen vijftig jaar, beginnend bij de heer Vanbesselaere en eindigend bij de huidige directeur, de heer Huvenne.

 

1.5.1 Onderzoeksontwerp

 

Het onderzoeksontwerp dat hierboven is beschreven kan als volgt uitgelegd worden. Het onderzoek bestaat uit verschillende fases. Literatuurstudie, data collectie en analyse zullen gedaan worden. Elk van deze fases zal leiden tot een product, te weten: de beschrijving en de evaluatie. Tot het bronnenmateriaal wordt de literatuurstudie en andere vormen van dataverzameling gerekend. Het verzamelde bronnenmateriaal leidt nu tot een beschrijving van het aankoopbeleid. De input voor de analyse komt van het beschrijvende gedeelte. Tenslotte zal deze geëvalueerd worden. Naar aanleiding van de evaluatie kan bekeken worden hoe het aankoopbeleid is uitgevoerd de afgelopen vijftig jaar.

 

In figuur 1. wordt het onderzoeksontwerp schematisch voorgesteld.

 

Figuur 1. Schematische voorstelling onderzoeksontwerp.

 

1.6 Structuur

 

De structuur van de thesis kan als volgt gezien worden. Hoofdstuk twee zal gaan over het aankoopbeleid gedurende het hoofdconservatorschap van de heer Vanbesselaere (1948-1972). Hoofdstuk drie zal gaan over het beleid dat mevrouw Gepts voerde gedurende haar hoofdconservatorschap bij het KMSKA (1973-1981). Dit hoofdstuk wordt vervolgd met het interim hoofdconservatorschap van de heer Wuyts. Het volgende hoofdstuk zal gaan over het verzamelbeleid tijdens het hoofdconservatorschap van mevrouw Schoonbaert (1985-1995). Dit hoofdstuk wordt vervolgd met het interim hoofdconservatorschap van de heer Erik Vandamme. Het laatste hoofdstuk stelt het aankoopbeleid van de heer Huvenne aan de orde (1997-heden). De conclusie geeft een evaluatie van het aankoopbeleid van de afgelopen vijftig jaar. Hierin wordt onder andere bekeken of het aankoopbeleid erop was gericht lacunes te vullen of dat er meer is aangekocht naar aanleiding van de vraag van de markt.

Het overzicht van de aankopen richt zich enkel op de schilderijen en de beeldhouwwerken die het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen heeft verworven. De tekeningen worden buiten beschouwing gelaten omdat de omvang van de thesis anders te groot werd. Elk hoofdstuk begint met een inleiding die de een weergave geeft van de artistieke periode en om de aankopen in een context te kunnen plaatsen. Daarna volgt een paragraaf met

 

achtergrondinformatie over de desbetreffende hoofdconservator. Vervolgens volgt een beschrijving van de samenstelling van de verzameling op het moment van aantreden als hoofdconservator. Deze paragraaf wordt gevolgd door een beschrijving van de aankopen gedurende het beleid van de hoofdconservator. De aankopen zijn per jaar in een tabel gesorteerd waarbij de eerste aankopen geel zijn gearceerd. De beschrijving van de aankopen wordt aan het eind van elk hoofdstuk geëvalueerd. De evaluaties worden in de conclusie samengevat en geven een eindevaluatie of een hoofdconservator zich heeft ingezet om de lacunes in de verzameling aan te vullen dan wel heeft ingespeeld op de vraag van de markt of om persoonlijke smaak kunstwerken heeft verworven.

 

 

2. Walther Vanbeselaere [1948-1972]

 

2.1 Inleiding

 

Hoofdstuk 2 behandelt het hoofdconservatorschap ten tijde van Walther Vanbeselaere. Om zijn aankopen in een context te kunnen plaatsen wordt in de volgende paragrafen een overzicht gegeven van de artistieke periode van 1945 tot en met 1970. Hierna volgt een beschrijving van de aankopen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een evaluatie van de aankopen.

 

2.1.1 Artistieke situatie 1945-1960 internationaal

 

In de periode 1945-1960 vinden er enkele verschuivingen plaats op het kunstgebied: de Verenigde Staten namen de positie over van Europa en Antwerpen werd onttroond als kunsthoofdstad van Vlaanderen.

 

Veel Europese kunstenaars waren uit angst voor of onvrede met het nazisme uitgeweken naar Amerika, waardoor het centrum van de kunst was verplaatst van Parijs naar New York. De Parijse kring van kunstenaars die niet naar Amerika waren uitgeweken en in Frankrijk waren gebleven behoorden tot de École de Paris. Tot de echte vernieuwers behoorden zij niet. Vergeleken met wat zich in Amerika aan het ontwikkelen was, bleven de kunstenaars van de École de Paris de traditie trouw. Ook de beeldhouwkunst weigerde volledig met de traditie te breken. Veel kunstenaars werkten nog sterk in de traditie van Rodin, Bourdelle en Maillol en kan daarom weinig revolutionair genoemd worden.[10]

 

De stroming in de kunst die de geschiedenis in zou gaan als typisch Amerikaans is het Abstract Expressionisme.

Deze term is min of meer een aanduiding voor een algemene tendens in het New Yorkse kunstklimaat van die jaren. Dat kunstklimaat werd bepaald door twee richtingen: het uitbundige van de Action Painting en het beheerste en bezinnende van de Colorfield Painting.

 

Hoewel er direct na de oorlog in de Europese kunst weinig sprake was van innovatie, ontstond er in de jaren vijftig in Europa meer en meer kritiek op de traditionele schilderkunst. Veel kunstenaars wilden zich bevrijden van de regels die alle spontaniteit in de kiem hadden gedrukt. De vreugde om de herwonnen vrijheid openbaarde zich voornamelijk in de kunst. Voor die ‘andere kunst’ bestaan verschillende aanduidingen. Naast L’Art Informel worden Tachisme, Lyrische Abstractie en Cobra gebruikt voor hetzelfde fenomeen. Een andere term in de Europese schilderkunst van de jaren vijftig is de benaming Materie schilderkunst. Voor al deze bewegingen betekende artistieke vrijheid voor de kunstenaars het hoogste goed.

 

2.1.2 Artistieke situatie 1960-1970 internationaal

 

Aan het eind van de jaren vijftig, die voor het grootste deel in het teken van de abstracte kunst staan, duikt het realisme weer op met de kunst van het Franse Nouveau Réalisme. Samen met de tegelijkertijd in de Verenigde Staten en Engeland ontstane Pop Art keert de realiteit weer in de kunst terug. Het was echter niet meer de realiteit van Courbet of de onwaarschijnlijke realiteit van de Magisch Realisten. De ontwikkeling van de massamedia in de jaren vijftig had een jongere generatie kunstenaars een geheel nieuw arsenaal aan beelden gegeven. Het waren beelden van de banale werkelijkheid die de kunstenaars op hun doek schilderden. Het realisme van de Brits- Amerikaanse Pop Art en ook van het Franse Nouveau Réalisme is ook terug te vinden in het Nieuw Realisme en de Nieuwe Figuratie.

 

Na een overwegend abstracte periode was er in de jaren zestig sprake van een opkomend nieuw kunstklimaat. Een beeldende kunst waarin de afbeelding, het object en de figuratie weer in allerlei gedaanten zou optreden. De term Nieuwe Figuratie wordt in Nederland tegenwoordig alleen nog aangeduid in het werk van de Nederlander Lucassen en de Belgen Raveel en Elias. Het onderwerp van de Nieuwe Figuratie is voor een belangrijk deel de werkelijkheid van onwerkelijke scheppingen, het abstracte leven van realistische voorstellingen. De Nieuwe Figuratie geeft geen probleemloze figuratie maar zij geeft juist aan die problemen gestalte die aan figuratie inherent zijn.[11]

 

Een tweede belangrijke beweging in de jaren zestig is de Post- Painterly Abstraction. Hoewel de verschillen tussen Pop Art en Post- Painterly Abstraction groot zijn valt er wel een belangrijke overeenkomst aan te wijzen, namelijk het gebruik van harde kleuren en vormen en het zich ontdoen van alle emotie. Post- Painterly zette zich niet alleen af tegen de uitbundigheid van de Action Painting, maar ook tegen de Pop Art door de verwerping van herkenbare populaire beelden. De kunstenaars hadden het schildersgebaar volledig afgezworen en hun schilderkunst bestond uit uiterst eenvoudige composities van monochrome vlakken waaruit elke schilderachtige emotie verdwenen was.

 

Het verzet van Post-Painterly Abstraction tegen de exuberantie van het Abstract Expressionisme deed zich op vergelijkbare wijze voor in de beeldhouwkunst van de jaren zestig. De Minimal Art kan gezien worden als een ruimtelijke interpretatie van de Post- Painterly ideeën en is min of meer de reactie op de traditionele beeldhouwkunst.

Zo afstandelijk als de Post-Painterly Abstraction was, zo koel en simpel waren de geometrische vormen van de Minimal Art. De Minimal Art streefde naar volledige zuiverheid en integriteit van de kunst. Aanduidingen als Neo- Constructivisme en Primary Structures benadrukken nog maar eens de reductionistische ambities van deze minimale beeldhouwkunst.[12]

 

Rond 1960 tekende zich in de kunst een kentering af die alles te maken had met de objectiviteit van het kunstwerk. Deze verandering had zich ook geleidelijk voltrokken in het werk van de leden van de Nederlandse Informele Groep. De Informele Groep hief zich uiteindelijk op om te herrijzen in de Nul Groep. Deze groep keerde zich in de eerste plaats tegen het expressionisme van de jaren vijftig. Kunst zou voortaan niets meer zijn dan een uitdrukking van de subjectieve gevoelens van de kunstenaar maar een zo objectief mogelijke registratie van de alledaagse werkelijkheid.[13] Nul integreerde kunst en werkelijkheid.

 

Hoewel de naam Zero nog wel eens gehanteerd wordt voor de Nederlandse Nul groep, hoort de naam toe aan de in 1958 opgerichte Duitse groep van Heinz Mack, Otto Piene en Günther Uecker. Ondanks overeenkomsten tussen Nul en Zero, streefde Zero ernaar de werkingswijze van de natuur in het kunstwerk te imiteren. Ook vertonen Zero kunstenaars een hang naar symboliek en het kosmische die de Nul kunstenaars volledig vreemd is.

 

Verenigd onder de naam Nieuwe Tendenzen (naar de expositie Nove Tendencije in Zagreb 1961) verklaarden een aantal kunstenaars de dynamiek van de moderne tijd tot thema van de kunst. De kunstenaars die zich binnen deze beweging manifesteerden hielden zich bezig met allerlei technische en experimentele kunstvormen. Zo roept Op Art een ‘bewegingsillusie’ op en maakt de Kinetische kunst gebruik van de reële beweging.[14] Ze willen uitsluitend visueel optische problemen onderzoeken om de toeschouwer spontaan te laten deelnemen aan de bewegingen van vorm, kleur en licht. Het werkterrein wordt daarbij uitgebreid tot het ‘Environment’. Het kunstwerk is nu zo groot dat het publiek zich erin kan begeven. Verwant aan het Environment is de Happening waarbij de toeschouwer soms zelf geprovoceerd wordt tot een reactie en deelname.

 

2.1.3 Artistieke situatie in België 1945-1960

 

In 1939 stichten de schilders Louis van Lint, Gaston Bertrand en Anne Bonnet in Brussel La Route Libre en vervolgens Apport. Gedurende de oorlog stellen ze in de Galerie Apollo schilderijen tentoon die een eerste aanzet zijn tot een bevrijding van het academisme, het animisme en zich ook los maken van de (Vlaams) expressionistische traditie.[15] Uiteindelijk ontstaat hieruit in 1945 La Jeune Peinture Belge.[16] Deze groep stelde zich tot taak de Belgische kunst bekend te maken door het organiseren van tentoonstellingen in zowel binnen- als buitenland. Ondanks de verschillen en de diversiteit aan stijlen hebben de kunstenaars ook gemeenschappelijke wortels, zoals James Ensor en het Vlaamse expressionisme. De sporen van de Vlaamse traditie worden pas gewist wanneer in 1948 La Jeune Peinture Belge uiteen valt. Dan ontwikkelen de persoonlijkheden zich in de geometrische abstractie of in de Cobra richting.

 

Het algemene verlangen samen een nieuwe toekomst op te bouwen ging hand in hand met de artistieke behoefte aan vernieuwingen. Zo werd in 1948 de internationale Cobra groep opgericht. De groep ontstond door de Deen Asger

 

Jorn, de Nederlanders Karel Appel, Constant en Corneille en door de Belgen Dotremont en Noiret. Later traden ook nog toe: Jan Cox, Pierre Alechinsky, Hugo Claus en beeldhouwer Reinhoud. Hoewel een esthetisch programma ontbreekt, streeft Cobra naar vrije abstractie met figuratieve herkenningstekens.

 

Een derde richting in de jaren vijftig wordt gevormd door de geometrische abstractie. Men herontdekt het werk van de Belgen Jozef Peeters, Victor Servranckx en Paul Joostens. De overdaad van lyrische abstractie willen ze bestrijden door een zuivere kleur te geven aan een meetkundig lichaam.[17] Het Kubisme leverde hiervoor de juiste inspiratie. De grote doorbraak van die stroming valt samen met de activiteiten van het Antwerpse G58 die zich installeren in het Hessenhuis. Zij willen de mogelijkheden voor eigen kunstenaars uitbreiden en ze confronteren met buitenlandse tendensen. Of ze zich nu lyrisch, geometrisch (Jozef Peeters) of monochroom (Jef Verheyen) voordeed, G58- Hessenhuis werd de bekroning van de abstracte kunst.

 

2.1.4 Artistieke situatie in België 1960-1970

 

Wanneer een overzicht gegeven wordt van de meer recente kunst van België dan wordt vaak het jaar 1958 als oriëntatiepunt gebruikt. In dat jaar wordt ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Brussel de tentoonstelling ‘50 jaar Moderne Kunst’ georganiseerd.[18] De tentoonstelling confronteert het publiek met de vooroorlogse en naoorlogse avant-garde. Alle aandacht gaat naar de buitenlandse kunstenaars en naar de gevestigde namen uit België. De situatie van de eigen kunst openbaart zich duidelijk aan de kunstenaars. De Belgische kunstenaar voelt zich sterk benadeeld en is op zoek naar nieuwe mogelijkheden om een andere visie en een andere kunst naar buiten te brengen.

 

Gent had met zijn Forum tentoonstellingen van 1961, 1962 en 1963, Antwerpen van de troon gestoten als kunsthoofdstad van Vlaanderen.[19] Tijdens deze tentoonstellingen werden nationale en internationale kunst met elkaar geconfronteerd. Jef Verheyen had G58- Hessenhuis verlaten en richtte samen met Engelbert Van Anderlecht De Nieuwe Vlaamse School op in 1960. Die school nam het op tegen Cobra en de Jeune Peinture. Het manifest van De Nieuwe Vlaamse School betekende een oorlogsverklaring aan de toen heersende politiek op het vlak van de plastische kunsten.[20]

 

Rond het midden van de jaren zestig komt de figuratie opnieuw sterk opzetten in België en dringt de abstracte kunst terug naar een tweede plaats. De Belgen Roger Raveel, Etienne Elias en Raoul De Keyser luidden in België het begin in van de Nieuwe Figuratie. En Camiel van Breedam had als vertegenwoordiger van het Nieuw Realisme als een van de eersten reliëfs gemaakt met fietselementen. Deze objectkunst betekende ook voor Paul van Hoeydonck en Vic Gentils een ware triomf.

 

 

2.2 Biografie Walther Vanbeselaere

 

Afbeelding 1. Walther Vanbeselaere

 

Walther Vanbeselaere werd geboren in Zevekote in 1908. Hij promoveerde tot doctor in de kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent met een proefschrift over de Hollandse periode in het werk van Vincent van Gogh. Van 1938 tot 1945 was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Gent in de functie van hoofddocent. Na zijn aanstelling, eerst als conservator, werd hij in 1948 benoemd tot hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone

 

 

Kunsten Antwerpen. Als veertig jarige was hij voor die functie nog relatief jong. Verder had hij helemaal geen museale ervaring. In korte tijd werkte hij zich in en formuleerde duidelijk de doeleinden voor het museum, zijn uitbouw en zijn werking. Zijn taak als hoofdconservator betekende voor Vanbeselaere een mogelijkheid om niet alleen in woord en geschrift, maar ook door het inrichten van tentoonstellingen en het bepleiten van aankopen van werken van hun hand, zich in te zetten voor kunstenaars die hij omwille van hun grote artistieke kwaliteiten bijzonder waardeerde.[21]

 

 

2.3. Samenstelling van de verzameling

 

Walther Vanbeselaere kwam zoals hij dat zelf zegt terecht in een ‘Antwerps’ museum. “Het Antwerps museum was toen vrij lokaal georiënteerd. Als niet-chauvinist kon ik daar ruimer tegenaan kijken. De hedendaagse afdeling werd verwaarloosd omdat de commissie voor aankoop uitsluitend uit ‘Antwerpenaren’ bestond, eigenlijk daarbij vooral ‘Antwerps’ gericht was en niet scheutig was om ruimer te kijken.”[22]

 

Op een paar meldenswaardige uitzonderingen na, De man met de hoge hoed van David, het zelfportret van Ingres, enkele doeken van Breitner, een naakt van Modigliani, vertoonde de moderne en hedendaagse afdeling van het Koninklijk Museum op zijn moment van aantreden een door en door nationaal karakter. Dit is vooral te verklaren door het feit dat op het moment dat het nieuwe museumgebouw werd opengesteld, in 1890, het museum, én als instelling met een didactische opdracht én als beheer, nog nauw verbonden was aan de Academie voor Schone Kunsten. Het geloof in de kwaliteit van de eigen nationale productie was zo rotsvast, dat men er principieel niet aan dacht door werk van buitenlandse meesters de verzameling te verrijken. “Men kan deze museumpolitiek verdedigen, maar ook laken. In elk geval is het ten overstaan van buitenlandse bezoekers, en tegenover de eigen bevolking een normale plicht dat een museum in de eerste plaats werk van eigen bodem, in een zo rijk overzicht als mogelijk, ter lering en initiatie aanbiedt.”[23]

 

2.4. Aankoopbeleid

De tabel geeft een overzicht van de aankopen per jaar, gedurende het hoofdconservatorschap van Walther Vanbeselaere. De met geel gearceerde aankopen zijn eerste aankopen. De overige aankopen zijn aanvullingen op de verzameling.

 

Tabel 2.4.1 Aankopen 1948

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1948

Edward Agneessens

Portret van Prof. Paul Errera

Schilderij

 

2.

1948

Henri de Braekeleer

Interieur van de St. Paulus kerk

Schilderij

Realisme

3.

1948

Philibert Cockx

Lente

Schilderij

Fauvisme

4.

1948

Gustave Courbet

Rotsen te Ornans

Schilderij

Realisme

5.

1948

Jan Degreef

De Sint -Annakapel te Oudergem

Schilderij

Impressionistisch

6.

1948

Gustaaf Den Duyts

Bosgezicht

Schilderij

 

7.

1948

Othon Friesz.

De Coudon gezien van Cap Brun

Schilderij

Fauvisme

8.

1948

Othon Friesz

De haven van Le Hâvre

Schilderij

Fauvisme

9.

1948

René Guiette

Coullioure in blauw

Schilderij

Expressionist

1.0

1948

Evert Larock

Morgen

Schilderij

Realisme

11.

1948

Henri Leys

Feestmaal van de St. Lucas Gilde

Schilderij

Romantiek

12.

1948

Henri Leys

Schets van een interieur

Schilderij

Romantiek

13.

1948

Charles Mertens

Het kwartet

Schilderij

Realisme

14.

1948

Cedric Morris

Landschap in de Pyreneeën

Schilderij

 

15.

1948

Isodoor de Rudder

Frans Courtens in zijn atelier

Schilderij

 

16.

1948

Ferdinand Schirren

De opschik

Schilderij

Fauvisme

17.

1948

Jozef Stevens

De tantaluskwelling

Schilderij

Realisme

18.

1948

Jacob Van Es

Stilleven

Schilderij

 

19.

1948

Cornelis de Vos

Het echtpaar Van den Berghe

Schilderij

 

20.

1948

Herry met de Bles

Johannes op Patmos

Schilderij

 

21.

1948

Antoinne Bourdelle

Buste van Ingres

Buste (beeld)

 

22.

1948

Jozef Cantré

Kop van Karel van de Woestyne

Kop (beeld)

 

23.

1948

Hildo Krop

Vrouwennaakt

Beeld (mensen)

 

 

 

In 1948 verwerft het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten voor de verzameling moderne meesters zeven eerste aankopen. Het museum bezat namelijk nog geen werk van Gustave Courbet, Othon Friesz., René Guiette, Cedric Morris en Isodoor de Rudder en Jan Degreef. Hildo Krop bood het museum zijn kleine marmeren Vrouwennaakt aan. Tevens zou de commissie het, gezien de zeldzaamheid van het werk Staand naakt van Breitner, op prijs stellen dit stuk voor het museum aan te werven.[24]

 

Ook wordt Sint Jan op Patmos door Herry met de Bles gekocht van een particulier. Vanbeselaere zegt hierover: “Mijn eerste aankoop van een ‘oud’meester. Het dilemma blijft om werken van uitmuntende hoedanigheid te vinden en de ontoereikendheid van het museumbudget om werk van eerste rang te verwerven.”[25]

 

Tabel 2.4.2 Aankopen 1949

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1949

Jan Cox

De twee zusters

Schilderij

Cobra

2.

1949

Henri Wolvens

Grijze zee

Schilderij

Animisme

3.

1949

Walter Stevens

Nieuwpoort

Schilderij

 

4.

1949

Eugeen Laermans

Badende kinderen

Schilderij

Realisme

5.

1949

Maurice De Vlaminck

Stilleven

Schilderij

Fauvisme

6.

1949

Philibert Cockx

Liggend naakt

Schilderij

Fauvisme

7.

1949

Hubert Malfait

Gespan

Schilderij

Animisme

8.

1949

Theo Van Rijsselberghe

Portret van Mevr. Van de Velde

Schilderij

Neo- Impress.

9.

1949

George Breitner

Staand naakt

Schilderij

A’damse school

10.

1949

Frans Hens

Overzetboot naar Sint Anna

Schilderij

 

11.

1949

Adriaan Brouwer

De tabaksroker

Schilderij

17de eeuw

12.

1949

Leo van Esbroeck

De schilder

Buste (beeld)

 

13.

1949

Georges Grard

Staand Vrouwennaakt

Beeld (mensen)

 

14.

1949

Rik Wouters

Buste van Nel Wouters

Buste (beeld)

 

 

Burgemeester Craeybeckx, tevens voorzitter van de aankoopcommissie, heeft een voorliefde voor het werk van jonge kunstenaars en wil die ook in de verzameling opnemen. Dit wordt door alle leden goedgekeurd. Toch wordt opgemerkt dat het een grote uitzondering is wanneer jonge kunstenaars betekenisvol werk voortbrengen. “De jonge kunstenaars debuteren als epigonen van een of andere stroming en men moet toch wachten tot er een duidelijk karakter naar voren is gekomen. De aankopen van een museum zijn vooral bedoeld als het aanwerven van onbetwistbare kunstwerken. Er is dus voorzichtigheid geboden.”[26]

 

Wat later dat jaar herneemt Craeybeckx zijn voorstel tot aankoop van werk van jongeren en breidt dit uit tot aankoop van werk van levende kunstenaars. Er wordt besloten de ontbrekende leemten in de moderne verzameling aan te vullen en onder meer werk te kopen van Henri Wolvens, War Van Overstraeten, Hubert Malfait en Georges Grard te kopen. Over het werk van Wolvens zegt Vanbeselaere het volgende: “De generatie van 1900 was nauwelijks vertegenwoordigd. Daarom werd op mijn aandringen dit schilderij uit 1946 aangekocht.”[27]

 

Op 25 april 1949 werd de verzameling Schloss geveild. Vanbeselaere wijst de commissie erop dat enkele schilderijen voor het museum belangrijk zijn. Men besluit zich te richten op het werk van Brouwer. “Het schilderij van Brouwer is het eerste werk van deze geniale meester, naast Rubens en Rembrandt, de geniaalste uit de 17de eeuw, dat in ons museum terechtkomt en meteen het belangrijkste uit de openbare verzameling van ons land.”[28]

 

Herhaaldelijk wordt door Craeybeckx de wens uitgedrukt dat het museum werk van de schilders uit de jongste generatie zou aankopen. Door de leden van de Beheerraad werd positief gestemd maar zij zeggen ook dat het gewaagd is werk aan te kopen van een kunstenaar zonder artistiek verleden. Door Vanbeselaere wordt het volgende bedacht. Werken van de bijzonderste jongeren zullen in bruikleen gevraagd worden en in een aparte zaal tentoongesteld worden zodat ze toch vertegenwoordigd zijn. Zo kan ook eventueel worden overgegaan tot aankoop.

 

In 1949 worden er nog enkele werken gekocht. Van Hubert Malfait wordt Gespan gekocht. “Het is het enige werk waarmee deze meester, één der vooraanstaande animisten, is vertegenwoordigd.”[29] Het bedrag voor een werk van Theo Van Rijsselberghe is door de commissie aanvaard en zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de minister. Zijn Portret van Mevr. Van de Velde wordt als wenselijke verrijking van de verzameling opgevat en als zeer kenmerkend voor de pointillistische school. Tevens wordt Willy Finch van James Ensor aangeboden. Hoewel de Commissie van oordeel is dat Ensor al op een voortreffelijke wijze vertegenwoordigd is en dat slechts bij uitzondering een werk mag worden gekocht, is men van mening dat de aankoop van het portret een verrijking zou brengen en dat het niet te verantwoorden zou zijn een werk als dat te laten gaan. […]”ik heb mij obstinaat toegelegd op de uitbreiding van het Ensor ensemble”, voegt Vanbeselaere hier nog aan toe.[30]

Tabel 2.4.3 Aankopen 1950

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1950

Edgard Tytgat

Mijn portret en mijn dorp

Schilderij

Expressionisme

2.

1950

Hippolyte Boulenger

Les etangs du moulin gris

Schilderij

Realisme

3.

1950

Louis van Lint

Chartres

Schilderij

Lyrisch abstract

4.

1950

Henri de Braekeleer

Stillevensbenodigdheden

Schilderij

Realisme

5.

1950

Charles Dufresne

Stilleven

Schilderij

Lyrisch abstract

6.

1950

Carlo De Roover

Blauw vestje

Schilderij

 

7.

1950

James Ensor

Les toits d’Ostende

Schilderij

Symbolisme

8.

1950

Eugeen Laermans

De oasis

Schilderij

Realisme

9.

1950

Léon Frédéric

Naakt

Schilderij

 

10.

1950

James Ensor

Portret van Willy Finch

Schilderij

Symbolisme

11.

1950

Antonie Van Dyck

Portret van de heer Vinck

Schilderij

Animisme

12.

1950

George Minne

Het Voldersmonument

Beeld

Symbolisme

13.

1950

George Minne

Grote dokwerker

Beeld

Symbolisme

14.

1950

Victor Rousseau

Buste van Alice

Buste (beeld)

 

 

In januari 1950 houdt Edgard Tytgat een tentoonstelling in Gent. Hij biedt het museum enkele werken aan. Vanbeselaere wijst erop dat het karakteristieke werken betreft uit de eerste periode van de schilder waar het museum nog geen enkel werk van bezit. Het museum koopt uiteindelijk Mijn portret van de kunstenaar. Ook op het vormen van een overzichtelijk ensemble van deze kunstenaar heeft Vanbeselaere zich toegelegd. “Het jeugdportret uit de impressionistische periode bewijst ten overvloede hoe Tytgat vanaf het begin door volstrekte oorspronkelijkheid uitmuntte.”[31]

 

Op de zitting van 3 maart 1950 komt de commissie met een voorstel voor aankoop van Les etangs du moulin gris van Hippolyte Boulenger. Dit werk zou een leemte opvullen in de verzameling van de 19de eeuw.

 

Burgemeester Craeybeckx komt tijdens de zitting weer eens terug op zijn verzoek tot aankopen van de jongste generatie, in het bijzonder Jan Vaerten. Er wordt besloten om Louis Van Lint, Rudolf Meerbergen en Jan Vaerten uit te nodigen en hen een vijftal werken in te laten sturen om de mogelijkheid tot aankoop praktisch te toetsen. Op veiling Heineman kwam Stillevensbenodigheden van De Braekeleer vrij. Het museum vindt het wenselijk het werk te kopen want het heeft uit de laatste fase geen enkel stuk van betekenis.

 

Tijdens de zitting van 4 april 1950 wordt er besloten over de aankoop van werken uit de jongste generatie. Craeybeckx meent dat de jongeren in de kritiek gunstig worden beoordeeld en dat ze moeten kopen. De hoofdconservator is echter van mening dat deze jongeren nog geen voldragen kunst hebben weten te realiseren en dat ze in feite volgelingen zijn van de ‘École Paris’, namelijk van Braque, Picasso etc. Het is volgens hem niet de taak

 

van het museum aanmoedigend maar wel consacrerend werk te kopen. Vanbeselaere vindt het belangrijker de lacunes aan te vullen in het expressionistische werk.

 

Het museum ontvangt in mei 1950 van Carlo De Roover enkele werken. Het museum heeft Badende vrouw en vindt dat weinig karakteristiek. Blauw vestje oogt markanter en wordt daarom gekocht. In dat zelfde jaar wordt uit een particuliere verzameling Les toits d'Ostende aangeboden. Het werk vormt een aanwinst voor de afdeling moderne kunst Het is een monumentaal landschap uit de eerste periode en ook een van de belangrijkste werken van Ensor.

 

Tabel 2.4.4.Aankopen 1951

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1951

Aarre Heinonen

Fins landschap

Schilderij

Figuratief

2.

1951

Henri Evenepoel

Foire aux Invalides

Schilderij

Impressionisme

3.

1951

Jan Toorop

Le bon verre

Schilderij

Symbolisme

4.

1951

Constant Permeke

Biddende vrouw

Schilderij

Expressionisme

5.

1951

Constant Meunier

Le mineur a la lanterne

Schilderij

Realisme

6.

1951

Anne Bonnet

Haven in blauw

Schilderij

Geometrisch abstract

7.

1951

Henri de Braekeleer

Hofke van Coûteaux

Schilderij

Realisme

8.

1951

Isodoor Opsomer

Gezicht op Lier

Schilderij

Impressionistisch

9.

1951

Philibert Cockx

Liggend naakt

Schilderij

Fauvisme

10.

1951

Constant Permeke

De boer

Schilderij

Expressionisme

11.

1951

Edgard Tytgat

Le sculpteur

Schilderij

Expressionisme

12.

1951

Jan Siberechts

De nieuwsgierige koe

Schilderij

17de eeuw

13.

1951

Auguste Rodin

Polyphème

Beeld (myth.)

 

 

In galerie George Giroux in Brussel heeft op 28 maart 1951 een veiling plaatsgevonden. De Foire aux Invalides van Evenepoel zou een belangrijke aanwinst zijn voor de verzameling Evenepoel. Vanbeselaere is blij met de aankoop. “Voor het nog steeds bescheiden Evenepoel ensemble betekende de aankoop een belangrijke verrijking.

De landschappen van deze meester uit de 19de eeuw zijn niet zo talrijk.”[32] De verzameling van Henri De Braekeleer wordt uitgebreid met Hofke van Coûteaux. Dit werk vormt een belangrijke aanwinst op het bestaande ensemble. Het museum heeft de mogelijkheid De Put van Jacob Smits te kopen. De raad is het erover eens dat De put een belangrijk werk is uit zijn laatste jaren en dat de verzameling van de meester op zeer gelukkige wijze aangevuld zou worden. Ook voor het vormen van het beste Jakob Smits ensemble heeft Vanbeselaere zich voortdurend ingezet.

 

In 1951 heeft Constant Permeke een tentoonstelling. Het museum denkt erover Boer te kopen. De aankoop zou kenschetsend voor het geheel zijn en het werk zou de reeks complementeren. Na een bezoek aan de Vierjarige Salon wordt op voorstel van Vanbeselaere besloten van Edgard Tytgat Le sculpteur aan te kopen. Het schilderij is karakteristiek voor de kunst van Tytgat en zou de verzameling rond deze kunstenaar goed aanvullen.

 

Tabel 2.4.5 Aankopen 1952

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1952

James Ensor

Salon bourgeois

Schilderij

Symbolisme

2.

1952

Henri Evenepoel

Portret van graaf Chevalier

Schilderij

Impressionisme

3.

1952

Gustave Van de Woestyne

De likeurdrinkster

Schilderij

Symbolisme

4.

1952

Gaston Betrand

De vierde dimensie

Schilderij

Abstract

5.

1952

Henri de Braekeleer

Lezende vrouw

Schilderij

Realisme

6.

1952

Louis De Maeyer

Zelfportret

Schilderij

 

7.

1952

Rik Slabbinck

Marokkaanse kruik

Schilderij

Fauvisme

8.

1952

Jacob Smits

De put

Schilderij

Symbolisme

9.

1952

Guillaume Vogels

Avondschemering

Schilderij

 

10.

1952

Onbekend meester

Drieluik van de Heilige Margaretha

Schilderij

 

11.

1952

Pieter Brueghel

De werken van onbarmhartigheid

Schilderij

16de eeuw

12.

1952

Joris Minne

Vrouwentorso

Beeld (mensen)

 

13.

1952

Charles Leplae

Danseresje

Beeld (mensen)

 

14.

1952

Mark Macken

Vrede

Beeld (mensen)

 

15.

1952

Oscar Jespers

Suzanna

Beeld (mensen)

 

 

Een belangrijk werk dat wordt verworven is van de hand van Gustave van de Woestijne, De likeurdrinkster. Het schilderij is een belangrijke aanwinst van de jongste generatie uit de eerste groep van Sint- Martens- Latem. [33]

 

Het in bruikleen zijnde werk van Pieter Brueghel de Jonge De werken van barmhartigheid werd te koop aangeboden. Het werk is niet alleen documentair maar ook artistiek betekenisvol en het bevindt zich in goede staat.

Op een tentoonstelling in het atelier van Gaston Bertrand heeft het museum De vierde dimensie gekozen. Vanbeselaere is van oordeel dat het wenselijk zou zijn dit schilderij aan te kopen met het oog op het vormen van een zaaltje gewijd aan de abstracte richting.

 

Van Oscar Jespers koopt het museum het beeld Suzanna. Het is een van de belangrijkste werken uit de jongste productie van de kunstenaar en zou voor de verzameling van beeldhouwwerken een betekenisvolle aanwinst vormen.

 

Een andere belangrijke aanwinst dringt zich aan in de loop van dat jaar. Vanuit Parijs wordt een drieluik uit 1544 aangeboden. Vanbeselaere geeft aan dat dit werk het manieristische ensemble op een betekenisvolle manier zou

 

aanvullen. Het is van uitzonderlijke waarde en artistiek vooral dankzij de hoogstaande kwaliteit van het stichterportret en is zeer betekenisvol. Het zou een belangrijke aanwinst vormen in de verzameling oude meesters.[34]

 

Tabel 2.4.6 Aankopen 1953

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1953

Leo Bervoets

Kleine baadster

Schilderij

Realisme

2.

1953

Henri Le Fauconnier

Stilleven met buste

Schilderij

Lyrisch realisme

3.

1953

Constant Permeke

Vespertijd

Schilderij

Expressionisme

4.

1953

Edgard Tytgat

Wees

Schilderij

Expressionisme

5.

1953

Constant Permeke

Landschap

Schilderij

Expressionisme

6.

1953

Jan van Beers

Henriette van Beers

Schilderij

 

7.

1953

Jean Brusselmans

De zee, symfonie in grijs

Schilderij

Expressionisme

8.

1953

Jean Brusselmans

De witte muur

Schilderij

Expressionisme

9.

1953

Leon Devos

Haven

Schilderij

 

10.

1953

Henri Evenepoel

Terugkeer van de arbeid

Schilderij

Impressionisme

11.

1953

René Guiette

Rode boot

Schilderij

Expressionisme

12.

1953

War van Overstraeten

De stenen tafels

Schilderij

Animisme

13.

1953

Constant Permeke

Groot landschap

Schilderij

Expressionisme

14.

1953

Louis Thevenet

Piano met stilleven

Schilderij

Animisme

15.

1953

School van Quinten Metsijs

Chr. verjaagt de kooplieden

Schilderij

16de eeuw

16.

1953

Cornelis van Oostzanen?

Kruisiging

Schilderij

 

17.

1953

Edgar Degas

Rechtstaand naakt

Beeld (mensen)

 

18.

1953

Joseph Jaekel

Sint Sebastiaan

Beeld (religieus)

 

19.

1953

Giacomo Manzu

Vrouwenhoofd

Kop (beeld)

 

20.

1953

Marcello Mascherini

Suzanna

Beeld (mensen)

 

21.

1953

Rik Wouters

Aanschouwing

Beeld

Fauvisme

22.

1953

Aristide Maillol

Vrouw met krab

Beeld (mensen)

 

23.

1953

Giacomo Manzu

Danspas

Beeld

 

 

Van Henri Le Fauconnier wordt Stilleven met buste gekocht. Een schilderij van deze Franse schilder werd al eerder aangeboden maar werd toen niet gekocht vanwege de matige kwaliteit ervan. De wens werd toen wel geuit om eerdaags een representatief werk te kopen van de kunstenaar die een rol speelde in de wording van het Vlaams expressionisme. Het gekochte werk is van grote documentaire betekenis.

 

De verzameling beeldhouwwerken wordt uitgebreid met twee beelden. Hoewel men het erover eens is dat het beeldje van Degas niet zijn beste werk is, zou het toch een interessante aanwinst vormen. Het tweede beeld is afkomstig van de Italiaanse beeldhouwer Giacomo Manzu, getiteld Danspas. Dankzij de oprichting van Middelheim en de ophefmakende biënnale internationale tentoonstellingen krijgt het museum de kans tot aankoop van voortreffelijk hedendaags werk.[35]

 

Tabel 2.4.7 Aankopen 1954

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1954

Henri de Braekleer

De maaltijd

Schilderij

Realisme

2.

1954

Henri de Braekeleer

Interieur van het Terninckgesticht

Schilderij

Realisme

3.

1954

Gustave Camus

Rood stilleven

Schilderij

Animisme

4.

1954

James Ensor

Ensor voor zijn schildersezel

Schilderij

Symbolisme

5.

1954

Henri Evenepoel

Louise in de rouw

Schilderij

Impressionisme

6.

1954

Jack Godderis

De hoeve

Schilderij

Expressionisme

7.

1954

Hans Hartung

Doek 52/44

Schilderij

L’Art Informel

8.

1954

Hans Hartung

Doek 52/46

Schilderij

L’Art Informel

9.

1954

Floris Jespers

Vrouwen op oranje grond

Schilderij

Constructief expres.

10.

1954

Paul Joostens

Processie te Veurne

Schilderij

Dadaïsme

11.

1954

Leon Navéz

Payssage Bannuyls

Schilderij

Figuratief

12.

1954

Luc Peire

Het zwarte schilderij

Schilderij

Geometrisch abstract

13.

1954

Léon de Smet

Mijn tuin onder de sneeuw

Schilderij

Impressionisme

14.

1954

Walter Vaes

Portret van James Ensor

Schilderij

 

15.

1954

Walter Vaes

De kleine slachterij

Schilderij

 

16.

1954

Pieter Pourbus

Portret van Olivier van Neuilant

Schilderij

16de eeuw

17.

1954

Marino Marini

De grote danseres

Beeld (mensen)

 

 

In 1954 is er weer een veiling van Giroux. Het museum is erin geslaagd De maaltijd en Terninckgesticht van Henri De Braekeleer aan te kopen. Men is het erover eens dat het hier om één van de meesterwerken van de schilder gaat en het voor het ensemble van uitzonderlijke betekenis is. Het museum doet al jaren alle moeite om een compleet ensemble te krijgen.[36]

 

In het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel is er een tentoonstelling van de Duitse schilder Hans Hartung. Hij is een van de meest vooraanstaande figuren in de abstracte richting. Vanbeselaere meent dan ook dat het wenselijk zou zijn in deze gelegenheid werk van de kunstenaar aan te kopen.

 

Van een particulier wordt Ensor bij zijn schildersezel gekocht De prijs voor dit oorspronkelijkste van alle zelfportretten van Ensor is heel laag en was opgevat als een buitenkans. Op deze wijze zal het museum ensemble voor werken van Ensor alle aspecten van het oeuvre omvatten.[37] Met een heel andere reden verwerft het museum in 1954 nog twee werken. Vanbeselaere heeft gehoord dat Walter Vaes ernstige financiële problemen heeft. In deze omstandigheden zou het billijk zijn als een werk van deze belangrijke Antwerpse schilder gekocht werd. Er volgt daarom een bezoek aan het atelier van Vaes. Er worden twee werken gekozen: Portret van James Ensor en De kleine slachterij. [38]

 

Tabel 2.4.8 Aankopen 1955

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1955

Henri de Braekeleer

De maaltijd

Schilderij

Realisme

2.

1955

Emile Claus

De markt voor de schouwburg in Antwerpen

Schilderij

 

3.

1955

James Ensor

Dame met waaier

Schilderij

Symbolisme

4.

1955

Lismonde

Haven

Schilderij

 

5.

1955

Marc Mendelson

Midzomer

Schilderij

Lyrisch abstr.

6.

1955

Maurice Utrillo

Straat te Sannois

Schilderij

 

7.

1955

Jan Vaerten

Homo Ludens

Schilderij

 

8.

1955

Antoinne Bourdelle

De vrijheid

Kop (beeld)

 

9.

1955

Antoinne Bourdelle

De welsprekendheid

Kop (beeld)

 

10.

1955

Antoinne Bourdelle

De kracht

Kop (beeld)

 

 

Door particulieren werden twee werken te koop aangeboden: Portret van de familie Van Nieulant door Pourbus en Portret van Louise door Evenepoel. Beide werken vormen een belangrijke verrijking van de verzameling.

 

Tabel 2.4.9 Aankopen 1956

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1956

Auguste Mambour

Torso

Schilderij

 

2.

1956

Jozef Vinck

Ruimte

Schilderij

Animisme

3.

1956

Rik Wouters

Portret van Edgard Tytgat

Portret (beeld)

Fauvisme

4.

1956

Rik Wouters

Portret in halffiguur

Portret (beeld)

Fauvisme

 

Naar aanleiding van de tentoonstelling van Jozef Vinck in 1956 meent de commissie dat het wenselijk zou zijn een werk te kopen van de kunstenaar, aangezien zijn oeuvre in de laatste tijd op een bijzonder markante wijze evolueert en het museum geen werk uit die recente periode heeft.

 

Tabel 2.4.10 Aankopen 1957

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1957

Henri de Braekeleer

Schilderijen in het Terninckgesticht

Schilderij

Realisme

2.

1957

Paul Delvaux

Roze strikken

Schilderij

Surrealisme

3.

1957

Gianni Dova

Personnages op het scherm

Schilderij

Surrealisme

4.

1957

Eugeen Laermans

Mansportret

Schilderij

Realisme

5.

1957

René Magritte

Zestien september

Schilderij

Surrealisme

6.

1957

Isodoor Opsomer

Vaas met bloemen

Schilderij

Impressionisme

7.

1957

Gust de Smet

Rechtstaand naakt

Schilderij

Expressionisme

8.

1957

Roel D’Haese

Bronzen toren

Schilderij

 

9.

1957

Bernard Heiliger

Ontwerp voor brugbeeld

Schilderij

 

10.

1957

Oscar Jespers

Portret van Paul Jespers

Portret (beeld)

 

11.

1957

Fritz Koenig

Vogel

Beeld (dieren)

 

12.

1957

Heinz Leinfeillner

Vegatief hoofd

Kop (beeld)

 

13.

1957

Priska von Martin

Amazone

Beeld (ruiter)

 

14.

1957

Gabriël Marwede

Moeder en kind

Beeld (groeps-)

 

15.

1957

Toni Stadler

Masker

Kop (beeld)

 

16.

1957

Toni Stadler

Gretchen

Kop (beeld)

 

17.

1957

Hans Wimmer

Gezadeld paard

Beeld (dieren)

 

18.

1957

Fritz Wortruba

Hoofd

Kop (beeld)

 

 

In 1957 wordt De galerij in het Terninckgesticht van De Braekeleer gekocht. Het is een van de eerste werken van allereerste kwaliteit nog in privaat bezit. Tevens wordt Bloemenstuk van Opsomer gekocht. Het werk vult het ensemble Opsomer op een gelukkige wijze aan aangezien het museum nog geen stilleven van de kunstenaar heeft.

 

Naar aanleiding van de veiling in Galerie Trusart werd een werk van Gust De Smet verworven. Het gaat om een belangrijk werk uit zijn laatste periode die nog onvoldoende vertegenwoordigd is in het museum.

 

De beelden verzameling werd aangevuld met een beeld van Oscar Jespers. Het museum oordeelt het passend om van deze kunstenaar, die ook voor de expressionistische schilderkunst belangrijk is geweest, een werk aan te kopen. Het wordt een bronzen bust, Portret van Paul Jespers. Het werk van de beeldhouwer Roel d'Haese is interessant en het museum heeft van de kunstenaar voor de jongste tendens in de beeldhouwkunst nog geen werk in het bezit. De prijs van Tour de bronze wordt gevraagd. Het beeld illustreert de jongere richting in de beeldhouwkunst op een markante manier.

 

Tabel 2.4.11 Aankopen 1958

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1958

Hippolyte Daeye

De vink

Schilderij

Expressionisme

2.

1958

Paul Delvaux

Ecce Homo

Schilderij

Surrealisme

3.

1958

Alice Frey

Naakt met rood gordijn

Schilderij

 

4.

1958

Vincent van Gogh

Aardappelrooister

Schilderij

Hollandse periode

5.

1958

Nicaise De Keyser

Karel V verlost de slaven op Tunis

Schilderij

Romantiek

6.

1958

Jacob Smits

Malvina

Schilderij

Symbolisme

7.

1958

Walter Vaes

Krab

Schilderij

 

8.

1958

Rik Wouters

Open venster op Bosvoorde

Schilderij

Fauvisme

9.

1958

Kerstiaan De Keuninck

Verzoeking van de H. Antonius

Schilderij

17de eeuw

10.

1958

Henri Bouchard

Ruiterstandbeeld van Karel de Stoute

Beeld (ruiter)

 

11.

1958

Sietro Consagra

Gesprek met de tijd

Object (kunst-)

 

12.

1958

Fritz Koenig

Camargue VII

Object (kunst-)

 

13.

1958

Aristide Maillol

Rosita

Kop (beeld)

 

 

In 1958 wordt op een veiling een werk van Vincent Van Gogh Aardappelrooiende boerin gekocht. Het is een zeer representatief werk voor de Hollandse periode. Van Walter Vaes, een van de meest representatieve Antwerpse schilders, werd bij de twee eerder gekochte schilderijen een derde, Krab, toegevoegd.

 

Van een pleister van Henri Bouchard, Ruiterstandbeeld van Karel de Stoute wordt een brons gegoten. Het is een bijzonder interessant werk dat voor het museum een aanwinst zou vormen. Hetzelfde geldt voor een beeld van Aristide Maillol. Een eerste exemplaar van zijn buste Rosita is voor het museum. Het gaat om een karakteristiek werk van Maillol. Fritz Koenig biedt een beeld aan. Het gaat om een bijzonder markant beeld van de beeldhouwer.

 

Voor het inrichten van een representatieve zaal avant-gardistisch verwerft het museum van Sietro Consagra Conversation avec le temps. Een belangrijk werk van Rik Wouters, Open venster te Bosvoorde wordt gekocht.

 

Tabel 2.4.12 Aankopen 1959

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1959

Karel Appel

Vliegende man

Schilderij

Cobra

2.

1959

Jean Brusselmans

Vaas met bloemen

Schilderij

Expressionisme

3.

1959

Roger Dudant

Landschap

Schilderij

 

4.

1959

Albert Kinert

Hemel

Schilderij

Expressionisme

5.

1959

Jacques Maes

Landschap

Schilderij

Animisme

6.

1959

Constant Permeke

Marina

Schilderij

Expressionisme

7.

1959

Zlatko Prica

Witte pomona

Schilderij

Abstract

8.

1959

Gust De Smet

Stilleven

Schilderij

Expressionisme

9.

1959

Brabants meester

Christus en Simon van Cyrene

Beeld

 

10.

1959

George Ehrlich

Meisjes op het strand

Beeld (mensen)

 

11.

1959

Angenore Fabbri

Dans met de steltloper

Beeld (mensen)

 

12.

1959

Clemens Pasch

Vriendinnen

Beeld (mensen)

 

13.

1959

Henri Puvrez

Staand naakt

Beeld

 

14.

1959

Kosta Radovani

Zittende vrouw

Beeld

 

15.

1959

Lode Vleeshouwers

Jong meisje

Beeld

 

 

L’Homme volant van Karel Appel wordt gekocht. Het is de eerste aankoop van na de oorlog op de voorgrond getreden schilder uit de Cobra groep. Bloemenstuk van Brusselmans wordt aangeboden. Het gaat om een karakteristiek werk van de kunstenaar. Marine van Constant Permeke wordt in 1959 te koop aangeboden. Vanbeselaere wijst erop dat het museum geen vroeg werk in het bezit heeft.

 

Drie beelden die tentoongesteld zijn in Middelheim worden gekocht. Het gaat om werk van Georg Ehrlich Meisje aan het strand, Clemens Pasch Vriendinnen, en Angelore Fabbri Dans met steltloper waarvan het museum tot dan toe nog geen werk van had.

 

Tabel 2.4.13 Aankopen 1960

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1960

Emiel Creado

Hunne Hoogheden

Schilderij

Expressionisme

2.

1960

George Cretens

Jong meisje

Schilderij

 

3.

1960

Hélène Riedel

Gouden avond

Schilderij

Abstract

4.

1960

Paul Maas

A Nice

Schilderij

Expressionisme

 

 

Tabel 2.4.14 Aankopen 1961

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1961

Henri de Braekeleer

De molen van het kiel

Schilderij

Realisme

2.

1961

Gustave Camus

Locquemeau

Schilderij

Animisme

3.

1961

Louis Dubois

De boomgaard

Schilderij

Realisme

4.

1961

Albert van Dyck

Oude baan te Schilde

Schilderij

Animisme

5.

1961

Albert van Dyck

Frieda

Schilderij

Animisme

6.

1961

Jozef Peeters

Compositie

Schilderij

Abstract

7.

1961

Constant Permeke

Marine

Schilderij

Expressionisme

8.

1961

Constant Permeke

Groot blond naakt

Schilderij

Expressionisme

9.

1961

Dis van Raemdonck

De rede te Antwerpen

Schilderij

Lyrisch realisme

10.

1961

Ramah

Portret van P.G. Van Hecke

Schilderij

Constructief kubisme

11.

1961

Hendrik Schaefels

Zeegevecht

Schilderij

 

12.

1961

Maurice Schelck

Hoeve

Schilderij

Abstract

13.

1961

Gust De Smet

Zondag

Schilderij

Expressionisme

14.

1961

Arthur Dupon

Baron I. Opsomer

Portret (beeld)

 

15.

1961

Arthur Dupon

Buste van C. Huysmans

Buste (beeld)

 

16.

1961

Piet Killaers

Steiger

Object (kunst-)

 

17.

1961

Christino Mallo

Picador

Beeld (ruiter)

 

18.

1961

Lorenzo Pepe

Muilezelin

Beeld (dieren)

 

19.

1961

Gustav Seitz

Berthold Brecht

Portret (beeld)

 

20.

1961

Francesco Somaini

Grote gewonde

Object (kunst-)

 

 

Van Dis van Raemsdonck wordt in 1961 Rede te Antwerpen aangekocht. Men is van mening dat deze schilder waarvan nog geen werk door het museum werd aangekocht in het museum vertegenwoordigd mag worden. Na de retrospectieve tentoonstelling van Jozef Peeters wordt Compositie gekocht. Hij speelde een vooraanstaande rol in de doorbraak van de abstracte kunst in België. Zijn werk wordt een belangrijke historische getuigenis geacht. Ook worden er aankopen gedaan na een retrospectieve tentoonstelling van Gust De Smet. Hij is een belangrijke figuur in het Vlaams expressionisme en is nog onvoldoende vertegenwoordigd.[39]

 

Voor wat betreft de verzameling oude meesters verwerft het museum in 1962 Stilleven van Abraham van Beyeren. Deze kunstenaar is een van de weelderigste stillevenschilders van de Hollandse Gouden Eeuw en het werk wordt dan ook als een verrijking van de verzameling gezien.

 

Tabel 2.4.15 Aankopen 1962

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1962

Henri de Braekeleer

Lezende vrouw

Schilderij

Realisme

2.

1962

Marthe Donas

Stilleven

Schilderij

Abstract

3.

1962

Charles Mertens

De kajuit

Schilderij

Realisme

4.

1962

Charles Mertens

De rode herberg

Schilderij

Realisme

5.

1962

Jan Stobbaerts

Veemarkt te Antwerpen

Schilderij

Impressionisme

6.

1962

Edgard Wiethase

Terugkeer in het paddock

Schilderij

 

7.

1962

Gustave Van de Woestyne

Portret van Adrienne

Schilderij

Symbolisme

8.

1962

Abraham van Beyeren

Stilleven

Schilderij

17de eeuw

9.

1962

Jacob Grief

Stilleven

Schilderij

17de eeuw

10.

1962

Georges Grard

Eddy

Beeld (mensen)

 

11.

1962

Georges Grard

Het water

Beeld (mensen)

 

12.

1962

Georges Grard

De aarde

Beeld (mensen)

 

 

Tabel 2.4.16 Aankopen 1963

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1963

Frist Van den Berghe

Het stenen tijdperk

Schilderij

Expressionisme

2.

1963

Frits Van den Berghe

De dochters van het vuur

Schilderij

Expressionisme

3.

1963

Jean Brusselmans

Payottenland

Schilderij

Expressionisme

4.

1963

Jean Brusselmans

Noordzee

Schilderij

Expressionisme

5.

1963

Jean Brusselmans

Lente

Schilderij

Expressionisme

6.

1963

Hippolyte Daeye

Baadster

Schilderij

Expressionisme

7.

1963

Hippolyte Daeye

Naakt kind

Schilderij

Expressionisme

8.

1963

James Ensor

De badkoets

Schilderij

Symbolisme

9.

1963

Louis van Lint

Witte lente

Schilderij

Lyrisch abstract

10.

1963

Luc Peire

Zaragoza

Schilderij

Geometrisch abstract.

11.

1963

Constant Permeke

De man met de vest

Schilderij

Expressionisme

12.

1963

Constant Permeke

Het gebakskraam

Schilderij

Expressionisme

13.

1963

Gust De Smet

Meisje met boeket

Schilderij

Expressionisme

14.

1963

Gust De Smet

Witte hemd op zwarte achtergrond

Schilderij

Expressionisme

15.

1963

Edgard Tytgat

Het model

Schilderij

Expressionisme

16.

1963

Meester van Nederrijn

St. Rochus

Schilderij

 

17.

1963

Charles Leplae

Staand meisje

Beeld (mensen)

 

18.

1963

Mark Macken

Regen

Beeld

 

19.

1963

Clemens Pasch

Zittend meisje

Beeld (mensen)

 

20.

1963

Arnoldo Pomodoro

Omaggio al cosmonauto

Object (kunst-)

 

 

 

Voor de verzameling moderne meesters stelt Vanbeselaere de aankoop voor van het schilderij Gebakskraam van Constant Permeke. Het is een van de belangrijkste werken uit de vroeg expressionistische periode van Permeke die in het museum nog niet vertegenwoordigd is. In 1963 komen er nog twee werken vrij van Gust De Smet die beiden figureerden op de retrospectieve tentoonstelling van een jaar geleden: Meisje met boeket en Witte hemd op zwarte achtergrond. De Commissie acht de werken van belang voor de verzameling van het museum.

 

Vanbeselaere stelt dat jaar aan de commissie voor, met het oog op het verrijken van de verzameling moderne kunst, dat leden van de commissie een bezoek zouden kunnen brengen aan ateliers van kunstenaars waarvan het werk door alle commissieleden waardevol wordt geacht, hetzij beeldhouwers of schilders en die door de kwaliteit van hun werk in aanmerking moeten komen om in het museum vertegenwoordigd te worden.

 

Tabel 2.4.17 Aankopen 1964

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1964

Henri de Braekeleer

De Tenierplaats te Antwerpen

Schilderij

Realisme

2.

1964

Theo van Rijsselberghe

Portret van Madame C. Meunier

Schilderij

Neo- Impressionisme

3.

1964

Pieter van Halen

Het bad van Diana

Schilderij

17de eeuw

4.

1964

Jan Dries

Ademend leven

Object (kunst-)

 

5.

1964

Georges Grard

De smeekbede

Beeld (mensen)

 

 

Het museum voert sinds enkele jaren een besparingspolitiek met in het vooruitzicht eventueel belangrijke aankopen voor de verrijking van de verzameling. Zo werd bijvoorbeeld in 1964 na een bezoek aan het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel De Teniersplaats van Henri De Braekeleer te koop aangeboden. Het werk neemt in het oeuvre van De Braekeleer een uitzonderlijke plaats in, niet alleen omwille van het stadsbeeld dat uniek is maar tevens omwille van zijn louter poëtische hoedanigheden.[40]

 

In 1964 wordt ook een werk van Peter van Halen, Diana en haar nimfen, aangeboden. De commissie acht de aankoop gewenst gezien de hoedanigheid van het werk en het feit dat van deze Antwerpse meester met geen enkel werk voorkomt in openbare verzamelingen.

 

Tabel 2.4.18 Aankopen 1965

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1965

Lucebert

Kluizenaar

Schilderij

Cobra

2.

1965

Jacob Smits

In de loopgraven

Schilderij

Symbolisme

3.

1965

Paul Bril

De roof van Ganymedes

Schilderij

16de / 17de eeuw

4.

1965

Roelant Saverij

Het aardse paradijs

Schilderij

16de /17de eeuw

5.

1965

Onbekend meester

Kruisiging

Schilderij

16de eeuw

6.

1965

Giacomo Benevelli

Aggregaat in wording

Object (kunst-)

 

7.

1965

Floriano Bodini

De vermoorde

Beeld (mensen)

 

8.

1965

Eugene Seiz

Vrouwenfiguur

Beeld (mensen)

 

9.

1965

Pol Spilliaert

De zwarte bloem van Java

Object (kunst-)

 

10.

1965

Luc Verlee

Ever

Beeld (dieren)

 

 

Tabel 2.4.19 Aankopen 1966

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1966

Frits Van den Berghe

Afstanden

Schilderij

Expressionisme

2.

1966

Valerius de Saedeleer

Boomgaard in de winter

Schilderij

Symbolisme

3.

1966

Albert Servaes

Winterlandschap

Schilderij

Expressionisme

4.

1966

Gust de Smet

Hoeve

Schilderij

Expressionisme

5.

1966

Armand Vanderlick

Stilleven met fles

Schilderij

Animisme

6.

1966

Goosens van der Weyden

Triptiek van Abt Antonius

Schilderij

16de eeuw

7.

1966

Georges Grard

De Afrikaanse

Beeld(mensen)

 

8.

1966

Charles Leplae

Liggend naakt

Beeld (mensen)

 

9.

1966

Ernest Wijnants

Jong meisje

Beeld (mensen)

 

 

Op de veiling van Campo in 1966 werd Winterlandschap van Albert Servaes gekocht en van Ernest Wijnants een beeld. De eerste heeft belang vanwege zijn vroege datum en al volkomen expressionistisch is door de fractuur. De tweede is een van de gevoeligste werken van de kunstenaar.

 

Het schilderij Boomgaard in de winter van Valerius De Saedeleer wordt aangeboden. Het schilderij is van goede kwaliteit en dateert uit de beste periode van de schilder en vormt een verrijking van het ensemble.

 

Tabel 2.4.20 Aankopen 1967

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1967

René Guiette

Hemel

Schilderij

 

2.

1967

René Guiette

Essentie

Schilderij

 

3.

1967

Louis De Maeyer

De noodkreet

Schilderij

 

4.

1967

Rudolf Meerbergen

De stille machine

Schilderij

 

5.

1967

Auguste Oleffe

Golfbreker te Nieuwpoort

Schilderij

Fauvisme

6.

1967

Gust De Smet

Kermis op de Vrijdagmarkt in Gent

Schilderij

Expressionisme

7.

1967

Meester van de 17de eeuw

Portret van Cornelius Nutius

Schilderij

17de eeuw

8.

1967

Vic Gentils

Zonexplosie

Object (kunst-)

 

9.

1967

Charles De Rouck

Waterplant

Object (kunst-)

 

10.

1967

Erzsebet Schaar

Deur

Object (kunst-)

 

 

Tabel 2.4.21 Aankopen 1968

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1968

Pierre Alechinsky

De laatste dag

Schilderij

Cobra

2.

1968

Engelbert van Anderlecht

Dode rede

Schilderij

Lyrisch abstract

3.

1968

Gaston Bertrand

Florence III

Schilderij

Abstract

4.

1968

Jan Burssens

In elkaar

Schilderij

Abstract

5.

1968

Jo Delahaut

Kleur-Vorm

Schilderij

Geo abstract

6.

1968

Louis van Lint

Duizendjarige aanwezigheid

Schilderij

Lyrisch abstract

7.

1968

Marc Mendelson

Een bladzijde op wit geschreven

Schilderij

Lyrisch abstract

8.

1968

Antoine Mortier

Het derde paar

Schilderij

Lyrisch abstract

9.

1968

Luc Peire

Vertigo

Schilderij

Geometrisch abstract

10.

1968

Victor Servranckx

Het domein van het water

Schilderij

Abstract

11.

1968

Dan van Severen

Compositie met kruis

Schilderij

Geometrisch abstract

12.

1968

Jacob Smits

Hooiwagen

Schilderij

Symbolisme

13.

1968

Guy Vandenbranden

Compositie

Schilderij

Geometrisch abstract

14.

1968

Serge Vandercam

Zelfportret

Schilderij

 

15.

1968

Jef Verheyen

Variatie

Schilderij

Zero

16.

1968

Pierre Vlerick

Wandel Pjeeroo

Schilderij

 

17.

1968

Roel D’Haese

Song of evil

Beeld (ruiter)

 

18.

1968

Paul Van Hoeydonck

Spaceman

Object (kunst-)

Zero

 

Na het atelierbezoek aan Vic Gentils trok Zonexplosie de aandacht. Het museum moet nodig aandacht gaan besteden aan het werk van hedendaagse kunstenaars die ook in beeldhouwkunst een geheel nieuwe en met geen enkel ander vergelijkbare opvatting zijn toegedaan. Gentils is de beste beeldhouwer uit de naoorlogse generatie.[41]

 

René Guiette stuurt na zijn retrospectieve tentoonstelling in 1967 drie werken naar het museum. Het museum heeft nog maar twee werken van deze kunstennaar. De getoonde werken zijn representatief voor de jongste periode van de schilder.

 

Van 18 februari tot 12 mei 1968 kon men in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten naar de tentoonstelling ‘Kontrasten 1947-67’. Dit was een overzichtstentoonstelling van de meest belangrijke nieuwe kunstenaars die in de loop van de laatste twintig jaar op het gebied van de schilderkunst naam gemaakt hadden, waaronder veel abstracten.

 

Het doel van de tentoonstelling was een beeld te geven van de artistieke en historische waarde van de naoorlogse generatie en de aankoop van werken te vergemakkelijken. “Behalve twee zeer belangrijke stukken, het brons The song of evil van Roel d´Haese en De laatste dag van Pierre Alechinsky die u al werden voorgelegd, werd besloten u de volgende reeks van aankopen ter goedkeuring in te dienen: Gaston Bertrand, Florence III. Eén van de eerste abstrakten. Van hem bezit het museum slechts één doek. Door dit tweede werk zou hij op behoorlijke wijze in het museum vertegenwoordigd zijn. Jan Burssens, In elkaar. Het museum heeft nog geen werk van hem en het is wenselijk dat dit wel het geval zou zijn. Jo Delahaut, Kleur-Vorm. Van deze zeer strenge en consequente geometrisch-abstracte schilder bezit het museum geen enkel werk. Marc Mendelson, Een bladzijde op wit geschreven. Het museum bezit één vroeg werk. De aankoop van een tweede werk is daarom volkomen gewettigd. Antoine Mortier, Het derde paar. Met Bertrand en Van Lint de voornaamste van de eerste golf van de abstracten. Tot op heden werd nog geen werk van hem gekocht. Luc Peire, Vertigo, Het museum bezit twee werken van deze kunstenaar. Dit werk illustreert de logica van zijn ontwikkeling. Engelbert van Anderlecht, Dode rede. Deze kunstenaar is tot op heden nog niet in het museum vertegenwoordigd. Guy Vandenbranden, Compositie. Het is wenselijk het geometrisch-abstracte werk in het museum vertegenwoordigd te zien. Serge Vandercam, Zelfportret, Er is tot op heden nog geen werk van de kunstenaar aanwezig. Zijn zelfportret zou een aanwinst betekenen voor de verzameling van het museum. Paul Van Hoeydonck, Spaceman. Tot op heden is er in het museum geen werk van hem aanwezig. Zijn aanwezigheid is voor een goed overzicht van de naoorlogse stroming onmisbaar. Pierre Vlerick, Wandel Pjeeroo. Momenteel is hij een van de opvallendste schilders. In een overzicht mag hij niet ontbreken.[42]

 

Tijdens de zitting van 4 november 1968 wordt de vraag gesteld of de aankooppolitiek aan het toeval overgelaten moet worden (d.m.v. veilingen) of dat de aankopen moeten worden geleid door een van tevoren bepaald plan dat binnen de grenzen van budgettaire mogelijkheden valt. In het laatste geval zou het gaan om het aanvullen van bestaande lacunes evenals het systematisch prospecteren van de hedendaagse kunst op nationaal en internationaal vlak. Vanbeselaere antwoordt dat de nadruk moet blijven liggen op de nationale productie.[43]

Tabel 2.4.21 Aankopen 1969

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1969

Serge Largot

Compositie nr 37

Schilderij

Abstract

2.

1969

Roger Somville

Tragisch figuur

Schilderij

 

3.

1969

Jean-Paul Laenen

Transition

Object (kunst-)

 

4.

1969

Julio Le Parc

Cercle en contorsion sur trame

Kinetisch

Zero

5.

1969

Venancio Blanco

Ekster

Beeld (dieren)

 

 

 

Tabel 2.4.22 Aankopen 1970

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1970

Prosper De Troyer

De kruisdrager

Schilderij

Expressionisme

2.

1970

Jan Cox

Twee heksen

Schilderij

Cobra

3.

1970

Henri Evenepoel

Mijn zieke grootvader

Schilderij

Impressionisme

4.

1970

Robert Geenens

De ontmoeting

Schilderij

Surrealisme

5.

1970

Maurice Van Saene

Marine

Schilderij

Abstract

6.

1970

Henri Wolvens

Boerentram

Schilderij

Animisme

7.

1970

Willy Anthoons

Immanent teken

Objetc (kunst-)

 

8.

1970

Rik Poot

Zittende sphinx

Beeld (mensen)

 

9.

1970

Pierre Caille

Roi Narquis

Object (kunst-)

 

 

Tabel 2.4.23 Aankopen 1971

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1971

Lode Jacobs

Quaedam

 

Abstract

2.

1971

Carlo De Roover

Amenophis

 

 

3.

1971

André Bogaert

Reliëfcompositie in vilt

Object (kunst-)

 

4.

1971

Henri Puvrez

Portret van Hippolyte Daeye

Portret (beeld-)

 

5.

1971

Günther Uecker

Spiraal

Object (kunst-)

Zero

6.

1971

Luc Verlee

Ontmoeting

Object (kunst-)

 

 

In 1971 volgt de aankoop van het beeld in terracotta van Portret van Hippolyte Daeye door Henri Puvrez. Het museum bezit al een portret van Daeye in brons maar dit beeld is beter van kwaliteit en behoort tot de best geslaagde portretten gebeeldhouwd door Puvrez. Van Prosper De Troyer wordt De kruisdrager verworven voor het museum. Het is een van de meest representatieve werken van deze expressionist.

 

 

 

Na de tentoonstelling ‘Magisch realisme in Nederland’ koopt het museum drie werken. Van de Nederlandse kunstenaar Pyke Koch koopt het museum het schilderij Het uur u. “Het is een laat werk van de meest poëtische van de drie Hollandse realisten. De indringende intensiteit van de innerlijke veelstemmigheid waarmee sfeer, licht, kleur en figuratie beladen is […] verheft elk werk van deze meester tot een unieke en onvervangbare kunstdaad.”[44] Van de hand van Raoul Hynckes, is het schilderij Stilleven met veer. “Een uitmuntend stilleven uit de laatste tijd van deze Hollandse magisch realist”.[45] Een werk van de schilder Carel Willink, Landschap met omgevallen beeld, behoort ook tot de aankopen uit de tentoonstelling.

 

Tabel 2.4.24 Aankopen 1972

 

Jaar

Kunstenaar

Titel

Kunstwerk

Stroming

1.

1972

Pyke Koch

Het uur u

Schilderij

Magisch realisme

2.

1972

Raoul Hynckes

Stilleven met veer

Schilderij

Magisch realisme

3.

1972

Carel Willink

Landschap met omgevallen beeld

Schilderij

Magisch realisme

4.

1972

Djardje Sijakovic

De troubadour van Ohrid

Schilderij

 

5.

1972

Roel D’Haese

Curtain call

Beeld (groeps-)

 

6.

1972

Roel D’Haese

Geste professionel

Beeld(sculptuur-)

 

7.

1972

Roel D’Haese

Sur les ramblas

Beeld (groeps-)

 

 

Na de tentoonstelling van Reinhoud D’Haese in 1972 wordt aan de aankoop van enkele beelden gedacht. Twee groepsbeelden en een afzonderlijk beeld worden uiteindelijk aan de verzameling beeldhouwkunst toegevoegd. Curtain call, Sur les ramblas en Geste professionnel kunnen samen als een ensemble gezien worden dat representatief is voor de kunst van D’Haese.

 

In paragraaf 2.5 worden het aankoopbeleid van Walther Vanbeselaere geanalyaseerd en wordt gekeken of de aankopen in een bepaalde kunsthistorische context geplaatst kunnen worden.

 

 

2.5 Evaluatie

 

In de periode dat Vanbeselaere hoofdconservator was van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten heeft hij in zijn aankopen de nadruk gelegd op Belgische kunstenaars van wie het werk internationaal inhoudelijk georiënteerd is maar nog niet als zodanig is erkend. De laatste jaren trad een duidelijke kentering in en de hedendaagse kunst werd ‘toegelaten’ in het museum. Toch werd dan nadrukkelijk gesteld dat het ging om ‘informatieve tentoonstellingen’ dus dat de museumleiding er niet achter stond.[46] Het accent dient te liggen op de kwaliteit, niet op de actualiteit. Dit standpunt plaatste Antwerpen buiten het hedendaagse kunstgebeuren in een periode waarin de abstracte kunst haar tweede bloei beleefde om gevolgd te worden door de doorbraak van de Amerikaanse kunst met pop art, minimal art en conceptuele kunst, experimentele bewegingen waarvoor het museum op beslissend moment gesloten bleef. En ook belangrijke Europese stromingen als Zero uit de jaren zestig ontbreken volledig in zijn aankopen.

 

De Europese kunststromingen van de jaren vijftig zijn in zijn aankopen echter wel mondjesmaat aan bod gekomen. L’Art Informel wordt vertegenwoordigd door Hans Hartung met twee werken. De Materie schilderkunst komt aan bod met een werk van de Nederlandse Vlaming Bram Bogaert. Cobra is in de museumverzameling opgenomen met werken van Alechinsky, Cox en Appel. Het grootste gedeelte van deze aanwinsten abstracte werken is lyrisch abstract van stijl en sluit daarmee aan bij de tweede bloei die de abstracte kunst beleefde. Maar het typische Amerikaans Abstract Expressionisme ontbreekt wel weer in de museumverzameling. De hoofdconservator hield het erbij dat zijn museum door de aard van zijn collectie hoofdzakelijk georiënteerd moest blijven op het verleden. In Vanbeselaere kan daarom moeilijk een baanbreker gezien worden die de moderne en hedendaagse kunststromingen op de voet volgde. Wat betreft de verzameling moderne meesters, was het de zorg van zowel de commissie als van mijzelf, vooral, maar niet uitsluitend, onze verzamelingen ‘nationale schilderkunst’ zoveel mogelijk te verrijken en dat is ons in zekere mate gelukt.”[47]

 

Wat betreft de verzameling oude meesters kon en kan slechts bij uitzondering een belangrijk stuk aan de verzameling van dit museum toegevoegd worden. Daartoe beschikken we immers niet over de noodzakelijke fondsen. Want als er al eens een werk van grote esthetische waarde op de markt kwam dan stegen de prijzen zo onthutsend hoog dat geen enkel Belgisch museum bij gebrek aan aankoopbudget, concurrerend kon optreden.”[48] “Voor de oude meesters was het belangrijk goed te conserveren en ze behoorlijk tentoon te stellen.

 

Het aankoopbeleid van Vanbeselaere was gedurende zijn hoofdconservatorschap gericht op de volgende speerpunten; het nationale karakter van de museumverzameling behouden en door geselecteerde aankopen de collectie verrijken. De collecties van de topfiguren Ensor, De Braekeleer, Smits en Permeke werden aangevuld. Het verwerven van werk van andere Vlaamse expressionisten, Belgische surrealisten en animisten en aandacht voor de eigentijdse richtingen, namelijk (lyrische) abstractie en concrete kunst.

 

De internationale biënnales van Middelheim hebben ertoe geleid dat het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in de jaren vijftig en zestig enkele beelden heeft kunnen aankopen van belangrijke vernieuwers in de beeldhouwkunst. In het verwerven van de beelden voor de museumverzameling was Vanbesealere meer internationaal georienteerd.

 

De onderstaande figuren visualiseren het aankoopbeleid van Walther Vanbeselaere. Hierbij worden de Oude meesters en Moderne meesters voor wat betreft de verzameling beelden en schilderijen met elkaar vergeleken. Ook wordt er gekeken naar de verhouding Vlaamse meesters en Internationale meesters in zijn aankopen.

 

Figuur 2 Verhouding Oude meesters-Moderne meesters 1948-1972

 

Voor Vanbeselaere was het voor wat betreft de verzameling oude meesters belangrijk deze goed te conserveren en ze behoorlijk tentoon te stellen. Wanneer er eens een schilderij op de markt kwam stegen de prijzen zo hoog dat geen enkel Belgisch museum concurrerend kon optreden. Voor de verzameling moderne kunst was het belangrijk deze zoveel mogelijk te verrijken.

 

Figuur 3 Verhouding Oude meesters-Moderne me